Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E

 

Konec marketingu tak jak jsme jej znali
Sergio Zyman
 


 

 

       Autorem knihy, která nedávno vyšla v českém překladu Ireny Grusové v Management Pressu, je SERGIO ZYMAN, někdejší vyšší viceprezident a hlavní ředitel marketingu The Coca-Cola Copany. S Zyman sklízí uznání za to, že provedl změnu struktury celosvětové marketingové organizace a zaměřil úsilí organizace na posilování jejího globálního marketingového vedoucího postavení. Autor pracoval v desítkách zemí. Pracoval nebo spolupracoval se stovkami známých firem – včetně Microsoft. Ve své knize vzpomíná na „báječné časy poradenské práce“ a na to, že od každého z klientů získal cenné poznatky o jeho trzích a o jeho zákaznících. Včetně klienta Billa Gatese, s kterým údajně hrál „na přetlačovanou“. Zyman píše, že každý nápad, který mu byl předložen, Bill obvykle vystavil tvrdému tlaku. Šlo mu ale jen o to uvolnit myšlení lidí, aby co nejvíce propracovali nápady, které mu předkládají.
       Kniha je založena na příležitostech, výzvách a zkušenostech, jichž se autorovi dostalo během jeho života dostalo, kterým musel čelit a jež získal.
Východiskem pro jeho koncepci moderního marketingu je konstatování, že „věk marketingu, jak jsme jej dosud znali, skončil, je mrtev, kaput“.  Oprávněnost tohoto konstatování autor v knize pečlivě dokládá. Analyzuje, srovnává, hodnotí, argumentuje, informuje, přesvědčuje, straší, ale také hodně láká a doporučuje.
       Když autor hodnotí své dílo, upozorňuje na to,že to, co se v knize dočtete, není sbírka eskamotérských triků nebo nesrozumitelné zaklínací formule. „Žádní králíci, žádné klobouky.“ V knize najdete soubor nových a vyzkoušených nástrojů. Nejenže nám autor dovoluje, abychom si je prohlédli, ale přibližuje  nám i to, jak tyto nástroje používali, aby prodali miliardy kartónů Coca-Coly a dalších výrobků. A přidává nám k tomu také to, proč je používali pravé tím způsobem, jakým je používali.
       Kniha je nejen cenným sdělením adresovaným čtenářům se zájmem o moderní marketing, ale současně i autorovým vyznáním jeho vztahu k marketingu. Vyjadřuje je v knize v mnoha souvislostech, zde je jedno z nejotevřenějších: „Miluji marketing. Vím, že může fungovat, když se dělá správně. A je nádherné, když funguje.“  S tím souvisí i způsob podání obsahu knihy svědčící o ohromném nasazení a zaujetí autora pro věc marketingu. Povídání o marketingu v podání autora se stává vzrušujícím. Z textu přímo vyzařuje energie autora s jakou se v oblasti marketingu angažuje. Svádí tak přirozeným způsobem k následování.

Obsah knihy je rozdělen do 3 tématických částí
I.   MARKETING NENÍ ŽÁDNÁ ZÁHADA 
II.  JAK PRODAT CO NEJVÍCE ZBOŽÍ A VYDĚLAT CO NEJVÍCE PENĚZ
III. S KÝM SE DO TOHO PUSTIT?
Závěr Tradiční marketing neumírá – tradiční marketing je již mrtev!

Názvy kapitol:
- Rozbiji tu černou skříňku
- Proč mít marketing? Abyste vydělávali peníze
- Bez strategií nikam nedojdete
- Marketing je věda
- Utváření žádoucího vědomého postoje zákazníků vůči značce nebo vůči
      produktu je obousměrná ulice
- Co mají Bili Clinton, princezna Diana a ramadán společného s prodáváním zboží?
- Co vás může Jeny Seinfeld naučit o marketingu
- Rybařte tam, kde jsou ryby
- Nepřestávejte myslet na zítřek
- Nepočítejte lidi – počítejte výsledky
- Mám rád reklamní agentury – a některé z nich dokonce mají rády mne

