Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E  2001 - 2006

 

Strategické řízení IS
a systémová integrace

4. dotisk
Jiří Voříšek
 


 

 

       Přiznám se, že když jsem asi před měsícem v nabídce novinek Management Pressu zahlédl jméno autora a titul knihy, dále jsem nečetl a rovnou požádal o zaslání knihy. Jméno Jiřího Voříška, vedoucího katedry informačních technologií na VŠE, je značkou kvality a téma "Strategické řízení IS a systémová integrace" bylo, je a nesporně i nadále bude centrálním tématem informačního managementu a celé řady navazujících oborů.
       A tak se stalo, že jsem se tvářil značně překvapeně, když jsem otevřel obálku a zjistil, že mi poštou přišla kniha, kterou mám ve své knihovně již 8 let. Chvíli jsem přemýšlel co teď ? V zápětí jsem si položil otázku: čím to je, že kniha zaměřená na tak dynamickou oblast lidského konání vychází jako 4. dotisk po 9-ti letech a to v nezměněné podobě? Nezbývalo mi nic jiného, než se - nevím po kolikáté - do důvěrně známe knihy znovu začít a hledat odpověď.
       Celá ICT - hardware, software a zejména komunikace - udělaly za ta léta ohromný skok vpřed. Rostoucí nároky na informační systémy ovlivnily jejich podobu téměř ve všech základních dimenzích. Systémová integrace má za sebou léta zrání a představuje vrchol v inovacích řídících a informačních systémů. Čím to je, že zájem o knihu Jiřího Voříška neklesá? Čím to je, že má stále co říci řadě profesí z oblasti informatiky a managementu?
       V předmluvě autor knihy říká:
"Tato kniha si klade za cíl umožnit manažerům i těm, kdo se na výkon manažerské funkce teprve připravují, získat informace o tom, jaké problémy je čekají při vývoji a provozu informačního systému podniku a jaké mohou být postupy řešení těchto problémů."
       Text je rozdělen do tří oddílů:
I.   První oddíl charakterizuje roli IS/TT v současném hospodářském prostředí, analyzuje současné trendy, příležitosti a rizika počítačových aplikací.
II.  Druhý oddíl popisuje metody a nástroje řízení IS/TT.
III. Poslední, třetí oddíl se zaměřuje na nejdůležitější fáze strategického řízení IS/IT, na podnikovou strategii a informační strategii.
       Podívejme se hlouběji do obsahu knihy.
1 - Hospodářské prostředí a IS/IT
2 - Charakteristika současných IS/TT a trendy IS/IT
3 - Kritické faktory úspěchu a rizika IS/IT
4 - Podstata systémové integrace
5 - Metodický základ systémové integrace - MDIS
6 - Architektura IS/TT
7 - Nástroje systémové integrace
8 - Globální podniková strategie
9 - Strategické řízení IS/IT a informační strategie
10 - Výběrové řízení
Kniha je doplněna o 3 přílohy, které obsahují cenné know-how i z dnešního pohledu:
- Obsah fází životního cyklu projektu podle obsahových dimenzí metodiky MDIS 305
- Struktura informační strategie podle MDIS
- Kritéria hodnocení priorit projektů (aplikací) IS/TT
       Bohužel nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že právě v oblasti
strategického řízení IS je v praxi i nadále nejvíce rezerv
. S tím rozdílem, že zanedbání této oblasti informačního managementu má dnes daleko katastrofálnější důsledky, než v době, kdy Jiří Voříšek sepisoval svoji knihu. Jakoby se většina informatiků do té míry zahloubala do stále rostoucích vnitřních problémů ICT, že jim  na otázky strategického řízení nezbývá  dost času. A tak se po létech dostáváme opět na začátek - nezbývá než si zopakovat některé základní principy efektivnosti ICT. Kolem roku 1992 nám je nastínil Zdeněk Molnár ve své knize "Moderní metody řízení IS". Kniha Jiřího Voříška na ně navázala a rozvinula je v ucelený systém.
       Jsem přesvědčen o tom, že zejména poznatky z kapitol 3, 4, 7, 8 a 9 představují ono "lákadlo", pro které je o knihu trvalý zájem. Na aktuálnosti neztratila mnoho ani kapitola věnovaná základům metodiky MDIS - přesto, že se i ona dále vyvíjela.
       Recenzovanou knihu považovat za myšlenkový základ projektu rozvoje katedry informačních technologií VŠE, v jejímž čele Jiří Voříšek stojí od jejího počátku dodnes.
Svědčí o tom obsah výzkumného programu katedry prof. Voříška.
Zahledíme-li se do něho , uvidíme položky, které jsou velmi blízké struktuře knihy:
- Výzkumný záměr "Systémová integrace a informační management"
- Vývoj a implementace projektových a analytických metodik, technik a nástrojů.
- Klíčová metodikou pro zajištění komplexního vývoje IS/IT - MDIS,
- Výzkum organizačních, ekonomických, legislativních, technických aspektů outsourcingu IS/IT,
- Řešení problémů a principů systémové integrace,
- Vývoj komplexního referenčního modelu pro řízení IS/IT,
- Přístupy a možnosti řešení, využití různých prostředků a technologií pro specifické úlohy v rámci IS/IT
Výstupy jsou obsahem řady publikací autorského týmu kolem J. Voříška, které na recenzovanou knihu navazují:
- Podniková informatika - Podnikové procesy - Business Intelligence - Metodiky vývoje a údržby informačních systémů - Workflow - Nástroj manažera pro řízení podnikových procesů - Architektury informačních systémů v průmyslových a obchodních podnicích a další. Kniha má dodnes své místo v seznamech literatury pro velkou část z 60-ti předmětů nabízených katedrou KIT/VŠE. Je velmi dobře strukturovaná a tato její struktura se stala systémovým základem přístupu k strategickému řízení IS. Pro čtenáře je velmi důležité i to, že je kniha psána srozumitelným jazykem.
       Jaká je tedy odpověď na otázku položenou v úvodu recenze?
Ano, 4. dotisk knihy Jiřího Voříška má co říci dnešním manažérům, ICT profesionálům i studentům a pedagogům z oblasti informatiky a informačního managementu.
A jedna poznámka pod čarou: myslím si, že by si kniha přece jen zasloužila úvodní slovo k 4. dotisku.

Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
7. února 2006

 
 

Další recenze knih českých vadavatelství
Z D E

FOTOREPORTÁŽE  AKA MONITORU
Z D E

Nový weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT  0728-218877

//-->