VISIO MONITOR

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "MS VISIO", p�edev��m ve verzi 2003. Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

23.3.10

This blog has moved


This blog is now located at http://visio-monitor.blogspot.com/.
You will be automatically redirected in 30 seconds, or you may click here.

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://visio-monitor.blogspot.com/feeds/posts/default.

16.2.10

Zm�ny na port�lu AKA MONITOR

Pr�v� dnes jsem vym�nil obsah domovsk� str�nky sv�ho port�lu:
http://www.akamonitor.cz.
Pojal jsem ji dost netradi�n�, inspirovala mne informa�n� tabule
p�ed obecn�m ��adem :-).
�lohu hlavn�ho rozcestn�ku jsem p�edal str�nce SITE MAP na
adrese: www.akamonitor.cz/sitemap.htm, kde najdete INDEX velk�
��sti m�ch webov�ch str�nek, po��zen�ch za 15 let existence
port�lu AKA MONITOR.
Na str�nku SITEMAP jsem um�stil i 3 n�stroje:
- pole pro vyhled�va� (Google sm�rovan� dovnit� dom�ny),
- pole pro WolframAlpha - v�ce o syst�mu najdete ZDE-ZDE
- pole pro zkracova� webov�ch adres TinyURL.
B�hem b�ezna t.r. prob�hne zm�na v hostingu odborn�ch blog�.
(Google p�estane podporovat FTP pro upload.) Tak�e pokud
byste narazili na probl�my, pod�vejte se, pros�m, na str�nku
v�novanou novink�m na port�lu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/e7news.htm, kde najdete vyv�tlen� jak
postupovat. Za p��padn� probl�my se p�edem omlouv�m.

15.9.05

VISIO 2003. Recenze knihy

Visio 2003 je t�matem knihy vydan� ned�vno GRADOU. Grada se tak p�idala do pomysln� rodiny vydavatelstv�, kter� se Visiu v�nuj�. Recenzi knihy Vladim�ra B��zy jsem vystavil na str�nk�ch sv�ho port�lu AKA MONITOR. Odkaz na str�nku s recenz� najdete v seznamu stovky p�vodn�ch recenz� odborn�ch knih �esk�ch vydavatelstv� na adrese:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

14.9.05

VISIO 2003 - Uzivatelska prirucka . recenze

Sou��st� knihy "Visio 2003" od Grady je i CD s 30-ti denn� trial verz� produktu.

30.8.05

Visio Resources for Educators

Pon�kud skryt� webov� str�nka na port�lu Microsoftu je v�nov�na speci�ln� podpo�e pr�ce vyu�uj�c�ch VISIO. Je sice v angli�tin�, ale stoj� za to. K nejlep��m odkaz�m pat��:
- Visio 2002 Business Diagramming Tour
- Visio 2002 Hands-On Tutori�l
- Produkt Guide.
- Office Assiatance Helps Educators Put Visio to Use.

Vstupn� adresa k t�mto a dal��m zdroj�m je:
www.microsoft.com/education/Visio.mspx

22.8.05

Nov� p��ru�ka pro VISIO 2003

Kniha Visio 2003 - p��ru�ka u�ivatele
S touto knihou p�ich�z� na trh GRADA. B�hem t�dne by m�la b�t kn�ka na pultech.
P�edpokl�d�m, �e vystav�m svoji p�vodn� recenzi je�t� do konce srpna t.r.
Z anotace knihy ( na webu Grady ) cituji:
"Je jedine�n�m pr�vodcem sv�tem tvorby prostorov�ch a organiza�n�ch sch�mat i graf�. Autor v�s sezn�m� �tivou a snadno srozumitelnou formou s u�ivatelsk�m prost�ed�m, koncepc� tvorby v�kres�, funkcemi i tvorbou vizu�ln�ch prezentac� dat r�zn�ho typu. Vedle mnoha jin�ch t�mat se nau��te tak� nap��klad pracovat se soubory CAD. Knihu doprov�z� origin�ln� CD spole�nosti Microsoft se zku�ebn� verz� tohoto nadstandardn�ho n�stroje."
Jsem zv�dav� na pojet� t�matu. Uv�tal bych p��stup zohled�uj�c� typick� situace. Uvid�me?!

14.8.05

Rychl� �vod do tvorby organiza�n�ch graf�

Port�l Microsoftu obsahuje celou �adu kurz� s ��ste�n� animovan�mi postupy pr�ce p�i tvorb� vybran�ch typ� diagram�. Mnoh� jsou sice v angli�tin�, ale animace postupu je natolik jasn�, �e jejich shl�dnut� m�e b�t p��nosem pro ka�d�ho z�jemce o VISIO 2003.
Jeden z kurz� je v�nov�n tvorb� organiza�n�ho schematu/diagramu.
Pov�imn�te si ur�it� m�ry zabudovan� inteligence u sady obrazc�, spo��vaj�c� v uchov�n� informace o obecn� hierarchii org. struktury. Um�st�te-li na plochu v�kresu nejd��ve obrazec vztahuj�c� se k vy��� �rovni pyramidy a pot� NA N�J p�et�hnete obrazec vztahuj�c� se k ni��� �rovni, Visio ho um�st� na spr�vn� m�sto v pyramid� obrazc�.
Kurz odstartujete klepnut�m na TENTO odkaz.

