Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

 

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

RECENZE

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2007

 

ODHADOVÁNÍ SOFTWAROVÝCH PROJEKTÚ
Jak správně určit rozpočet, termíny a zdroje

Steve McConnell
 


 

Delší dobu byla pociťována potřeba publikace, která by představovala teoreticky čisté, srozumitelné a prakticky orientované, komplexní pojednání o problematice odhadování sw projektů. Podtitulek knihy, který zní: Jak správně určit rozpočet, termíny a zdroje, zdůrazňuje praktickou orientaci, skutečný přínos knihy je však podstatně širší. To bylo důvodem mého rozhodnutí, pojmout recenzi současně jako stručný konspekt obsahu této mimořádné knihy. Pro větší přesnost výkladu, využívám v některých částech recenze kombinace vlastního textu s volnou citací názorů a doporučení autora. Podrobný obsah knihy, který naleznete na portálu CPressu, je sice užitečným vodítkem, stručné názvy kapitol a podkapitol však mohou jen stěží přiblížit bohatství poznatků v kontextu.
Odhady, cíle, závazky a plány v jednáních o odhadech
Diskuse o odhadech většinou přeskakují mezi odhady, cíli, závazky a plány, nelze tyto diskuse zaškatulkovat do oblasti čistého vyjednávání nebo pouhého řešení problémů. Obyčejně se v určitých chvílích autor odhadu zapojí do řešení problémů i do vyjednávání.
Pokud techničtí pracovníci výrazně podhodnotí odhad projektu, odpírají manažerům důležitou informaci, kterou potřebují pro efektivní rozhodování, a podkopávají tak jejich autoritu. To vede k tomu, že firemní zdroje jsou převedeny z rentabilních projektů na ztrátové. Dobré projekty nejsou adekvátně podporovány a špatné jsou podporovány nadměrně. Celý tento scénář je pro byznys neuvěřitelně škodlivý a obyčejně končí velmi nepříjemně pro ty, kdo se podíleli na tomto nešťastném projektu, jenž v první řadě neměl být schválen.
Nové důležité informace o odhadování
Kniha poskytuje čtenáři nové důležité informace o odhadování: Co vlastně „odhad“ je a jaké faktory zapříčinily, že dřívější odhady byly méně přesné, než mohly být. Napovídá jak odlišit dobrý odhad od špatného. Uvádí mnoho metod, které umožňují dělat dobré odhady - jednotlivci i celým týmům. Upozorňuje na skutečnost, že mezi osobními metodami, skupinovými metodami a firemními metodami jsou důležité rozdíly. Rozvádí přístupy k odhadování, které fungují na rychlých projektech, metody, které se uplatní na tradičních, postupných projektech (vedených dle plánu), ale i metody odhadů, které lze použít na malé projekty. Pozoruhodnou částí knihy jsou úvahy a doporučení napovídající jak se dostat přes žraloky, kteří mnohdy vody politiky okolo odhadů softwaru okupují.
Odhady formují základ plánu, ale plány se nemusí s odhadem shodovat.  Jak odhadování, tak plánování je důležité, ale fundamentální odlišnosti mezi nimi znamenají, že jejich míchání má tendenci vést ke špatným odhadům / špatným plánům. Dobrý odhad je odhad, který poskytuje dostatečně jasný pohled na realitu projektu, aby vedení projektu mohlo dělat dobrá rozhodnutí, jak projekt vést, aby bylo dosazeno cíle. Když víte, co je to dobrý odhad, zamyslete se nad otázkou: Jak dobré odhady dělám? Někdy, když lidé diskutují o odhadech vývoje softwaru, chápou odhadování čistě jako proces předvídání. Představují si to tak, jako by byl odhad vytvářen nestranným odhadcem, sedícím kdesi bokem, mimo veškeré plánování projektu a priorit. Autor důrazně upozorňuje na skutečnost, že když manažeři žádají „odhad“, často žádají závazek nebo plán, jak dosáhnout cíle. Rozlišování mezi odhady, cíli a