AKA MONITOR  - www.akamonitor.cz - doc.A. Katolický

Nové knihy

Recenze knihy
 
"
Řízení platební schopnosti podniku"
Doc. Ing. Mária Režňáková, CSc., a kolektiv
 

 

G R A D A

 


Knihu vydala Grada Publishing, a.s.

Dříve než se věnuji přiblížení vybraných částí knihy autorského kolektivu Márie Režňákové, považuji za potřebné zdůraznit hlavní rys knihy, spojený s přístupem k tématu. Autorský kolektiv zvolil komplexní přístup k tématu, postihující základní faktory řízení platební schopnosti podniku. Na rozdíl od řady publikací, věnovaných charakteristice platební schopnosti, jako výsledku manažérské činnosti, autoři se zaměřují především na příčinné souvislosti dané problematiky, což jim umožňuje nabídnout hlubokou analýzu vlastního procesu řízení v dané oblasti podnikové ekonomiky.  
Cílem autorů bylo prezentovat, jak dílčí oblasti řízení podniku spolu souvisejí a jak mohou rozhodujícím způsobem ovlivňovat cash-flow podniku, a tím být nápomocné k růstu hodnoty podniku. Pouze podnik schopný hradit své závazky vytváří předpoklady pro trvalou existenci a zachování, případně zvyšování své hodnoty. Z toho důvodu má řízení platební schopnosti z krátkodobého hlediska nadřazenou roli nad řízením výnosnosti.

Vzhledem k tomu, že webové stránky GRADY nabízejí detailní obsah knihy, spojuji hodnocení knihy s detailnějším přiblížením některých jejich částí cestou volné citace, což minimalizuje možnost zkreslení obsahu.  

Řízení platební schopnosti podniku je jednou ze stěžejních oblastí řízení podniku.
Investovat disponibilní zdroje do vhodně zvolených činnosti, vyrábět žádaný produkt, umět jej prodat, efektivně řídit podnikové činnosti a být hodnověrným partnerem, schopným dostát svým závazkům. Z toho důvodu je řízení platební schopnosti podniku považováno za strategický úkol nejen finančního manažera, ale celého vedení podniku a z krátkodobého hlediska má prioritu před řízením výnosnosti.

Aby byl podnik schopný hradit své závazky včas, musí mít část svých prostředků vázanou na bankovních účtech, případně v jiných likvidních formách majetku. Tyto prostředky nejsou efektivně využívané, nesou zpravidla minimální výnos (nebo žádný) a snižují rentabilitu investovaného kapitálu. Tím dochází k určitému konfliktu mezi zájmem investorů o zvyšování výnosnosti investovaného kapitálu a snahou manažerů udržovat platební schopnost podniku.

Nejrozšířenějším konceptem řízení podniku je koncept hodnotového managementu (Value Based Management), který vychází z předpokladu, že cílem podnikání je růst hodnoty podniku. Splnění tohoto cíle závisí od jeho schopnosti generovat budoucí výnosy. To znamená, že je závislá na faktorech, jako jsou jedinečnost a kvalita nabízeného produktu, postavení podniku na trhu, úroveň efektivního řízení nákladů, inovační schopnost zaměstnanců podniku, které se promítají do ekonomických výsledku podniku. Koncept hodnotového managementu má v sobě zabudovaný prvek dlouhodobosti, spočívající v dosažení trvale udržitelného rozvoje a zainteresovanosti subjektů účastnících se podnikání na dosahovaných výsledcích.

Nejefektivnější cestou snižování vázanosti kapitálu je zkracování obratového cyklu peněz a zvyšování ziskové marže cestou úspor fixních nákladů. To vyžaduje sledování, analyzování a „rozklíčování“ fixních nákladů, vstupujících zpravidla do kalkulace režií, a jejich přiřazení k jednotlivým procesům. Při tlaku trhu na pokles cen a při nutné podpore prodeje formou poskytování obchodních úvěruje to nejvhodnější cesta uvolňování vázaného kapitálu a řešení nevyváženosti v peněžním toku.

Efektivní řízení platební schopnosti vyžaduje, aby trvalá potřeba oběžného majetku byla financovaná dlouhodobými zdroji, krátkodobá aktiva je vhodné financovat krátkodobými zdroji. Pokud je tato zásada dodržena, jsou vytvořeny předpoklady k tomu, aby podnik byl schopen hradit své závazky včas – podrobněji viz 2. kapitolu. Přesto však mohou vzniknout dočasné problémy v řízení likvidity z důvodu problematické predikce vývoje tržeb a následně i příjmů.

Publikace je věnovaná teoretickým východiskům a praktickým otázkám řízení platební schopnosti podniku. Řízení platební schopnost autoři chápou jako jeden ze strategických úkolů řízení podniku ovlivňujících jeho hodnotu. Z krátkodobého hlediska má prioritu před řízením výnosnosti. Kritérium růst hodnoty podniku je rozhodující i pro výběr strategie řízení čistého pracovního kapitálu a jeho složek. Z hlediska výnosnosti je zejména vlastníky preferovaná minimalizace čistého pracovního kapitálu, což může vést k růstu rizika výpadků v plynulosti výroby a nedostatku hotovosti. Proto je základním předpokladem udržení platební schopnosti podniku odhad a řízení rizik i nákladů spojených s poskytováním obchodních úvěrů, minimalizací zásob a hotovosti, jakož i s vývojem měnového kursu. Značná pozornost je věnována hodnocení a minimalizaci rizika neschopnosti, resp. neochoty zákazníka uhradit poskytnutý obchodní úvěr, což je nejčastějším důvodem výpadku v příjmech podniků. Autoři touto publikací reagují na aktuální problémy podniků spojené s řízením peněžního toku a prezentují výsledky své výzkumné činnosti i praktické zkušenosti.