Obrazce a tabulka ShapeSheet ( pro zv�dav�j�� u�ivatele )

Pro z�jemce o VISIO 2003, kte�� si p�ej� p�ibl�it skryt� vlastnosti obrazc�, kter� jsou z�kladem jejich dynamiky a chov�n�, jsem p�ipravil uk�zku. Uk�zka sest�v� z �ady obr�zk�:
- informace o mo�nosti u�it� marketingov�ch sch�mat a diagram�, jejich� tvorba je podporov�na VISIO 2003
- uk�zka ��sti vzorn�ku p�edloh obrazc� vztahuj�c�ch se k t�matu marketingov� sch�mata zahrnuj�c� obrazec t. zv. Bostonsk� matice
- v��ez z obrazovky zn�zor�uj�c� stav po p�eta�en� kopie p�edlohy obrazce Bostonsk� matice na pracovn� plochu Visia
- uk�zky 4 ��sti tabulky ShapeSheet
- z�kladn� informace o tabulce ShapeSheet
� v��ezy z n�pov�dy
Informace v tabulce se m�n� automaticky se zm�nami, kter� u�ivatel prov�d� na pracovn� plo�e v�kresu. Z�sahy do obsahu tabulky lze prov�d�t t� p��mo ru�n� nebo programem ( VBA ). Posl�n�m t�to zpr�vy a p�ilo�en� uk�zky je umo�nit nahl�dnut� do �sv�ta�, do kter�ho se b�n� u�ivatel oby�ejn� nepot�ebuje vyd�vat. V���m tomu, �e po shl�dnut� uk�zky nebude pochyb o tom, �e VISIO 2003 nen� pouze �kresl�tko�, ale n�stroj s vysokou zabudovanou inteligenc�, kter� umo�n� kvalitn� vizualizaci informac� p�i tvorb�, dokumentaci a sd�len� v�kres� a diagram� z nejr�zn�j��ch oblast�.
Uk�zku najdete na n�sleduj�c� webov� adrese:
www.akamonitor.cz/visio/shapesheet/

13.8.05

Uk�zky z knihy �MS Office Visio 2003 Inside Out�

Byl projeven z�jem o obsah a pojet� v�e uveden� knihy, kter� je v �R dostupn� pouze v angli�tin� za cca 1500,- K�.. K celkov�mu obsahu se vr�t�m v n�kter� z dal��ch zpr�v. S pojet�m knihy se m�ete sezn�mit na z�klad� dvou uk�zek, kter� jsem na�el na webu.
Uk�zky jsou v�nov�ny v�kladu dvou konkr�tn�ch postup� p�i pr�ci v prost�ed� Visio 2003. Uk�zky najdete na t�chto adres�ch:
a) Adding title blocks to Visio diagrams
http://office.microsoft.com/en-us/assistance/HA011822471033.aspx
b) Annotatign Visio diagrams with callout shapes
http://office.microsoft.com/en-us/assistance/HA011822461033.aspx
�l�nky jsou v�nov�ny mo�nostem, jak s minim�ln� pracnost� a s vysok�m efektem dopl�ovat v�kresy a diagramy textem a symboly, kter� zv�razn� nebo oz�ejm� v�znam a funkci pou�it�ch obrazc�. Jaksi mimochodem se p�esv�d��te o tom, �e obrazce nejsou pouze kouskem grafiky, ale monou b�t t� nosi�i cenn�ch dat a informac�. Zjist�te, �e mohou m�t i ur�itou inteligenci, �e mohou b�t aktivn� sou��st� prezentace sd�len� obsa�en�ho ve v�kresu nebo diagramu.

11.8.05

Visio a zeleninov� zahrada

Byl jsem e-mailem po��d�n, abych uvedl odkaz na n�jak� jednoduch� a sou�asn� re�ln� p��klad �e�en� komplexn�j�� �lohy pomoc� Visio. Na�el jsem �lohu, kter� bude rozum�t ka�d�. T�ma je:
�Pl�nov�n� zeleninov� zahrady pomoc� aplikace Visio�.
Pomoc� popisovan�ho v�kresu - diagramu aplikace Visio lze snadno zobrazit plochu zahrady, vy��slit kolik sazenic zeleniny lze um�stit do zahrady, jak velk� prostor poskytnout jednotliv�m druh�m zeleniny atd. P�edpokl�d�m, �e jste si ji� nainstalovali alespo� cvi�nou verzi Visio 2003 a �e se m�ete nechat v�st obsahem d�le uveden� str�nky. K n�kter�m n�ro�n�j��m v�kresum / diagram�m se v tomto weblogu je�t� dostaneme pozd�ji.
P��klad jsem na�el na webu Microsoft a to na adrese:

http://office.microsoft.com/cs-cz/assistance/HA010778441029.aspx

9.8.05

Obrazce, p�edlohy a vzorn�ky ve VISIO 2003

Stavebn�mi kameny v�kres� a diagram� ve VISIO 2003 jsou obrazce. Seskupuj� se do t�matick�ch skupin ozna�ovan�ch jako vzorn�ky. Obrazce um�st�n� ve vzorn�c�ch maj� funkci p�edlohy. Jejich kopie jsou p�etahov�ny do pracovn� plochy v�kres�.
Obrazce z�sk�v�me n�kolika cestami a zp�soby. Ji� p�i instalaci VISIO z�sk�v�me celou paletu vzorn�k� s p�edlohami obr�zk�. Tuto v�choz� sadu si m�eme doplnit z r�zn�ch zdroj� na webu. Obrazce m�eme t� sami vytv��et nebo upravovat existuj�c� vzory.
Obrazce v r�zn�ch t�maticky zam��en�ch vzorn�c�ch se vyzna�uj� r�znou m�rou slo�itosti a to nejen tvarem, ale i vlastnostmi. Obrazce symbolizuj� r�zn� slo�it� objekty, co� se projevuje v bohatstv� standardn�ch i dopl�kov�ch atribut� � vlastnost�. N�kter� vlastnosti jsou p�eddefinovan� a u�ivatel m�e m�nit pouze jejich hodnoty, dal�� vlastnosti m�e u�ivatel dopl�ovat.
N�kte�� auto�i pojedn�n� o VISIO nedoce�uj� v�znam manipulace s vlastnostmi obrazc� pro kreativn� vyu�it� programu, v��maj� si pouze jevov� str�nky obrazc� a neopr�vn�n� ozna�uj� VISIO za �kresl�tko�. Mo�nost vytv��et a m�nit obrazce v�etn� definice jejich vlastnost� a jejich chov�n� je jedn�m ze z�klad� dynamiky VISIA a v�znamn� ovliv�uje kvalitu jeho implementace v r�zn�ch oblastech.
Tento weblog nem� slou�it jako n�hra�ka p��ru�ky k VISIO. Nicm�n�, abych usnadnil p�edstavu o tom, co bylo zd�razn�no, vystavil jsem na web slideshow ilustruj�c� prost�ed�, metody a techniky pr�ce s obrazci. Slideshow je um�st�na na adrese:
http://www.akamonitor.cz/visio2003/obrazce/

