AKA MONITOR  - www.akamonitor.cz - doc.A. Katolický


Monitoring

 časopisů
weblog

 

Recenze knihy
"Tvoříme a publikujeme odborné texty"
Jan Široký a kolektiv  

Odborný weblog
NOVÉ KNIHY


Nový weblog
EXPRESSION
STUDIO 4


Nový weblog
MIND MAP AKA


Digitální
FOTO

weblog


Fotogalerie
AKA MONITORU


AKA MONITOR
ISSN 1804-042X


Computer Press, a. s., 2011. Vydání první.
Cílem publikace je seznámit čtenáře se základními pravidly pro psaní odborných textů a s některými elementárními technikami vědecké a odborné práce. Měla by provázet čtenáře na cestě od myšlenky k realizaci odborného výstupu. Teprve publikováním a prezentací dosažených výsledků vědy a výzkumu je možné tyto podrobit diskuzi odborné veřejností a jejich validitě.
Publikace si neklade za cíl popisovat detaily jednotlivých vědních disciplín a neobsahuje nadměrné množství teoretických znalostí. Tomu je přizpůsobeno členění použitých pramenů a další literatury ke studiu po jednotlivých kapitolách.

Podrobný obsah knihy najdete na webu vydavatele http://www.cpress.cz
Obsah - názvy kapitol
1 VOLBA TÉMATU PRÁCE, ZDROJE INFORMACÍ, OSNOVA, KONCEPT A HYPOTÉZA
2 METODOLOGIE VĚDY, VĚDECKÉ METODY A METODIKA PRÁCE
3 ZÁKLADY STATISTICKÉ ANALÝZY
4 METODOLOGIE SBĚRU DAT
5 FORMÁLNÍ A OBSAHOVÁ STRÁNKA VĚDECKÉHO TEXTU
6 VĚDECKÁ ETIKA, CITAČNÍ NORMA A BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY
7 MOŽNOSTI PUBLIKOVÁNÍ, KLASIFIKACE ČASOPISŮ A HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI
8 KOMUNIKACE
9 PREZENTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ODBORNÉ PRÁCE

První kapitola je věnována vymezení základních pojmů vědy a výzkumu,  volbé tématu odborné práce, jejím pravidlům a přehledu možných zdrojů informací pro tvorbu odborných textů.  
Druhá kapitola se zabývá pojmy a významy filosifií vědy, která vymezuje metodologii vědy, do které patří vědecké metody a konkrétní metodika vědecké práce.
Následující dvě kapitoly umožňují čtenáři krátký exkurz do oblasti konkrétního naplňování daného problému vlastním výzkumem.
Třetí kapitola se zabývá základy statistické analýzy, výpočtem průměrných veličin, mediánu, rozptylu, směrodatné odchylky, korelačními koeficienty a regresní analýzou. Na konkrétních příkladech ukazuje, kde a jak tyto hodnoty a postupy v odborné práci využít.
Čtvrtá kapitola obsahuje základní pravidla pro sběr dat a jejich vyhodnocování. Seznamuje čtenáře s širším rámcem problematiky metodologie sběru dat, kvantitativního výzkumu a kvalitativního výzkumu.
Pátá kapitola je věnována formální a obsahové stránce vědeckého textu.  Kromě formální úpravy písemného výstupu védecko-výzkumné činnosti obsahuje i minimum pravidel z českého pravopisu a stručný návod, jak připravovat vědecké články a co by mely tyto články obsahovat.
Náplní šesté kapitoly publikace jsou především základní pravidla citační etiky a uvádění bibliografických záznamů. Provádění výzkumu, tvorba vědeckých sdělení a odborných textů neslouží jen k prezentaci autorů, ale mnohdy i k jejich hodnocení.
Stěžejním obsahem sedmé kapitoly je metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v České republice, která je platná od roku 2010.
Závěrečné
kapitoly knihy uzavírají problematiku tvorby a publikování odborných textů: osmá kapitola se věnuje základům komunikace, devátá kapitola objasňuje principy prezentačních dovedností včetně základů rétoriky a je návodem, jak prezentovat výsledky odborné práce.

