Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

Návštěvnost
v měsíci
květnu 2006
249.023
přístupů

 

RECENZE

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2007

 

FOTOGRAFIE & SVĚTLO
( Light - Science & Magic )

Fil Hunter, teven Biver, Paul Fuqua
 


 


Kniha „Light-Science & Magic“ ( v roce 2007 vyšla již v 3. vydání ), je dnes již klasickou knihou o fotografickém světle. První vydání vyšlo v roce 1990. V roce 1990 to byla první fotografická kniha, která se dostatečně zabývala tím, jak se chová odražené světlo a jak ovlivní odraz materiál, ze kterého je zhotovena předloha. Druhé, které vyšlo v roce 1997, obsahovalo velký podíl technických informací, sice částečně zastaralo, ale zásady uvedené v Light-Science & Magic jsou v současné době právě tak aktuální, jako byly v době vytištění prvního vydání knihy. Co se bude měnit neustále, jsou způsoby fotografického svícení. Light-Science & Magic však není založena na módních trendech svícení, nýbrž na chování světla a jeho základy se nezmění, dokud se nezmění fyzikální zákony. Na úspěchu 3. vydání se významnou měrou podílí světově proslulý fotograf  Steven Binder, jehož úkolem bylo vnést do celého projektu nový vítr.

Portál Zoner Pressu ( www.zonerpress.cz ) poskytuje o knize velmi podrobné informace. Patří k nim detailní obsah knihy,
26 stran ukázek a velmi výstižná anotace. Moje recenze může být pomůckou pro ty potenciální zájemce o knihu, kteří nemají dost času na stahování, rozbalování a prohlížení ukázek. Místo toho, abych opisoval obsah knihy a knihu obecně chválil, rozhodl jsem se zájemcům o knihu přiblížit nejcennější myšlenky autorů.  Ve snaze o co nevěrnější prezentaci knihy, volím pro recenzi kombinaci vlastního hodnotícího textu s volnou citací vybraných částí knihy.

Světlo je základem fotografie a práce s ním je uměním každého fotografa. Vhodné světelné podmínky můžete, při trošce štěstí, nalézt, nebo si je musíte sami vytvořit. Poznání světla a jeho chování v různých podmínkách, není snadné. Autoři si předsevzali, že nás to naučí.
Na 300 stranách srozumitelného textu, uspořádaného do 10-ti kapitol, doplněného o spoustu dobře volených grafů, nákresů, schémat a tabulek a zejména za pomocí ukázek a příkladů, nám kniha pomůže pochopit vlastnosti a efekty světla a naučí nás s nimi pracovat.

Na webu je k dispozici detailní obsah knihy. Proto uvádí pouze
seznam kapitol:
Kapitola 1 - Jak zvládnout světlo
Kapitola 2 - Světlo, základní surovina fotografie
Kapitola 3 - Práce s odrazem světla a skupina úhlů odrazu
Kapitola 4 - Objevení povrchu
Kapitola 5 - Objevení tvaru a kontury
Kapitola 6 - Kov
Kapitola 7 - Případ mizejícího skla
Kapitola 8 - Světelná výzbroj
Kapitola 9 - Extrémy
Kapitola 10 - Světlo na cestách
Název první kapitoly je: „
Světlo, základní surovina fotografie“.  Je to nejteoretičtější kapitola této knihy. A také nejdůležitější, protože tvoří základ pro všechny příští kapitoly.

WEBLOG věnovaný DIGITÁLNÍ FOTOGRAFII
www.akamonitor.cz/digifoto.htm

Perfektní zobrazeni fotografovaného předmětu vyžaduje více než "jen" správné zaostření a přesné stanovení expozice. Předmět a světlo mají vzájemný vztah. Na dobré fotografii je vhodné světlo pro daný předmět a vhodný předmět pro dané světlo. Každé rozhodnutí, které fotograf udělá, bude pravděpodobně správné, když bude vycházet z pochopení a vědomí toho, jak předmět a světlo dohromady tvoří obraz. 
V jednotlivých kapitolách
se čtenář naučí správně nasvítit:
- plošné předlohy i prostorové předměty
- rozdílné povrchy a materiály
- skleněné, lesklé i kovové objekty
- různé druhy tekutin
- portrét a postavu v ateliéru i přirozeném prostředí
- i náročné věci typu „bílá na bílé“ či „černá na černé“ atd.