Kniha začíná prezentací základního konceptu ekonomického řízení podniku, tj. hodnotového managementu. Pozornost je dále věnována zdůraznění významu řízení cash flow z hlediska řízení hodnoty podniku a rizikům plynoucím ze zanedbaní či podcenění této oblasti řízení.

Struktura obsahu knihy – názvy kapitol
Úvod
1 Koncept řízení hodnoty podniku
2 Řízení čistého pracovního kapitálu
3 Řízení obchodních úvěrů
4 Řízení zásob
5 Cash management
Použitá literatura
Shrnutí

Kniha je pozoruhodná nejen svým obsahem, ale především přístupem k tématu.
Snažil jsem se vybrat dílčí témata, jejichž seznam přístup přibližuje.
Vybraná dílčí témata

- Přehled o peněžních tocích
- Ukazatele cash-flow
- Strategie řízení čistého pracovního kapitálu
- Rozhodování o poskytnutí obchodního úvěru
-  Úvěrové standardy neboli na jaké informace se zaměřit
- Využití existujících bonitních a bankrotních modelů
- Způsoby minimalizace platebního rizika
- Urychlování inkasa pohledávek
- Organizace credit-managementu v podniku
- Riziko spojené s držením zásob v logistickém řetězci
- Logistické náklady spojené se zásobami
- Konflikty při řízení zásob
- Ukazatele výkonnosti závislé na zásobách
- Základní model řízení zásob a typy zásob
- Metody založené na řízení a znalosti spotřeby
- Moderní nástroje snižování zásob
- Modely řízení hotovosti
- Automatizované systémy cash managementu – cash-pooling
- Víceúrovňové cash-poolingové struktury
- Výhody cash-poolingu
- Financování krátkodobých výkyvů v peněžních tocích
- Kursové riziko a kursové rozdíly
- Devizová pozice a devizová expozice
- Možnosti řízení kursového rizika
- Řízení jednotlivých typů devizové expozice

Zařazení cash managementu s akcentem na cash-pooling je velmi užitečným přínosem pro uváděnou publikaci a poskytuje řadu „formátů“ této kategorie včetně legislativních aspektů cash poolingu v ČR. Zařazení problematiky řízení kursového rizika je pak dalším pozitivním počinem autorů ke zvýšení „využitelnosti“ této publikace jako komplexní a kompaktní studijní podpory s přesahem pro praktické aplikace.

Velkou pozornost věnují autoři modelům řízení hotovosti
Modely řízení hotovosti vycházejí z podobnosti s řízením zásob. Obojí, udržování přiměřeného stavu hotovosti či zásob vyžaduje řízení toků. Do té doby, dokud má treasurer přístup ke zdrojům hotovosti, podnik je schopen udržovat jejich minimální zůstatek a zároveň krýt operativní náklady. Naopak neefektivní využívání hotovosti a materiálů snižuje podnikovou výnosnost. Neadekvátní úrovně hotovosti mohou dokonce vést k neplnění finančních závazků podniku ve splatných termínech. Krátkodobá aktiva jako zásoby a hotovost udržují podniky, protože čelí nejistotě, která pramení z operativní činnosti podniku. Jsou považovány za investice potřebné na podporu podnikových činností. Nejznámějšími modely řízení hotovosti jsou Baumolův mode‘ a Miller-Orrův model.

Zajímavou kapitolou je výklad možnosti a přínosu diskrétní simulace. V rámci simulace je totiž možné po vytvoření modelu zkoumat dynamicky průběh stavu zásob i pod vlivem stochastiky, což není ve většině běžně využívaných modelů řízení zásob možno postihnout. Úspěšnost jejich využití závisí na náročné analýze, může však zachytit nejen stav zásob staticky, ale i jejich vývoj, a může paralelně zkoumat a zlepšovat celkové logistické náklady až po stanovování velikosti skladů, definovaní manipulačních tras apod. Velikost úspor nákladů může být značná.

Pozorný čtenář určitě ocení výklad automatizovaných systémů cash managementu – cash-poolingu. Automatizované systémy cash managementu jsou komplexní systémy, které umožňují zefektivnit procesy řízení hotovosti a přinášejí dodatečné efekty z centralizovaného řízení peněžních prostředků. Nejvýznamnějším automatizovaným systémem řízení hotovosti je cash-pooling. Jeho význam v poslední době vzrostl zejména v souvislosti s rostoucím tlakem na efektivní nakládání s kapitálem a na optimální řízení hotovosti. Výhody cash-poolingu nejsou shodné pro všechny dostupné varianty či modifikace. Cash-pooling může podnikům poskytnout řadu výhod:
-
Zamezení souběhu debetních a kreditních zůstatků na operativních účtech;
- Optimalizace úroků z krátkodobých hotovostních pozic,
- Snížení hotovostních zůstatků,
- Centralizované procesování transakcí,
- Centralizovaný přehled o celkové hotovostní pozici společnosti prostřednictvím jednol reportu,

Publikace je kombinací teorie a praktických aplikací. Pochopení finanční teorie je nutností pro každého manažera či vlastníka, který připravuje strategii efektivního financování, strategii poskytování úvěrů, ale i investování disponibilních zdrojů a řízení rizik. Samotná teorie ie však nepostačující k úspěšnému zvládnutí problematiky, proto je doplněna příklady ilustrujícími aplikaci teorie v praxi.

Publikace bude dobře využitelná a inspirační pro širší škálu čtenářů jak z akademické, tak z podnikové sféry.


doc. Arnošt Katolický
3. prosince 2010
 

 

V Plzni dne 4. září 2010.