SATELITN� DIGIT�LN� TUNER

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Digit�ln�ch satelitn�ch TV tuner�". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

22.3.10

This blog has moved


This blog is now located at http://satelit.akamonitor.cz/.
You will be automatically redirected in 30 seconds, or you may click here.

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://satelit.akamonitor.cz/feeds/posts/default.

18.3.10

Migrace obsahu vsech blogu AKA MONITORu zapocala

Jak jsem uvedl, dochaz� na serveru ke zmenam. 
Postupne prevadim vsechny FTP blogy na nove adresy.
Po prevodu by se mela objevit na t�to star�
adrese zprava v anglictine, ktera oznam�, ze
je nastaveno automaticke presmerovani a nabidnuta
k odkliknuti adresa pro pripad potizi s presmerovanim.
Obsah publikovan� do dnesniho dne bude dostupny
na nove, ale i na teto "stare" adrese.
Behem migrace na novou adresu muze dojit ke
zkresleni nekterych znaku ceske abecedy
( s diakritikou ). Za to se omlouvam,
ale migrace je zajistovana na serveru blogger.com
a ja ji ovlivnit nemohu. ( I proto pisu tuto zpravu
bez diakritiky, abych vam usnadnil jeji rozlusteni.)
Nove zpravy na nove adrese by mely byt v poradku. 
Tak�e p��t� ji� na nov� adrese!
Arnost Katolicky
 

17.3.10

SAT & DVB-T 3/10

www.sat-magazin.cz
Satelitn� navigan� syst�m EGNOS
Motorsport v satelitn� TV - p�enosy v roce 2010
Kan�l v�novan� rybolovu a myslivosti
HDTV satelitn� p�ij�ma� s PVR - Topfield SBP-2010
Z�loha a obnova dat v Dreambox DM 7020
(Bonus aka) COMMTEC 2010 - duben, Praha
 

16.2.10

Zm�ny na port�lu AKA MONITOR

Pr�v� dnes jsem vym�nil obsah domovsk� str�nky sv�ho port�lu:
Pojal jsem ji dost netradi�n�, inspirovala mne informa�n� tabule
p�ed obecn�m ��adem :-). 
�lohu hlavn�ho rozcestn�ku jsem p�edal str�nce SITE MAP na
adrese: www.akamonitor.cz/sitemap.htm, kde najdete INDEX velk�
��sti m�ch webov�ch str�nek, po��zen�ch za 15 let existence
port�lu AKA MONITOR. 
Na str�nku SITEMAP jsem um�stil i 3 n�stroje:
- pole pro vyhled�va� (Google sm�rovan� dovnit� dom�ny),
- pole pro WolframAlpha - v�ce o syst�mu najdete ZDE-ZDE  
- pole pro zkracova� webov�ch adres TinyURL.
B�hem b�ezna t.r. prob�hne zm�na v hostingu odborn�ch blog�.
(Google p�estane podporovat FTP pro upload.) Tak�e pokud
byste narazili na probl�my, pod�vejte se, pros�m, na str�nku
v�novanou novink�m na port�lu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/e7news.htm, kde najdete vyv�tlen� jak
postupovat. Za p��padn� probl�my se p�edem omlouv�m.

 
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Syst�mov� integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

16.1.10

SAT & DVB-T magaz�n 1/20910

www.sat-magazin.cz
Satelitn� p�ij�ma� s funkc� Blind Scan a univ. �te�kou karet
SATKrak 2009 - Mezin�r. v�stava v Krakov� - TERRA
Fotbal - tipy na m�s�c dop�edu
Free-to-Air vys�l�n� na satelitech - zpravodajsk� programy
SatCatcher T-MAX - m���c� p��stroj pro pozemn� vys�l�n�
(Bonus aka) Tenis na TV obrazovk�ch v roce 2010

31.12.09

PF 2010

Dobr� den p��tel�!
V�em n�v�t�vn�k�m port�lu AKA MONITOR d�kuji za projevenou
p��zen v roce 2009 a za �etn� odezvy na publikovan�m zpr�vy.
Sou�asn� p�eji v�e nejlep��, hodn� zdrav� a �sp�ch� v pracovn�m
i v osobn�m �ivot� v roce 2010. T��m se na va�e n�v�t�vy a na
va�e e-maily, kter�mi projev�te z�jem o dal�� obohacen� str�nek
port�lu.
Hodn� �t�st� v roce 2010 p�eje Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

23.12.09

SAT & DVB-T 12/09

www.sat-magazin.cz
Satelitn� p�ij�ma� s p��stuem na internet - TMS SRP-2100
Platforma Telenor BG na satelitn� pozici 0.8�W
Radiokomunikace 2009 - konference v Pardubic�ch
Dreambox DM 8000HD - Linuxov� HDTV p�ij�ma�
N�meck� FTA r�dia - WDR na 19.2 E
(Bonus aka) V�klad zkratek a pojm� - zkratky a v�razy (1)

7.12.09

Mo�nost zkr�cen� dlouh� webov� adresy

Pokud si chcete ulo�it, nebo odeslat mailem, webovou adresu
vybran� zpr�vy, publikovan� v kter�mkoliv odborn�m weblogu
m�ho port�lu, m�ete si ji nejd��ve zkr�tit. V lev�m sloupci
weblogu v�novan�ho monitoringu �asopis�, najdete vstupn�
pole zkracova�e "TinyURL". Adresa weblogu s touto slu�bou
je www.akamonitor.cz/5xnej.htm.
Podrobn�j�� informaci o zkracov�n� webov�ch adres, o jejich
v�hod�ch a riziku s nimi spojen�ch, najdete na str�nce
www.akamonitor.cz/infoservis.htm.
 