Autoři této knihy si postavili za
cíl naučit nás především kontrolovat světlo. Doporučované fotografické svícení je voleno tak, abychom se mohli v maximální míře vyhnout úpravám v počítači. Kniha obsahuje nespočet návodů a rad. Autoři při tom vyzývají čtenáře knihy, aby uvedené příklady pochopili, ale nekopírovali , aby pracovali se světlem podle vlastních představ.

Co předpokládají autoři jako
podmínky pro práci s touto knihou?
Předpokládají znalost základů fotografie. Schopnost stanovit rozumnou expozici, alespoň tak, abychom správné expozice dosáhli v rámci expozičního bracketingu. Chce to rozumět problematice hloubky ostrosti a ovládat mechanické funkce fotoaparátu. To je vše. Ale pro jistotu nám autoři doporučují: „mějte po ruce knihu se základy fotografie, když budete číst tu naši.“
Většina fotografů má
dostatečné vybavení pro solidní zvládnuvších zadání v této knize. I když nemáte vůbec žádné ateliérové vybavení, jste schopni úkol zvládnout. Nedostatečné vybavení není nepřekonatelnou překážkou. Můžete ho zdolat tvůrčím myšlením. 

Autoři čtenáře vyzývají: „Berte tuto knihu jako vzájemnou diskusi, ne jako učebnici. Ať s větším nebo menším úspěchem, musíte tvořit své vlastní obrázky, které ukáží váš vlastní pohled na skutečnost.“ Pokud zvládnete základní pravidla, najdete i mnoho dalších variant, jak stejný model, jaký byl použit v knize, osvítit způsobem, který je vám vlastní. Fotografie je zacházeni se světlem. Vůbec není důležité, jestli nakládání se světlem slouží uměleckým nebo technickým účelům. Světlo je jazykem fotografie.  Práce se světlem má, podobně jako všechny jazyky, svou mluvnici a slovník. Autoři považují světlo za hlavní součást kvalitní přípravy na fotografování: „ o co více vykonáte svou hlavou, o to méně práce budou mít vaše ruce. Pochopení základních zákonitostí umožní rozhodnout, jaké světelné zdroje použijeme a jak je rozmístíme. To je základ. Ostatní je už jen jemné vyladění“.

V knize jsou ukázány
příklady předmětů, které vyžadují využití poznatků o všech druzích odrazu světla. Je zdůrazněno, že ten nejlepší způsob svícení pro jeden povrch může být tím nejhorším způsobem pro povrch jiný. A když tyto dva povrchy máme na jednom obraze, stává se naše práce ještě těžší.  Před konečným nasvícením obrazu musíme rozhodnout, co je na něm důležité. Každý druh nasvícení je dobrý pro jeden typ povrchu a špatný pro ten druhý. Jenže oba povrchy mohou být stejně důležité. To nám významně komplikuje život. Naštěstí existuje řada dostupných řešení, které autoři v knize přibližují.

Fotografické svícení je více než jen světlo.
Svícení je vztah mezi světlem, fotografovaným předmětem a divákem. Jestli chceme říci něco o svícení, musíme začít u fotografovaného předmětu. Základními pravidly svícení pro fotografa jsou ta, která určují, jak se bude světlo chovat. Je jich velmi málo, dají se snadno pochopit a jsou pro fotografa velkým přínosem. Klíčová pravidla jsou probrána v kapitolách 2 a 3 jako nástroje, které jsou používány pro všechny ostatní části knihy při práci s nejrůznějšími objekty. Autoři v knize uvádějí tato:
1. Stanovení účinné velikosti světelného zdroje,
2. Druh odrazu světla
3. Úhlová výseč odrazů světla. 
Uvedená pravidla jsou nadčasová, jsou dána fyzikálními zákony a nemají nic společného se slohy, vkusem či módou.
 

MONITORING OBSAHU 25-ti ČASOPISÚ
www.akamonitor.cz/aktualni.htm

Jeden ze základních poznatků knihy je podle autorů to, že světlo se chová pořád jako světlo a „ani modlitba ani uskok ho nedonutí, aby se chovalo jinak. Rádi říkáme, že řídíme světlo, ale my s ním často jenom spolupracujeme a ono si dělá, co chce. To platí pro každé světlo, to v ateliéru i to venku.“ Dobré svícení je klíčové zejména pro portrétní fotografii. Póza, lokace, vztahy, úhel pohledu fotoaparátu (a seznam by mohl pokračovat) jsou všechny důležité. Ale světlo znamená ještě více. Můžeme udělat všechno ostatní perfektně, ale když budeme mít špatné světlo, bude i fotografie špatná.