       Nejcennějšími částmi knihy jsou: předmluva a závěr obsahující zásady moderního marketingu. A „k čemu je ten zbytek?“. Těch 160 stran mezi předmluvou a závěrem je plných příkladů, analýz, zkušeností, argumentů.
       K praktickým, přímo využitelným částem knihy patří seznam toho, co je nezbytné, aby se z člověka mohl stát dobrý marketér:
Musíte:
- Vybrat si cílové místo určení, aby vám bylo jasné, kam se snažíte dojít
- Vypracovat si strategie, jak tohoto cíle dosáhnete
- Promyslet si, jaký by podle vás spotřebitelé měli k vašemu výrobku
       zaujímat vědomý postoj
- Vytvořit značky a s těmito značkami spojit i určitý image
- Porozumět zákazníkům
- Nepřetržitě prodávat svůj výrobek díky tomu, že budete zákazníkům poskytovat  více a  více důvodů k jeho koupi
- Vynalézat značky
- Vstupovat na nové trhy
- Růst na existujících trzích.
- Tvůrčím způsobem přemýšlet o balení výrobku, o propagačních akcích,
        o distribuci a o reklamě
- Neustále testovat vše, co děláte, a měřit výsledky všech svých činností.
- Nepřetržitě oživovat své značky a strategie, abyste maximalizovali nejen dnešní ale i budoucí prodeje.
A nakonec: musíte to dělat na velkém množství různých trhů.

       Autor v knize podrobně probírá plánování cílového místa určení, budování značek a to, proč megaznačky jsou již vyčpělou myšlenkou. Mluvi o roli vytváření image a utváření vědomého postoje spotřebitelů vůči značce, o vyhodnocování nových výrobků a nových trhů a také o výzkumu a o tom, jak se dozvědět, co si myslí zákazníci. Napovídá jak vytvořit marketingový tým světové třídy a jak s ním pracovat. Nakonec probírá spolupráci s reklamními agenturami, které mají pro tvorbu dobrých reklam zásadní význam. Autor připomíná to, co mnozí marketéři pozapomněli: že marketing se zabývá prodáváním zboží. Účelem marketingu není pouze vytváření image. Máme-li image, prostě to znamená jen tolik, že vím, kdo jste, ale nemotivuje mě to k žádné činnosti. Marketing není ani otázkou tvorby reklam, které sbírají ceny na soutěžních přehlídkách. Autor v knize několikrát opakuje, že v marketingu jde o zisk. Jde o výsledky.

Citáty z knihy
.
Citací vybraných částí textu chci přiblížit myšlenky autora s minimálním rizikem jejich zkreslení. Výběr citátů je sice subjektivní, ale odráží moje vnímání
jádra sdělovaného know-how.  

Pokud má být marketing podnikatelským oborem, nemůže být náhodným shlukem činností. Musí být spíše systematickým plánováním a rozvíjením procesů, které budou úspěšné při přesvědčování lidí, aby si koupili to, co jim chcete prodat.

