Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKAMONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT

E-Books

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

Software na podporu managementu znalostí (KM)

aaa

Původní článek

( Ilustrační obrázek převzat w www.thebrain.cz )
........................................................................................................................................
Doc. Ing. Arnošt Katolický,CSc – Akademie managementu AKA-KONZULT
KONCEPCE MODERNÍHO SW PODPORUJÍCÍHO MANAGEMENT ZNALOSTÍ
( Personál Brain – systém nejen na podporu KM! )

Management znalostí ( KM ) zahrnuje rozsáhlou množinu aktivit počínaje tvorbou znalosti a konče jejím sdílením a užitím. Jako každá náročnější intelektuální činnost, tak i KM vyžaduje podporu se strany IS/IT. Významné místo přísluší především programovému vybavení (SW). Oblíbil jsem si takový SW, který uživatele nejen podporuje v jeho práci, ale současně ho i inspiruje k modernímu a racionálnímu řešení problémů. Tuto vlastnost získává SW díky všestranné, pečlivé a profesionální systémové analýze aplikačních potřeb. K takovým SW produktům počítám především MS EXCEL ( v jeho novějších verzích ) a MS Project 2000. Poté, co jsem se seznámil s produktem Personál Brain, zařadil jsem k nim i tento program. 
..............................................................................................................................
Plné znění textu bude zveřejněno v prázdninovém dvojčísle časopisu
It System
Následují ukázky částí textu
....................................................................................................

Ukázka I.
Asi se mnou budete souhlasit, že z dnešního kybernetického pohledu se zdá až neskutečné, že lidský mozek, lidská paměť a běžné komunikační schopnosti člověka mohou - při dnešní úrovni IT/IS podpory - dokázat integrovat a agregovat všechny ty rozdílné a různě rozptýlené informace a na tomto základě optimalizovat rozhodování o dalším vývoji projektu. Lidský mozek představuje ohromný potenciál schopností asociace, analýzy, kauzálního přístupu a odhadu, prognózy. Na první pohled se zdá málo pravděpodobné, ne-li nemožné, účinně podpořit mozek manažéra při rozhodování v náročných situacích? Zamysleme se nad potřebami a možnostmi jejich uspokojení. O jakou podporu by se mělo jednat? Co vlastně potřebujeme? Co by se mělo stát východiskem při formulaci našich potřeb směrem k softwarové podpoře?
..............................................................................................................................
Ukázka II
SW na podporu KM by měl dokázat zabezpečit nebo podpořit:
a)  tvorbu jednotného víceúrovňově provázaného modelu vazeb mezi   odkazy na
         všechny základní prvky informací vyskytující se v znalostním procesu
b)  překonání  překážek daných hierarchicky uspořádanými strukturami prvků s cílem 
         umožnit, aby jakýkoliv prvek modelu mohl být spojen s jiným prvkem
c)  překonání  překážek daných rozdíly mezi formáty souborů a způsoby jejich uložení
         využitím jednotného systému odkazů z jediného místa
d)  snadnou tvorbu a spojování prvků v modelu znalostí,
e)  zobrazování  a modelování toku myšlenek a toku informací  vizualizací vazeb v ZM
         včetně jejich rekonfigurace kolem zvoleného aktivovaného prvku modelu
f)   plnou podporu flexibility zobrazení vztahů při změně jejich vzájemného vztahu
         v procesu prohlubování poznání
g)  připojování doplňkových informací k prvkům ( odkazům) s možností prohledávání
         jejich obsahu
h)  snadné aktivování libovolného prvku znalostního modelu (ZM) s automatickým
         zobrazením přiřazeného obsahu a všech přímých vazeb mezi sousedními prvky
         modelu
i)   rozlišení povahy vztahu mezi spojenými prvky modelu ( rodič, potomek, sourozenec )
j)   snadné zobrazení vzdálených prvků v síti vazeb
k)  zjednodušené zobrazení modelu dočasným vypuštěním méně podstatných
         nebo dočasně nepoužívaných prvků
l)  umožnění přímého kontaktu na web s použitím přednastavených vyhledávačů
m)  zpřístupnění obsahu internetu a intranetu přímo z modelu vazeb
n)  umožnění využití modelu pro simulaci situací při práci s prvky modelu
o)  podporování procesu asociace generováním náhodných situací
p)  zajištění vizualizace prvků a vztahů v databázi
q)  využívání klíčových slov v rámci poznámek k prvkům ZM s možností jejich využití
         k prohledávání celého modelu bez ohledu na povahu prvků
r)   spouštění aplikací přímo z modelu vazeb aktivováním připojeného odkazu
s)   možnost tisku kterékoliv části modelu
t)   protokolování sekvence aktivovaných prvků modelu včetně doby trvání práce s nimi
-----------------
Ukázka III.

Pro KM potřebujeme  SW, který především umožňuje plné soustředění  na obsah znalostního procesu
, t. zn., že je schopen v maximální míře řešit samostatně vše pro co lze stanovit jednoznačná pravidla.
...............................................................................................................................
Ukázka IV.
Personál Brain
příklad SW orientovaného na uspokojení výše uvedených nároků.

The Brain je dynamický vizuální interface prvků znalostního modelu v podobě www stránek, textových, obrazových a j. souborů z disku, kontaktů z Outlook atd., spojených způsobem, který odpovídá toku myšlenek člověka-tvůrce nebo uživatele znalostí.
----------------------
Personál Brain umožňuje tvorbu modelu znalostí o počtu 32.000 prvků, s možností napojení libovolného prvku modelu (v roli rodiče) na 128 jiných prvků (potomků) umístěných kdekoliv v síti. Na obrazovce počítače lze zobrazit najednou až 72 prvků modelu včetně jejich vazeb.
----------------------
Ukázka V.
Mezi hlavní vlastnosti Personal Brain patří:
- schopnost spojovat, uspořádat a sdílet myšlenky ve znalostním modelu
- neomezená možnost vazeb mezi prvky modelu
- podpora asociace
- vizualizace informačního toku
- jednoduchost obsluhy programu.
----------------------
Ukázka VI.
Podrobnější informaci o produktu Thebrain (ve verzi Personál), o jeho dodavateli, ceně a možnosti získání zkušební verze najdete na adrese www.akamonitor.cz/thebrain/. Experimentováním s 30-ti denní zkušební verzi produktu Personál Brain, se snadno můžete přesvědčít o tom, že chytrý a při tom finančně dostupný SW může uživatele skutečně nejen podporovat, ale i inspirovat. SW balík obsahuje 10 ukázkových znalostních modelů. Dotazy můžete zasílat na adresu doc.aka@akamonitor.cz nebo – po
..............................................................................................................................
12. května 2002.
© A.Katolický – doc.aka@akamonitor.cz

Akademie managementu AKA-KONZULT, AKA-MONITOR
www.akamonitor.cz

 

AKA-MONITOR

www.thebrain.cz  -  www.thebrain.com

The
Brain
cz
com

Seriál původních textů na téma projektování KM systémů

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ - Jet2Web

 

    Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877