Velkou pozornost věnují autoři odrazu světla. Odraz je světlo, které zasáhlo povrch předmětu a odrazilo se zpět. Tři základní vlastnosti světelného zdroje jsou jeho jas, barva a kontrast.

Většina příkladů uváděných v knize je z ateliéru, Je to z toho důvodu, že je snazší naaranžovat předváděné svíceni jasně a bez rušivých vlivů. Takto získané základní poznatky lze pak použít pro jakýkoli druh fotografie.

Vliv na svícení má podle autorů knihy nejen světlo, ale hlavně fotografovaný předmět, který může světlo propustit, pohltit nebo odrazit. Ze tří způsobů, kterými může předmět ovlivnit světlo, je odraz ten nejviditelnější. Fotografické svícení je proto zejména cvičením v práci s odrazem. Pochopení a ovládnutí odrazu pro fotografické potřeby, to je správné svícení.  Světlo se může odrážet od předmětu rozptýleným odrazem, přímým odrazem nebo odleskem. 
Intenzita světla od odrazné desky závisí na mnoha
faktorech, včetně následujících:
- Vzdálenost odrazné desky od modelu.
- Úhel nastavení odrazné desky.
- Povrch odrazné desky.
- Barevné odrazné desky.
Nejlepší způsob svícení určují vlastnosti fotografovaného předmětu. Autoři zdůrazňují poznatek, podle kterého existuje asi půl tuctu typických předmětů, které čekají na každého fotografa na jeho cestě při výuce práce se světlem. Tyto předměty fotografa naučí základům, a potom už může nasvítit cokoli. Kov je jedním z těchto typických předmětů. Kov je předvídatelný, hraje podle pravidel. Postupy, které autoři uvedli pro kovové předměty, se dají použít všude tam, kde je primy odraz světla důležitý. Jednu celou kapitolu věnují autoři práci se sklem a to proto, že celé generace fotografů považují sklo za klasický materiál, který nás učí vidět světlo. V této kapitole probírají autoři základní pravidla, problémy a některá jednoduchá řešení hlavních potíží, které před fotografa sklo staví. Téměř všechny odrazy tvořené sklem jsou, stejně jako tomu bylo u kovu, přímé odrazy. Na rozdíl od kovů jsou však přímé odrazy od skla téměř vždycky polarizované.

Fotografové v ateliéru úzkostlivě dbají na
barevnou teplotu jejich světel. Autoři si kladou otázku: proč je barva světla důležitá? Při práci s různými zdroji světla se můžeme dostat do dvou základních situací. První z nich nastane, když fotografujeme s nesourodou směsí světel, a druhá při fotografování se sourodou směsí barev světelných zdrojů. Práce s různě smíchanými světly v sobě skrývá odlišné úkoly, které vyžadují různá řešeni.  Jak smíchané, tak nesmíchané světlo se vyskytují často, a tak je důležité, abychom si s nimi dokázali poradit. Dobré snímky vyžadují víc než jen dobré svícení. Autoři nám radí: „i když máme třeba méně možností, jak řídit náš model a světlo, může vše vynahradit rychlost a spontánnost. Úspěch fotografie závisí na schopnosti zaznamenat ten klíčový okamžik a ne ten těsně po něm.“
 
Existuje jedna část knihy, kterou mezi ukázkami na portálu vydavatele neuvidíte – jsou to
informace uvedené v oknech vložených do textu. Vzhledem k tomu, že dobře doplňují základní textovou část, uvádím jejich seznam:
- Kontrast fotografie
- Zmatek v rozptýlení
- Zrcadlový odraz a zrcadlové světlo
- Zvýšení polarizace odrazů světla
- Užití filtrů polarizujících světlo
- Ovlivňují objektivy perspektivní  zkreslení?
- Odstranění odlesků
- Pozor na namodralá jasná místa
- Druhy osvětlovacího vybavení

Náladu fotografie považují autoři za jedno z témat, která jsou natolik osobní, že se o nich těžko mluví a ještě obtížněji se kvantifikují. Aby fotografové zabránili zmatení pojmů u lidí s různými představami a názory, nemluví o náladě fotografie, ale o jejím tónu. Světlo a způsob svícení může být nejdůležitější proměnnou, ale podstatné rysy modelu nebo stanovení expozičních hodnot mají také výrazný vliv na tón fotografie.

