Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT


WEBLOGY
o
WEBLOGU
----------
E-learning
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

 

ŘÍZENÍ RIZIK
V. Smejkal, K Rais
 

 

        Boj o vytváření a využívání podnikatelských příležitostí, je spojen se změnami, s inovacemi, s investicemi - přinášejícími riziko neúspěchu. Svět je stále více propojený, trhy jsou obsazeny, konkurence je stále dravější. V dynamických podmínkách hrají stále větší úlohu rychle se vyvíjející informace a znalosti. Dynamická stabilita je jedinou variantou ekonomické stability. Rozhodování managementu probíhá ve stále složitějších podmínkách - rostou nároky na jeho rychlost a na kvalitu komplexní analýzy o kterou se opírá. Absence rozhodnutí managementu ve chvíli kdy rozhodovací situace reálně vznikla, je rovněž rozhodnutím - většinou velmi rizikové.
        Vydání knihy Smejkala a Raise je proto dobrou zprávou! Autoři se v knize věnují:
- teorii rizika
- managementu rizika
- metodám snižování rizika v podnikatelském prostředí
        Kniha přibližuje následující základní druhy rizika:
- tržní, organizační a právní
- informační, investiční, personální a technologická.
Přednostní orientace knihy je na rizika podnikatelská, především na ta, která podnikatelské subjekty ohrožují nejčastěji. Kniha se zaměřuje na proces řízení změn strategie, změny struktury a na zvládnutí krizových situací. Část problematiky pokrývá souhrnně, část analyzuje ve speciálních oddílech knihy.
       Mnohá rizika nemůžeme trvale odstranit. Můžeme je identifikovat, aktivně použít metody pro snížení rizika a připravit aktivity směřující k minimalizaci důsledků rizika. Zvládání rizika podnikání vyžaduje přípravu a to jak přípravu profesní a kvalifikační, tak přípravu informačního, organizačního a sociálně-psychlogického zázemí práce manažérů.
To znamená naučit se především:
- identifikovat rizikové faktory v manažésrké práci
- posuzovat možné důsledky rozhodování v rizikových situacích
- rozlišovat rizika, systematizovat je
- hodnotit negativní důsledky reálného výskytu krizové situace
- zhodnocovat vlastní a cizí zkušenosti v prácui s rizikem.
         Řízení rizika je velmi obsáhlá oblast. Její zvládnutí v jedné knize nebylo lehké ani pro dvojici zkušených autorů, jakými jsou V. Smejkal a K. Rais. Výsledek snahy v prvním vydání knihy lze hodnotit kladně. Téma řízení rizika není tématem novým. Vydáním knihy Smejkala a Raise se však na knižním trhu objevuje souborné dílo, které umožňuje orientaci v teorii s náznakem praktického využití. Kniha usiluje o logické opodstatnění zahrnutých tvrzení. Ilustrovat to lze výběrem několika částí knihy:
- Kritické momenty v procesu budování úspěšného podniku
- "7S faktorů" a jejich rozbor. Kritické faktory úspěchu firmy
- Hlavní faktory prostředí ovlivňující firmu
- Základní pojmy analýzy rizik
- Vztahy v anbalýze rizik, vztahy při analýze riz a vztahy při řízení rizik
- Volba strategie analýzy rizik
- Projektová rizika plynoucí ze špatného řízení projektu
- Proces řízení rizik IS/IT ve firmě
Kniha obsahuje podrobný vyčerpávající přehled metod snižování podnikatelských rizik
       
Samostatné kapitoly pokrývají podrobně následující dílčí témata:
- Informační riziko, včetně budování informační bezpečnosti
- Investiční rozhodování a riziko
- Právní rizika a jejich prevence
- Základy krizového plánování.
       Autoři ukazují na příkladech metody pro preventivní odstranění příčin vzniku rizikových situací a pro pro snížení jejich nepříznivých důsledků. Představují princip prognózování jako nástroj ke snižování neurčitosti znalostí o budoucnosti a jako nástroj pro snižování hrozících rizik.
       Přes náročnost tématu je kniha psána srozumitelným jazykem, přístupným pro teoretiky i pro praktiky. Skutečnost, že teoretická část celou problematiku velmi pečlivě strukturuje, vytváří předpoklady pro využití knihy i pro studenty vysokých škol. Kniha systematicky probírá vnitřní souvislosti tématu a naznačuje i vazby na témata, která se stávají stále významnější - jako například procesní management a management znalostí. Pozoruhodná je i část týkající se projektů řízení rizika a příčin jejich častého neúspěchu.
       Řízení rizika stupňuje nároky i na nástroje řízení. Od tužky, přes Excel až po sofistikované nástroje v podobě expertních systémů a nástrojů z oblasti umělé inteligence. Výklad obsažený v kapitole věnované investičním ekonomickým rizikům podporují i 3 tabulky, které jsou ke stažení na portálu GRADY v zazipovaném souboru o velikosti 181 Kb
- model investice vytvořený na bázi genetických algoritmů
- příklad výpočtu NPV sledované investice
- model návratnosti parkoviště vytvořený na bázi genetických algoritmů
       Podle autorů je kniha určena širokému okruhu subjektů: manažérům, podnikatelům, studentům, ale i specialistům na řízení rizik. Otázka rizika má velmi blízko k sociálně-psychologickým stránkám myšlení lidí. Jsou lidé, kteří si v rizikových situacích přímo libují, jiní se mu snaží vyhýbat. Poznání problematiky řízení rizika na základě studia knihy může být přínosem pro obě skupiny - každá si z ní může pro praxi vybrat to svoje. Poznat problematiku rizika prospěje všem, kdo chce být připraven snižovat riziko prevencí vzniku krizových situací i těm, kdo chce být připraven na minimalizaci důsledků výskytu krize.
        Problematika řízení rizika je tématem, které se dotýká nejen podnikatelů. Zařazení problematiky rizika v rozhodování ve veřejné správě je reakcí především na události posledních let.
        Rozhodnutí GRADY vydat knihu V. Smejkala a K. Raise považuji za velmi chvályhodné. Nepochybuji o tom, že u tak náročného a rozsáhlého tématu jakým je Řízení rizika se najde dost příležitostí jak v dalším vydání knihu dále obohatit, jak dále prohloubit vazby dílčích témat, jak ještě více přiblížit čtenářům praktickou aplikaci teorie řízení rizik. Knihu vřele doporučuji. Neměla by chybět nejen v knihovně, ale přímo na stole žádného manažéra podnikajícího v rizikovém prostředí.   

Doc. Arnošt Katolický
Doc.aka@akamonitor.cz

www.akamonitor.cz
11. května 2003.

 

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc 

 

Seriál článků na téma management znalostí

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877