AKA MONITOR – www.akamonitor.cz vzdělávací a zpravodajský portál doc. Arnošta Katolického
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECENZE
knihy kolektivu autorů v čele s prof. Ing. Miroslavem Svatošem, CSc. S názvem:
Zahraniční obchod - teorie a praxe“.

Knihu vydala Grada Publishing, a.s.


Kniha podává přehled o problematice vnějších ekonomických vztahů a o zahraničněobchodní politice ČR. Věnuje se nejen teoretickým, ale v plné míře i praktickým tématům: jak úspěšně zvládnout předkontraktační přípravu, jak řešit závazkové vztahy v mezinárodním obchodním a hospodářském styku, informuje o vybraných typech smluv a podrobně seznamuje čtenáře s obsahem kupní smlouvy. Kniha se věnuje také logistice, způsobům podpory obchodu a formám zpracování trhu. Text doplňují příklady z praxe, odkazy na důležité webové stránky a další zdroje informací a vzory nejdůležitějších dokumentů používaných v mezinárodním obchodě.

Obsah – názvy kapitol:
1. Úloha vnějších ekonomických vztahů v ekonomice země

2. Vývoj vnějších ekonomických vztahů

3. Mezinárodní organizace hospodářského charakteru

4. Vnější ekonomické vztahy České republiky (ČR)

5. Příprava zahraničněobchodní operace -

6. Závazkové vztahy v mezinárodním obchodním a hospodářském styku

7. Vybrané smluvní typy

8. Obsah kupní smlouvy

9. Logistika v mezinárodním obchodě  

10. Formy podpory obchodu

11. Formy zpracování zahraničního trhu .

Kniha obsahuje bohatý přehled literatury a detailní přehled zkratek používaných v ZO.


Podniková praxe zřejmě uvítá především 20 příloh, které dávají knize částečně i charakter příručky.
Zde jsou názvy 5-ti z nich:  

- Přehled regionálních integračních uskupení

- Podrobnosti k dohodě o podpoře a ochraně vzájemných investic

- Vzor kupní smlouvy (ke kapitole 8)

- Vzor smlouvy o výhradním obchodním zastoupení

- Vzor smlouvy o výhradním prodeji (ke kapitole 7)

Podrobný obsah najdete na stránkách vydavatele: www.grada.cz.


Význam tématu
autoři charakterizují slovy:

„Zahraničněobchodní a vnější ekonomické vztahy jako celek představují indikátor, hnací sílu, ale současně i výsledek globalizačních procesů a jejich komplexity. Růst zahraničního obchodu, rozvoj přímých investic, nekontrolovatelné transfery finančního kapitálu, růst spotřeby, oslabení role národního státu, růst ekonomické a sociální diferenciace, skoková destrukce tradičních struktur a podobně představují nejen pozitiva, ale i negativa globalizace. Dynamika, rozměr a struktura zahraničního obchodu, finančních toků a dalších souvisejících ekonomických aktivit velmi názorně charakterizují vzájemnou propojenost a závislost států a teritorií celého světa. Turbulence a fluktuace globálně propojených finančních trhů negativně a razantně ovlivňují zahraničněobchodní vztahy a veškeré ekonomické aktivity v celosvětovém měřítku. To se přímo týká i české ekonomiky, i jednotlivých podnikatelských subjektů. Tyto vývojové trendy v širším kontextu je třeba monitorovat, analyzovat, předjímat budoucí vývoj a snažit se minimalizovat negativní vliv na českou ekonomiku a české podniky. To je úkol pro státní administrativu, podnikatelskou sféru, výzkumné instituce a v neposlední řadě i pro univerzity“.

 

Autorskému kolektivu se podařilo nalézt potřebný kompromis mezi teoretickým a praktickým přístupem na straně jedné a potřebami potenciálních čtenářů na straně druhé.

 

Detailní obsah najdete na portálu vydavatele www.grada.cz.
Vybírám proto pouze podrobný obsah jedné teoreticky zaměřené a jedné
prakticky zaměřené kapitoly
:

Obsah první kapitoly:
-  Vývojové fáze zahraničního obchodu
- Teorie zahraničního obchodu

- Význam zahraničního obchodu (vnějších ekonomických vztahů) v ekonomice země

- Postavení vnějších ekonomických vztahů v ekonomice země

- Kvantifikace postavení zahraničního obchodu v ekonomice země

- Vlivy působící na vnější ekonomické vztahy

- Subjekty vnějších ekonomických vztahů

- Formy státních zásahů

- Plány, programy, národohospodářské a oborové koncepce

- Daňová politika .

- Měnové finanční nástroje

- Zahraničněobchodní politika

- Administrativně-právní nástroje


Obsah šesté kapitoly:

Závazkové vztahy v mezinárodním obchodním a hospodářském stýká

- Pojem „právo mezinárodního obchodu

- Rozhodné právo závazkových vztahů

- Obligační statut

- Volba práva

- Výběr rozhodného práva na základě kolizní normy Mezinárodni obchodní zvyklosti

- Doložky INCOTERMS

- Formulářové smlouvy

- Vzorové smlouvy

- Zásady mezinárodních obchodních smluv UNBDROIT

- Obchodní podmínky Evropské hospodářské komise OSN a FIDIC Lex mercatoria

- Principy evropského smluvního práva

- Imperativní nebo nutně použitelné předpisy

- Osobní statut

- Osobní statut fyzických osob

- Osobní statut právnických osob
- Soukromoprávní subjektivita států

- Vznik závazků

- Zánik závazků  

- Promlčení

- Započtení

- Věcně-právní účinky smlouvy Řešení sporů z kupní smlouvy

- Soudní řízení

- Rozhodčí řízení

Bezprostředním přínosem může být výběr internetových adres uvedených v seznamu literatury:

Businesslnfo.cz

http://www.businessinfo.cz

Český statistický úřad – databáze zahraničního obchodu

http://dw.czso.cz/

Interaational trade statistics 2007

http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2007_e/its07_toc_e.htm

World trade report, WTO 2008

http://www.wto.ort/english/res_e/reser_e/wtr_arc_e.htm.

A další adresy:
http://www.wto.org http://www.un.org

http://europa.eu

http://www.visegradgroup.eu

http://www.weu.int

http://ec.europa.eu/internal_market

http://www.businessinfacz

http://www.czechtrade.cz

http://www.halek.info

http://www.mmspektrum.com

 

Jde o publikaci renomovaných autorů, určenou pracovníkům podniků a institucí působících v oblasti vnějších ekonomických vztahů, vyučujícím a studentům ekonomických škol.

26.3.2009.
doc. Arnošt Katolický
Určeno pro vzdělávací a zpravodajský portál AKA MONITOR www.akamonitor.cz