závazky je pro porozumění tomu, co odhad je, co odhad není a jak odhady zlepšit, kritické. Odhad je předpověď, jak dlouho bude projekt trvat nebo kolik bude stát. Ale odhadování softwarových projektů se navzájem ovlivňuje s obchodními cíli, závazky a řízením. Skutečnost, že cíl je žádoucí nebo dokonce nutný, ještě neznamená, že je dosažitelný. Odhadování a plánování spolu souvisí, ale odhadování není plánování a plánování není odhadování. Odhadování by měl být nezaujatý, analytický proces, zatímco plánování již zaujaté být naopak má! Smyslem odhadu je přesnost, a nikoli konkrétní výsledek. Ale cílem plánování je nalezení konkrétního výsledku. Vědomě (a vhodně) svoje plány upravujeme, abychom došli k daným výstupům. Plánujeme konkrétní způsoby, jak kýženého cíle dosáhnout. Odhady formují základ plánu, ale plány se nemusí s odhadem shodovat. 
Vazba na odhadování na problematiku risk-managementu
Intuitivně všichni cítíme, že vysoce rizikové projekty by měly disponovat větší rezervou pro možná rizika a méně rizikové projekty vystačí s rezervou menší. Ale jak velké by tyto rezervy měly byt?  Rizika jsou obyčejně analyzována podle jejich závažnosti (a dopadu) a pravděpodobnosti. Pro plánování rezervy musíte oddělit rezervu pro rozvrh, práci, cenu, vlastnosti a kvalitu. Tyto rezervy spolu souvisí jen volně.  Když se projekt dostane na úroveň plánování stávají se cíle plánování protichůdné oproti cílům odhadování. Jakmile jednou například odhadnete potřebnou velikost rizikové rezervy, je od této chvíle cílem plánování rizikového managementu minimalizovat velikost rizikové rezervy, kterou doopravdy potřebujete, což zákonitě podkopává váš odhad.
Význam pravděpodobnosti v odhadech
Odhady softwaru jsou běžně prezentovány jako jednočíselná informace, například: „Tento projekt bude trvat 14 týdnů.“ Tyto zjednodušující jednočíselné odhady jsou nesmyslné, protože neobsahují údaj o pravděpodobnosti spojené s tímto číslem.
Přínos knihy se neomezuje pouze na odhady sw projektů
Vývojáři softwaru jsou často žádáni, aby odhadli projekty v jim neznámých oblastech , projekty, které budou implementovány na nových technologiích, dopady nových programovacích nástrojů na produktivitu, produktivitu nových zaměstnanců atd. Odhadování tváří v tvář nejistotě je denním chlebem těch, kdo odhady softwaru provádějí.
Autor knihy, softwarový inženýr Steve McConell, je autorem celé řady bestsellerů a současně jedním z nejvyhledávanějších projektových manažerů. Do jeho publikační činnosti patří například tituly Dokonalý kód nebo Rapid Development.
Kniha vychází z reálné praxe, přináší 118 tipů přímo využitelných v projektové praxi a umožňuje realizovat akce, vedoucí k okamžitému zvýšení efektivity firmy. .
V mnoha případech bude moci čtenář metody popsané v této knize použít ihned.  V knize se dozvíte, jak:
- určit termíny a náklady při dané funkcionalitě nebo určit možnou funkcionalitu při daných termínech a nákladech
- zvýšit efektivitu týmu a ušetřit peníze
- vyhnout se častým chybám odhadů
- definovat jednotlivé aspekty projektu, například analýzu, vývoj, řízení kvality
- použít popisované techniky v praxi na skutečných projektech
- využít tipy pro malé i velké projekty, vyvíjené agilně i tradičně
Kniha je rozdělena do 3 částí a obsahuje 3 cenné přílohy:
-
Část 1: Rozhodující koncepce odhadů
- Část 2: Základní metody odhadů
- Část 3: Typické problémy při odhadování
Přílohy:
- Prvotní kontrola odhadu
- Odpovědi na kvíz „Jak dobré odhady děláte?“
- Tipy pro odhadování software
Pro koho je kniha napsána