Úkolem marketingu je systematicky a na základě důkladné rozvahy přicházet s plány a provádět taková aktivní opatření, která přimějí více lidí k tomu, aby si mnohem častěji kupovali více vašich produktů, takže firma vydělá více peněz.
---
Povšimněte si, že neříkám jen „marketing“, ale „marketingové podnikání“, A pokud chtějí přežít, budou muset jak marketéři, tak i vedoucí pracovníci, kteří je zaměstnávají, začít k marketingu přistupovat jako podnikatelé.
---
Marketéři musí přestat šaškovat s těmi žvásty o marketingu jako o neproniknutelné záhadě a musí se vrátit ke své práci. … Marketing není nic tajuplného. Není to žádná alchymie. Je to střízlivá oblast podnikové činnosti, jejíž výkon se může a měl by se řídit přísnými podnikatelskými zásadami.
---
Musíte určovat vědomé postoje spotřebitelů jak vůči svému vlastnímu výrobku, tak i vůči výrobku svého konkurenta.
---
„Nezajímá mě, že někdo dělá reklamy, které získávají ceny. Jedinou věcí o niž by se měl každý, kdo pracuje v marketingu, zajímat, je skutečná spotřeba. Nezáleží mi na virtuální spotřebě – což je jev, k němuž dochází, když zákazníci milují váš výrobek, ale necítí potřebu si jej kupovat.
---
Nemůžete se udržet v oboru příliš dlouho a nemůžete žít, aniž byste podstupovali rizika. Některé z věcí, které jsem zkoušel, nefungovaly tak, jak by se mi líbilo. Měnil jsem taktiku, když jsem viděl, že nezískávám takové výsledky, jaké bych chtěl.
---
Pravda je taková, že pokud chcete, můžete měřit návratnost takřka každičkého dolaru, který investujete do marketingu, naprosto stejným způsobem, jakým můžete měřit návratnost investice do nové stáčecí linky nebo do nového nákladního auta.
---
Chcete-li si být jisti, že vám neunikne jediná příležitost, musíte do celého procesu zapojit otevřené myšlení co největšího množství lidí, avšak budete mít zájem na tom, aby šli společně stejnou cestou k jednomu společnému cíli. Dosáhnout toho můžete prostřednictvím vytváření strategií. … Pokud strategii nemáte, přispěchají vaši konkurenti, aby vám nějakou strategii přisoudili, a většina z nich vás s největší pravděpodobností uvede do defenzivního postavení a přinutí vás soustředit se na celou řadu náhodných strategií (ať vědomě či nevědomě), které nijak nesouvisejí s vašimi podnikatelskými cíli…. Strategie značky je výsledným součtem veškerých vašich komunikačních aktivit.
---
Skutečnost je taková, že v marketingu stejně jako ve vědě nemůžete znát již od samého počátku odpovědi na všechny otázky. Musíte experimentovat, měřit výsledky, podrobovat je rozboru a na základě svých zjištění přizpůsobovat další postup.
---
Musíte svou vlastní koncepci neustále vystavovat zkoušce, i když jste na ni třeba pyšní, i když se zdá, že je naprosto originální, i když to na první pohled vypadá tak, že je zcela nenapodobitelná. Musíte se postarat o to, aby byla skutečně nenapodobitelná a že takovou i zůstane, že se budete moci den co den postavit svým konkurentům, neboť den co den budete sami sebe i své konkurenty nově, naprosto jednoznačným způsobem vymezovat.
---
Pokaždé, když změníte své vlastní vymezení, uvedete — vzhledem k němu- do naprosto odlišného světla i své konkurenty. Vaše nové sebevymezování však ovlivňuje nejen relativní postavení vašich konkurentů. Mění také vaše zákazníky a váš vztah k nim.
---
Vytvoření image je jen prvním krokem. Vaším cílem je přimět lidi, aby vytáhli peněženky a za váš výrobek zaplatili…. Image je opravdu složený celek všeho, co spotřebitelé vědí nebo co si myslí, že vědí, o vaší firmě a o vašem výrobku. …Vše, co se dotýká spotřebitelů, a vše, co spotřebitelé dělají, by se mělo odrážet ve vašich marketingových rozhodnutích. Ignorujete-li jediný bit potenciálně cenné informace o spotřebitelích, je to plýtvání penězi. Musíte poznat – nebo se o to musíte přinejmenším pokusit – celé prostředí, v němž lidé žijí.
---
Na spotřebitelských trzích došlo v minulých dvou desetiletích k seismickému posunu. Jde o nástup toho, čemu říkám „spotřebitelská demokracie“. Míním jí to, že náhle, v důsledku velkého množství faktorů, zejména rozvoje technologií a globálních trhů, mají spotřebitele mnohem vetší možnost výběru než kdykoli v minulosti.
---
První věcí, kterou musíte posoudit, když se rozhodujete o vstupu na nový trh, …. Není to, kolik lidí je na určitém trhu, ale kolik lidí si tam může chtít kupovat vás výrobek a má peníze na to, aby si jej kupovalo.
---
Když nebudete růst, potká vás totéž, co nás v takovém případě potkává jako lidské bytostí – když nebudete růst, zemřete.
---
Marketing nemůže být odloučen od ekonomiky, politiky a všeho ostatního, co se ve světě děje. Marketing znamená to, že musíte posuzovat technologie, ekonomii, účetnictví, finance, systém vlády, stejně jako kulturu, demografické otázky a historii.
