Nejnavštěvovanějšími stránkami jsou weblogy: ITSM/ITIL, VISIO, e-Learning, digifoto a j.
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v prosinci 05
242.365
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E - 2001 až 2006

 

Moderní rétorika
Jak mluvit k druhým lidem, aby nám
 naslouchali a rozuměli

Alena Špačková
 


 

         

       Úspěšná kniha Aleny Špačkové vychází v druhém, rozšířeném vydání, které je doplněno o nové zásady a rady pro mezilidskou komunikaci, nové tipy pro správnou výslovnost, nové podněty, jak publikum strhnout svou češtinou nebo praktické rady k powerpointové prezentaci. V tomto vydání čtenář nachází i novou kapitolku věnovanou slavnostnímu projevu, v níž se dozví, jak se dobře připravit a s přehledem zvládnout proslov např. při otevření nové pobočky firmy, při oslavě výročí či na pohřbu.
Potřebujete-li znát odpověď na následující otázky, najdete ji v knize Aleny Špačkové:
- Jak si připravit svůj projev a působivou prezentaci na pracovišti nebo jinde?
- Jak promluvit přesvědčivě před posluchači?
- Jak zvládnout trému?
- Jak působit sebejistě a kompetentně?
- Jak se obléknout a upravit?
- Jak ovlivnit posluchače řečí těla?
- Jak trénovat hlas a výslovnost?
- Jak udržet pozornost posluchačů?
- Jak reagovat na otázky?
- Jak pracovat s pomůckami?
- Jak vystupovat na poradách?
         Obsah knihy je rozdělen do 11 kapitol a závěrečného textu nazvaného "Zlomte vaz".
- Jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli
- Mluvit znamená tvořit.
- Sympaticky, fundovaně, spolehlivě
- Tréma jako kamarádka
- l ponožky hovoří
- Řeč je pramenem nedorozumění
- Slušnost nemusí být zdvořilost
- Nahlas a energicky
- Čeština - naše mateřština
- Příprava projevu krok za krokem
- Slavnostní projev
- Prezentační desatero
- Zlomte vaz
         Autorka své dílo sama označuje jako rukověť veřejného mluvčího. V novém vydání se snaží ještě účinněji přesvědčit i ty čtenáře, kteří jsou vnitřně nedůvěřiví, kteří považují poznatky prezentované autorkou za zajímavé, potřebné, užitečné, podnětné, dokonce i zábavné, hlavou s ní tedy souhlasí , ale "tělem" se nepohnou z místa. Slovy autorky: "Dlouho jim trvá, než tzv. přeplavou řeku a ve své prezentaci před skutečným publikem, na němž jim záleží, předvedou opravdu vystoupení podle zásad, na nichž jsme se dohodli." Obrací se na ty řečníky, kteří se bojí riskovat, jsou opatrní, jsou zvyklí na určitý typ promluv a určitý způsob přednášení." Předkládané nápady jim přijdou inspirativní, třeba to nanečisto i vyzkoušejí, ale naostro nechtějí vybočit z řady, protože „co kdyby to nevyšlo".
       Text knihy nenechává nikoho na pochybách o tom, že autorka do přesvědčování vkládá nejen energii, ale i emoce. Svědčí o tom tato slova: "Říkejte si tomu třeba exhibice, ale jestliže své posluchače byť na chvíli fascinujete, zažijete nádherný pocit, protože ta síla na vás upřených očí (které jste se zpočátku bál, protože vaše sebevědomí srážela na kolena) se spojí s vaší energií, naplní se pravé poslání komunikace (spojovat se, vzájemně se obohacovat) a ovládne vás vzrušení není  vzdálené sexuálnímu prožitku."
       Autorka Alena Špačková je známá svoji snahou o individuální přístup v odborných konzultacích a důrazem na praktické uplatnění jednotlivých komunikačních technik. Je spoluautorkou výukových videokazet zaměřených na problematiku mezilidské komunikace. Rétoriku chápe jako nástroj mezilidského dorozumění.
       Svědčí o tom i zvolené pojetí knižního výkladu, který vede jako povídání svému reálnému klientovi. Zdůrazňuje tezi, že znát něco perfektně ještě neznamená umět to prodat. Chcete-li hovořit o něčem, co bezpečně znáte, čemu stoprocentně rozumíte, jste ve svém oboru odborníkem, byla by škoda „ztrácet body" jenom proto, že vaše vyjadřování neodpovídá vašim vnitřním kvalitám.
       Rétoriku autorka nepovažuje za pouhé řemeslo, vždycky se podle ní jedná i o umění přesvědčovat. Podle ní každý mluvní výkon v sobě zahrnuje dvě složky - tzv. vnitřní techniku (umění) a vnější techniku (řemeslo).  Připomíná nám, že tam, kde chybí lidská duše, schopnost vcítit se a pochopit druhé, kde se nedostává taktu a životního elánu, tam řečník prohrává.
       V knize je několik míst, které patří do jádra teorie a metodiky moderní rétoriky. Jedním z těchto míst je výčet  hlavních zásad pro mezilidskou komunikaci. Vzhledem k významu si je dovolím ocitovat:
- Budovat vyvážený vztah se svým posluchačem.
- Za úspěch komunikační situace je vždycky zodpovědný mluvčí
- Základní požadavky na úspěšnou komunikaci: stručnost a výstižnost.
- Vícekanálová informace je působivější.
- Co se vymyká průměru, to si posluchač zapamatuje spíše. 
- Sdělení s emocionálním nábojem si pamatujeme lépe.
- Využívejte prostředky nepřímého ovlivnění.
       Koncentrovaným vyjádřením podstatné části poznatků moderní rétoriky je t. zv. "Prezentační desatero", které je uvedeno v knize před závěrem:
- Kontrola vzhledu
- Postoj, umístění v prostoru
- Vědomé dýchání
- Zpětná vazba
- Cílený pohyb a gestika
- Pomůcky
- Stylistická působivost
- Normativní výslovnost
- Artikulace
- Hlasová působivost
       Na webové stránce věnované knize ( na portálu GRADY ) najdete ukázky několika vybraných stran knihy. Obraz o obsahu a autorčině přístupu, který jejich shlédnutím získáte chci doplnit několika citáty z knihy ( pozn. Jejich výběr je subjektivní a reprezentuje to, co mne v textu knihy nejvíce zaujalo):
---
"Jestliže se chcete opravdu stát dobrým řečníkem, musíte si rozvíjet dvě základní řečnické schopnosti - schopnost vlastního úsudku (vnější techniku) a schopnost empatie neboli vcítění se (vnitřní techniku). Prohlubovat svou schopnost empatického jednání znamená klást si otázky a poctivě na ně odpovídat. A to nejen při přípravě projevu, ale i během vlastního vystoupení."
---
"Působivá image předpokládá integritu, celistvost, což v praxi znamená, že musí zvýraznit kladné stránky řečníkovy osobností a potlačit méně výhodné prvky jednání mluvčího."
---
"Vaše vystoupení začíná vlastně v okamžiku, kdy vás kdokoli z publika spatří. Image je pomyslný inzerát, kterým dáváte najevo: Jsem takový a takový, a umím to a to, nabízím to a to. Prvním dojmem můžete zapůsobit jen jednou."
---
"Začněte hledat potřebnou jednotu mezi tím, co vyžaduje vaše profesionální poslání, a originalitou vyjadřující vaši osobnost."
---
"Ovládnout řeč svého těla znamená udržet během prezentace neverbální sdělení v rovnováze s verbální složkou projevu. ...Nejsou-li v rovnováze věří váš posluchač  tomu neverbálnímu kanálu, tedy řeči vašeho těla."
---
"Sympatie sbírá řečník vyzařující svobodu a svobodně zapůsobíte, když budete stát na volném prostoru, blízko ke svým posluchačům, tak abyste na většinu z nich viděl. Díky přímému zrakovému kontaktu můžeme realizovat tzv. zpětnou vazbu. K čemu při ní dochází? Vy svému posluchači očima posíláte informaci, jak vážné myslíte, co jste právě vyslovil, a on vám stejným způsobem dává najevo, že vám fandí nebo zda vůbec chápe."
---
"Hlas působí na emocionální složku vnímání. Hlas je barometrem citů." Autorka cituje profesora chicagské univerzity Alberta Mehrabiana, který propočítal, že účinek vyslaného poselství závisí z 55 % na signálech řeči těla, z 38 % na barvě a melodii hlasu a jen ze 7% na obsahu mluveného slova."
---
"Když si řečníka lidé přišli poslechnout,  má je přesvědčit nejen svým přístupem, neverbální komunikací a způsobem chování. Především je potřebujete oslovit svými názory, a to se podaří, když postaví dobrou řeč. Dokonalá řeč je vždy myšlenkově bohatá, logicky sestavená, jazykově krásná a lidsky prostá. "
---

