Manažérská ekonomika - Manažérská ekonomika - Manažérská ekonomika - Manžérská ekonomika
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v lednu 05
151.303
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E

 

Manažérská ekonomika
 3. přepracované a aktualizované vydání

Miloslav Synek a kolektiv
 


 

 

         Vedoucí autorského kolektivu podepsal úvod k této knize v březnu 2003. Možná se podivíte nad tím, proč se vracím recenzí ke knize 2 roky „staré“, když většina mých recenzí patří novinkám. Navíc, téma knihy je natolik dynamické, že údaj o aktuálnosti obsahu nemusí být přesný. Během těch dvou let se v naší ekonomice událo mnoho věcí. Autoři se snažili již v roce 2003 předvídat dopady vstupu do EU, přesto bude třeba mnohé doplnit. Nepochybuji o tom, že nás autorský kolektiv brzo překvapí novou aktualizací. Nedovedu si představit, že by tak úspěšný titul nenašel pokračování.  Proč se tedy v únoru 2005 k titulu vracím? V odpovědi na tuto otázku bude těžiště recenze.
       Česká knihkupectví jsou plná odborné literatury z nejrůznějších oblastí podnikové ekonomiky. Střední a především vysoké školy se předstihují v prohlubování specializace v přípravě budoucích ekonomů. Pohled do seznamu kateder ekonomických fakult o tom svědčí nejlépe. Někdy si myslím, že si architekti fakultních struktur ani dost dobře neuvědomují, že tím napomáhají velmi nebezpečné tendenci. Vzpomeňme si: každý z nás se občas dostává do situace, kdy musí vyhledat lékaře. Přirozeně se snažíme dostat k odborníkovi, pokud možno ke specialistovi. U řady nemocí však pohled specialisty nestačí a musí být provázen komplexnějším přístupem k lidskému organismu. Absence takového přístupu nezřídka nejen že nevede k vyléčení nemoci, ale naopak může pacienta poškodit. Nejinak je tomu v přístupu k „nemocem“ organismu typu podnik, který musí být léčen nejen v situacích, kdy mu síly ubývají a nemocí přibývá, ale i tehdy, pokud se nedokáže vyvíjet žádoucím směrem a nezbytným tempem, odpovídajícím konkurenčnímu prostředí.
       Na část úvazku jsem působil a dosud působím jako docent na vysoké škole. Pedagogové mi snad prominou, když řeknu co cítím. Vychováváme studenty především pro roli specialistů na různé oblasti podnikové ekonomiky. Učíme je pracovat s moderními metodami, s nejrůznějšími nástroji, učíme je principy, zásady, atd. Často zapomínáme na to, že jádro know how není v zásadách, principech, nástrojích samotných, ale v jejich odpovídajícím uplatnění. Nejslabším místem výchovy ekonomů na řadě škol je nedostatek komplexního pohledu na podnik jako celek, na dynamiku tohoto složitého organismu, na podstatné vazby v jeho fungování i v jeho vývoji. Úspěšné řízení podniku  vyžaduje specialisty, kterým nechybí schopnost komplexního pohledu na podnikové souvislosti i generalisty - stratégy, kteří mají přehled o problematice jednotlivých oblastí. Dobrý podnikový manažér musí být především dobrým diagnostikem a dobrý diagnostik je ten,kdo zvládl kauzální přístup k podnikovým jevům, kdo respektuje zákony podnikové dynamiky a zná kritické vzájemné vazby jednotlivých oblastí. Nový absolvent ekonomické školy by se mohl mnohem rychleji dopracovat uznání po nástupu do praxe , kdyby do podniku přišel dobře připraven právě v tomto směru.
       Vzdělávací proces, ať již jde o výukový proces nebo o podporované individuální vzdělání, vyžaduje sdílení informací. V tomto procesu hraje odborná literatura významnou roli. To, čeho se nedostává ve výukovém procesu musí dohánět individuální vzdělávání v aktivní manažérské činnosti. Kvalifikace soudobých manažérů je proto často odrazem pojetí a úrovně komplexního vzdělávacího procesu.