30.11.09

AKA MONITOR partnerem Z�pado�esk� univerzity v Plzni

26. listopadu 2009 byla podpisem prorektora Z�pado�esk� univerzity
v Plzni doc. ing. J. Horejce, CSc. potvrzena platnost dohody
o partnerstv� AKA MONITORu ISSN 1804-042X se Z�U v Plzni.
AKA MONITOR bude zaji��ovat informa�n� servis pro vybran�
pracovn�ky univerzity, (zam��en� na obory ekonomika, management,
informa�n� technologie a informa�n� syst�my,)  

16.11.09

SAT & DVB-T magaz�n 11/09

www.Sat-magazin.cz
Eutelsat dos�hl 100 HD kan�l�. Druh� HD kan�l ORF, Food Network a dal��

Art Channel - Francouzsk� kan�l zam��en� p�edev��m no modern� um�n�(16“E)

Praktick� zku�enost� s DVB-T ant�nou - Fracarro Sigma 6HD

Britsk� r�dia v platform� SKY –  Smooth R�dio a Planet Rock

HIGH END Slovakia 2009 - 4. ro�n�k tradi�nej v�stavy v Bratislav�

(Bonus aka) Terrestrial Sign�l Finder - p��stroj pro nastaveni p��jmu DVB-T

 

15.10.09

SAT & DVB-T magazin 10/09

www.sat-magazin.cz
STRONG SRT 6510 Satelitn� p�ij�ma� s �e�kou karet (Ctyptoworks)
IFA 2009 Tradi�n� mezin�rodn� veletrh v Berl�n� - novinky
Telstar 12 - staelit zprost�edkuj�c� transatlantick� p�enosy
Digitalizace v �R - dal�� f�ze ��jen-listopad 2009
DVB-T na Slovensku - Towercom - v�t�z v�b�rov�ch ��zen�
(Bonus aka) P�ehled digit�ln�ch multiplex� v �R

21.9.09

Audio Record Edit Toolbox 12.1.5

Slideshow s uk�zkami nastaven� a u�ivatelsk�ho prost�ed�
najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/ARET/
Audio Record Edit Toolbox 12.1.5 is a Audio Recorder product from audio-tool.net, get 4 Stars SoftSea Rating, Audio Record Edit Toolbox helps you transfer tapes, LPs, live performances, Internet radio, TV, DVD, or any other sound source to your hard drive. The program helps protect your valuable recordings--just set the sound source, the recording quality, and volume, then start recording.
The Editor allows you to perform various operations with audio data such as displaying a waveform image of an audio file, filtering, applying various audio effects and more. It includes a click and crackle filter for cleaning vinyl records, a noise filter for cassette-tape recordings, and an equalizer to enhance the sound quality of all recordings.
Audio Record Edit Toolbox supports a wide range of audio formats, such as MPEG (MP3, MP2), WAV, Windows Media Audio, Ogg Vorbis, Audio Tracks and Dialogic VOX. It is easy to convert an audio file from one format to another.
You can use the build-in CD ripper to copy all or some of your music tracks from your personal CD collection. Or, use build-in CD burner to burn your recordings to CD!
Key Features
* Recording - Record new audio file from a microphone or another sound source.
* Editing - Open, create and save audio files. Play an audio file or any part of it. Visually edit an audio file (Cut, Copy, Delete, Paste, Paste From File, Mix, Mix From File and Insert or Delete noise or silence in an audio file).
* Display - Display a waveform window of an audio file and apply zooming.
* Digital effects - Apply different effects (Amplify, Delay, Equalizer, Fade, Flanger, Invert, Normalize, Reverse, Multi Tap Delay, Silence, Stretch, Vibrato, Echo, Chorus)
* Audio filters - Apply different filters to the selected part of an audio file (Ban Pass Filter, High Pass Filter, High Shelf Filter, Low Pass Filter, Low Shelf Filter, Notch Filter)
* Support all major audio formats - Audio Record Edit Toolbox supports a wide range of audio formats, such as MPEG (MP3, MP2), WAV, Windows Media Audio, Ogg Vorbis, Audio Tracks and Dialogic VOX.
The license of this audio & mp3 software is Free Trial Software, the price is $39.95, you can free download and get a free trial before you buy. If you want to get a full or nolimited version of Audio Record Edit Toolbox, you can buy this audio & mp3 software.
 

14.9.09

SAT & DVB-T magaz�n 9/09

www.sat-magazin.cz
Satelitn� p�ij�ma� s funkc� PVR a dv�ma USB porty
Instalace plugin� v Dreamboxu
Lexikon dgit�ln� TV - Standard DVB-S2
Americk� fotbal - NFL - sport v satelitn� TV
Me�i� spot�eby elektrick� energie Eco-eye
(Bonus aka) Popis a instalace ERRA UC 380
P��t� vyd�n� 12. ��jna 2009
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

10.9.09

Seznam monitorovan�ch �asopis� na port�lu AKA MONITOR - z��� 2009

AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�,
Po��ta� pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!,
Computer, Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�, SAT & DVB-T mag.
www.akamonitor.cz/5xnej.htm

 

17.8.09

SAT & DVB-T magazin 8/09

www.satmagazin.cz
Ferguson ARIVA TT HD PVR - 2 tunery a funkce PVR
Dreambox DM 8000 HD
Rusk� satelit na pozici 40 E
N�meck� r�dia MDR na 19,2 E
Evropsk� ligy v sez�n� 2009-2010
(Bonus aka) DVB analyz�tor Sefram 7865
P��t� ��slo vyjde 14. z��� 09
 

1.8.09

DVB-T digit�ln� p�ij�ma� s dv�ma tunery - slideshow

Na d�le uveden� adrese jsem vystavil slideshow
sestavenou z fotografi� a z vybran�ch ��st� �esk�ho
n�vodu k ORT 8942-2T. Produkt se mi osv�d�il. Dva
tunery v jednom p�ij�ma�i, s dob�e �e�en�m ovl�d�n�m
,
p�edstavuje v�hodu zna�n� flexibility.
Slideshow najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/2t-tuner
----------------------------------------------------------------
http://www.google.com/profiles/
akamonitor

17.7.09

SAT & DVB-T magazin 7/09

www.sat-magazin.cz
ANGA Cable 2009 Tradi�n� mezin�rodn� veletrh v Kol�n� nad R�nem

