AKA MONITOR
www.akamonitor.cz

   
 

RECENZE

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Informační systémy v podnících
Teorie a praxe projektování
Dominik Vymetal
Vydala Grada Publishing, a.s.

Tato kniha mne zaujala v mnoha směrech. 34 let jsem působil v podnikovém prostředí, z toho 30 let v oblasti podnikové informatiky. Budování IS a zajišťování jejich inovace, patřily k mému každodennímu životu. Výzkum a pedagogická práce moji praktickou činnosti provázely. Při studium knihy Dominika Vymětala se mi vracely zážitky z mé praxe a současně jsem cítil, jak silně je praktická část knihy propojena s výzkumem a s teoretickou prací autora. Je to kniha psaná životem praktika s duší tvůrčího inovátora. Kniha je stručná a přesto přesná, nevyhýbá se definicím, ale nevyžívá se v teoretizování. Vede čtenáře cestami, pro které jsou ošetřena rizika. Rady jsou formulovány srozumitelně a jejich okamžité využití se přímo nabízí.   
 

Recenzi uvádím citátem pozoruhodné věty z úvodu knihy:
„Vzniká potřeba koncipovat systémy řízení na základě potřeby procesů podniků s plánovaným plným využitím výpočetní techniky tak, aby podklady pro rozhodování byly k dispozici vždy v čase a místě, kdy je to potřebné, tedy orientovat řídicí procesy na základě zásad modelování a zavádění procesního řízení.“
Celá kniha se orientuje právě tímto směrem.

Cílem této publikace je provést stručný rozbor obecných charakteristik projektů informačních systémů podniků a popsat praktické kroky jejich realizace.
Kniha je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje úloze informačních technologií ve zlepšování podnikového řízení a zásadám modelování podnikových procesů. Pozornost je věnována modelování z pohledu hodnotových řetězců, technikám analýzy a návrhu nových informačních systémů.
Ve druhé kapitole jsou rozebrány otázky řízení informatických projektů. Důraz je kladen na znalostní a osobnostní charakteristiky vedoucích a členů projektových týmů, zejména na způsoby účinné komunikace jako základního předpokladu úspěšného týmového řešení projektů. Část kapitoly je věnována nadnárodním projektům.
Třetí kapitola se věnuje iniciaci a vlastnímu průběhu projektu. Podrobně je rozebrána Úvodní studie proveditelnosti. Definice cílů, termínů a potřebných zdrojů nebývá v projektech spojených se zaváděním informačních technologií vždy doceněna, což často vede k negativním důsledkům. Následuje popis průběhu projektu a jeho fází až do realizace.
Závěrečná kapitola shrnuje metody ekonomického, systémového a uživatelského hodnocení projektů. Zvýšená pozornost je věnována ekonomickému hodnocení pomocí reálných opcí a úloze následných hodnocení.
V příloze knihy jsou uvedeny čtyři případové studie.

OBSAH knihy

I.   Informační technologie a podnikové procesy
II.  Řízení projektů IS
III. Fáze vývoje a realizace systému
IV.  Hodnocení projektu
Případové studie – přílohy:
a) Využití metody BOA při vyhodnocení nabídek,
b) Organizace nadnárodního projektu
c) Zajištění rozvoje a údržby ERP v rámci mezinárodního projektu
d) Závislost úrovně motivace a konfliktu na plnění termínů projektu..™

Vybraná dílčí témata
Typy úloh IS
Analytické hodnocení IT pomocí produkční funkce
Pragmatické hodnocení hodnoty IT
Modelování na základě hodnotových řetězců
Technika prototypovém‘ a agilní metody analýzy a návrhu
Aspektové přístupy k návrhu a programování částí IS
Styly a způsoby řízení projektu
Komunikace v projektu
Časté konflikty v týmu projektu IS
Doporučení pro budování stabilního týmu
Rizika řízení projektů IS
Marketing projektu
Základní otázky a výzvy spojené s nadnárodními projekty
Rámcový obsah studie
Stanovení konkrétních požadavků na vývoj budoucího IS
Obvyklé chyby při rozhodováni o studii
Fáze výběrového řízení a způsob jeho vypsání
Výběr dodavatelů a podmínky smlouvy u nadnárodních projektů
Převod dat a náběh nového systému
Kontrolní strategie a nástroje kontroly průběhu projektu
Doba návratnosti a rentabilita projektu. Diskontování
Uživatelské a systémové hodnocení projektu
Úloha Hotline po zavedení projektu

Více informací se dozvíte na portálu GRADY na adrese:
http://www.grada.cz/katalog/kniha/informacni-systemy-v-podnicich_5875/
Najdete tam výstižnou anotaci knihy a  možnost prolistovat 10 stran z 2. kapitoly knihy věnované řízení projektů IS.

Knihu doporučuji studentům i pedagogům technického a ekonomického zaměření a všem praktikům, jejichž činnost je závislá od úspěchu projektů informačních systémů, na jejichž kvalitě se i jako uživatelé mohou aktivně podílet.

Doc. Arnošt Katolický
V Plzni dne 15. července 2009.
 

 
 
 
 
 
 

www.akamonitor.cz