Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A - M O N I T O R


WEBLOGY
o
WEBLOGU
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E

 

Vedení týmů
Jak sestavit, organizovat a povzbuzovat
pracovní tým


Wolfgang Krüger
 


 

 
     Problematika pracovních, řídících, koordinačních, realizačních, tvůrčích, atd.... týmů je stále aktuálnější. Většina nakladatelství růst zájmu o tuto oblast praktického managementu již zaregistrovala a na trhu již existuje několik velmi hodnotných knih na dané téma. (Svědčí o tom i seznam doporučené literatury o 24 položkách.) Zdálo by se, že jsme již všichni dobře "zásobeni" a že další titul bude nošením dříví do lesa. Není tomu tak. Důvodem je velká pestrost problematiky, mnoho variant situací, bohatství možných a opodstatněných přístupů. Významnou úlohu hraje různorodost profilů lidí - potenciálních nebo reálných členů týmů, vyžadující volbu adekvátních metod výkladu. Tak jak se vyvíjí svět kolem nás, vyvíjejí se i nároky na naše znalosti. Zkušenosti a teoreticko-metodické poznatky, které stačily k řešení včerejších rozhodovacích situací, dnes vyžadují aktualizaci a doplnění. Učí se nejen Ti, kterým jsou knihy určeny, ale i ti, kdo je píší - sami autoři. Takže - je tu další kniha na známé téma - a stačí pohled do obsahu, abychom usoudili, že nejde o kopii dříve řečeného, ale v mnohém o nový pohled, nový styl podání a proto i nový obsah.
     GRADA na svých stránkách nabízí 14 ukázkových stran: Jde o podstatnou část druhé kapitoly věnované sestavení týmu, dílčí problematiky, která v mnohém rozhoduje o podmínkách racionálního fungování budoucího týmu. Tamtéž najdete pozitivní recenzi Pavla Náhlovského.
     Z profilu autora knihy a z jeho bohaté působnosti vybírám to, co se, podle mého názoru nejvíce odrazilo v kvalitě knihy:
Autor vede vysokoškolskou výuku a výzkum v oborech „Organizace a řízení firem“, vyučuje metody sebeřízení a marketingu sebe sama v oboru „Výukové, pracovní a prezentační techniky“
     Co mne na knize nejvíce zaujalo je
- dynamický přístup k problematice pracovních týmů
- praktické použití poznatků psychologie a sociologie bez zbytečného
     opakování jejich základů
- celá řada srozumitelně podaných a prakticky přímo použitelných
     kontrolních seznamů
- zařazení partie věnované učebním potencionálům týmu
- volba obsahu a způsob podání, sloužící nejen vedoucím týmů
     a koučům, ale všem členům týmu,
- vyváženost metod aktivního působení vedoucího týmu
     a participace členů týmu na vývoji týmu
- četné seznamy faktorů, pravidel, zásad atd, nepůsobí školometsky
Dovedu si dobře představit společné studium knihy v kolektivu týmu, včetně okamžitého využití sebehodnotících a hodnotících metodických návodů. Z obsahu knihy jasně vyplývá vzájemná závislost úspěšné práce vedoucího týmu a členů týmu.
     Mám-li vybrat konkrétní části knihy, které mne zaujaly, pak je to:
- rychlá krizová diagnóza
- profilový test na řešení problémů
- kriteria pro identifikaci stylů myšlení v týmu
- týmový trening vytváření důvěry v týmu
- pyramida týmové identity
- uvedení odkazu na Balosům způsob pozorování skupinových procesů.
     Na zadní straně knihy je stručná charakteristika toho, co se v knize dozvíte. Cituji:
- Proč dosahují špičkové týmy vynikajících výkonů?
- Jak stanovit velikost týmu a vybrat do něho vhodné členy?
- Jak efektivně řídit a organizovat týmovou práci?
- Jak správně stanovovat cíle a úkoly týmu?
- Jak tým trénovat a kdy nasadit kouče?
- Jak produktivně využít konflikty v týmu?
Po prostudování knihy mohu potvrdit, že kniha odpovědi na uvedené otázky skutečně podává a to  srozumitelným jazykem, s řadou příkladů, s celou řadou praktických pomůcek.
     GRADA Publishing knihu adresuje: vedoucím týmů, manažerům, podnikatelům, personalistům a lektorům.

Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
www.akamonitor.cz
16. března 2004
 
 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877