A K A - M O N I T O R
doc. Arnošt Katolický
 
REPORTÁŽE

ŘÍZENÍ RIZIK
V PROJEKTECH
Reportáž z odborného semináře

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc.

 

      Firma Top vision vstoupila do oblasti řízení rizik v projektech samostatným seminářem poprvé. Nové téma, noví lektoři, nová osnova – pilotní projekt. Příprava nebyla zřejmě snadná, ale po absolvování semináře lze konstatovat, že se vstup pořádající organizaci vydařil.
      3 přednášky, 3 lektoři a 3 přístupy k novému tématu. Lektoři se o program podělili po svém, tak jak to odpovídá jejich praktickým zkušenostem. Kladně hodnotím skutečnost, že se všichni tři zúčastnili celého semináře, aktivně vstupovali do přednášek kolegů, zúčastnili se diskuzí během celého dne. Výsledkem byla nejen minimalizace zbytečných duplicit a lepší využití času, ale příjemně živý průběh dne.
Za pomyslnou katedrou se vystřídali:
- Ing. Jaroslav Rada, PVT ESO, spol. s r.o.
- Ing. Mgr. Zdeněk Radil, DELOITTE & TOUCHE CZECH REPUBLIC B.V.
- Ing. Pavel Reich, PA Consulting Group, s.r.o.
Komorní prostředí  semináře, které se stalo u akcí top vision tradicí, přispělo k živé účasti posluchačů v procesu prezentace poznatků.
UKÁZKA - fotoreportáž

      Riziko a příležitost - dvě strany jedné mince. S rizikem je třeba umět pracovat. Snahy o odstranění rizika vedou zpravidla k minimalizaci příležitostí. Zvládnutá rizika jsou základem úspěšného projektu. Problematika rizika patři do skupiny témat, u kterých se na straně projektových manažérů velmi často objevuje zvláštní kombinace postojů:
- na jedné straně si jsou dobře vědomi významu problematiky v rámci PM
- současně mají pocit, že právě tuto tématiku zvládají lehce jaksi „za pochodu“ , bez speciálních metod a technik.
Smutné je to, že mnozí ani po havárii jednoho projektu tento postoj příliš nemění. Je to projev sebedůvěry. který nepřináší nic dobrého.
      Pohledem do dostupných zdrojů věnovaných v tisku problematice řízení rizika v projektech zjistíme dva základní přístupy k analýze rizika:
- verbálně-schematický
- exaktně-matematický.
S náznakem exaktního přístupu se můžeme setkat v nedávno vydané knize P. Fialy „Projektové řízení“. Výklad technik analýzy rizika zaměřuje na 4 metody: rozhodovací matice, rozhodovací stromy, analýza citlivosti a simulace.
Přednášky odborného semináře „top vision“ existenci exaktních metod naznačily, výklad však byl veden v rovině verbálně-schematické, což zjevně účastníkům semináře více vyhovovalo. ( Časový prostor semináře neumožňoval vysvětlení matematického aparátu.)
       Program semináře zveřejněný na stránkách firmy top vision sliboval mnoho, myslím, že napoprvé dost odvážně.
Zahrnoval následující okruhy problémů:
- Řízení projektových rizik
- Popis procesu Risk managementu v průběhu projektového řízení
- Detailní postupy pro vyhodnocení a identifikace rizik
- Konkrétní nástroje pro řízení rizik:
- Fáze přípravy projektu a role rizika
- Řízení rizik jako proces
- Analýzy rizik v projektovém managementu
- Postupy průběžného řízení rizik a kontinuální zajišťování kvality
- Implementace úspěšného systému řízení rizik do projektového managementu.
      Při bližším pohledu na obsah jsem identifikoval následujících několik dílčích témat, na jejichž základě jsem se rozhodl semináře se osobně zúčastnit:
- Rizika na rozsáhlých IT projektech a jejich důsledky
- Postupy řízení rizik v různých fázích projektu
- Proaktivní a reaktivní opatření k řízení rizik
- Risk Checklist a Prioritizace rizik
- Zkušenosti s rizikem v projektech
- Odvození portfolia rizik
- Vytipování a plánování vhodných zajišťovacích nástrojů
- diferenciace řízení rizika podle stádia a situace projektu

      Z přednesené látky chci upozornit na následující poznatky v jednotlivých přednáškách:

Ing. Pavel Reich
se zaměřil na
- popis procesu Risk managementu v průběhu řízení projektu
- detailní postupy pro vyhodnocení a identifikaci rizik
- řízení rizik jako kombinace proaktivních a reaktivních opatření
- vliv řízení rizik na náklady v jednotlivých etapách projektu
- registr rizik jako základní nástroj pro plánování proaktivních opatření
- generický seznam rizik a riziková analýza
- pravidelná aktualizace plánu rizik a plánu rezerv
UKÁZKA z prezentace

Ing. Mgr. Zdeněk Radil se zaměřil na
- řízení rizik je metodologií řízení projektu, nikoliv nezávislá funkce
- využití komplexní struktury projektu jako základny pro řízení rizik
- identifikace rizik
- kvantifikace rizik
- příprava reakcí na rizika
- kontrola reakcí na rizika
- schématická znázorňování příčin a následků
- příklad stanovení rizik s analýzou
- příklad seznamu rizik s určenými prioritami
- plán strategie zmírňování rizik
UKÁZKA z prezentace

Ing. Jaroslav Rada se zaměřil na
- vztah příležitostí a rizika
- dvě kategorie příležitostí a rizik: makro a rizika uvnitř projektu
- kdo nese riziko?
- procesy řízení rizika podle PMBOOK, ISO 10006 a ICB IPMA
- řízení a jakost v řízení projektu
- kdo se má riziky zabývat
- typické skupiny rizikových faktorů
- posouzení očekávaných nákladů spojených s výskytem rizika
- tvorba protirizikových opatření – odezvy na riziko
- operativní řízení protirizikových opatření
UKÁZKA z prezentace

       Přednášky a diskuze na semináři otevřely celou řadu speciálních problémů z teorie a zejména z praxe řízení rizika v projektech. Nejen v přednáškách, ale zejména v diskuzi se téma řízení rizik nejrůzněji košatilo. ( Probraly se různé otázky nad rámec programu, jako na příklad: přednosti projektových kanceláří, metoda Critical Chain, atd. )
       Téma řízení rizika se nevznášelo ve vzduchoprázdnu. Všichni 3 přednášející problematiku rizika pečlivě spojovali s výkladem kritických stránek projektového řízení. Při výkladu vnějších rizik v projektech se současně ukázala bohatství vazeb projektu na prostředí podniku, firmy, instituce.
       Přednášky vycházely ze zkušeností lektorů, kteří popisované metody a techniky nejen aplikovali, ale částečně i vyvíjeli.
       Jsem přesvědčen, že nejsem sám, komu seminář přinesl celou řadu užitečných a zcela konkrétních doporučení. Byla by škoda, kdyby tento úspěšný vstup firmy top vision do oblasti řízení rizik v projektech nebyl brzo následován opakováním s využitím získaných zkušeností.
      Firmě "top vision" přeji, aby další semináře z "jarní nabídky" byly stejně úspěšné jako ten, o kterém je tato reportáž.
Doc. Arnošt Katolický, 25. 4. 2004.

------------------------------------------------------------------
          Odkazy na zajímavé RSS KANÁLY najdete na WEBLOGU

------------------------------------------------------------------

         
 

Akademie managementu AKA-KONZULT - www.akamonitor.cz