internet v marketingu  internet v marketingu  internet v marketingu  internet
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v březnu 05
162.103
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E - 2001 až 2005

 

Nová generace webových
technologií

Miroslav Bureš, Adam Moravek, Ivan Jelínek
 


 

 

      Knihu autorského kolektivu z výzkumné skupiny WEBING, vedené doc. Jelínkem z katedry počítačů ČVUT FEL,  považuji za významný příspěvek do poznatkového bohatství přístupného širší odborné veřejnosti formou knižní publikace v českém jazyce. Novost a náročnost tématu mne vedla k obsáhlejšímu a poněkud netradičnímu podání recenze knihy. Obsah knihy a pojetí tématu proto přibližuji i širším využitím volných citací z textu publikace. Věřím, že zvolený způsob usnadní rozhodování o možném přínosu knihy i pro tu část čtenářů, kteří dosud neměli příležitost k hlubšímu zamyšlení nad problematikou nové generace webových technologií a webových aplikací.
      Zvolené pojetí knihy vychází z cílů webového inženýrství: přizpůsobit komunikaci s webem přirozenému myšlení a chování člověka na straně jedné  a přenést „přemýšlení, co vlastně uživatel na webu hledá“ na stranu strojů, na straně druhé.
      Autoři si v publikaci nekladou za cíl informovat čtenáře o známých principech webu, které jsou popsány v širokém spektru publikací, ani o typických webových aplikacích, které každý den vznikají a zanikají. Seznamují čtenáře s moderními, potencionálně perspektivními technologiemi webu, které se snaží řešit zásadní problém webu — rychlost a efektivitu přístupu k informacím. Do této problematiky patří především:
- problematika univerzálního přístupu k heterogenním informačním zdrojům,
- integrace informačních zdrojů,
- inteligentní přístupy k vyhledávání informací,
- respektování a využití sémantiky informací,
- personalizace přístupu k webovým zdrojům či přizpůsobení interpretace informace potřebám a možnostem uživatele, apod.
       Současný web dosahuje v mnohých ohledech  svoje limity a pro jeho další rozvoj je potřebné změnit způsob práce s informacemi, které jsou na něm k dispozici.
Data jsou na webu až dosud prezentována s předpokladem, že je jejich uživatelem člověk. Datové formáty zdrojů na webu, jako je jazyk HTML nebo PDF, popisují pouze formální prezentační stránku nalezené informace, nikoliv tu významovou. Význam dat pro lidského uživatele vyplývá i z jejich obsahu, totéž však neplatí pro počítače. Počítače významu informace na webu nerozumějí. Podstatnou skutečností se stává fakt, že uživatelem webu už není jenom člověk, ale i počítače.
       Ve svých recenzích uvádím kopii osnovy obsahu knihy pouze v případech, kdy jde o knihy tématicky zaměřené na méně známé oblasti poznání. Webové inženýrství k takovým bezesporu patří.   
       Struktura knihy:
- Web jako vědecká a inženýrská disciplina
- Architektury webových aplikací
- Web a databáze
- Využití XML
- Webové služby (Web Service)
- Vyhledávání na Internetu
- Sémantický web
- Adaptivní hypermediální systémy
- Kvalita webových aplikací, zpětná vazba v hypermédiu a evaluace
- Viditelný web versus neviditelný web — rešerše na internetu 20 í
- Internet a on-line video – ukázka konkrétní technologie
       Osnova charakterizuje strukturu práce, ale pojetí tématu autorským kolektivem může přiblížit o něco lépe výběr dílčích témat, jejichž volba je sice subjektivní záležitostí, ale dává nahlédnout hlouběji do zvoleného pojetí tématu. Pro tento účel jsem vybral tato dílčí témata:
- Typy webových aplikací
- Webové inženýrství
- Lokální a webové aplikace – srovnání
- Moderní přístupy k návrhu aplikací
- Problémy centralizovaných vyhledávačů
- Problémy decentralizovaných vyhledávačů
- Existující P2P systémy a přístupy
- Vhodná topologie P2P sítě
- Technologie sémantického webu
- Použití sémantického webu
- Existující aplikace sémantického webu
- Definice adaptivního hypermediálního systému
- Oblasti použití adaptivních hypermediálních systémů
- Popis současných webů
- Reprezentace datového zdroje a implementace systému
- Obsahová stránka hypermediálního dokumentu
- Exaktní popis problému učení
- Organizace vědomostí a jejich vytěžování
- Přístupy k problematice vyhledávání informací
- Etapy vyhledávacího (rešeršního) procesu
- Typologie bází dat v databázových centrech
       Kniha je určena přednostně odborné veřejnosti. Tomu odpovídá i náročnost jeho obsahu. Nejen vhodně volená struktura a srozumitelný jazyk, ale též sada obrázků a schémat zařazených do knihy pomáhají čtenáři pochopit obsah i záměr autorů. K těm nejužitečnější patří zejména následující obrázky:
- Moduly http serveru a jejich možná kombinace
- Schéma komunikace s webovou službou
- Zjednodušený princip centralizovaného vyhledávače
- Schéma modelu Klient/Server
- Schéma modelu Peer-to-Peer
- Technologie sémantického webu
- Základní princip adaptivního hypermediálního systému
- Dělení adaptivních hypermediálních systémů.
- Jednoduchý příklad znázornění logické mapy hypermédia
- Obecné možnosti přístupu k on-line systémům
- Model procesu vyhledávání informaci v dialogových systémech
- Vztahy mezi množinami dokumentů v procesu vyhledávání
       S využitím volné citace částí textu knihy dávám podrobněji nahlédnout do jejího obsahu především pro snadnější orientaci potenciálních čtenářů, pro které je téma webového inženýrství nové.