P�r slov k hodnocen� produktu VISIO

P�ekvapiv� velk� z�jem o obsah tohoto nov�ho weblogu v�novan�ho VISIO 2003 sv�d�� o tom, �e stoj� za zamy�len� opr�vn�nost tvrzen� n�kter�ch autor�, podle kter�ch je VISIO odsouzeno k �ivo�en� na okraji z�jmu u�ivatel� po��ta��. Pokud by tomu tak bylo, vid�m p���inu hlavn� ve zp�sobu jak�m je n�kdy VISIO potencion�ln�m u�ivatel�m prezentov�no. Na rozd�l od Wordu �i Excelu jsou siln� str�nky VISIO m�n� zjevn� a vy�aduj� o n�co v�ce syst�mov� p��stup p�i prezentaci mo�nost� jeho vyu�it�. U�ivatel� MS Office jsou zvykl� na intuitivn� p��stup k ovl�d�n� program�. Pokud z�jemce o VISIO naraz� v p��ru�ce na postup, kter� obsahuje 20, nebo i 40 bod�, nebude asi p��li� nad�en�. Ot�zkou tak� je, zda sta�� nab�dnout n�kolik hotov�ch �ablon a p�ipravit d�vku obrazc�. �ada u�ivatel� by uv�tala informace a zku�enosti,. kter� by v�ce podporovaly rozvoj kreativity v pr�ci s VISIO. Mo�n� by se pak pon�kud zm�nila i p�edstava o p�ijateln� v�i �asto kritizovan� ceny produktu VISIO. O tom v�em bych cht�l komplexn� pouva�ovat v pojedn�n�, kter� p�ipravuji a o kter�m d�m v tomto weblogu v�as v�d�t.
Weblog nem�e slou�it jako n�hrada p��ru�ky. Abych p�isp�l k lep�� p�edstav� o siln�ch str�nk�ch VISIO, budu za�azovat alespo� upozorn�n� na n�kter� vybran� a m�lo zd�raz�ovan� nebo opom�jen� vlastnosti produktu.

6.8.05

Mai-lans Visio Blog

Na webu se nach�z� n�kolik blog� ( weblog� ) v�novan�ch programu MS VISIO a jeho implementaci v r�zn�ch oblastech. Jedn�m z nejzn�m�j��ch je �Mai-lans Visio Blog�. Dopl�ov�n je nepravideln� � posledn� zpr�va je z 10. �ervna 2005 � ale �ada zpr�v obsahuje zaj�mav� odkazy. Ur�it� V�s zaujmou odkazy na zdroje informuj�c� o uplatn�n� VISIO v oblasti procesn�ho ��zen�.
Blog najdete kliknut�m na TENTO odkaz.

3.8.05

Nab�dka knih v�novan�ch Visio 2003

V lev�m sloupci t�to www str�nky jsem vystavil miniatury tituln�ch stran 2 knih, kter� lze pova�ovat za z�kladn� pro studium verze Visio 2003. Jde o podrobnou u�ivatelskou p��ru�ku "Microsoft Office Visio 2003" a o knihu neb�zenou v angl. origin�le "Microsoft Office Visio 2003 Inside Out". Ob� knihy nab�z� CP Books ( CPress ). Recenze obou knih p�ipravuji a budou dostupn� v rubrice RECENZE na port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Pokud se chcete ji� nyn� pod�vat na anotaci a do obsahu uveden�ch knih, m�ete tak u�init na www str�nce vydavatele www.cpress.cz.

Aktualizace pro Visio 2003

Visio se vyv�j� stejn� jako ostatn� aplikace MS. Projevuje se to nejen v�skytem nov�ch verz�, ale t� v podob� aktualizac� �iv�ch verz�. D�vodem k tomu je nejen snaha o zaji�t�n� nejvy��� �rovn� v�konu, ale i pot�eba zabezpe�en� aplikace Visio 2003. Spole�nost Microsoft doporu�uje instalovat aktualizace pomoc� slu�by Office Update.P�ehled nab�zen�ch aktualizac� najdete rovn� na adrese:
http://office.microsoft.com/cs-cz/officeupdate/CD010798611029.aspx
O tom, �e ani Visio nen� u�et�eno nebezpe�� virov� n�kazy V�s p�esv�d�� nap��klad str�nka
kter� informuje o viru VIS5.RadiantAngles, kter� je zaj�mav� t�m, �e �lo o prvn� virus pro Visio 2000.
Adresa str�nky je:

http://www.1pcrevue.cz/vir0035.htm

2.8.05

MS Office Visio 2003 Resource Kit for IT Professionals

Z�kladn�mi stavebn�mi kameny v�kres� ve VISIO 2003 jsou obrazce.
Ka�d�, kdo si mezi 1. 1. 2005 a 31. 5. 2005 zakoupil nebo upgraduje na nejnov�j�� verzi aplikace Visio Professional 2003, z�sk�v� n�rok na sadu Microsoft Office Visio 2003 Resource Kit for IT Professionals ZDARMA. Tuto sadu p�ipravily spole�nosti Microsoft, Altima Technologies a Fluke Networks. Nab�z� p��stup k tis�c�m obrazc� p�esn� zobrazuj�c�ch nejpou��van�j�� s�ov� za��zen� NetZoom� Stencils a n�stroj pro automatick� prohled�v�n� a zakreslen� s�t� LAN MapShot�. Microsoft Office Visio 2003 Resource Kit for IT Professionals tvo�� dva disky CD-ROM s produkty partner� spole�nosti Microsoft, kter� dopl�uj� funkcionalitu aplikace Visio Professional 2003.
Sada obsahuje n�stroj LAN MapShot od firmy Fluke Networks, kter� umo��uje rychl� vyhled�n� v�ech IP a NetBIOS za��zen� v s�ti, v�etn� p�ep�na��, server�, sm�rova��, tisk�ren, rozbo�ova��, atp.! D�le tato sada obsahuje 28 000 nejobl�ben�j��ch obrazc� NetZoom Stencils vyvinut�ch speci�ln� pro aplikaci Visio firmou Altima Technologies. Kolekce obrazc� NetZoom Stencils je v�b�r z v�ce ne� 60 000 obrazc� po��ta��, s�ov�ch komponent, telekomunika�n�ch a audio/video za��zen� v�ce ne� 2 000 zn�m�ch v�robc�.V�ce se dozv�te na adrese: http://www.visio2003.cz/
p��padn� p��mo na adrese: http://www.visio2003.cz/ResourceKit/
Sada Visio 2003 Resource Kit for IT Professionals je pouze v anglick�m jazyce.
Velmi p�knou sadu obrazc� si m�ete bezplatn� st�hnout t� p��mo ze str�nek firmy ALTIMA. Obrazce jsou sou��st� samorozbalovac�ho souboru o velikosti cca 5,5 MB.
Adresa s objedn�vkou download je: http://www.altimatech.com/home/download.php

