VIRTUALIZACE AKA

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Virtualizace". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Str�nka obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a anglick� zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

13.3.10

This blog has moved


This blog is now located at http://virtualizace.akamonitor.cz/.
You will be automatically redirected in 30 seconds, or you may click here.

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://virtualizace.akamonitor.cz/feeds/posts/default.

Migrace ftp blogu na novou adresu

Jak jsem uvedl, doch�z� na serveru ke zm�n�m.
Dnes p�evedu tento FTP blog na novou adresu:
http://virtualizace.akamonitor.cz
Po p�evodu by se m�la objevit zpr�va v angli�tin�,
kter� ozn�m�, �e bude provedena automatick�
p�esm�rov�n� a nab�dnuta adresa pro p��pad
pot��. Na p�vodn� adrese dal�� zpr�vy nenajdete.
Tak�e p��t� na shledanou ji� na nov� adrese!

16.2.10

Zm�ny na port�lu AKA MONITOR

Pr�v� dnes jsem vym�nil obsah domovsk� str�nky sv�ho port�lu:
Pojal jsem ji dost netradi�n�, inspirovala mne informa�n� tabule
p�ed obecn�m ��adem :-). 
�lohu hlavn�ho rozcestn�ku jsem p�edal str�nce SITE MAP na
adrese: www.akamonitor.cz/sitemap.htm, kde najdete INDEX velk�
��sti m�ch webov�ch str�nek, po��zen�ch za 15 let existence
port�lu AKA MONITOR. 
Na str�nku SITEMAP jsem um�stil i 3 n�stroje:
- pole pro vyhled�va� (Google sm�rovan� dovnit� dom�ny),
- pole pro WolframAlpha - v�ce o syst�mu najdete ZDE-ZDE  
- pole pro zkracova� webov�ch adres TinyURL.
B�hem b�ezna t.r. prob�hne zm�na v hostingu odborn�ch blog�.
(Google p�estane podporovat FTP pro upload.) Tak�e pokud
byste narazili na probl�my, pod�vejte se, pros�m, na str�nku
v�novanou novink�m na port�lu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/e7news.htm, kde najdete vyv�tlen� jak
postupovat. Za p��padn� probl�my se p�edem omlouv�m.

 
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Syst�mov� integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

29.1.10

Computerworld 2/00

www.cw.cz
BI realizovan� standardn�mi kancel��sk�mi n�stroji
SSD disky urychl� nasazen� cloud computingu
P�ehled forem virtu�lizace destop�
Z�lohovac� �e�en� mus� reagovat na v�voj IT
Predikce IDC pro rok 2010
(Bonus aka) Nejv�ce ��dan� IT dovednosti pro leto�n� rok
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
Nov� weblog: www.akamonitor.cz/internet-radio.htm

8.1.10

IT best practices in 2009: Lessons learned for 2010

Text, na kter� odkazuji v t�to zpr�v�, p�edstavuje naprosto "�erstv�" souhrn
zku�enost� s aplikac� hlavn�ch n�stroj� zvy�ov�n� efektivnosti ICT z uplynul�ho
roku s n�znakem jak t�chto zku�enost� vyu��t v roce 2010.
Publikov�no : 07 Jan 2010
Autorstv�: SearchCIO.com, Staff
Abstrakt:
"Enterprise CIOs will likely remember 2009 as the year "doing more with less"
evolved from an IT best practice into a necessity in the midst of an economic
recession. Although the transition called for cost cutting and tough decisions,
innovative IT organizations thrived, using IT best practices to achieve cost
savings in their core technology areas.
In this month's CIO Briefing, find out how CIOs used IT best practices in areas
such as the IT Infrastructure Library (ITIL), cloud computing, IT outsourcing
and business process management to drive efficiency in their organizations.
You'll also learn how they're carrying these lessons forward in their IT plans for 2010."
---
This guide is part of SearchCIO.com's CIO Briefing series, which is designed
to give IT leaders strategic guidance and advice that addresses the management
and decision-making aspects of timely topics.
Obsah str�nky:
Table of contents
- ITIL best practices
- Server virtualization and cloud computing lessons
- IT outsourcing trends
- IT security and risk lessons
- Virtual desktop benefits
- Business process management tools
- IT in 2009: The Real Niel looks back
- More resources
Odkazy:
Cel� text najdete na port�lu SearchCIO.com, na adrese:
http://tinyurl.com/ya8kfbp ( zkr�cen� adresa )
P�ejete-li si nejd��ve ov��it spolehlivost odkazu, pou�ijte:
http://preview.tinyurl.com/ya8kfbp
Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