---
Musíte nepřetržitě zpochybňovat svou vlastní koncepci, svou vlastní značku, své vlastní myšlenky.
---
Musíte vytvořit marketingovou organizaci a musíte ji obsadit schopnými lidmi, spoustou schopných lidi.
---
Když jasně prokážete, že marketing je zdravou podnikovou investicí, která přináší jasné a měřitelné výsledky, můžete jako marketéri získat ty zdroje, které potřebujete k tomu, abyste mohli aktivně dělat svou práci.
---
Marketing není nějakou nenáročnou volitelnou činností, ale je spíše klíčovou strategickou disciplínou, k níž je nutno přistupovat systematickým a profesionálním způsobem. To znamená, že potřebujete mnoho lidí….Potřebujete jejich znalosti a myšlenkovou kapacitu, které jim dovolí předkládat chytré plány…. Potřebujete lidi se správnou kombinaci vloh a schopností…..Musíte lidem dát odpovědnost a poskytnout jim pravomoc. Musíte jim důvěřovat….Musíte vybudovat marketingové oddělení, v němž tito lidé budou mít příležitost dělat chytré a tvořivé věci a ponesou za to i odpovědnost.
---
Marketing je funkcí, kterou musí ve firmě vykonávat všichni. Každé setkání spotřebitelů s vaší firmou a s vaším výrobkem bude ovlivňovat to, jak o vás budou spotřebitelé smýšlet …Všichni mají přímý vliv na rozhodování vašich potenciálních zákazníků o tom, zda si koupí nebo nekoupí váš výrobek…. Musíte komunikovat a dosáhnout toho, že všichni budou jednoznačně chápat, jaké je vaše cílové místo určení a jaká je vaše strategie.
---
Budoucnost každé organizace bude opravdu záležet na přesné komunikaci, na jednoznačném pochopení pravidel hry a potom na jednání v tomto prostředí.
---
Bez přesné komunikace to bude zmatená míchanice lidí, kteří se budou zmateně pohybovat sem a tam, kteří potáhnou každý jiným směrem. A i když budete mít velice inteligentní lidi, budou dělat inteligentní věci, jež budou mařit inteligentní věci, které budou dělat jiní inteligentní lidé. To je předpis na chaos.
---
Agentury se musí samy změnit. Agentura musí dělat to, v čem je nejlepší – co dělá lépe, než by kdykoli mohl dokázat kdokoli ve firmách – to znamená dělat reklamy a připravovat sdělení, jež žádoucím způsobem utvářejí postoj spotřebitelů vůči produktu a realizují strategii. Stejně tak se musí změnit i klienti. Musí převzít kontrolu nad strategií, což znamená, že se skutečně musí naučit formulovat strategie.
Konec citátů.
       V závěru knihy autor formuloval zásady moderního marketingu
Zásady představují souhrn toho nejcennějšího, co nám autor svoji knihou sděluje. Pochopit myšlenky obsažené v seznamu lze snadno. K tomu, abychom se byli ochotni s myšlenkami autora knihy ztotožnit a abychom se odhodlali je ve své praktické činnosti využít, je třeba knihu pečlivě pěkně stránku po stránce prostudovat celou.
      S. Zyman uvádí seznam zásad prohlášením, podle kterého klíčem všeho je strategie a logika.  Aby podtrhl význam nabízených zásad používá označení „ kontrolní seznam strategických zásad“. Význam komplexnosti při uplatňování zásad zdůrazňuje tvrzením: „Pokud budete využívat jen některých z nich, rozhodné se z vás stanou lepší marketéři, ale pokud bude využívat všech těchto zásad, nic vás již nezastaví.“
Jediným důvodem pro to, že vybírám z 28-mi zásad jen některé je místo v této recenzi. Zde je můj subjektivní výběr 12-ti z nich ( formulace jsem zkrátil ):
- Marketing je vážná podnikatelská oblast 
- Marketing je odborná disciplína
- Plánujte své cílové místo určení
- Marketing je věda. Je věcí experimentování, měření, analytických postupů, vylepšování a opakování
- Šéfem je strategie. Strategie je tím, co řídí ono „vše“ ve větě, že „komunikujnaprosto vše“
- Měřte výkonnost každé značky a každého marketingového regionu
- Hodnotu vašeho produktu bude určovat jeho odlišnost od konkurenčních produktů
- Užívejte správných měřítek: soustřeďte se na zisk, nikoli na objem prodeje
- Marketing přizpůsobujte místním podmínkám
- Postarejte se o to, aby všichni lidé ve vaší organizaci znali strategii, cílové místo  určení a vaše podnikatelské cíle. Potom jim uvolněte prostor pro jejich realizaci.
- Vaším úkolem je strategie. Úkolem vašich reklamních agentur je strategii
       efektivně sdělovat
- Udržujte si určitý pocit naléhavosti a pracujte s nadšením.
Autor upozorňuje na skutečnost, že jakkoliv se zásady zdají být běžnou samozřejmostí, je třeba počítat s potížemi při jejich prosazování ve světě marketingu, v kterém„záhady a kouzla “ jsou tradičními normami. Říká to s dovětkem: „Připravte se na to a neztrácejte smysl pro humor, když do vás lidé začnou rýt.“