CD se zku�ebn� verz� produktu Visio 2003 �esky

Zku�ebn� verzi aplikace Visio 2003 �esky na CD si m�ete objednatna n�e uveden� adrese.
Zku�ebn� doba je 30 dn�.
Zaplat�te 99 korun za dob�rku.
Adresa objedn�vky zku�ebn�ch verz�:
http://www.softmail.cz/shop/officeForm/officeForm.asp

1.8.05

Diskuzn� skupiny ( NewsGroups ) pro VISIO 2003

Kdo se neboj� kl�st ot�zky v angli�tin�, m� �anci dozv�d�t se odpov�� na sv� ot�zky v diskusn� skupin� v�novan� nov�m u�ivatel�m Visia 2003.
Vstup do diskuzn� skupiny ( NewsGroup) najdete na t�to adrese: http://www.microsoft.com/office/community/en-us/default.mspx?dg=microsoft.public.visio&lang=en&cr=US
Existuj� dv� dal�� skupiny. Jedna je v�nov�na obecn�m ot�zk�m a jedna je ur�ena pro diskuze v�voj���.

31.7.05

Slovn�ky do Microsoft Office 2003

P�ipou�t�m, �e n�kter� n�v�t�vn�ky weblogu mo�n� pon�kud zlob� odkazy na str�nky v angli�tin�. A bude h�� - n�kter� budou i v n�m�in�. Nejde o zlomyslnost, ale o snahu podat obraz VISIA co nejkomplexn�ji. Abych alespo� ��ste�n� situaci usnadnil, uv�d�m informaci o mo�nosti nab�zen� firmou Microsoft pro leg�ln� dr�itel� bal�ku MS Office 2003. M�ete si bezplatn� st�hnout slovniky:
- Slovn�k anglicko-�esk� a �esko-anglick�
- Slovn�k anglicko-slovensk� a slovensko-anglick�
- Slovn�k n�mecko-�esk� a �esko-n�meck�
- Slovn�k n�mecko-slovensk� a slovensko-n�meck
Jde o slovn�ky do Microsoft Office 2003. Velikost jednotliv�ch soubor� je 5,4 - 5,7 MB.Slovn�ky obsahuj� 25 000 hlavn�ch hesel z ka�d� strany p�ekladu.
Slovn�ky se integruj� se do Podokna �loh Zdroje informac� a to do v�ech aplikac� Office 2003.
Str�nka pro sta�en� slovn�ku je uvedena na konci zpr�vy.
Slovn�ky vyrobila spole�nost Lingea s.r.o.
www.lingea.cz (�), www.lingea.sk (�) pro
spole�nost Microsoft s.r.o. pro u�it� a ���en� v �esk� a Slovensk� republice. Slovn�ky
nesm� b�t d�le ���eny, publikov�ny nebo rozmno�ov�ny bez v�slovn�ho svolen� v�robce. Technickou podporu u�ivatel�m slovn�k� poskytuje spole�nost Lingea s.r.o.
Sta�en� soubor�: Po vypln�n� produktov�ho ozna�en� (Product ID) sv� sady (pop�. aplikace sady) Microsoft Office 2003 budete moci stisknut�m p��slu�n�ho tla��tka st�hnout verzi pro
tisk nebo verzi pro �ten�.

K�d Product ID naleznete v dialogov�m okn� "O produktu (About dialog)" v menu N�pov�da
(Help). Product ID lze pou��t pro sta�en� pouze jedn� kopie ka�d�ho souboru.
Adresa nab�zej�c� sta�en� slovn�k�:

http://www.microsoft.com/cze/office/downloads/slovniky.asp?error=invalid_code

20 uk�zkov�ch diagram� aplikace VISIO 2003

Jist� jste zatou�ili po uk�zkov�ch diagramech, kter� by V�m usnadnily pozn�v�n� Visia 2003. Soubor s uk�zkami aplikace Visio 2003 VisioSam.exe, (publikovan� 31.10.2003, velikost 4115 kB) si lze st�hnout z dole uveden� adresy. 20 uk�zkov�ch diagram� aplikace Visio 2003 jsou p��kladem mo�n�ho pou�it� v oblasti podpory a prodeje a v �ad� dal��ch oblast�.
Soubor obsahuje tyto diagramy:
- diagram slu�by Active Directory � ActvDir.vsd,
- z�kladn� v�vojov� diagram � Bflowcht.vsd,
- pl�n podla�� budovy � BldgPlan.vsd,
- Blokov� diagram - BlkDia.vsd
- z�kladn� s�ov� diagram � Bnetwork.vsd,
- diagram pr�b�hu diskuse a jednotliv�ch n�zor� � Brainstm.vsd,
- kalend�� � Calendar.vsd,
- diagram datab�ze � Database.vsd,
- podrobn� s�ov� diagram � Dnetwork.vsd,
- sch�ma elektrick�ch s�t� a regulace � EECtrl.vsd,
- sch�ma hydraulick�ho rozvodu � FluidPwr.vsd,
- rozvr�en� zasedac� m�stnosti � MeetRoom.vsd,
- organiza�n� sch�ma � OrgChart.vsd,
- diagram anal�zy procesu � ProcEng.vsd,
- sch�ma stojan� s v�po�etn� technikou � Rack.vsd,
- diagram �asov� osy � Timeline.vsd,
- diagram UML � UML.vsd,
- diagram v�voje webov�ch str�nek � WebDsgn.vsd,
- diagram n�vrhu webov�ho serveru � WebSite.vsd,
- diagram u�ivatelsk�ho rozhran� syst�mu Windows � WinUI.vsd
St�hn�te soubor klepnut�m na tla��tko St�hnout (naho�e) a ulo�te ho na pevn� disk.
Instalaci spust�te poklep�n�m na programov� soubor VisioSam.exe na pevn�m disku.
Dokon�ete instalaci podle pokyn� na obrazovce.
Po nainstalov�n� sta�en�ho softwaru p�ejd�te do slo�ky, kam byl nainstalov�n, a poklepejte na uk�zkov� soubor aplikace Visio (.vsd), kter� si chcete prohl�dnout.
Adresa odkud lze soubor s uk�zkami st�hnout:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=716C617E-4F9C-4829-800A-F274B5BE8A1E&displaylang=cs