7.1.10

The Economic Impact of File Virtualization:

Doporu�uji va�� pozornosti �l�nek na t�ma:
"The Economic Impact of File Virtualization" s podtitulkem:
"Reducing Costs and Improving Efficiency for File-Based Storage"  
�l�nek je sponzorov�n: F5 Networks
Autorem je Richard L. Villars
Publikov�no v dubnu 2009
Copyright 2009 IDC
�l�nek o 12-ti str�nk�ch najdete ve form�tu PDF na adrese:
http://zones.computerworld.com/f5/downloads/economic-impact-file-virtualization-2009.pdf
---
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

5.1.10

ITSystems 12/09

Komplexn� virtualizace - synergick� efekty
Budoucnost ERP je v mobiln�ch technologi�ch
Business intelligence pro ka�d�ho?
Jak efektivn� ��dit p��stup k firemn�m informac�m ( IAM )
Bezpe�n� vzd�len� p��stup pro distribuovan� pracovi�t�
(Bonus aka) Trendy v oblasti tisku
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

31.12.09

PF 2010

Dobr� den p��tel�!
V�em n�v�t�vn�k�m port�lu AKA MONITOR d�kuji za projevenou
p��zen v roce 2009 a za �etn� odezvy na publikovan�m zpr�vy.
Sou�asn� p�eji v�e nejlep��, hodn� zdrav� a �sp�ch� v pracovn�m
i v osobn�m �ivot� v roce 2010. T��m se na va�e n�v�t�vy a na
va�e e-maily, kter�mi projev�te z�jem o dal�� obohacen� str�nek
port�lu.
Hodn� �t�st� v roce 2010 p�eje Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

21.12.09

CIO Business World 1/2010

Elektronick� procesy a nov� role podnikov�ho IT
Genera�n� v�lky na pracovi�ti
Cloud computing, vurtualizace a datov� sklady
Datov� schr�nky akceleruj� vyu��v�n� IT
Technologick� firmy neum� pracovat se z�kazn�ky
(Bonus aka) Virtualiza�n� technologie se st�vaj� strategick�mi n�stroji

10.12.09

CONNECT 1/10

www.connect.cz
Udr�te si z�kazn�ky -  CRM v praxi
Virtualizace desktop� s vmware view 4
Bezpe�nostn� hrozby a paradoxy
Hromadn� instalace a konfigurace
Hromadn� nasazen� Windows 7
(Bonus aka) Jak m�e fungovat IT v SMB
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

7.12.09

Mo�nost zkr�cen� dlouh� webov� adresy

Pokud si chcete ulo�it, nebo odeslat mailem, webovou adresu
vybran� zpr�vy, publikovan� v kter�mkoliv odborn�m weblogu
m�ho port�lu, m�ete si ji nejd��ve zkr�tit. V lev�m sloupci
weblogu v�novan�ho monitoringu �asopis�, najdete vstupn�
pole zkracova�e "TinyURL". Adresa weblogu s touto slu�bou
je www.akamonitor.cz/5xnej.htm.
Podrobn�j�� informaci o zkracov�n� webov�ch adres, o jejich
v�hod�ch a riziku s nimi spojen�ch, najdete na str�nce
www.akamonitor.cz/infoservis.htm.
 

30.11.09

AKA MONITOR partnerem Z�pado�esk� univerzity v Plzni

26. listopadu 2009 byla podpisem prorektora Z�pado�esk� univerzity
v Plzni doc. ing. J. Horejce, CSc. potvrzena platnost dohody
o partnerstv� AKA MONITORu ISSN 1804-042X se Z�U v Plzni.
AKA MONITOR bude zaji��ovat informa�n� servis pro vybran�
pracovn�ky univerzity, (zam��en� na obory ekonomika, management,
informa�n� technologie a informa�n� syst�my,)  

8.10.09

Computerworld 19/09

S�ov� �lo�i�t� NAS - nejen efektivn� z�lohov�n�
IT syst�my slou�� k predikci p��rodn�ch jev�
Web 2.0/Enterprise 2.0 (4) - Groupware podruh�
Aktivn� nebo reaktivn� monitoring
N�prava nasazen� virtualizace - mana��r bezpe�nosti
(Bonus aka) Computerworld IT Veletrh
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

26.9.09

Informace o obsahu �asopisu Syst�mov� integrace 2/09

Druh� ��slo leto�n�ho ro�n�ku (SI 2/09) bych bez zav�h�n� nazval malou
u�ebnic� informa�n�ho managementu a syst�mov� integrace.
�l�nky p�edstavuj� komplexn� pohledy na danou problematiku.
N�zvy �l�nk�:

- ��zen� z�skan� hodnoty v podnikov� informatice
- eJustice jako jeden ze z�kladn�ch kamen� eGovemmentu v �R �
- Obchodn� modely Software as a Service
Methods and tools for data and software integration Enterprise Service Bus
- Cloud Computing
- �lov�k a informa�n� syst�m
- Sestaven� projektov�ho t�mu (Porovn�n� p��stup� rigor�zn�ch a agiln�ch metodik)
- From Web 2.0 to Enterprise Web 2.0 and to Enterprise 2.0
- Mo�n� IT strategie v dob� hospod��sk� krize � ohl�dnut� za Syst�movou integrac� 2009
M�lo kdy se v jednom v�tisku odborn�ho �asopisu soust�ed� tolik
navazuj�c�ch kvalitn�ch pohled� na aktu�ln� problematiku ��zen� ICT.
Blahop�eji redak�n� rad� SI, p�edev��m jej�mu p�edsedovi J. Pourovi.
----------------------------------------------------------------


AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
Syst�mov� integrace, CHIP, ComputerWorld, CIO Business World,
Security World, ITSystems, �sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD,
Jak na po��ta�, Po��ta� pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC,
Connect!, Computer, Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto,
FOTOlife, ��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------


25.9.09

Automating IT processes to ensure Virtualization success

Virtualization Management Approach to Overcome Process Challenges
Webinar najdete na adrese:
---------------------------------------------------------------
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

24.9.09

CIO - Business World 10/09

Monitoring funk�nosti s�t�
Implementace projektu IS
Datov� schr�nky - co vlastn� pot�ebujeme

Virtualizace vs. Cloud - mraky nejsou technologie

Nov� IT infrastruktura - nov� virtu�liza�n� ��d
(Bonus aka) Wi-Fi dozr�lo pro podniky
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

ComputerWorld 16/09

Podnikov� soci�ln� softwarea jeho p��nosy
Soci�ln� s� ve firemn� strategii - co Twitter nab�z� firm�m
T�mov� spolupr�ce v nov�m h�vu
Flexibiln� ERP syst�my pro SMB
Deduplikace - aktu�ln� trendy v ukl�d�n� dat
(Bonus aka) P��nos Cloud computingu
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

ITSystems 9/09

Trendy v ERP
V�b�r IS pro podporu obchodn�ch a logistick�ch proces�
Virtualizace ve sv�t� desktop�
Warehouse management
P��nosy a rizika ��zen�ch bezpe�nostn�ch slu�eb

(Bonus aka) ERP jako slu�ba pro men�� a st�edn� podniky
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

21.9.09

Evaluating Cloud Services: Five Tips

1. Differentiate between enabling and delivering cloud services.
2. Vendors should demonstrate latent capacity.
3. Ask to see a commercial client base.
4. Evaluate partnership ecosystems - and pay attention to Microsoft.
5. Don't believe that cloud services are a "magic bullet."
http://www.cio.com/article/print/502114
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware, www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

14.9.09

Z��ijov� ��slo Security World - Infoservis - doc. A. Katolick�

Doporu�uji va�i pozornosti z��ijov� ��slo 3/09
�asopisu Security World - �tvrtletn�k v�novan�
informa�n� bezpe�nosti. Obsahuje �l�nky t�kaj�c�
se bezpe�nosti ve vazb� na cloud computing,
virtualizaci a soci�ln� s�t�.
Arno�t Katolick�
V�ce na
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�
----------------------------------------------------------------
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------

10.9.09

Seznam monitorovan�ch �asopis� na port�lu AKA MONITOR - z��� 2009

AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�,
Po��ta� pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!,
Computer, Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�, SAT & DVB-T mag.
www.akamonitor.cz/5xnej.htm

 