      Autoři se zamýšlejí na samotným pojmem webového inženýrství. Až dosud nebyl přijat jednotný vyklad pojmu webové inženýrství. Pojem webového inženýrství proto mnozí chápou různými způsoby. Jedno je však stále jasnější: k aktivnímu využití webového inženýrství je třeba zvládnout mnohem více disciplín než základy teorie počítačů či základů informatiky, softwarového inženýrství či informačních systémů. Web je především základní medium pro rozvíjení a vývoj aplikací a především univerzální heterogenní databáze. Propojení a integrace disciplín blízkých informačním technologiím na straně jedné a disciplín zcela odlišných na straně druhé, chápou autoři knihy jako „jedinečnou výzvu pro další vývoj webu.“
       Kniha připravuje čtenáře na to, aby pochopili význam a smysl řešení takových aktuálních problémů webu jako je:
- Implementace aktivních inteligentních technologií pro efektivní vyhledávání relevantních informací na webu,
- Nalezení technologie popisu a strojového zpracování sémantiky informace na webu,
- Personalizace či adaptabilita přístupu různých typů uživatelů k informačním zdrojům na webu,
- Formulace univerzálních formátů a/či způsobů ukládání informací na webu
- Unifikace přístupu k existujícím datovým zdrojům na webu pro jejich efektivní využití.
       Velká část publikace je věnována různým aspektům webové služby. Autoři vysvětlují princip webové služby spočívající v přijetí parametrů a vrácení výsledku. Odhalují příčinu zázraku, kterým je skutečnost, že princip funguje i v dnešním nehomogenním Internetu. Díky webovým službám se může vyhledávání informací posunout do počítače. Bude stačit zadat požadavek webové službě, která výsledné informace vrátí ve vhodné formě.
       Za jeden z hlavních problému  webu považují autoři vyhledávání na internetu. Pro lepší pochopení většiny současných problémů na poli vyhledávání autoři nastiňují základní principy současných vyhledávačů. Kniha zdůrazňuje potřebu zabývat se
organizací dat, informací a znalostí na Internetu, jako podmínky efektivního vyhledávání.
      Velká budoucnost  je slibována sématickému webu, který může řešit problém jak efektivně využít obrovský potenciál internetu a zároveň umožnit jeho další rozvoj nejen v oblasti kvantity, ale také kvality. Autoři ve své knize přispívají k porozumění motivaci vzniku sémantického webu, jeho fungování a dosahu informační revoluce v případě plného využití jeho potenciálu. Sémantický web chápou autoři jako iniciativa s cílem změnit web na univerzální médium k výměně dat.
       V knize je věnována pozornost platformě J2EE, která se úspěšně rozvíjí a poskytuje, stejně jako vývoj technologicky podobné platformy .NET, velmi dobré prostředí pro vývoj webových aplikací budoucnosti.  Čtenáři v té souvislosti jistě ocení i část textu věnovanou využití XML technologií, která v oblasti publikace dat poskytuje možnost pracovat odděleně s formou a s obsahem.
       Dlouhou dobu se v odborných kruzích hovoří o tzv. inteligentnímu webu. Autoři vysvětlují, že je třeba, aby webová služba nejen zprostředkovala přístup k informacím na Internetu, ale aby současně aktivně nabídla metody k přístupu, vyhledání a zpracování informací podle potřeb a možností uživatele, a to časově a ekonomicky přijatelných podmínkách s maximálním respektováním přirozeného způsobu mezilidské komunikace. 
       V souvislosti s vývojem webu je často podceňována problematika strukturalizace informace. Fenomén multimediálních typů informace podle autorů vnáší do strukturalizace informace a do způsobů jejího vyhledávání nový rozměr, který jde daleko  za hranice tradičního zpracování textu a numerických hodnot a jejich vyhledávání v databázích.
       Velká část publikace je věnována významnému, ale náročnému tématu AHS - adaptivních  hypermediálních systémů,  které mohou být efektivním řešením pro celou řadu problémů, které uživatelům přináší současný internet a koncepce tvorby informačních systémů původně vytvořených pro informační prostory menšího rozsahu..  Za základní princip AHS považují autoři respektování odlišností jednotlivých uživatelů a přizpůsobení chování webu jejich rozdílným schopnostem a potřebám.  Implementací adaptivních rysů chování určité technologie se projevuje podstatná změna ve filozofii vztahu člověka a techniky.  Autoři proto považují adaptivní neboli personalizovaný web za jednu ze slibných koncepcí budoucího rozvoje Internetu. Kniha seznamuje čtenáře s motivací pro návrh a implementaci AHS, s několika již existujícími systémy a s principy a ukázkami návrhu takových aplikací.
       Snažil jsem se přiblížit alespoň část z velkého bohatství myšlenek obsažených v publikaci připravené autorskou skupinou WebIng. Pozorný čtenář v knize najde mnohem více užitečných poznatků. Patří k nim m.j. problémy tzv. neviditelného webu, kam patří například databázová centra a digitální knihovny. To souvisí se situací uživatele při vyhledávání a shromažďování informací, kdy se má rozhodovat zda chce využít desítky až tisíce různorodých zdrojů na Internetu, a chce pracovat se zdroji pokud možno soustředěnými do jednoho elektronického prostoru, který bývá mimo „viditelný web“. Některé další problémové okruhy pokryté publikací uvádím výše ve výběru dílčích témat, která mne zaujaly.