29.7.05

��zen� zm�n infrastruktury IT s n�strojem VISIO 2003

Uk�zalo se, �e mezi n�v�t�vn�ky tohoto weblogu �in� velk� procento lid� profesn� bl�zc� ITSM. Proto za�azuji informaci o existenci dynamick� uk�zky vyu�it� VISIO 2003 p�i projektu a dokumentaci zm�ny IT infrastruktury. Jde o cca 4 minutovou "Product Video Tour" nazvanou "Managing Changes to IT Infrastructure".
Pro snadn�j�� dostupnost souboru s uk�zkou jsem um�stil kopii do prostoru sv� dom�ny.
Kopii origin�ln� uk�zky ke sta�en� najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/visio/itinfrastructure.asx

Visio 2003 pro IT Profesion�ly

Bli��� charakteristiku mo�nost� vyu�it� Visio 2003 v pr�ci IT profesion�l� p�ibli�uje soubor visioforitpros.doc, kter� si lze st�hnout z n�e uveden� str�nky. Krom� v�zvy ke sta�en� obsahuje str�nka n�sleduj�c� charakteristiku p��nosu shl�dnut� dokumentu:
�Microsoft Office Visio Professional 2003 can help IT professionals effectively document, design, and communicate ideas, processes, and systems.
Download this datasheet to get more details on how Visio Professional 2003 can help IT professionals document process and data flow, comprehend information structure, develop network resource diagrams, communicate project milestones, and complete other tasks.
Included in this document:
- A Flexible Productivity Tool
- Document Existing Network
- Conceptualize New Resources
- Communicate and Collaborate More Effectively
Dokument m� velikost 820 kB.
Adresa str�nky:
http://www.microsoft.com/office/visio/prodinfo/occupations/itprofessional.mspx

Visio 2003 Version Comparison

P��jemn� mne p�ekvapilo zji�t�n�, �e pouh� t�den po z��zen� tohoto weblogu str�nka zaznamenala n�v�t�vnost p�es 750 p��stup�. N�kolik n�v�t�vn�k� se mi ji� ozvalo i mailem. Potvrdilo se to, �eho jsem se trochu ob�val, �e n�roky n�v�t�vn�k� na obsah weblogu budou velmi pestr�. Proto budu st��dat informace r�zn�ho "kalibru". Pros�m sou�asn� o pochopen�.
Pro ty n�v�t�vn�ky, kte�� za�ali uva�ovat o po��zen� Visio 2003 a zaj�m� je srovn�n� �ty� z�kladn�ch verz� produkltu Visio ( visio 5, Visio 2000, Visio 2002 a Visio 2003 ) poslou�� text se srovn�vac�mi tabulkami um�st�n� na n�e uveden� adrese. Je velmi podrobn�, v angli�tin� a je rozd�len do n�sleduj�c�ch sekc�:
- General

- IT Pro and Developer Tools
- Facilities Management
- Project Management
- Business Process Management (BPM)
- Programmability and Extensibility
- Installation
-Training and Resources
Text sou�asn� hodn� napov�d� o podpo�e produktu Visio 2003.
Text s n�zvem "Visio 2003 Version Comparison" najdete na adrese:
http://www.microsoft.com/office/visio/prodinfo/compare.mspx?pf=true

Visio 2003 Product Demo

Pot�, co jste si prohl�dli slideshow v �esk�m jazyce, m�ete pokra�ovat vyu�it�m on-line DEMO produktu VISIO 2003 v angli�tin�. DEMO je rozd�leno do 3 ��st�, podobn� jako �esk� slideshow:
- Dokument and Design
- Communicate and Share
- Integrate and Automate
N�roky na vybaven� jsou charakterizov�ny takto:

Demo Requirements
This demo requires Macromedia Flash Player 5.0 or later. For an optimal viewing experience, use a 56 kilobits per second (Kbps) or faster Internet connection and set your screen resolution to 800 � 600 or higher.
P��nos shl�dnut� ( a poslechu ) DEMA auto�i charakterizuj� slovy:

�This demo shows how Visio 2003 provides the tools you need to document complex concepts, communicate ideas, and deliver integrated solutions across your organization.�
Webov� adresa:
http://www.microsoft.com/office/visio/prodinfo/demo.mspx?pf=true

28.7.05

RSS slu�ba pro sledov�n� nov�ch zpr�v

Nechcete-li osobn� sledovat zm�ny v obsahu weblogu VISIO MONITOR, m�ete tuto pr�ci sv��it RSS-�te�k�m. Kliknut�m na �ervenou ikonku v lev�m sloupci weblogu otev�ete XML soubor. Adresa str�nky se souborem je parametrem, kter� zad�te do RSS �te�ky. Dopln�te informaci o intervalu kontroly obsahu a m�ete se spolehnout, �e V�m nic nov�ho ve weblogu neujde.
Pot�ebujete-li v�ce informac� o RSS slu�b�, vyu�ijte m�j text na str�nce:

http://www.akamonitor.cz/rss.htm
Adresa souboru XML je:

