Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT


WEBLOGY
o
WEBLOGU
----------
E-learning
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

 

ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI
PROCESNÍM ŘÍZENÍM NÁKLADÚ
Vladimír Staněk
 

 

          Těžko bychom našli přitažlivější téma než je téma výkonnost. Zvyšovat výkonnost představuje cíl, který sebou přináší konkurenční prostředí. Autor oficiální recenze uvedené v úvodu knihy, pan prof. Král,  hovoří o „jednom z ústředních manažérských témat počátku třetího tisíciletí“ – a dodává, že  „jedním z důvodů je jeho novost.“ Právě tento dodatek je jediným bodem velmi pozitivní recenze knihy, s kterým tak zcela nesouhlasím. Za nové nepovažuji samotné téma. Za nové považuji místo, které tématu aktuálně náleží v pyramidě priorit manažérských témat. Tak či onak považuji pozornost tématu v publikaci se zvoleným přístupem, akcentujícím prvek procesního řízení, za velmi prospěšný krok a knihu na dané téma vítám. Autor v knize vysvětluje přednosti metody ABC & ABC/M ( Activity  Based Costing / Management – ABC/M ) v porovnání s tradičními nákladovými systémy.
         Kniha ukazuje jak ABC/M využít pro správné rozhodování:
- o šířce sortimentu a o stanovení cen pro externí a interní zákazníky
- o vývoji nových produktů a služeb a to ve vazbě na řízení kapacity,
   outsourcingu, investicí,
- o vytvoření motivačního systému.
         Kniha obsahuje argumenty pro hodnocení účinnosti tradičních postupů hodnocení výkonnosti , které považuji za opodstatněné. Nemám v úmyslu podceňovat význam účetních dat a účetních nástrojů. Jestli je někdo snižuje, pak to není ten, kdo zdůrazňuje význam jejich kvalifikovaného využití v nadstavbových analytických a modelovacích aktivitách, ale ten, kdo ve svém pojetí spoléhá na to, že přidaná hodnota k výsledkům účetních operací vznikne prostou aritmetickou manipulací s čísly. Bohužel i takto pojaté práce na našem knižním trhu nacházíme.
          Hodnocená kniha pokrývá široký okruh problematiky. Metoda ABC a na ní navazující ABC/M, který je hlavním předmětem pozornosti knihy, představuje manažérský – ne účetní – nástroj, který na účetnictví staví ale jde dále, za hranice účetnictví.  V metodě ABC jde o transformaci účetních dat optikou metody ABC. ABC je podle autora hlavně způsob uvažování a ne pouze jiný účetní systém. Kniha V. Staňka zahrnuje myšlenkové postupy „pro a proti“, akcentuje se kauzální přístup.
         Autor otevřeně naviguje potenciálního uživatele ABC & BC/M v etapě implementace metody. Zaměřuje se na řízení podniku, na procesní řízení, na interní zdroje organizace. Určuje směr využití metody – na získávání peněz zvyšováním hodnoty a lepším využitím zdrojů. Podle autora nejde o cestu ke zvýšení prodejů, ale o cestu ke zvýšení ziskovosti snižováním nákladů. Jde o akcent! (souvislosti obou cest jsou samozřejmostí.)
         Přiznám se, že nejvíce přemýšlení mne stojí samotný název knihy, jmenovitě jeho část „procesní řízení nákladů“. Písmeno „A“ v názvu metody ABC znamená „activity“, souvislost aktivit s procesy je zcela zřejmá. O tom, že náklady je třeba řídit, rovněž není pochyb. Navíc – doporučené postupy řízení nákladů se jeví jako logické a potenciálně velmi účinné. Zbývá „jenom“ otázka: je to řízení nákladů skutečně „procesní“? Autor věnuje procesnímu řízení jednu podkapitolu. Pročtěme si ji, pouvažujme nad ní a dejme si – každý sám – odpověď.  Pozoruhodné na problému je následující: obyčejně máme nějakou tezi, nějaký název a hledáme reálný obsah. V tomto případě je situace opačná: máme zcela konkrétní, a podle mého názoru užitečný obsah a zvažujeme, zda mu odpovídá název, označení. Ale to je určitě příjemnější!
         Autor otevřeně říká, že změna v přístupu – implementace ABC + ABC/M – přináší nejen výhody, ale i problémy. Změna není snadná, rychlá, ani levná.  Nejde totiž ani o nový software, ani o nový informační systém – implementace ABC je změnou myšlení manažérů.
         Autor se nevyhýbá palčivým otázkám těžkostí a problémů při tvorbě ABC modelu, představujícího jádro a první podmínku úspěchu implementace metody. Přesto platí, že tvorba modelu ABC je pouze prvním krokem. Skutečný zvrat ve vývoji výkonnosti přináší až využití ABC/M ( ABM ) tj. vlastní  využití dat získaných metodou ABC pro různá manažérská rozhodnutí.     
         Tato teze je vyjádřena i ve struktuře knihy:
I. Tradiční přístupy k hodnocení výkonnosti
2. Metoda ABC
3. ABC/M – management
         Kniha V. Staňka dává
návod k získání odpovědi na otázky typu:
- kolik stojí jednotlivé procesy a činnosti?
- kde vytváříme a kde ztrácíme hodnotu?
- jak účelně kalkulovat, rozpočtovat a hodnotit ziskovost?
Autor se nevyhýbá ani otevřenému prohlášení –
pro které firmy je a pro které není metoda ABC vhodná.
        Jedním z napínavých momentů při psaní recenze je získání odpovědi na otázku: je moje hodnocení v souladu s upoutávkou na knihu ( na její zadní straně a na webu ) a s názorem oficiálního recenzenta, uváděného v úvodu knihy? Mám dost argumentů pro to, abych se od nich odlišil? V tomto případě jsem si oddychnul, jelikož – až na maličkosti – s upoutávkami i s oficiální recenzí v zásadě souhlasím. Autor otevřeně uvádí, že kniha je jeho prvotinou. Proto mu jistě odpustíme, že se některé části výkladu několikrát v textu opakuji. Pro nové vydání knihy mám jedno doporučení, které na právě uvedenou poznámku navazuje: vyřadit duplicity a na uvolněné místo do knihy  zařadit ABB, tj. informaci o uplatnění metody ABC s orientací do budoucnosti firmy/instituce. Jde o přístup vyznačující se cestou „od produktů ke zdrojům“.
          Vydání knihy V. Staňka považuji za moudré rozhodnutí. Knihu doporučuji,. Nejen proto, že metoda ABC & ABC/M je perspektivním nástrojem managementu, ale v nemenší míře proto, že přispívá ke  komplexnímu, kauzálnímu manažérskému myšlení, bez kterého je cesta k vyšší výkonnosti firem a institucí nemyslitelná.

Doc. Arnošt Katolický
Doc.aka@akamonitor.cz

www.akamonitor.cz
15. května 2003.

 

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc 

 

Seriál článků na téma management znalostí

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877