Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A - M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E

 

Slovník controllingu
Česko-anglický / Anglicko-český

International Group of Controlling ( editor )
 


 

        „Controllingem nazýváme celý proces stanovení cílů, plánování a řízení v oblasti financí a výkonů. Controlling zahrnuje aktivity jako rozhodování, definování, stanovování, řízení a regulace. Controlling není vázán na konkrétní osobu controllera. Management praktikující Controlling je zaměřen na cíle a plánování, je orientován na budoucnost, je přizpůsobivý a decentralizovaný.“ 
       Těchto několik vět jsem vybral z knihy, kterou v českém překladu vydal Management Press v roce 2003 a to pod názvem „Slovník controllingu. Česko-anglický / Anglicko-český. 120 nejdůležitějších termínů pro práci controllera“. Jde o 1. vydání překladu druhého přepracovaného vydání německého originálu, vydaného International Group of Controlling. Při výběru úvodních vět jsem se snažil postihnout několik důležitých skutečností, které ozřejmují význam vydání Slovníku, protože Controlling:
- souvisí s širokou průřezovou oblastí řízení podniku – finance a výkony
- nelze oddělit od podnikového managementu
- zahrnuje rozhodování
- je orientován na budoucnost - souvisí se strategií podniku
- je přizpůsobivý
- není omezen na pracovní funkci controllera.
       Velmi dynamický vývoj ekonomického, podnikatelského prostředí, se musel projevit v dynamickém rozvoji controllingu, který dal vzniknout mnoha moderním nástrojům, jejichž rozšíření v české praxi brání nejen nejednotná česká terminologie, ale mnohdy i nejednotné chápání. V mnoha podnicích se velmi rychle začala používat anglická controllingová terminologie, která však obsahově vychází z odlišných rámcových podmínek. Uvedené problémy se netýkají pouze práce specialistů controllerů, ale velké části podnikového managementu, pro které otázka financí a výkonů představuje denní chléb. Pro specialisty controllery je podstatné, že vyvíjející se celosvětový trh kapitálu vyžaduje controllery, kteří musí nejen znát svoji profesi, ale musí být schopni komunikovat s využitím nejen české ale také anglické controllingové terminologie.
        Vývoj metod a nástrojů controllingu současně s potřebou postihnout terminologické odlišnosti různých prostředí, stupňují nároky na vzdělání všech, do jejichž působnosti Controlling patří. Právě těm vychází vstříc „Slovník controllingu“.
       Slovník Controllingu je současně slovníkem jazykovým a výkladovýmVýklad 120-ti termínů zařazených do slovníku považuji obsahově i metodicky za velmi zdařilý. Je  doplněn schématy, grafy a příklady, které nejen usnadňují pochopení výkladu, ale mohou být současně inspirací a námětem pro jejich konkrétní využití v praxi.
       Výběr termínů byl proveden s respektováním nejen aktuálních, ale i perspektivních potřeb managementu. Slovník představuje přehled základních stavebních kamenů controllingové koncepce podniku. Kromě  tradičních prvků, jako: řízení nákladů, zisku, peněžních toků, zásob, pohledávek, sestavování kalkulací, plánů a rozpočtů či zajišťování a analýza odchylek, podporuje Slovník též problematiku informačního zabezpečení  investičního rozhodování, hodnocení investičních variant a způsoby financování investic. Ve slovníku jsou vysvětleny i základní nástroje strategického řízení – analýza silných a slabých stránek (SWOT), analýza kritických faktorů úspěchu, analýza hodnotového řetězce, analýza portfolia, benchmarking, dále metoda Balanced Scorecard jako nástroj transformace podnikové strategie do podoby měřitelných kritérií, řízení rizika (Risk Management), řízení kvality (Total Quality Management), řízení faktoru času (Time-based Management), řízení ziskovosti zákazníků nebo zjišťování hodnoty zákazníka. Poměrně velká pozornost je věnována sledování a analýze kritérií měření výkonnosti podniku.
        Mám-li uvést několik termínů s širším významem, jejichž výklad mne po obsahové a současně po jazykové stránce nejvíce zaujal, pak to jsou tyto:
- burzovní ukazatele
- nákladové účetnictví – zejména uvedené schéma
- průměrné vážené náklady kapitálu WACC
- řízení rizika, včetně mapy rizik
- soustavy ukazatelů – zejména uvedené schéma
- teorie portfolia
- vícerozměrná kalkulace krycího příspěvku
- strategické nástroje
        Na kvalitě Slovníku se významně podílů i jeho racionální uspořádání, které umožňuje rychlé nalezení potřebného pojmu v obou jazycích. 120 hesel, je abecedně seřazených ve dvou částech podle české a anglické terminologie. Abecedním setříděním termínů se Slovník přirozeně liší od uspořádání učebnice, což ztěžuje pochopení obsahových vazeb mezi pojmy. Slovník tento problém částečně řeší vzájemným provazováním pojmů použitých ve výkladu jednotlivých controllingových termínů  prostřednictvím rejstříku.
        Slovník poslouží širokému okruhu podnikových manažérů. Nepostradatelnou pomůckou se stane pro controllery – specialisty. Velmi dobře poslouží i pracovníkům řady finančních instituci. Studentům vyšších ročníků vysokých škol ekonomického zaměření poslouží nejen jako výkladový slovník controllingových termínů, ale současně jako terminologický základ pro studium anglicky psané controllingové literatury.
        Vydání překladu druhého přepracovaného vydání výkladového a jazykového „Slovníku controllingu“ bylo velmi moudrým rozhodnutím Management Pressu.
 

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz
14. ledna 2004.
 


Odkaz na URL stránky "Internet pro ekonomy"
  www.akamonitor.cz/iproek/
 

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877