Autor prohlašuje, že knihu napsal pro vývojáře, vedoucí, testery a manažery, kteří musí odhady tvořit občas jako jednu z mnoha pracovních činností, při které zápasí s běžnými problémy, například jak se vypořádat s politikou, která se okolo odhadů točí, a jak předcházet tomu, aby někdo jejich odhad svévolně měnil.
Na co se metody uvedené v knize vztahují
Metody v této knize jsou určeny pro internetový a intranetový vývoj, vložené systémy, krabicový software, obchodní systémy, nový vývoj, zastaralé zděděné systémy, velké projekty, malé projekty — v podstatě pro všechny druhy softwaru.
Prezentace odhadu
Velmi cennou částí knihy je pojednání o prezentaci odhadu. Společně s analýzou situací souvisejících s obhajováním odhadu, doplňuje technicko-ekonomikou problematiku odhadů o hledisko psychologicko-sociologické. Autor podrobně charakterizuje typické problémy při obhajování odhadů sw projektů v jednáních s klienty, manažéry a obchodníky.
118 tipů
Autor shrnul základní doporučení do 118-ti stručně a jasně vyjádřených tipů.
Kdyby si čtenář pročetl "pouze" oněch 118 několikařádkových tipů pro odhadování softwaru, neměl by sice absolvován pečlivý výklad, ale i tak by se hodně užitečného dozvěděl. Zřejmě proto jsou všechny tipy ještě jednou souhrnně uvedeny v jedné z příloh.
Několik významných doporučení autora uvedených v závěru knihy:
"I když vím, že lidé mají různou odolnost proti tlaku, tak si myslím, že nejlepší přístup v případě, že vaši zákazníci, manažeři, obchodníci nebo jiní investoři chtějí, abyste se zavázal k nemožnému, je zdvořile a pevně stát na svém. Raději se na hrozící nebezpečí připravte a přestůjte bouřku při předkládání nevítaného odhadu v rané části projektu, než abyste byli později vystaveni hurikánu při skluzech v rozvrhu a překračování rozpočtu." - "Závazek je to, kde se nakonec cíle a odhady musí potkat. Když dosáhnete uznání, že jste autoritou pro odhady, a další účastnicí budou považováni za autority v oblasti i cílů, pak se většina diskuze přirozeně soustředí na závazky. Základním principem by měla být snaha dosáhnout shody o tom, který závazek je pro firmu nejlepší. Ač si někteří lidé myslí opak, předstíráním, že lze dosáhnout nereálných cílů, ve skutečností nikdo nic nezíská. Zvyšte svůj kredit tím, že budete trvat na řešeních, která odpovídají skutečným obchodním potřebám vašich nadřízených a zákazníků. Nabídněte předvídatelnost a zlepšete tak firemní schopnost dostát závazkům. Zjišťování, jestli je odhad platný, je rozumné. Vyhození odhadu z okna a nahrazení zbožným přáním rozumné není. Nejdůležitější je nepodlehnout tlaku, ale věnovat se pouze principu."
Závěr

Kniha obsahuje velké bohatství prakticky využitelných poznatků, které jsou prezentovány srozumitelným jazykem. Ze svého hlediska považuji za největší přínos knihy skutečnost, že autor tématiku odhadů sw projektů otevřel způsobem, který umožňuje porozumění vazeb a odlišností mezi odhady, cíli, plány a závazky. Fakt, že problematika odhadů sw projektů je v praxi zpravidla skryta v procesech plánování, ztěžuje její plné pochopení, bez kterého nedojde k zpřesnění odhadů, ani na nich závislých plánů. CPress vydal velmi potřebnou knihu, která by se měla stát součástí knihovny odborníků řady profesí - nejen těch, které bezprostředně souvisí s ICT.  
Podrobný obsah knihy najdete na portálu vydavatelství CPress
na adrese: ZDE-ZDE.  
    
Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

22. ledna 2007.
 

Rozcestník na 12 weblogů AKA MONITORu
ZDE

 

Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"
http://iproek.zcu.cz

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 728-218877