http://www.akamonitor.cz/visio/visio-monitor.xml

Seznamte se s aplikac� Visio. 30-ti minutov� kurz on-line

P�ejete-li se sezn�mit s aplikac� Visio 2003 v �esk�m jazyce, vyu�ijte mo�nost on-line slideshow s koment��i.
Jde o kurz, kter� obsahuje:
- T�i lekce s postupem vlastn�m tempem a t�i praktick� cvi�en� pro sezn�men� s funkcemi.
- Kr�tk� test na konci ka�d� lekce. Testy nejsou hodnoceny.
- Karta Rychl� reference, kterou si m�ete po kurzu odn�st s sebou.
Po dokon�en� tohoto kurzu budete zn�t n�sleduj�c�:
- jak� mo�nosti poskytuje aplikace Visio a jak� typy diagram� v n� m�ete vytvo�it,
- kter� vyd�n� aplikace Visio 2003 m�te a jak� to m� vliv na jej� pou�it�,
- jak vytvo�it diagram p�eta�en�m obrazc� na po�adovan� m�sto a jejich spojen�m,
- jak pou��t lupu, zm�nit velikost obrazc� a zadat do nich text. O kurzu
Jak lze aplikaci Visio vyu��t?
- Dv� verze
- Diagramy obchodn�ch proces�
- Diagramy obchodn�ch proces� - pokra�ov�n�
- Organiza�n� diagramy
- Diagramy debaty
- Pl�ny budovy
- Diagramy s�t�
- Diagramy webu
Vytvo�en� prvn�ho diagramu
- V�b�r �ablony
- P�eta�en� obrazc� na str�nku
- P�esunut� obrazc�
- Zm�na velikosti obrazc�
- P�id�n� textu do obrazc�
- Dosa�en� lep�� viditelnosti pomoc� lupy
- Propojen� obrazc�
Podrobn�j�� sezn�men� s prost�ed�m aplikace Visio
- Podrobn�j�� sezn�men� se �ablonami
- Podrobn�j�� sezn�men� s obrazci a vzorn�ky
- Inteligentn� obrazce
- Podrobn�j�� sezn�men� s tla��tkem Nov�
Ka�d� ze 3 lekc� obsahuje nav�c:
- Praktickou ��st
- Vyzkou�ejte se
Kurz najdete na adrese:
http://office.microsoft.com/training/training.aspx?AssetID=RC011267461029

27.7.05

Embed a Visio Viewer 2003 Control in a Web Page

Pokro�ilej��m n�v�t�vn�k�m se z�ejm� tempo rozvoje obsahu weblogu zd� pomal�. M�m pro n� jednu lah�dku, kter� je na chv�li zam�stn�. N� n�e uveden� adrese je obsa�en n�vod, pomoc� kter�ho m�ete zajistit zobrazov�n�, tisk a sd�len� v�kres� a diagram� v IE 5 nebo vy���m v jejich p�irozen� podob�. Otev�en� www str�nky s v�kresem automaticky aktivuje Visio Viewer 2003. Odkaz sm��uje na text v angli�tin�. Vyb�r�m z n�ho n�kolik ��dk�:

With Visio Viewer, you can embed a Visio Viewer control in a Web page, and then specify object parameters, such as the drawing you want to display and the color of the background. With Visio Viewer, you can embed a Visio Viewer control in a Web page by manually inserting the tags and parameters in the Web page's source code or, in some cases, by inserting it through your application's user interface, as you can with Microsoft FrontPage. Using either method, you embed a Visio Viewer control the same way you embed any other control. Visio Viewer includes the sample file Sample.htm, which is a Web page with an embedded Visio Viewer control and a reference to a Visio drawing. Sample.htm is located in the Visio Viewer folder (drive:\\Program Files\Microsoft Office\Visio Viewer).

Podm�nkou fungov�n� je vlo�en� segmentu zdrojov�ho kodu.
Uk�zka kodu je v �l�nku, kde se t� dozv�te postup pomoc� kter�ho uprav�te www str�nku ve Front Page.
Adresa �l�nku je:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/odc_vis2003_ta/html/odc_vsEmbedVisioViewerControl.aspProgram kurzu Visio 2003

P�edstavu o tom, co V�s �ek� po rozhodnut� v�novat se MS Visio 2003 si m�ete u�init r�znou cestou. Potupn� je probereme v dal��ch zpr�v�ch tohoto weblogu. Kdybyste dali p�ednost ��asti na kurzu, pak by V�s �ekal zhruba tento program:
- Z�klady aplikace Visio (terminologie vzorn�ky, �ablony, p�edlohy; zalo�en� nov�ho v�kresu; otev�r�n� dal��ch vzorn�ku; zobrazeni okna pr�zkumn�ka v�kresu; vkl�d�n� obrazc�; v�b�r obrazc�; zm�na velikosti a tvaru obrazc�; pr�ce s obrazci; ot��en� obrazc�; zarovn�n� obrazc�).

- Form�tov�n� dvojrozm�rn�ch obrazc� (barva v�pln�; vzorek v�pln�; barva ��ry a vzorku; tlou��ka ��ry; pr�hlednost v�pln� a ��ry).
- Form�tov�n� jednorozm�rn�ch obrazc� (barva, vzorek a pr�hlednost; tlou��ka ��ry; typ konce ��ry; velikost konce ��ry; zakon�en� ��ry).
- Textov� bloky, p�id�v�n� textu k obrazc�m.
- Seskupen� obrazc� (p�id�n� do skupiny; odebr�n� obrazce ze skupiny).
- Spojovac� prvky (p�ipojov�n� obrazc�; zm�na typu propojen�; p�id�v�n� p�ipojovac�ch bod�; odstran�n� spojovac�ho bodu).
- P�esn� kreslen� (nastaven� p�ichyt�v�n� obrazc�; vod�tka a vod�c� body; kresl�c� m��ka; p�esn� nastaven� velikosti a pozice obrazce ve v�kresu; nastaven� tiskov�ch jednotek).
- Vytvo�en� vzorn�k� a �ablon (vytvo�en� vlastn�ch obrazc�; vytvo�en� nov�ho vzorn�ku; ulo�en� obrazce do nov�ho vzorn�ku; �prava vzorn�ku; speci�ln� vzorn�k Dokumentu; pr�ce se �ablonou � obl�ben� obrazce; vytvo�en� nove �ablony).
- Vrstvy (vytvo�en� vrstvy; odstran�n� vrstvy; p�ejmenov�n� vrstvy; p�i�azen� obrazce do vrstvy; v�b�r v�ech obrazc� ve vrstv�).
- Pr�ce s pozad�m str�nky (p�id�v�n� str�nek; vzorn�k pozad�; p�ipojen� str�nek k pozad�).
- Vlastnosti str�nky (nastaven� velikosti a orientace str�nky; ot��en� str�nek; pozad� a rozvr�en� str�nky).
- Tiskov� v�stupy (tisk v�kresu; nastaven� z�hlav� a z�pat�).
- Spolupr�ce s jin�mi programy (publikov�n� diagram� na web; p�id�n� hypertextov�ch odkaz� k obrazc�m; vkl�d�n� tvar� do MS Wordu; export do MS Excel; vestav�n� sestavy; export dat do datab�ze; propojit st�vaj�c� v�kres s datab�z�; vytvo�en� propojeni p�edlohy s datab�z�; vytvo�en� nov�ho vzorn�ku z datab�ze).
- Shape Sheet (zobrazen� ShapeSheet; sekce v ShapeSheet; vzorce v ShapeSheet).
- Pou�it� macro rekord�ru.
Podle tohoto programu prob�h� �kolen� ve spole�nosti "computer help". Nab�dku kuzu najdete na webov� adrese:
http://www.computerhelp.cz/skoleni/popis.asp?kod=M116

