AKA MONITOR  - www.akamonitor.cz - doc.A. Katolický


Monitoring

 časopisů
weblog

 

Recenze knihy
Redakční práce
Jak připravit text k publikování
  Pokorný Milan, Pokorná Dana  
 

Odborný weblog
NOVÉ KNIHY


Nový weblog
EXPRESSION
STUDIO 4


Nový weblog
MIND MAP AKA


Digitální
FOTO

weblog


Fotogalerie
AKA MONITORU


AKA MONITOR
ISSN 1804-042X


GRADA přichází na knižní trh s pozoruhnou praktickou příručkou, určenou především pro rekatory knižních nakladateství. Kniha dvojice autorů Milana Pokorného a Dany Pokorné, vznikla přepracováním učebního textu určeného původně pro seminární výuku redakčních prací v rámci univerzitního studia. Z obsahu knihy i z přístupu autorů je poznat, že jde o zkušené pedagogy, se znalostí teorie a současně o osoby dobře znalé redakční praxe. 

Předkládaná publikace je věnována profesi odborného pracovníka, který upravuje texty jiných autoru a organizuje jejich vydáni. Nezabývá se prací novinářskou, která je svou podstatou zcela odlišná, neboť jde o činnost autorskou. Kniha muže sloužit jako učebnice pro kurzy redakčních prací na vysokých a odborných školách, ale i jako příručka pro praxi.

Profese redaktora vyžaduje celoživotní vzdělávání. Literatura krásná i odborná je fenomén natolik různorodý a proměnlivý, že klade na redaktora neustále nové nároky. Stejně tak se mění technické podmínky výkonu práce. Během relativně krátké doby se toto zdánlivé konzervativní povolání zásadně proměnilo: řada redakčních činností, se přesunula na počítače, nezbytností je využívání internetu včetně sociálních síti.

Cílem publikace je podat přehledný popis činnosti redaktora především v knižním nakladatelství, ale i v periodickém tisku, a seznámit tak čtenáře se základy dynamicky se rozvíjející profese, jejíž význam v poslední době prudce roste. Autoři učí čtenáře metodám přístupu k cizímu, ale i k vlastnímu testu při jeho přípravě k publikování.
Pro kvalitu textu knihy jsou velmi důležité konkrétní příklady, včetně nabídky textů, které neprošly redakční úpravou, pro zkoušku dovednosti při jejich úpravě.

Kvalifikačních předpokladú redaktora je několik: především je to široké všeobecné vzdělání, dále nadstandardní znalost mateřského jazyka a v neposlední řadě orientace v základech specializace (literární historie, jazykověda, historiografie, divadelní véda, dějiny umění, psychologie, sociologie ekonomie, přírodní vědy atd.). Samozřejmým předpokladem je také sledování vývoje na knižním trhu, respektive v příslušné odborné oblasti, protože bez znalosti kontextu, do něhož lze redigovaný text zařadit, se rovněž nelze obejít. Redaktor se učí po celý život; zkušenosti získané praxí jsou nenahraditelné. Dalo by se říci s nadsázkou, že redaktor s léty zraje jako dobré víno.

Kniha prochází od svého zrodu až po vydáni následujícími fázemi:
1. námět
2. tvorba rukopisu
3. odevzdáni rukopisu do nakladatelství;
4. redigováni rukopisu;
5. grafická úprava rukopisu;
6. zlom;
7. korektury a náhledy;
8. dokončovací prace: tvorba rejstříku, různých doprovodných textů (ediční poznámka, slovníček pojmů, vysvětlivky,  seznam vyobrazení apod.) a obalkv (grafického návrhu včetně textů);
9. předaní do tisku - maketa a imprimatur;
10. propagace a distribuce.

V návaznosti na tyto fáze probíhají v nakladatelství další činností
, na kterých se redaktor též podílí přípravou podkladu. Jsou to různé administrativní úkony, tykající se například vypláceni honorářů a odměn za jednotlivé externě prováděné práce, a též činnosti spojené s propagaci knihy, zejména příprava propagačních textů pro různé účely (katalog a webové stránky nakladatelství, texty rozesílané redakcím novin, časopisů, rozhlasových a televizních stanic a internetových serverů). Redaktor vede evidenci zpracovávaných titulů a průběžného stavu prací, doplňuje údaje do redakční databáze a shromažďuje veškera data, potřebná pro rozhodování vedeni nakladatelství o současnem i chystaném edičním planu. Sleduje rovněž zařazováni jednotlivých titulů do edic a řad a upozorňuje šéfredaktora na připadne disproporce, pokud se po bližším seznamem s rukopisem domnívá, že zařazeni do edice není odpovídající.

Všem uvedeným aktivitám se kniha věnuje stručně, věcně a v logických souvislostech. Jelikož více jak polovina stránek knihy tvoří přílohy, je zcela oprávněné označení knihy jako praktickou příručku redaktora knižního nakladatelství. Poslouží dobře i redaktorům z jiných oblastí.

Detailní obsah knihy je nabízen k prohlédnutí na stránce knihy na portálu GRADY:
http://www.grada.cz/redakcni-prace_6608/kniha/katalog/.
Uvádím proto pouze názvy kapitol a přehled vybraných dílčích témat, které by nemněly být přehlédnuty. V detailním obsahu na webové stránce knihy doporučuji věnovat pozornost seznamu 28 příloh, představující velmi cenný soubor prakticky využitelných inforací.

Obsah – názvy kapitol
1. Přípravné práce spojené s přijetím rukopisu do nakladatelství
2. Redigování rukopisu
3. Příprava rukopisu ke zlomu
4. Grafická úprava knihy a zlom
5. Korektury a náhledy
6. Dokončovací práce
7. Redakční administrativa
8. Redaktor v periodickém tisku
9. Malá exkurze do tiskárny - minulost a současnost
Přílohy

Vybraná dílčí témata

- Kniha ve fázi námětu
- Licenční nakladatelská smlouva
- Redaktor jako kvalifikovaný konzultant
- Rozdílný přístup k redigování uměleckých, odborných, populárně naučných, publicistických a překladových textů
- Logická návaznost a úplnost textu
- Úprava elektronické podoby rukopisu
- Podmínky pro práci redaktora
- Jednání redaktora s autorem o úpravách textu
- Vyznačení grafických zvláštností použitých v textu
- Odevzdání rukopisu ke zlomu pouze v elektronické podobě
- Vstupní strany a tiráž
- Účel korektur
- Slučování korektur
- Předání do tisku - maketa a imprimatur
- Redakční software
- Řízení externistů
- Redaktor, editor, korektor
- Malá exkurze do tiskárny - minulost a současnost
- Popis práce redaktora v knižní redakci
- Popis práce redaktora v časopisecké redakci
- Popis práce grafika v časopisecké redakci
- Nakladatelská licenční smlouva
- Pokyny pro autory a redaktory
- Hlavní prvky měrného typografického systému
- Technické parametry obrazového doprovody
- Výběr doporučené literatury pro ověřování
- Rukopis a jeho zredigovaná verze
- Ukázka úpravy desetinného třídění v obsahu

doc. Arnošt Katolický,
11. října 2011.

 

 

doc.aka(@)akamonitor.cz