Dreambox DM 8000 HD PVR (2) ��st testu linuxov�ho HDTV p�ij�ma�e

R�dia na pozici 28.5 �E Britsk� hudebn� r�dia Jazz FM a XFM London

Prague Business Breakfast Pra�sk� setk�n� spole�nosti Telenor s novin��i

Express AM22 P�ehled vys�l�n� na rusk�m satelitu na pozici 53 �E

RF TUOTE DST-10CI Test DVB-S/DVB-T p�evodn�ku

(Bonus aka) Fotbal v satelitn� TV

SAT & DVB-T za�azen do monitoringu na port�lu AKA MONITOR

Pokud v�s zaj�m� obsah aktu�ln�ho ��sla uveden�ho �asopisu, v�nujte pozornost weblogu na adrese: www.akamonitor.cz/5xnej.htm. Z ka�d�ho ��sla monitorovan�ho �asopisu vyb�r�m 5 nejzaj�mav�j��ch �l�nk�, p��padn� p�id�v�m "Bonus aka", pokud je obsaqh obzvl�t� cenn�.

25.2.08

Referen�n� kan�ly z dru�ic

Vyskytl se dotaz: co to jsou referen�n� kan�ly z dru�ic? Ur�it� jste se pokusili o ru�n� vyhled�v�n� dru�ic. Postup ru�n�ho vyhled�v�n� dru�ic je jednoduch�, tak�e jste z�ejm� - p�i tro�ce trp�livosti - byli �sp�n�. Nejsp� V�s ale napadla ot�zka: je ta parabola nastavena tak, aby byl p��jem co mo�n� nejkvalitn�j��? Nejde to je�t� vylep�it? Odpov�� je ve v�t�in� p��pad�: ano, nejsp� tam n�jak� rezerva bude. A co kdy� se vyhledat dru�ici ru�n�, t�eba ve slo�it�ch m�stn�ch podm�nk�ch, nepoda�ilo v�bec. A tady jsme u referen�n�ch kan�l�. Pro vysv�tlen� pojmu si pomohu cit�tem z redak�n�ho �l�nku zve�ejn�n�ho na port�lu Parabola.cz, konkretn� na adrese: http://www.parabola.cz/abc/search_sat/.
"Pro p�esn� vyhled�n� konkr�tn� dru�ice je t�eba zn�t a zadat v p�ij�ma�i parametry aspo� jednoho programu z po�adovan� dru�ice, a to programu, jeho� kmito�et i ostatn� �daje jsou jedine�n�, tzn neopakuj� se na jin�ch satelitech (nalezen� �rove� sign�lu n�s tedy nem�e zm�st). T�mto program�m s konkr�tn�mi parametry na jednotliv�ch dru�ic�ch budeme ��kat referen�n� kan�ly."
Jeliko� se v�t�inou jedn� o voln� vys�lan� programy, spr�vnost pozice se d� zkontrolovat po ulo�en� do pam�ti i podle obrazu. Referen�n� kan�ly pro nej�ast�ji vyhled�van� dru�ice jsou:
Astra na pozici 19.2E: 10832 - H - SR 22000 - FEC 5/6
Hot Bird na pozici 13E: 11604 - H - SR 27500 - FEC 5/6
Astra 3A na pozici 23.5E: 11525 - H - SR 27500 - FEC 3/4
Na v�e uveden� adrese se dozv�te referen�n� kanaly z cel� �ady dal��ch dru�ic.

24.2.08

110 recenz� set-top-box�

Kate�ina Ku�erov�, Luk� Pol�k, ale p�edev��m Jan K�lal, se zaslou�ili v letech 2005,2006 a 2007 o 110 recenz� set-top-box�, kter� uspo��dala redakce port�lu digizone.cz do seri�lu s rozcestn�kem na adrese:
http://www.digizone.cz/serialy/recenze-set-top-boxu/
N�kdo zaj�s�, jin� si �ekne, �e "co je moc to je moc" a rad�ji se zept� souseda co si koupil a jak je s t�m spokojen. J� bych radil vyu��t, podle mo�nost�, obou zdroj�, zejm�na pokud p�ij�ma� souseda nepat�� k novink�m. Proto si mysl�m, �e Digizone.cz potenci�ln�mu u�ivateli sv�m seri�lem rozhodn� pom�h� a douf�m, �e se v rozcestn�ku brzo objev� nov� odkazy na nov� recenze.

20.2.08

Informace o obsahu SAT & DVB-T magaz�nu

N�kte�� n�v�t�vn�ci projevili z�jem o to, aby byli cestou tohoto weblogu informov�n� ( pokud mo�no v�as ) o obsahu jednotliv�ch nov� vych�zej�c�ch ��sel SAT & DVB-T magaz�nu. �dajn� proto, aby se mohli rozhodnout, zda konkr�tn� ��slo zakoupit nebo ne. Jak jste si mohli pov�imnout, za�adil jsem v lev�m sloupci str�nky odkaz na str�nky magaz�nu a ob�as V�s na zaj�mav� obsah ji� nyn� upozor�uji. Pravideln�j�� informace bych pod�val v p��pad�, �e vydavatel �asopisu projev� o takovouto spolupr�ci z�jem, co� se zat�m nestalo.
V t�to souvislosti pova�uji za pot�ebn� znovu zd�raznit, �e posl�n�m tohoto weblogu je p�edev��m monitoring, t.j. poskytov�n� stru�n� komentovan�ch odkaz� na informa�n� zdroje, jejich� obsah je vyu�iteln� p�edev��m potenci�ln�mi, nebo za��naj�c�mi u�ivateli satelitn�ch digit�ln�ch p�ij�ma��. Podle mo�nost� bude monitoring i nad�le dopl�ov�n stru�n�mi sd�len�mi m�ch vlastn�ch zku�enost�, z�sk�van�ch p�i pozn�v�n� t�to zaj�mav� oblasti modern� techniky a mo�nost� jej�ho praktick�ho vyu�it�.