Závěr:
       Stále častěji slýcháme, že ICT aplikace, která není přístupná z webu jakoby neexistovala. Hodnocená publikace seznamuje odbornou veřejnost  se současným stavem problematiky webu, s jeho současnými problémy, které snižují jeho produktivitu. Hlavní pozornost věnuje moderním, prudce se rozvíjejícím technologiím, které si kladou za cíl rychlý, efektivní a uživatelsky přátelský web. Kniha vychází vstříc všem těm, kdo se potřebují „vypořádat“ s tím, co webové inženýrství přináší, tj. s řadou nových pojmů, nových technologií a nových myšlenek, které si kladou za cíl formulovat a realizovat web nové generace.
       Kniha autorského kolektivu prezentuje webové inženýrství jako prudce rostoucí disciplínu, u které lze očekávat rozvoj zcela nových přístupů, které často nebudou vycházet z již hotových a ověřených znalostí. Webové inženýrství chápou autoři jako impuls, který zahajuje další etapu ve vývoji informačních technologií
       Kniha může být též zdrojem optimismu pro všechny uživatele internetu, kteří stále více pociťují potřebu změny. Podle autorů knihy bychom se měli nadít toho, že nová generace webových technologií zajistí, že webové služby budou:
- respektovat individualitu každého uživatele
- rozumět sémantice komunikace člověk-internet
- mít dostatek informací o informacích (metainformace) 
- samoučcí a tím způsobem dokáží předvídat a chovat se aktivně ve vztahu k uživateli
- komunikovat „lidsky“ tj. pružně a snad i s jistou dávkou humoru.
Krásná představa, že?! Už aby to tu bylo.
      Autorům knihy, členům kolektivu WEBING , kteří se zabývají teoretickými i praktickými řešeními moderních témat webového inženýrství, patří poděkování za to, že své poznatky dali k dispozici, a nakladatelství „1. VOX a.s. „ za to, že výsledky jejich práce české odborné veřejnosti zpřístupnilo. Knihu doporučuji všem, kdo se potřebuji, nebo prostě jenom chtějí hlouběji zamyslet nad budoucností webu, jmenovitě nad tím, jaké jsou a co nám mohou přinést webové technologie nové generace.

Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
25. května 2005

 
 

Projektový, znalostní a procesní management
weblog shrnující obsah 3 el. konferencí
"PROJMAN 2"

Nový weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877

//-->