       Pro vysokou kvalitu a účinnost proslovu jsou důležité otázky, které si mluvčí položí na začátku přípravy svého projevu. Autorka o tom říká: "Když si většina mluvčích chystá projev, dopouští se zásadního omylu, protože se soustředí na otázku: „Co chci těm lidem sdělit?" Dobrý řečník si však odpovídá na otázku „Co potřebují právě tito lidé ode mne slyšet?Odpoví si na následující a jim podobné otázky:
- Co ví o mém tématu?
- Už se jím někdy zabýval?
- Jaký má na ně názor?
- Jaké argumenty by ho mohly přesvědčit o mém názo názoru?
- Jaké otázky by mohl klást?
- Jaké informace potřebuje, aby se rozhodl?
- Je zaměřen spíše na detaily, nebo koncepčně?
- Je spíše praktik, nebo teoretik?
- Kolik času je ochoten věnovat řešení problematiky?
- Co považuje v tématu za klíčové?
Není povinností posluchačů naslouchat. Je na řečníkovi, aby poslouchat chtěli.
---
"Naplno využijete první minuty svého projevu. Proto se říká „dobrý úvod - třetina úspěchu". .Co je na začátku, nejsilněji působí, co chceš, aby si lidé zapamatovali nebo udělali, dej na konec,". Nezabíjejte nejcennější minuty představováním vlastní osoby (to v lepším případě) ani organizačními pokyny."
---
"Záleží na tom, zda připravujete projev informativní nebo přesvědčovací. V 'informativní prezentaci" cíl stanovte jasnou odpovědi na otázku„Co chci, aby se můj posluchač dozvěděl?", při určování cíle pro prezentaci přesvědčovací odpovíte na dotaz „Co chci, aby můj posluchač udělal?"
---
"Struktura projevu, psaného i mluveného, je podstatná, protože celý projev podpírá jako lešení. K jednotlivým bodům osnovy se dopracujte opět pomocí odpovědí na otázku: „Co všechno se má můj posluchač dozvědět?" (informativní prezentace), nebo „Proč to má můj posluchač udělat?" (přesvědčovací prezentace)."
---
"Vícekanálová informace je účinnější. Ovšem pokud to nepřeženete, pokud jich nezneužijete, pokud se za nimi neztratí vaše osobnost! Některé firmy, místo aby investovaly do proškolení svých prezentujících zaměstnanců, věnují nemalé 1 finanční prostředky na výrobu počítačových prezentačních programů, podle kterých může prezentovat opravdu kdokoli. Stačí, když prezentující osoba dovede číst a „umí" s počítačem." Přesto považuji za velmi užitečné praktické rady k powerpointové prezentaci, které byly přidány do nového vydání knihy."
---