Informace o �esk� satelitn� platform� na 23,5 E

Obl�ben� platform� �esk�ch a slovensk�ch u�ivatel� satelitn�ch za��zen� - CS LINK - se podrobn� v�nuje �l�nek Richarda �im�ka v �norov�m ��sle SAT & DVB-T magaz�nu. Najdete zde parametry platformy, informace o nab�dce program�, o kart�ch Trade & Technology a Gital a n�kolik ��dek o budoucnosti CS Linku.

P��jem digit�ln�ho satelitn�ho vys�l�n� �T

Na n�e uveden� adrese m�ete naj�t odpov�di na n�kter� sv� ot�zky, t�kaj�c� se satelitn�ho digit�ln�ho vys�l�n� �esk� televize. M�e se hodit vysv�tlen� obecn�ch ot�zek o dekodovac�ch kart�ch. Dozv�te se i to co je t�eba ud�lat pro aktivaci dekodovac� karty pomoc� formul���, nebo i on-line na webov�ch str�nk�ch spole�nosti TRADE and TECHNOLOGY, a.s., (odkaz "registrace karty"). Proto�e programy vys�lan� v digit�ln�ch syst�mech jsou z velk� v�t�iny k�dovan�,je d�le�it� je v�d�t, �e v p��pad� program� �T mus� b�t p�ij�ma� vybaven , bu� p��mo zabudovan�m modulem CryptoWorks, nebo mus� vlastnit univerz�ln� rozhran� pro mo�nost p�ipojen� modulu Cryptoworks. Podle typu p�ij�ma�e pot�ebujete bu� samostatnou kartu, nebo kartu s modulem CryptoWorks (pokud j�m p�ij�ma� nen� vybaven). Bez tohoto vybaven� p�ij�ma�e je, ( podle �daj� uveden�ch na str�nk�ch �T), p��jem v�t�iny program� �T v z�sad� nemo�n�. Tyto a dal�� informace se dozv�te na str�nk�ch �T, v�novan�ch p��jmu digit�ln�ho satelitn�ho vys�l�n� DVB-S. Adresa str�nek je:
http://www.ceskatelevize.cz/faq/digitalni-satelitni-vysilani-dvb-s

Z�znamov� media a televize budoucnosti

V jednom z �etn�ch mail�, kter� mi pos�laj� n�v�t�vn�ci tohoto weblogu byla ��dost o odkaz na n�jak� �l�nek, kter� by byl v�nov�n vzd�len�j�� budoucnosti digit�ln� TV. Vzpomn�l jsem si na ned�vnou konferenci, kter� prob�hla v lednu pod n�zvem �Miln�ky digit�ln� televize�. Dovol�m si proto odk�zat na report�, kterou napsal Luk� Pol�k hned druh� den po zah�jen� konference. Aby bylo vid�t, �e �lo skute�n� o budoucnost v prav�m slovy smyslu, ocituji z obs�hl� report�e n�kolik v�t, uveden�ch pod titulkem �Z�znamov� m�dia a televizor budoucnosti�. V�b�r se t�k� ��sti obsahu vystoupen� prof. Ing. Milo�e Kl�my, CSc. z katedry radioelektroniky Fakulty elektrotechnick� �VUT. Report� byla opublikov�na na port�lu DigiZone.cz. Cituji:
�D�le pohovo�il i o z�znamov�ch m�di�ch. V sou�asn� dob� jsou div�ci zvykl� na
DVD, Blu-ray nebo HD DVD, v�t�ina p�ij�ma�� u� m� tak� pevn� disk. "Po��t� se s t�m, �e do budoucna budeme m�t flash pam�ti, kter� budou m�t kapacitu a� TB (1000 GB). Div�k si bude moci s�m vybrat, kdy bude cht�t po�ady sledovat a dojde ke zru�en� klasick�ho vys�lac�ho �asu," v�til ve sv� p�edn�ce Kl�ma. Nejv�ce pak bude slu�b�m v�vodit internet, pak navigace a pozd�ji se zv�� za��zen� pro ��zen� a dohled.Jak bude vypadat televizor budoucnosti? I na to m�l Milo� Kl�ma odpov��. "Bu� se zv�t�� jej� form�t a� na telest�nu, nebo se budou budovat vlastn� komunika�n� centra. U telest�n je v�ak ot�zkou, jak� by to m�lo dopad na psychiku div�ka," dodal se zamy�len�m Kl�ma. �lov�k by si toti� musel zvyknout v byt� na jednu st�nu, kter� by byla pln� virtu�ln�. Milo� Kl�ma zakon�il svou p�edn�ku t�m�� a� v rovin� sci-fi. "Mo�n� budeme moci vstupovat i do lidsk�ho mozku. �ada v�c� se tak zjednodu��," konstatoval na konec.�
Pln� zn�n� report�e Luk�e Pol�ka najdete na T�TO adrese.