Přístup autorského kolektivu může přiblížit následující výběr dílčích témat:
- Projekt odborného výstupu, jeho osnova a koncept
- Stanovení hypotézy
- Metodologie vědy
- Analýza závislosti
- Kvantitativní výzkum
- Kvalitativní výzkum
- Charakteristika odborných textů
- Doporučená struktura vědeckého článku
- Zásady vědecké etiky
- Citační norma
- Bibliografické záznamy
- Scientometrické ukazatele
- Nástroje komunikace
- Techniky komunikace
- Pravidla zpracování odborného textu pro prezentování
- Prezentace formou veřejného vystoupení
- Zásady realizace prezentace
- Hodnocení úspěšnosti prezentace

Jaký konkrétní přínos může čtenář od přečtení knihy očekávat:
- Naučíte se správně zvolit téma práce,
- Budete se orientovat v základních zdrojích dat a informací pro vaši práci,
- Naučíte se stanovovat hypotézu.
- Budete umět definovat a rozlišovat pojmy metodologie, metody a metodika;
- Naučíte se třídění základních vědeckých metod a jejich podstatu;
- Získáte schopnost tyto metody vhodně používat
- Seznámíte se základy statistické analýzy;
- Budete umět používat jednoduché statistické metody;
- Naučíte se principy popisné statistiky a statistiky závislostí.
- Seznámíte se s metodami sběru dat v kvantitativním a kvalitativním zkumu;
- Naučíte se provést vědecké pozorování a obsahovou analýzu;
- Pochopíte základní pravidla pro konstrukt dotazníku a rozhovoru;
- Získáte povědomí o experimentu, narativním interview a případových studiích.
- Naučíte se precizovat formální stránku písemného výstupu z odborné aktivity;
- Budete se umět vyvarovat nejčastějších prohřešků proti pravidlům
        českého - pravopisu objevujících se v odborných textech:
- Naučíte se vytvářet obsah a požadovanou strukturu odborného článku.
- Získáte základní představu o dokumentech vědecké etiky v ČR;
- Budete umět správně používat těch niky citování;
- Naučíte se vytvářet bibliografické záznamy.
- Budete znát možnosti a způsoby publikování;
- Seznámíte se s klasifikací publikací;
- Poznáte současná pravidla pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje
       v České republice;
- Dokážete zhodnotit přínos vaší publikace pro váš kvalifikační růst
       a pro evaluaci vaší instituce.
- Dostanete přehled teorie komunikace zaměřené na zpracování
      odborných úkolů a prezentování jejich výsledků;
- Získáte náhled na komunikaci jako na techniku, kterou lze ovládat;
- Získáte přehled základních používaných druhů a nástrojů komunikace;
- Dostanete návod, jak ovládat vybrané komunikační dovednosti.
- Dozvíte se, jak správně vystupovat při sdělování výsledků vaší odborné práce;
- Pochopíte základní pravidla prezentačních dovedností;
- Zjistíte, jaké jsou správné podmínky pro dosažení žádoucího cíle prezentace.

Cenným přínosem knihy jsou pro čtenáře  přílohy knihy, které obsahují klasifikaci ekonomické literatury, legislativní pravidla vlády, latinské výrazy užívané v odborných textech a další informace. Seznam příloh:
Příloha 1: Autorský zákon (výňatek)
Příloha 2: Legislativní pravidla vlády (výňatek)
Příloha 3: JEL Classífication
Příloha 4: 55 nejčastějších latinských výrazů používaných v odborných textech
Příloha 5: Seznam akademických titulů a hodností
Příloha 6: Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů rtatná pro léta 2010 a 2011) (výňatek).

Závěr:

Předložený text může být prvotním, spolehlivým průvodcem při přípravě a realizaci seminarni, diplomové a doktorské práce, článku pro vědecký časopis, příspěvku na odbornou konferenci, prezentaci výsledků řešení védecko-výzkumného projektu či napsání nebo obhajoby závěrečných prací různých projektů.

doc. Arnošt Katolický,
3. června 2011.
 

 

doc.aka(@)akamonitor.cz