       Tato úvaha napovídá odpověď na otázku, proč se po dvou letech vracím ke knize věnované manažérské ekonomice. Jde totiž o jeden z mála titulů na českém knižním trhu, který tak říkajíc „míří do černého“. Kniha prof. Synka a jeho kolektivu podává výklad manažérské ekonomiky v souladu s reálnými potřebami podnikových manažérů. Plně respektuje schéma, které nacházíme v úvodu knihy. Zhodnocuje vybrané poznatky ekonomické teorie, rozhodovací teorie a nástrojů rozhodování a promítá je do komplexu manažérských rozhodovacích problémů. Hlavním přínosem studia manažérské ekonomiky v tomto pojetí je zlepšení předpokladů pro optimální řešení manažérských rozhodovacích problémů.
       Akcent na dynamiku a vazby v systému podnikové ekonomiky se v knize projevuje hned v několika směrech:
-  v řazení dílčích témat postihující hledisko vývoje podniku od jeho vzniku až po problémy s jeho event. zánikem,
-  v řazení dílčích témat od relativně izolovaných až po vysoce komplexní přístupy
-  v pozornosti věnované analýze vztahů hlavních ekonomických kategorií, rozborové činnosti podniku, controllingu a vnitřnímu auditu
-  v pojetí kapitoly „inovace a marketing“ a kapitoly „investiční činnost“
-  ve způsobu podání obsahu jednotlivých kapitol, naznačujících místo dílčího tématu v celém komplexu manažérské ekonomiky, projevující se nejen v výkladu, ale především v souhrnech kapitol
-  v pojetí příkladů vložených do knihy.
       Autoři racionálně využili nemalý prostor 466-ti stran, který dokázali naplnit řadou cenných schémat, grafů, tabulek a vzorců. Každá kapitola obsahuje řadu vhodně zvolených úloh k řešení, seznam doporučené literatury a hodnotný balík kontrolních otázek, umožňujících ověření zda se studium kapitoly neminulo účinkem.   
       Pro úplnost uvádím stručný přehled kapitol knihy:
- založení podniku
- majetková a kapitálová výstavba podniku
- výnosy, náklady a hospodářský výsledek
- analýza vztahu mezi výnosy, náklady a ziskem
- inovace a marketing
- nákup
- výrobní činnost
- Investiční činnost
- finanční činnost
- sdružování podniků
- rozborová činnost podniku – controlling – vnitřní audit
- sanace podniku.
       Charakteristiku vlastností knihy jsem zařadil vědomě před tento obsah knihy, abych včas naznačil, že přednosti zvoleného pojetí knihy jsou výčtem kapitol vyjádřeny pouze částečně. V plné míře je snadno odhalí manažér i posluchač vysoké školy v procesu studia.
       Autoři nekopírují standardní americké učebnice manažérské ekonomiky. Kritériem pro výběr obsahu knihy byla aktuálnost problémů, které jsou typické pro současnou etapu vývoje podnikového řízení v ČR. Projevem této snahy bylo m.j. zařazení kapitol pojednávajících o majetkové a kapitálové výstavbě, finanční činnosti, sanaci a zániku podniků atd.
       Kniha o které hovořím, je v pořadí třetím vydáním stejnojmenné knihy vydané v roce 1996. Za tu dobu získala kniha řadu velmi cenných uznání. Nepochybuji o tom, že brzo vyjde nové, v pořadí již čtvrté vydání knihy. Přesto doporučuji nečekat, jde o životně důležité poznatky jak pro podniky tak pro jejich manažéry.

Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
15. února 2005

 
 

Projektový, znalostní a procesní management
weblog shrnující obsah 3 el. konferencí
"PROJMAN 2"

Nový weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877

//-->