19.2.08

Odinstalov�n� SW pro Pinnacle PCTV SAT

V jedn� z prvn�ch zpr�v v tomto weblogu jsem se zm�nil o tom, �e jsem �e�il probl�my se satelitn�m digit�ln�m tunerem "Pinnacle PCTV SAT PRO 450e". V�imli si toho n�v�t�vn�ci, kter�m se napoprv� rovn� nepoda�ilo zm�n�n� tuner rozchodit - alespo� podle obsahu n�kolika mail�, kter� mi do�ly.
Zde je ve stru�nosti moje zku�enost:
Abych dos�hl �sp�chu, musel jsem p�vodn� nepovedenou instalaci sw pro Pinnacle PCTV nejd��ve odinstalovat, co� vy�adovalo dodr�en� posloupnosti n�kolika krok�. A je�t� jedno upozorn�n�: instalace z CD prob�h� ve dvou f�z�ch - druh� f�ze ( rovn� z CD ) n�sleduje a� po restartu.
Tak�e:
- nejd��ve jsem zamezil automatick� spou�t�n� AntiSpamov�ho software po startu syst�mu,
- pot� jsem, s vyu�it�m ovl�dac�ch panel� - p�idat a ubrat sw - odinstaloval aplikace MediaCenter, MediaServer a Microsoft SQL server ( PINNACLESYS ),
- smazal jsem adres�� Pinnacle v Program Files, ( nem�l jsem nainstalov�n sw Studio ! )
- pou�il jsem Utilitu RegDelete, k vy�i�t�n� registr� od zbytk� po p�vodn� instalaci
( v roletov�m menu jsem zvolil Pinnacle PCTV" a kliknul na Clean.
- restartoval jsem Windows
- vlo�il jsem instala�n� CD do mechaniky a spustil instalaci
- po skon�en� 1. f�ze instalace jsem restaroval po��ta� - ponechal jsem CD v mechanice, aby instalace mohla pokra�ovat po restartu druhou f�z�
- vyu�il jsem nab�dku pomoci p�i konfiguraci p�ij�ma�e a software a to je v�e.
Utilitu RegDelete jsem si st�hl z webu. ( S utilitou RegCleaner zku�enosti nem�m.)
Na webu Pinnacle m�ete naj�t n�kolikastr�nkov� anglick� v�klad k probl�m�m s instalaci sw pro Pinnacle PCTV, ale v�e uveden� postup se mi osv�d�il. Pokud n�komu tato zku�enost pom�e, budu r�d za zp�tnou informaci.

11.2.08

Televize BBC News 24

Na port�lu Parabola.cz se objevila informace, �e Britsk� zpravodajsk� kan�l BBC News 24 je nyn� mo�n� p�ij�mat (tak�ka) v cel� Evrop� s parabolami velmi mal�ch rozm�r�. Je to mo�n� od zapojen� programu na satelitu Astra 2A (28,2�E) v ji�n�m svazku, kter� pokr�v� celou z�padn�, ji�n�, st�edn� a ��ste�n� i v�chodn� Evropu. V �esk� republice a na Slovensku pro p��jem tohoto programu posta�� parabola od pr�m�ru cca 60 cm.
Televize BBC News 24 doposud vys�lala na satelitu Astra 2D (28,2�E), kter� sv�m specifick�m footprintem pokr�v� britsk� ostrovy a jen minim�ln� zasahuje do z�padn� ��sti Evropy. V regionu st�edn� a v�chodn� Evropy je p��jem z tohoto satelitu mo�n� jen s velk�mi parabolami.V�ce se dozv�te na adrese: ZDE-ZDE

9.2.08

Satelitn� zpravodajsk� kan�ly na pozici 28,2E

Na port�lu DigiZone.cz pokra�uje voln� cyklus o t�matick�ch kanalech na 28,2E. Na pozici 28,2 st. v�chodn�, parkuj� satelity Astra 2A, 2B, 2C a 2D a dru�ice Eurobird (28,5 st. v�ch.). Je nab�zen nespo�et kan�l� a cyklus se, podobn� jako tomu bylo u hudebn�ch, filmov�ch a dokument�rn�ch kan�l�, sna�� i v p��pad� zpravodajsk�ch kan�l� pomoci p�i v�b�ru toho prav�ho, podle na�ich pot�eb a na�eho gusta. UPOZORN�N� na konci zpr�vy!!! Do pokra�ov�n� cyklu, kter� bylo na port�lu DigiZone.cz vystaveno dne 8.2.08, byly za�azeny programy CNN International, Sky News, Euronews, Islam News Channel, Al Jazzera International, Abu Dhabi TV a BBC Parliament. �l�nek z 8.2. najdete na adrese: ZDE-ZDE

Filmov�ch kan�l� se t�k� �l�nek z prosince 2007. Je publikov�n pod n�zvem "Kvalitn� britsk� filmov� programy voln� ze satelitu" a najdete ho na adrese: ZDE-ZDE . Do textu byly za�azeny programy Movies4Men 1 a 2, True Movies 1 a 2, Zone Horror, Zone Thriller, Film24 a telenovelovou Zone Romanticu.

Pod n�zvem"Hudebn� smr�� z Brit�nie ve va�em ob�v�ku" byl opublikov�n text s informacemi o hudebn�ch kan�lech, kter� byl prvn� ��st� voln�ho cyklu DigiZone.cz. Zam��il se na britsk� stanice pat��c� pod skupinu Chart Show Channels, tedy Chart Show TV, Scuzz, Bliss, The Vault, B4 a televizi Bubble Hits.Text najdete na adrese: ZDE-ZDE

Upozorn�n�:
Pro parametry p��jmu pro jednotliv� kan�ly n�s DigiZone.cz odkazuje na web LyngSat.com - adresa:
http://www.lyngsat.com/28east.html. V p�ehledu digit�ln�ch satelitn�ch TV stanic - Ku-p�smo, ze dne 5.1. 2008, publikovan�m v magaz�nu SAT & DVB/T, je doporu�ena velikost ant�ny u satelitu EUROBIRD 1: 75 a� 80 a u ASTRY 2D: 160 cm!
Podle DigiZone.cz jsou podkladem pro informace o jednotliv�ch programech poznatky internetov�
encyklopedie Wikipedie.

3.2.08

Pro� jsem zvolil formu weblogu? RSS slu�ba!