       Velká pozornost je v knize věnována základním principům společenského vystupování. Zdvořilost považuje autorka za úmyslný vnější výraz slušnosti. Zdvořilost znamená v podstatě skromnost, zdrženlivost, sebezapírání, ochotu, laskavost, vycházení v ústrety jiným. Zdůrazňuje, že jednat zdvořile tedy znamená vážit si sám sebe a přitom v každodenní praxi respektovat v čase i prostoru se vyvíjející soubor pravidel, jimiž se řídí naše vztahy k lidem.
       Význam a náročnost přípravy úvodu proslovu zdůrazňuje autorka těmito slovy: "Teď však přišla chvíle, kdy musíte yyprovokovat svou fantazii k maximálnímu výkonu: připravujete si totiž úvod svého projevu." Při to zdůrazňuje: Čím lépe zapůsobíte na posluchače zpočátku, tím méně se budete muset snažit v minutách následujících. Nemenší význam přiznává autorka i závěru proslovu: "Konec dobrý, všechno dobré. Mnoho řečníků tuto pravdu podceňuje? Místo aby využili poslední příležitosti, kdy mohou na své posluchače zapůsobit, po závěrečném shrnutí pronesou nevýrazně "děkuji za pozornost" (ti lepší přidají zájmeno „vám"), balí si své papíry s pomůckami a chvatně opouštějí řečniště."
       Projevem důrazu na praktický přístup je i opakované zdůrazňování významu praktického procvičování uplatňování doporučených zásad.
"Opravdu platí: Prezentace je skvělá, když je skvělý řečník. Řečník je skvělý, když předá působivé, jasné a přehledné poselství. To se mu podaří, pokud bude, dřív než „pojede naostro", nahlas trénovat." Neexistuje žádný trik, kterým byste bez hlasitého tréninku zkoordinoval své geniálně uspořádané myšlenky se slovy, která vám vycházejí z úst.
       Za nejnáročnější považuje autorka přípravu a provedení slavnostního projevu. Zdůrazňuje, že při slavnostním proslovu, kdy je třeba působit především na city, je třeba používat i umělecké slohové vrstvy (obrazná pojmenování, zvolání, stupňování výrazů, přirovnání apod.). Zároveň doporučuje hlídat rovnováhu mezi formou a obsahem. Slavnostní projev považuje za úvahu. Posluchače nemáme poučovat, uváděná fakta máme využívat jen ke zdůraznění pozitivního hodnocení události (nebo osoby), o níž hovoříme.
       Cennou částí knihy je seznam doporučené literatury. Zdroje jsou rozděleny do kategorií, které logicky přibližují strukturu discipliny "rétorika". Chcete-li se stát skvělým řečníkem, využijte autorčiny nabídky stát se vaší  inspirátorkou v oblasti mluveného projevu. Můžete se stát skvělým řečníkem. Stačí pouze sledovat autorčiny informace, hodně o nich přemýšlet a ještě víc pak prakticky zkoušet. Kniha představuje prakticky a velmi čtivě napsanou příručkou pro všechny, kteří chtějí zaujmout a přesvědčit svým mluveným projevem malé i větší publikum. Obsahuje řadu rad a námětů pro mluvčí, lektory, manažery, prodejce, konzultanty a osoby z dalších profesí, které vyžadují kvalitní zvládnutí  připraveného i improvizovaného  mluvního projevu.

Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
27. května  2006

 

Další recenze ZDE

 
 

Nejnavštěvovanější  weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

VISIO - monitor
nový weblog věnovaný MS Visio 2003

Katalog recenzí

 

   Autor obsahu a webmaster: doc.aka@akamonitor.cz

//-->