4.9.09

Pohled do bl�zk� budoucnosti - OS na webu - 2 p��klady

Dobr� den p��tel�!
Sna��m se o to, abyste, d�ky m�mu infoservisu, nepat�ili mezi posledn�,
kdo se dozv�d� o novink�ch v oblasti ICT a jejich aplikac�ch v ekonomice
a managementu. Nen� to snadn�. Pom�h� mi v tom monitoring obsahu
20-ti �asopis� ( viz info pod �arou ), p�isun knih �esk�ch vydavatelstv�,
"p�edplatn�" cel� �ady e-zin�, webcast� atd.
Dnes v�s chci upozornit na radik�ln� zm�nu, kter� se chyst� na webu.
B�hem n�kolika posledn�ch let se �ada t�m� sna�� o v�voj nov�ho
opera�n�ho syst�mu, kter� by nebyl instalov�n na desktopu, fungoval
by v r�mci internetov�ho prohl�e�e a byl proto dostupn� odkudkoliv na
internetu. Nejv�ce se hovo�� o aktivit�ch Googlu, kter� sv�m nov�m
OS chce hodit rukavici Microsoftu. Ale Google nen� jedinou firmou
a tak� ne prvn�. Microsoft samoz�ejm� nem�e trend k p�esunu
softwarov�ch slu�eb na web ignorovat a tak jeho nov� OFFICE 2010
bude dostupn� z webu stejn� jako je tomu u Google Docs.
OS Googlu je ve v�voji a uk�zat v�m ho proto nemohu. Syst�m
fungov�n� si v�ak m�ete "osahat" s vyu�it�m n�sleduj�c�ch dvou
p��klad�:
a) p�edev��m si otev�ete adresu http://windows4all.com/
chv�li vydr�rte ne� se aplikace na�te a pak se "kochejte" 
V prost�ed� prohl�e�e budete m�t dostupnou �adu funkc�, pro kter�
jsme a� dosud museli do OS Windows ( Linux a pod). Tak n�jak
to bude v bl�zk� budoucnosti vypadat.
b) pokud m�te pocit, �e jde jen o jakousi simulaci a �e byste si
cht�li "s�hnout do r�ny Kristovy", nab�z�m v�m tento p��klad:
Pokud nem�te nainstalov�n prohl�e� Firefox, st�hn�te si ho
( je kolem 7,5 MB velk� ) nainstalujte a spus�te si ho. Pot� si
v n�m zadejte adresu http://beta.cloudo.com/.  Klikn�te na
Create Cloudo Account, zadejte n�kolik informac� a vy�kejte na
zpr�vu, kter� v�m dojde do schr�nk? jej� adresu jste p�i
registraci zadali. A pak u� m�ete experimentovat dle libosti.
V �e�tin� o Cloudo toho moc na webu nenajdete, ale p��mo
na http://www.cloudo.com je v�e pot�ebn�.
Pokud si najdete �as a oba p��klady si prohl�dnete a zkus�te,
budete mezi prvn�mi informovan�mi budouc�mi u�ivateli nov�ch
modern�ch webov�ch opera�n�ch syst�m�. 
Zdrav� v�s
Arno�t Katolick� 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
AKA MONITOR - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta� pro ka�d�ho,
Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer, Mobility,
BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife, ��etnictv�.
www.akamonitor.cz/5xnej.htm.
---------------------------------------------------------------

26.8.09

Cloud-based BPM tools

Business Process Management Projects with IBM BPM BlueWorks
Date: Wednesday, August 26, 2009
Time: 9:00 AM PT / 12:00 PM ET
Cituji z abstraktu:
"
Joininig this Web Seminar you will find how to get started easily with cloud-based BPM tools
IBM BPM BlueWorks provides a revolutionary way to get started with BPM. BPM BlueWorks is a set of BPM business design tools, a rich collection of BPM content and a robust community of users all in a zero-cost, secure cloud environment. With BPM BlueWorks you can:
- How an application foundation can help your business deliver on its objective
- Learn about BPM: Learn strategies, trends and best practices for making smart process decisions
- Collaborate with the Community: Leverage community insight and access shared content
- Experience BPM: Capture business intent, understand capabilities, and sketch processes
- Optimize Processes: Extend strategy to drive process improvement and deploy with the IBM BPM Suite."
V�ce na adrese:
http://www.idgconnect.com/kick-start-your-business-process-management-projects-with-ibm-bpm-blueworks/251/115/8949/
www.akamonitor.cz
 

27.6.09

Vyhled�v�n� v r�mci port�lu AKA MONITOR

Na domovskou str�nku AKA MONITOR ( www.akamonitor.cz )
byla za�azena funkce pro vyhled�v�n� v r�mci cel�ho port�lu.
Soubor webov�ch str�nek a jejich vz�jemn� vazby vznikaly
postupn� b�hem v�ce ne� 13-ti let a navigace mezi nov�mi
a star��mi str�nkami nen� nejsnadn�j��. Za�azen� funkce
vyhled�v�n� ( podporovan� Googlem ) by m�lo orientaci 
u�ivatel� v obsahu webov�ch str�nek port�lu v�razn� usnadnit.