Obdr�el jsem dotaz: pro� jste pro t�ma "satelitn� digit�ln� technika" volil formu weblogu?
Hlavn�m d�vodem je skute�nost, �e BLOGGER.COM ( na kter�m weblog b�� ), poskytuje komfort jak n�v�t�vn�k�m str�nky, tak spr�vci str�nky. Co Blogger.com nab�z�:
- Syst�m blogger.com automaticky generuje XML soubory. Na www str�nce weblogu najdete v lev�m sloupci ikonu ozna�enou "RSS". Kliknut�m na ikonu z�sk�te URL adresu souboru, jej� vlo�en� do webov� nebo desktopov� �te�ky RSS soubor� ( na p�.: Feed Reader ) V�m umo�n� snadn�ji sledovat novinky na str�nce weblogu. (V�ce o slo�b� RSS na AKA-MONITORu.)
- Kliknut�m na odkaz "Comments" pod kteroukoliv zpr�vou, m�ete zobrazit existuj�c� odezvy nebo napsat svoji vlastn� p�ipom�nku k textu zpr�vy. ( Pozn.: funkce do�asn� vypnuta.)
- kteroukoliv zpr�vu m�ete odeslat e-mailem na V�mi ur�enou adresu p��mo ze str�nky weblogu. M�ete tak snadno informovat sv� p��tele o zpr�v�ch, kter� pova�ujete za p��nosn�.
- design www str�nky ( vybran� z nab�dky �ablon na port�lu blogger.com ) umo��uje n�v�t�vn�k�m snadnou navigaci v obsahu str�nky
- blogger.com m� �zk� vztah ke Googlu, kter� automaticky p�eb�r� adresy str�nek s nov�mi zpr�vami publikovan�ch v syst�mu blogget.com. St�v� se snadn�m vyhled�n� nejen weblogu, ale i jednotliv� zpr�vy.
- blogger.com podporuje fungov�n� weblogu jako n�stroje pro komunikaci v t�mu. (Spr�vce weblogu m�e p�izvat k redak�n� pr�ci dal�� z�jemce.)
- ke zm�n�m, kter� usnadn� pr�ci spr�vci obsahu, pat�� i existence tajn� e-mailov� adresy, vztahuj�c� se ke konkr�tn�mu weblogu. To umo��uje publikovat do weblogu nejen p�es web, ale rovn� daleko snadn�ji zas�l�n�m e-mailu s obsahem zpr�vy. (Pozn�mka: p�ijm�te , pros�m, omluvu za to, �e takto zas�lan� zpr�vy mohou b�t bez diakritiky.)
R�d bych upozornil na skute�nost, �e aktu�ln� informace o novink�ch v oblastech, kter�m se v�nuj� weblogy m�ho port�lu ( http://weblogy.akamonitor.cz ), publikovan� na str�nk�ch �asopis�, p��padn� i v knih�ch p�edn�ch �esk�ch vydavatelstv�, m�ete z�skat na specializovan�ch str�nk�ch AKA-MONITORu:
- RECENZE knih na URL
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
- aktu�ln� informace o obsahu odborn�ch �asopis� najdete
na URL
www.akamonitor.cz/aktualni.htm

Pohled na druhou stranu v�konov� �k�ly

Pokud jste si pro�etli prvn� zpr�vu v tomto weblogu, zjistili jste, �e jsem pro sv�j start v oblasti digit�ln�ch satelitn�ch p�ij�ma�� zvolil Pinnacle PCTV SAT PRO 450e p�ipojiteln� p�es USB 2.0 k po��ta�i, dopln�n� o velmi levn� digit�ln� satelitn� p�ij�ma� FTA ( ur�en� pro p��jem voln�ch, nek�dovan�ch program�). Parametry a funkce obou p�ij�ma�� jsou v tomto weblogu pops�ny. V textu jsem zd�raznil, �e moje volba byla pln� ovlivn�na ��elem, pro kter� jsem p�ij�ma�e po�izoval. Vzhledem k obsahu e-mail�, kter� jsem obdr�el jako reakci na prvn�ch n�kolik zpr�v, pova�uji za nutn� upozornit ji� nyn� ( podstatn� d��ve, ne� jsem to m�l v pl�nu ), na skute�nost, �e v�voj v oblasti digit�ln�ch satelitn�ch p�ij�ma�� �el velmi prudce dop�edu. Projevuje se to jak �rovn� technick�ch parametr�, tak v portfoliu funkc�, kter� se o nov� parametry op�raj�. Z DVB-S p�ij�ma�� se staly "kombajny", v kter�ch doch�z� k integraci z�kladn�ch funkc� p�ij�ma�e spole�n� s funkcemi typick�mi pro �adu modern�ch specializovan�ch ICT za��zen�. Nav�c, nebo l�pe �e�eno p�esto, jsou dopln�ny o �adu mo�nosti jak komunikovat s okol�m. Vybran�m modern�m DVB-S p�ij�ma��m se chci v�novat podrobn� v dal��ch zpr�v�ch, v�etn� uveden� zna�ky, modelu, odkazu na webov� zdroje. Pro v�e uveden� ��el nab�z�m v tomto okam�iku ( bez uveden� zna�ky a modelu ) popis konkr�tn�ho produktu, nab�zen�ho na trhu za 18 - 19.000,- K�:
� HD satelitn� p�ij�ma� s osobn�m videorekord�rem
� s pevn�m diskem o kapacit� 500 GB
� pln� kompatibiln� s SVB-S / DVB-S2 (H.264)
� 2 tunery
� podpora Time shift
� dvojit� nahr�v�n�
� integrovan� DiVX kodek
� podpora USB pam�ti
� 5000 voliten�ch pozic (TV a r�dio)
� podpora v�cejazy�n�ho audia
� podpora v�cejazy�n�ho textu v menu
� �prava seznamu obl�ben�ch program�
� elektronick� programov� pr�vodce (EPG) pro zobrazen� informac� o po�adech na obrazovce
� podpora titulk�
� rodi�ovsk� z�mek dle stanice nebo vys�lan�ho po�adu
� update firmware prost�ednictv�m s�t� LAN
Technick� parametry konkr�tn�ho produktu jsou n�sleduj�c�:
- Transport Stream A/V Decoding
- Pom�r stran 4:3, 16:9, Pan & scan, Letterbox
- Rozli�en� obrazu 576i, 576p, 720p, 1080i
- Dek�dov�n� audia MPEG-1 Layer 1, 2, 3 & Dolby Downmix �eln� panel
- Keys 5 Keys(VOL -/+, STANDBY, CH -/+)
- USB USB 2.0 Host
- RCU 48 Keys
- Rozhran� podm�n�n�ho p��stupu
- PCMCIA 2 sloty (DVB Common Interface standard)
- P��stupov� karta voliteln�
- A/V & Data In/Out
- TV Scart Video CVBS/RGB/YUV v�stup, Audio L/R v�stup
- VCR-Scart Video CVBS v�stup, Audio L/R v�stup
- Video CVBS v�stup, Audio L/R vstup pro p�emost�n�
- RCA A/V Video CVBS v�stup
- Audio L/R v�stup
- HDMI HD Video/Audio v�stup
- Component YPbPr v�stup S-VIDEO Video
- S-VIDEO v�stup
- S/PDIF digit�ln� audio nebo Dolby AC3 bitstream v�stup
- Ethernet RJ-45 10/100 Base-T
- RS-232C 9 pin D-sub type
- P�enosov� rychlost: max. 115.2Kbps
- Power Supply
- Vstupn� nap�t� 95 ~ 250VAC, 50/60Hz
- Typ SMPS
- Spot�eba elektrick� energie Za chodu: Max.60W, v pohot. re�imu: 9W
- Rozm�ry a hmotnost
- Rozm�ry (�xVxH) 430 x 60 x 265 mm
- �ist� hmotnost 3.8 Kg
---
V���m tomu, �e pro ty n�v�t�vn�ky weblogu, kter�m ( t�eba s pomoc� slovn�k� v�raz� a zkratek, o kter�ch jsem se zm�nil v p�edchoz�ch zpr�v�ch ), uveden� funkce a parametry n�co ��kaj�, budou oba p�ehledy demonstrovat pokrok, ke kter�mu v oblasti satelitn�ch digit�ln�ch p�ij�ma�� do�lo.

