AKA MONITOR  - www.akamonitor.cz - doc.A. Katolický

Nové knihy

Recenze knihy
 
"
Řízení projektů v Microsoft Project 2010"
Učebnice
Tomáš Kubálek, Markéta Kubálková
 

O portálu
AKA MONITOR

CPress
www.cpress.cz

 


Učebnice „Řízení projektů v Microsoft Project 2010“ přibližuje čtenářům (studentům vysokých škol i zájemcům z praxe) nejpotřebnější funkce programu Microsoft Project na fiktivním projektu ve všech stadiích  jeho života. Učebnice vznikla na základě zkušeností autorů z výuky i z aplikace programu Microsoft Project a s řízením reálných projektů.

Cílem autorů učebnice
je přiblížit čtenáři funkce programu Microsoft Project 2010 Professional v české verzi na fiktivním projektu ve všech stadiích jeho života. Případová studie formou řešení konkrétních problémů seznamuje čtenáře s projektem Start smyšlené firmy Encián, která rekonstruuje zasedací místnost, buduje v ní školicí počítačovou místnost. Vychází při tom z interních i externích zdrojů, analyzuje náklady, sleduje průběh projektu.

Autoři  respektují komplex nároků řízení projektu pro kvalitní realizaci pěti základních  manažerských činností:
- Definování – definování projektových cílů,
- Plánování – naplánování plnění „trojimperativu“
- Vedení – řízení lidských zdrojů,
- Sledování – kontrola stavu a postupu projektových prací,
- Ukončení – ověření, že hotový úkol odpovídá stanovenému cíli.

Učebnice je určena zájemcům o řízení projektů s využitím programu Microsoft Project ve verzi 2010 či nižších. Nepředpokládají se hlubší znalosti ani projektového řízení, ani ovládání programu Microsoft Project. Učebnici je možné využít také ve výuce či při školení. Tomuto účelu je přizpůsoben obsah i forma prezentace látky.

Učebnice je rozdělena do 10 kapitol podle chronologie života projektu:
V první kapitole jsou shrnuty základní pojmy z řízení projektu, dále je představen projekt, který je ve formě případové studie využit ve všech následujících kapitolách. Druhá kapitola je věnována celkovým informacím o projektu a kalendářům. Úkolům v projektu se věnuje kapitola 3. Přiřazování zdrojů je věnována kapitola 4. Vykazování nákladů na úrovni úkolů se věnuje kapitola 5. Sledování průběhu projektu je věnována kapitola 6.  Kapitoly 7 až 10 se detailně vrací k popisům možností projektu (zobrazení – kap. 7, sestavy – kap. 8, tisk a další práce se soubory – kap. 9 a speciální nástroje – kap. 10).

Terminologie použitá v učebnici se drží co nejvíce terminologie originální uživatelské příručky MS Project 2010. Výklad je uveden na cvičném projektu fiktivní firmy Encián, která vyvíjí a distribuuje programy zaměřené na podnikové finance.  V některých částech učebnice je výklad doplněn izolovanými samostatnými demonstračními projekty.  Autoři předpokládají, že se čtenář bude po prvním prostudování učebnice vracet k dílčím kapitolám v kontextu konkrétní aplikace. Orientaci čtenáře usnadňuje uvedení základních pojmů v margináliích na okraji textu a závěrečný rejstřík.

Přístup autorů dokresluji následujícím výběrem dílčích témat:
- Firma Encián a projekt Start
- Seznámení s aplikací Project
- Prvky projektu
- Faktory časového rozložení projektu
- Vkládání úkolů a vazeb mezi úkoly
- Vlastnosti úkolů a jejich editace
- Přetížení a vyrovnání zdrojů
- Zpoždění přiřazení
- Rozvrh práce zdroje
- Nabíhání nákladů
- Typy sledování
- Směrný plán
- Analýza ukazatelů vytvořené hodnoty
- Ukazatele dokončení
- Formulářová zobrazení
- Týmový plánovač
- Vizuální sestavy
- Odeslání a sdílení projektu
- Porovnání projektů
- Práce s více projekty
- Makra

Velmi cennou částí učebnice je soubor příkladů. Všechny příklady jsou dostupné na webu http://knihy.cpress.cz/K1871 v rubrice Soubory ke stažení nebo také na http://f2.vse.c2/kubalek v rubrice ke stažení a též na webu http://min.vse.cz . Autoři doporučují osvojené dovednosti upevnit souběžným řešením projektu uvedeného v příloze. Ta obsahuje pro kontrolu číselné hodnoty dosažených výsledků a obrazovky významných fází řešení.

Omezený rozsah učebnice neumožňuje popsat MS Project do všech detailů. Zaměřuje se na základy, s nimiž se čtenář může nejčastěji setkat v praxi. Na jiné knižní tituly se proto bude muset čtenář obrátit, pokud ho zajímá:  
- Teorie projektového řízení,
- Práce s projektovým serverem, Microsoft Project Server,
- Práce s Project Web App,
- Tvorba vlastních formulářů,
- Příkazy Visual Basicu.

Tomáš Kubálek je docentem na VŠE v Praze, kde učí předměty zabývající se aplikací kancelářských programů. Je systémovým integrátorem Fakulty mezinárodních vztahů. Markéta Kubálková je odbornou asistentkou na VŠE v Praze, kde učí předměty zabývající se aplikací kancelářských programů. Vede počítačová školení učitelů a zaměstnanců školy i externí školení.

Učebnice je psána srozumitelným jazykem a vzhledem k praktickému pojetí výkladu je pro čtenáře snadné pochopit podstatu problematiky a aplikovat všechny postupy programu i bez výkladu učitele, tj. samostudiem. Čtenář podrobně pozná všechny části projektu a jeho řízení. Kniha bude dobrou praktickou pomůckou manažerům podniků a současně poslouží i jako učebnice pro studenty ekonomických a technických škol.

doc. Arnošt Katolický
13. října  2010

 

 

V Plzni dne 13. října 2010.