Pro� pou��vat aplikaci Visio 2003 - hlavn� d�vody

Visio pro�lo slo�it�m v�vojem od jednoduch�ho n�stroje k sou�asn� verzi 2003 Profesional. Microsoft shrnuje d�vody pro pou��v�n� aktu�ln� verze do n�sleduj�c�ch 10-ti hlavn�ch d�vod�:
- Dokumentace a anal�za podnikov�ch proces�
- Sledov�n� koment��� jednotliv�ch u�ivatel�
- Nov� zp�soby t�mov� spolupr�ce
- Snadn�j�� vkl�d�n� pozn�mek do diagram� v po��ta��ch Tablet PC
- N�stroje pro vytv��en� pozn�mek b�hem porady
- Vytv��en� kalend��� z aplikace Outlook
- Jednodu��� vytv��en� a pou��v�n� technick�ch diagram�
- Rychlej�� vytv��en� a �pravy diagram�
- Vytv��en� v�konn�ch, propojen�ch �e�en�
- Lep�� podpora jin�ch n�rodn�ch prost�ed� a jazyk�
P�echodem z d��vej��ch verz� na verzi Visio 2003 z�sk� u�ivatel n�sleduj�c� pozoruhodn� mo�nosti:
- Vyhled�v�n� p�esn� takov�ch tvar�, jak� pot�ebujete.

Pomoc� funkce pro hled�n� tvar� rychle najdete tvary, kter� jsou nainstalov�ny na pevn�m disku nebo dostupn� na webu. Vyhled�vac� rozhran� funguje stejn� jako p�edloha aplikace Visio. Jednodu�e p�et�hnete po�adovan� tvar do diagramu.
- Vytv��en� projektov�ch diagram� z existuj�c�ch dat.
Z dat aplikace Microsoft Project m�ete automaticky vytv��et �asov� osy a Ganntovy diagramy, kter� v�m pomohou l�pe p�ed�vat informace o d�le�it�ch miln�c�ch z��astn�n�m stran�m.
- ��inn�j�� instalace a �dr�ba aplikace Visio.

Instala�n� technologie syst�mu Microsoft Windows� optimalizuje zav�d�n� a �dr�bu aplikace Visio v podniku. Aplikace Visio Professional 2003 zjist� a oprav� chyb�j�c� nebo po�kozen� soubory, kter� pot�ebuje k provozu. Pokud p�estane odpov�dat, umo�n� v�m ulo�it pr�ci.
Podrobn� se s d�vody sezn�m�te na n�sleduj�c� webov� str�nce:
http://www.microsoft.com/cze/office/visio/topten.asp

Zobrazov�n� v�kres� a diagram� ve webov�m prohl�e�i

Je�t� d��ve, ne� si po��d�te program Visio 2003 budete si cht�t ud�lat vlastn� p�edstavu o tom, jak vypadaj� v�kresy a diagramy po��zen� t�mto n�strojem. Existuje �ada mo�nost� � s v�t�inou z nich se v tomto weblogu setk�te. Jednou z nejjednodu���ch cest je sta�en� hotov�ch �e�en� a jejich zobrazen� v prost�ed� programu �Visio Viewer 2003�, kter� si m�ete zdarma st�hnout z webu Microsoft. Nejde sice o v�vojov� prost�ed�, ale nab�dka funkc� Vieweru je velmi bohat� a pro prvn� sezn�men� s v�stupy Visia posta�uj�c�. Ostatn�, Visio Viewer 2003 je vyu��v�n v pracovn�m procesu v r�mci t�m� jejich� �lenov� pot�ebuj� spolupracovat z r�zn�ch m�st.
Visio Viewer 2003 slou�� k zobrazov�n� v�kres� a diagram� aplikace Visio po��zen�ch ve verz�ch 5, 2000, 2002 nebo 2003. Pot�ebujete nav�c pouze webov� prohl�e�i Microsoft Internet Explorer ( 5.0 nebo vy���).
U�ivatel� aplikace Visio mohou distribuovat v�kresy a diagramy aplikace Visio mezi �leny t�mu, partnery, z�kazn�ky a jin� osoby, i kdy� doty�n� tuto aplikaci nemaj� ve sv�ch po��ta��ch nainstalov�nu. Program Internet Explorer tak� umo��uje tisk v�kres�, pouze v�ak t� jejich ��sti, kter� je v prohl�e�i pr�v� zobrazena.
Zobrazov�n� v�kres� aplikace Visio je velmi jednoduch�. Sta�� na v�kres (soubor s p��ponou .VSD, .VSS, .VST, .VDX, .VSX nebo .VTX) poklepat v Pr�zkumn�ku Windows. Spust� se prohl�e� Internet Explorer a n�stroj Visio Viewer zobraz� v�kres v okn� prohl�e�e. S v�kresem pak m�ete v okn� pracovat pomoc� tla��tek na panelu n�stroj�, kl�vesov�ch zkratek a p��kaz� v m�stn� nab�dce (po klepnut� prav�m tla��tkem). M�ete tak� zobrazit vlastnosti libovoln�ho tvaru tak, �e otev�ete dialogov� okno Properties and Settings a vyberete dan� tvar. Na kart� Display Settings ve stejn�m dialogov�m okn� jsou k dispozici ur�it� nastaven� pro zobrazov�n� a vykreslov�n�. Na kart� Layer Settings lze nav�c nastavit viditelnost a barvy vrstev v�kresu a na kart� Markup Settings lze nastavit viditelnost a barvy koment���.
V�ce se o programu Visio Viewer 2003 dozv�te na adrese:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=3FB3BD5C-FED1-46CF-BD53-DA23635AB2DF&displaylang=cs
odkud si t� m�ete soubor s Viewerem ( 5450 kB ) zdarma st�hnout. Instalace je snadn� a na uveden� str�nce je podrobn� pops�na.