Závěr recenze
       
Jako důvod, který ho vedl k napsání této knihy, uvádí autor snahu vyložit, co přesně by měl marketing dělat a jak to lze dělat, aby to každý jasně chápal – marketéři i vedoucí pracovníci, kteří je zaměstnávají. Autor hovoří o minulosti a o tom, jak marketing postupně dospěl až do stavu, v němž se nachází dnes, ale hlavně se zaměřuje na budoucnost a na to, co je třeba dělat.
       Marketing budoucnosti vidí autor jako marketing, který využívá týchž finančních nástrojů jaké firmy používají k měření úspěšnosti každého aktiva, které získávají. Takový marketing považuje za tvořivý a odvážný. Může člověka rozhýbat a přivést Vás k netradičním způsobům myšlení. Není s ním spojeno velké riziko, protože jeho součásti je také obezřetné, vědecké řízení experimentů.“ Marketing budoucnosti se bude muset zaměřit na vytváření hodnoty v myslích spotřebitelů. To znamená budování značek na základě určení motivů, které jsou společné jak spotřebiteli, tak i výrobku nebo službě. Jde tedy o postupné prohlubování těchto vztahů. Budoucnost marketingu spočívá v jeho ustavení jako odborné disciplíny, jež je založena na zdravých podnikatelských zásadách a která přináší zdravé podnikatelské výsledky.
      Cílem autora není přesvědčit nás, abychom mysleli jako on, ale spíše „zažehnout pár ohňů – možná tím, že odjistím a hodím pár granátů“ – a přimět nás, abychom přezkoumali své vlastní uvažování o tom, kde se nacházíme dnes, a jak se dostaneme tam, kde potřebujeme být zítra.
      Recenzi uzavírám doslovným citátem z knihy S. Zymana: „Věřte mi, že novému marketingu se dostává odměn a že tyto odměny jsou báječné. Proto vytrvejte. Nic nepřekonává odpor lépe než úspěch. Chcete-li v marketingu uspět, musíte na tom vždy usilovně pracovat. To je ale součást vzrušující zábavy. Kdo by chtěl sedět na zadku a dívat se, jak svět ubíhá kolem? Tak si naskočte! Čím dříve začnete, tím více peněz můžete vydělat pro svou firmu i pro sebe.
      Žádná recenze nemá šanci nahradit knihu, o které pojednává. Budu spokojený, pokud přispěla k Vašemu odhodlání věnovat knize svůj drahocenný čas. Ujišťuji Vás, že nebudete litovat!

Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
1. listopadu 2005

 
 

Další recenze
Z D E

FOTOREPORTÁŽE  AKA MONITORU
Z D E

Nový weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877

//-->