Velikost světla (spolu s ostatními doporučeními, která zahrnuli autoři do své knihy) nejsou jen technickým rozhodnutím. Někdy se jedná o umění: jak chce autor snímku ukázat svůj model? Jindy jsou to otázky politické: komu se má tato fotografie líbit? Vždycky to je spise o rozhodnutí fotografa, než o dodržování nějakých pravidel.

Práce se světlem, představuje základy, které by se měl naučit každý fotograf, není to však seznam pravidel, která každý fotograf musí dodržovat. V této knize upírají autoři pozornost hlavně na práci se světlem a nevěnují se příliš podrobné fotografickým základům. Výjimkou jsou: charakteristická křivka a  histogram. Když se naučíme číst histogramy a rozluštíme informace, které vám dávají, zjistíme, že se jedná o mimořádně užitečnou věc. V současném světě je porozumění histogramu natolik důležité, že se bez něj žádný fotograf neobejde. Křivky patří k nástrojům dodatečných úprav fotografií. Jsou zcela jiné než histogramy, ale přináší velmi podobné informace. Možnost práce s mnoha body dělá z křivek velmi účinný nastroj, jak upravit snímek.

Kniha je psána srozumitelným jazykem. Sled kapitol je logický a vede čtenáře od teoretických poznatků k praktickým dovednostem.  Kniha je opatřena mnoha schématy, obrázky a tabulkami. Všechny jsou velmi výmluvná, ale cvičení, která autoři v knize nabízejí, jsou nejdůležitější cestou k poznání.
Pro koho může být kniha přínosem?
Knihu lze pročíst, prostudovat, nebo využít k vlastním experimentům. Zvídavý laik knihu pročte, obsah knihy mu rozšíří obzory a pokud sáhne následně po fotoaparátu, uvědomí si řadu věcí. Fanda fotografování knihu prostuduje, zamyslí se nad radami a doporučeními, aby je následně uplatnil při amatérském  fotografování. Profesionálního fotografa zaujmou vybrané pasáže knihy, které souvisí s aktuálními situacemi a s problémy, s kterými se setkává. Odzkouší si vybrané příklady. Vzhledem k tomu, že autoři probírají téma systematicky a pokrývají ho zatím nejúplněji ve srovnání s dalšími dostupnými zdroji, poslouží kniha k uspořádání vlastních a získaných poznatků do uceleného know-how.
Můj dojem, který jsem získal už po prvním prolistování knihy: je to přesně to, co jsme v knižní nabídce až dosud postrádali. Vše nasvědčuje tomu, že si tato krásně provedená kniha, která je překladem 3. vydání klasické knihy "Light-Science & Nagic", najde brzo místo v knihovně každého fotografa, který to s focením myslí vážně.
Když se laik začte do knihy a uvědomí si množství a význam prezentovaných informací souvisejících se světlem a se svícením, může ho napadnout, jak je vůbec možné, že fotoaparát, často i s minimální pomocí fotografa, dokáže přinést přijatelné fotografie. Cesta k opravdu úspěšných snímkům, splňujícím obecně přijatá všestranná kriteria kvality, nepochybně vede přes pečlivé studium základních pravidel, přes maximální nasazení tvůrčího potenciálu a v neposlední řadě přes vytrvalé experimentování.  Na konci první kapitoly je krátká - povzbudivá věta:
"Učte se světlu a dovednostem. Kouzlo přijde samo". 

Za nejdůležitější sděleni hodnocené knihy považují autoři následující  sdělení: „Každý způsob užitý na správném místě ve správný čas je dobrý“.  Podle autorů neexistuje „správný“ způsob svícení, stejně jako neexistuje jediný „správný“ fotoaparát pro použití. Dobří fotografové mají v zásobě nápady a postupy jak jich dosáhnout. A ze zásoby čerpají ve správný okamžik.
Na závěr ocituji
závěrečné poselství autorů knihy: „Nebude nám vadit, když nikdy nic nenasvítíte přesně tím způsobem, který jsme zde popsali, ale chceme, abyste měli po ruce zásobu našich nápadů k libovolnému použití. Poslužte si.“

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

16. října 2007.
 

ROZCESTNÍK WEBLOGÚ AKA
 
ZDE

 

Rozcestník na 12 weblogů
http://weblogy.akamonitor.cz/

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 728-218877