Visio 2003 Fact Sheet

Informac� o Visio 2003 v �esk�m jazyce sice p�ib�v�, p�esto v�ak stoj� za pozornost i informace, kter� se zat�m vyskytuj� pouze na anglicky mluv�c�ch str�nk�ch. N�kter� odkazy budou proto i v tomto weblogu sm��ovat na str�nky v angli�tin�. Na str�nku, na kterou odkazuje prvn� zpr�va, navazuje t�maticky n�e uveden� anglick� str�nka, kter� podrobn�ji rozv�d� informace o tom jak Visio 2003 pokr�v� 3 hlavn� oblasti p�soben�.
Popisuje:
- Document and Design Complex Ideas, Processes, and Systems
- Communicate Information Clearly and Collaborate More Effectively
- Integrate and Automate Systems and Processes
Ve t�ech podrobn�ch tabulk�ch uv�d� hlavn� typy diagram� a jejich popis, hlavn� funkce podporuj�c� komunikace a jejich ��el a p�ehled �innost� ur�en�ch k integraci a automatizaci syst�m� a proces� a jejich popis.
Adresa:
http://www.microsoft.com/office/visio/prodinfo/facts.mspx

Odpov�di na �ast� ot�zky t�kaj�c� se Visio 2003

V pozn�v�n� produktu Visio 2003 a mo�nost� jeho vyu�it� m�ete pokra�ovat pro�ten�m odpov�d� na nej�ast�ji kladen� ot�zky jako:
- Co je aplikace Visio 2003?
- Kdo m�e vyu��t v�hod aplikace Visio?
- Pro� pot�ebuji k tvorb� diagram� aplikaci Visio kdy� ji� pou��v�m aplikaci Word a PowerPoint?
- Co je nov�ho v aplikaci Visio 2003?
- Pro� je v�hodn� prov�st upgrade?
- Jsou soubory aplikace Visio 2002 kompatibiln� s aplikac� Visio 2003 a naopak?
- Jak lze aplikaci Visio 2003 pou��vat s ostatn�mi aplikacemi syst�mu Microsoft Office System?
- Lze aplikaci Visio 2003 upravovat?
- Jak pom�h� aplikace Visio 2003 se spr�vou podnikov�ch proces�?
- Jak� jsou k dispozici zdroje podporuj�c� pou��v�n� aplikace Visio jako n�stroje pro spr�vu podnikov�ch proces�?
- Lze aplikaci Visio 2003 integrovat s ostatn�mi technologiemi spole�nosti Microsoft?
- Jak� jsou syst�mov� po�adavky pro aplikaci Visio 2003?
- Co je nov�ho v aplikaci Visio Professional 2003?

Odpov�di na tyto a n�kter� dal�� ot�zky najdete v �e�tin� na adrese:
http://www.microsoft.com/cze/office/visio/faq.asp

P�ehled aplikace Visio 2003

Informace o produktu MS Visio 2003, kter� se na webu firmy Microsoft objevila bezprost�edn� pot�, co se nov� verze objevila na trhu, poch�z� z 20. kv�tna 2003. Dnes je sice na webu k dispozici cel� �ada nov�j��ch charakteristik, ale tato je jednou z nejstru�n�j��ch a p�i tom nejp�ehledn�j��ch. Vyb�r�m z n� pouze �vod a n�zvy 3 ��st�:
"Visio 2003 je aplikace pro tvorbu diagram�, s n� m�ete vytv��et obchodn� a technick� diagramy, ve kter�ch jsou dokumentov�ny a uspo��d�ny slo�it� pl�ny, procesy a syst�my. Diagramy vytvo�en� v aplikaci Visio 2003 umo��uj� jasn�, stru�n� a efektivn� vizualizovat a p�ed�vat informace tak, jak by to pouze s vyu�it�m textu a ��sel nebylo mo�n�. Pomoc� p��m� synchronizace diagram� se zdroji dat automatizuje aplikace Visio 2003 vizualizaci dat. Poskytuje tak aktu�ln� diagramy a nav�c lze mechanismy aktualizace p�izp�sobit pot�eb�m ka�d� organizace".
Text uv�d� Visio 2003 jako n�stroj pro:
- snadn� pochopen� koncepc�, proces� a vztah�

- efektivn� komunikaci
- integraci a automatizaci syst�m� a proces�.
Cel� text najdete na webu na adrese:
http://www.microsoft.com/cze/office/visio/overview.asp#section1

�vodn� informace

Tento weblog si neklade za c�l prezentovat informace pro profesion�ly. Jeho posl�n�m je usnadnit rychl� vyhled�n� aktu�ln�ch informac�ch t�kaj�c�ch se vlastnost� a mo�nost� uplatn�n� SW produktu MS VISIO, p�edev��m ve verzi 2003. Je ur�en lidem z praxe a student�m. A� na vyj�mky zde budou publikov�ny p�edev��m stru�n� komentovan� odkazy s webov�mi adresami. Obsah weblogu budu dopl�ovat p��le�itostn�?, podle toho, kdy b�hem monitoringu �asopis�, knih a wobov�ch zdroj� naraz�m na novou zaj�mavou informaci. T��m se na Va�e n�v�t�vy a uv�tam upozorn�n� na zdroje, kter� jsem p�ehl�dl. Arno�t Katolick�
P.S. na dal�� m� weblogy t�kaj�c� se ITSM, ITIL, e-learningu, digifoto, e-books a j, se dostanete s m� HP: www.akamonitor.cz