2.2.08

Adres�� firem

SAT&DVB-T magaz�n uve�ejnil v ��sle 12/07 seznam firem, v jejich� prodejn�ch lze magaz�n zakoupit. Tento seznam se m�e mnoh�mu z�jemci dob�e hodit i pro jin� ��ely. Obsahuje, krom� n�zvu a adresy ( v�etn� tel. / FAX ), rovn� webovou adresu a e-mailov� kontakt. P�ehled nab�z� i stru�nou charakteristiku aktivit firmy. Aktu�ln� stav p�ehledu nemus� zahrnovat v�echny firmy aktivn� v dan� oblasti. Je �len�n na ��st �R a SR a d�le podle m�st.

29.1.08

Je�t� jeden v�znamov� slovn�k

Informa�n� server o digit�ln�m vys�l�n� nab�z� m.j. �esk� v�znamov� slovn�k pojm� a zkratek z oboru. Najdete ho na adrese: http://www.digitalnitelevize.cz/slovnik/

28.1.08

Port�l "World Languages TV"

V�born� pomocn�k pro rychl� vyhled�v�n� kvalitn�ch bezplatn�ch satelitn�ch kan�l� v r�zn�ch jazyc�ch. Jde o pr�ci s datab�z� kanal� na dvou FTA skupin�ch dru�ic: Astra-19.2E and Eutelsat Hotbird-13E.
Nab�z� se:
- hled�n� podle jazyka
- hled�n� podle zem�
- hled�n� na dru�ici Astra-19.2E FTA kan�ly (A-Z)
- hled�n� na dru�ici Hot Bird 13E FTA kan�ly (A-Z)
- hled�n� podle obsahov�ho zam��en� vys�l�n� (ProgrammingArts/Culture).
Podle obsahov�ho zam��en� lze vyb�rat z t�chto kategori�:- Business/Economics - Childrens - Documentary - Education - Fashion/Style - Films/Movies - General/Entertainment - Information - Music - News - Parliamentary - Promotional - Religious - Sports - Travel/Tourism - Unspecified - Videos
---
Jak se port�l s�m p�edstavuje?
"About World Languages international digital TV WLTV aims to provide easy-to-understand information about receiving high quality foreign language digital satellite TV and radio channels inexpensively.WLTV information is particularly aimed at:
- people living in the UK who want to receive TV and radio channels from other countries;
- foreign language teachers and advanced learners;
- people whose first language is not English who want to watch programmes in their native language; - teachers and others who seek current affairs programmes in English from other countries;
- visitors from other countries intending to spend some time in the UK and wanting digital TV from their home
country;
- those seeking to view international sport, pop, jazz and classical musical concerts and videos;
- people interested in seeing other countries'
- TV channels without needing to have a viewing card subscription.
But these channels can be received in many other countries across western and central Europe, the
mediterranean, north Africa and other countries too!
---
Pomocn�k se nach�z� na port�le "World Languages TV", na adrese:
http://www.worldlanguagestv.co.uk/
Nejzaj�mav�j�� str�nky jsou:
http://www.worldlanguagestv.co.uk/languages/ a
http://www.worldlanguagestv.co.uk/search-channels/

Satellite Terminology and Glossary

I kdy� by to tak b�t nem�lo, st�v� se, �e si nech�me poslat za��zen� nebo komponentu a p�ijde n�m jen n�vod v ciz� �e�i - nej�ast�ji v angli�tin�. Anglicko-�esk� v�znamov� slovn�k nem�me v�dy po ruce a tak n�m m�e pomoci internet, kde najdeme alespo� anglicko-anglick� v�znamov� slovn�k v�novan� pojm�m z oblasti stalelitn� techniky.
Uk�zka v�kladu pojmu m�e vypadat takto:
"EPG Electronic Programme Guide.
A graphical user interface generated by a digital satellite receiver and displayed on the user's television screen. It provides information on the timing and content of television programmes, which is conveyed in the digital signals received from the satellite. Its primary purpose is to help the user to rapidly identify and select programmes of interest, but it may also support other interactive services."
V�znamov� anglick� slovn�k najdete na adrese:
http://www.sat-sales.com/Satellite_Terminology_Glossary.php

27.1.08

Instalace monobloku - nebojte se!


Jak jsem uvedl ji� v prvn� zpr�v� v tomto weblogu, v oblasti vyu�it� satelitn� digit�ln� techniky pro p��jem TV jsem amat�r. Kr�tce pot�, co jsem u sv� 7 let star� ant�ny ( 60 ) "p�ehodil v�hybku" z analogu na digi, p�estala mi sta�it nab�dka voln�ch program� dostupn�ch na AST�E a zatou�il jsem po HotBirdu. Ukazatel� intenzity a kvality sign�lu byly 90/75 a tak jsem se rozhodl zkusit nej�sporn�j�� verzi. P�edsevzal jsem si, �e zkus�m ponechat p�vodn� p�ij�ma� i parabolu ( 60 ) a zm�nu provedu pouze u LNB. Pro�el jsem si diskuze na t�ma monoblok ano �i ne. Se z�jmem jsem pro��tal v�nivou kritiku odborn�k�, z nich� mnoz� nemohou p�ij�t monobloku na jm�no. Tak�e: monoblok nebo multifeed? P�knou ��dku let se to��m kolem v�po�etn� techniky a jsem zvykl� nevzd�vat p�edem jednoduch� �e�en�. Objednal jsem p�es internet "Universal monoblock single LNB - GI-205 Platinum X". P�i�la mi krabi�ka a v n� monoblok - a jak to b�v� nyn� zvykem u n�kter�ch na�ich obchodn�k� - bez jedin� doprovodn� ��dky ( popis, , schema, n�vod - nic ). Prohl�el jsem si monoblok, ale moc mi to ne�eklo. Tak�e jsem se znovu pono�il do webov�ch str�nek a po jejich pro�ten� jsem byl p�ipraven na nejhor��, zejm�na v souvislosti s DisEqC p�ep�na�em, kter� �dajn� mnoh�ho u�ivatele p�kn� potr�pil. Posilnil jsem se skleni�nou dobr�ho moravsk�ho v�na, nastrkal do kapsy bundy p�r kousk� n��ad� a vyrazil jsem na balk�n v 6 poschod� panel�ku, kde m�m uchycenou ant�nu do bo�n� st�ny. Ant�nu jsem musel vyklonit k sob�, abych dos�hl na LNB. Sundal jsem p�vodn� LNB, nasadil monoblok, prov��il horizont�ln� rovinu a �el si pustit tuner a TV. Opakuji, �e jsem ponechal p�vodn� ant�nu 60-ku. V menu p�ij�ma�e jsem zvolil ASTRU a HotBird. Prvn� p��jemn� p�ekvapen� - syst�m si s�m p�ihodil �. 1 a �. 2. do ��dku pro DiSEqC. Odhrnul jsem z�clonu, abych vid�l z balk�nu na obrazovku a nat��el jsem ant�nu do sm�ru, kde jsem chytal ASTRU. Ukazatel� s�ly a kvality sign�lu u ASTRY jsem trefil za p�r vte�in. P�epnul jsem na HotBird - a nic! P�epnul jsem v menu na HotBird a �el s ant�nou trochu stranou, zkou�el jsem trefit t�ch 6 stup�� rozd�lu a ejhle 85 / 70. P�epnul jsem v menu zp�t na ASTRU a nesta�il jsem se divit - 90/75 ! Trochu jsem to je�t� zkusil vylep�it, ale v�c jsem u� nez�skal. Ant�nu jsem dot�hl a v�noval jsem se p�ij�ma�i. Nastavil jsem volbu p��jem pouze TV, jen voln� programy a spustil jsem automatick� vyhled�v�n�. Vyhledal jsem samostatn� programy pro ka�dou dru�ici. V�sledek: dohromady p�es 800 polo�ek. Abych si ov��il, �e syst�m skute�n� p�ep�n�, vybral jsem z ka�d� dru�ice po n�kolika obl�ben�ch programech do spole�n� skupiny. Zjistil jsem, �e p�i volb� program� syst�m skute�n� spr�vn� s�m p�ep�n�.
Tak�e te� opravdu nev�m co si m�m vyslet. M�l jsem jen "z pekla �t�st�", nebo to stra�en� n�kter�ch odborn�k� bylo p�ehnan�? Je mi jasn�, �e kdyby n�kter� z prvk� monobloku ode�el, m�m sm�lu a vyhod�m to cel�, ale na druh� stran� jsem nemusel z�pasit se spojov�n�m prvk�, kter� jsou v monobloku p�kn� schov�ny ve spole�n�m "nepromokav�m" pl�ti. Tak�e bych cht�l vzk�zal v�em amat�r�m, berte to odsuzov�n� monobloku s rezervou a posu�te sami m�ru rizika obou variant - monobloku a multifeedu. T�eba budete m�t �test� a - stejn� jako j� - se tref�te hned na druh� pokus. A mohu v�m ��ci, �e nabidka HotBirdu mne p��jemn� p�ekvapila. �esk� programy z�sk�v�m jin�m zp�sobem, �lo mi o opravdu jen o voln� p��stupn� zahrani�n� stanice a t�ch je na t�ch dvou dru�ic�ch po�ehnan�. Hodn� zdaru!

GPS NAVIGACE - sestersk� weblog

Na adrese:
http://www.akamonitor.cz/gps.htm
najdete sestersk� odborn� weblog v�novan� t�matu GPS - Navigace.

P�ehled satelit� na geostacion�rn� dr�ze

( v�etn� p��m�ch link� na p�ehledy digit.TV stanic v Ku p�smu a info o satelitech)
Parabola.cz �esk� satelitn� centrum nab�z� webovou str�nku s tabulkov�m p�ehledem dru�ic, kter� lze p�ij�mat v �R a na Slovensku. U jednotliv�ch dru�ic jsou uvedeny:
- pozice - aktivn� linky odkazuj�c� na p�ehledy digit�ln� vys�lan�ch program� v KU-p�smu
- satelit - aktivn� linky odkazuj�c� na str�nky s technick�mi daty o ka�d�m satelitu
- C-p�smo 3,5 a� 8 GHz - vys�lac� transpond�ry v uveden�m p�smu ano/ne
- Ku-p�smo 10 a� 18 GHz - vys�lac� transpond�ry v uveden�m p�smu ano/ne
- datum posledn� aktualizace na dan� sat.pozici
Str�nku s p�ehledem najdete na adrese:
http://www.parabola.cz/satelit/