AKA MONITOR  - www.akamonitor.cz - doc.A. Katolický


Monitoring

 časopisů
weblog

 

Recenze knihy
Jak vítězit nad riziky
Aktivní management rizik – nástroj řízení úspěšných firem
Jiří Kruliš
  

Odborný weblog
NOVÉ KNIHY


Nový weblog
EXPRESSION
STUDIO 4


Nový weblog
MIND MAP AKA


Digitální
FOTO

weblog


Fotogalerie
AKA MONITORU


AKA MONITOR
ISSN 1804-042X


Vydavatelství  LINDE Praha projevilo dobrý cit pro aktuální potřeby ekonomické praxe. Kniha „Jak vítězit nad riziky“ přišla na trh v pravou chvíli. Po prostudování knihy se mi chtělo zvolat „Konečně komplexní a při tom prakticky využitelný přístup k řízení rizik!“. 
Autorem knihy je zkušený odborník - PhDr. Ing. Jiří Kruliš. Problematice rizik se věnuje dlouhodobě jako poradce pro firmy.

Doporučuji se zamyslet nad titulem i podtitulkem knihy.  Nejde o to zvítězit, ale vítězit, nejde pouze o finanční rizika, ale o celý komplex rizik firem.  V knize nejde jen o důsledky výskytu rizik, ale především o příčiny výskytu rizik v různých segmentech podnikového managementu.  Kniha obsahuje nejen teorii a obecný výčet metod boje s riziky, ale prezentuje původní  metodu  IPR.  Přehledně mapuje všechny procesy a faktory, které v podnicích rozhodují  o spolehlivosti, bezpečnosti, výkonnosti a efektivnosti procesů, a tím pádem o  úspěšnosti a konkurenceschopnosti podniků. Je návodem, jak podniky řídit, aby  rizika mohla být včas odhalována a zvládána.

Kniha je určena v prvé řadě manažerům na všech pozicích a úrovních podnikové  hierarchie, ale i všem ostatním pracovníkům, kteří se v podnicích zaměřují na  zvládání podnikových rizik - procesních, personálních, bezpečnostních,  informačních, zdravotních ad.  Je užitečnou příručkou pro specialisty různých oborů:  personalistiku, management kvality, projektový a krizový management,  controlling a dále pro pojišťovny, makléře, poradenské a školicí firmy, kouče  i pro studenty a pedagogy v uvedených oborech.
Autor ve své knize využívá částečně výstupy projektu č. 2A-3TP1/144 „Výzkum  nástrojů a metod řízení pro zvyšování spolehlivosti lidského činitele v provozu JE“ , Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.  Tato vazba podporuje praktický význam knihy.

Podrobný obsah publikace naleznete ve formátu PDF ke stažení na adrese:
http://www.linde.cz/soubory/RIZIKA_1-10_c8021.pdf.  To mi umožňuje prezentovat obsah na úrovni kapitol a vybraných dílčích témat, která mne především zaujala.
---
Cíle – a ambice – knihy mohou být, podle slov autora, nejstručněji vyjádřeny touto  charakteristikou
obsahu: „komplexní a v podnikové praxi využitelný rozbor problematiky managementu se zaměřením na problematiku zjišťování, prevence a zvládání rizik.
Východiskem autorova pojetí tématu je potvrzovaná skutečnost, že žádný podnik nelze bez systematického managementu rizik úspěšně řídit. Jakékoliv přehlížení nebo podcenění rizik se dříve či později projeví finančními ztrátami a dalšími  nepříznivými důsledky pro podnik, jeho zaměstnance i zákazníky, pojišťovny a další partnery.

Záměr knihy formuluje autor ve čtyřech bodech takto:
-  odpovědět na otázku JAK VČAS, DŮSLEDNĚ a KOMPLEXNĚ ODHALOVAT a ZVLÁDAT RIZIKA?
- přehledně probrat všechny procesy a faktory, které v podnicích rozhodují o  spolehlivosti, bezpečnosti, výkonnosti a efektivnosti procesů podniků a tím pádem o jejich úspěšnosti,
- u každého z jednotlivých témat uvést a charakterizovat co nejúplnější výčet  faktorů, hledisek, vlivů, které nesmí být v manažerských postupech opomenuty,
-  poskytnout praktické postupy a metodický návod pro analýzu a snižování  rizik, zejména s využitím metody Identifikace procesů a rizik – IPR.

Vybraná dílčí témata, která mne zejména zaujala:
- Nejčastější chyby při řízení podnikových  procesů
- Segmenty podnikového managementu
- RIZIKO a ČLOVĚK - KOMPETENCE
- Podnikový systém managementu rizik (SMR)
- Analýzy rizik a jejich příčin
- Hodnocení  lidí a spolehlivosti lidského činitele
- Kritéria pro identifikaci a hodnocení rizikových procesů a  faktorů
- Postup analýzy rizik
- Identifikace a analýza procesů a procesních faktorů
- Procesní řízení lidských zdrojů
- Rizika selhání  strategického managementu
- Postup analýzy rizik
- Zajišťování lidského činitele, rozvoj způsobilostí
- Model EFQM
- Management  bezpečnosti informací a znalostí
- Prevence bezpečnostních rizik
- Analýzy rizik
- Jak získávat podklady pro hodnocení  bezpečnostního managementu
- Proaktivní změnový management
- Krizový management
- Týmy, horizontální  vztahy
- Hodnocení rozvojových procesů
- Úloha managementu při optimalizaci pracovních podmínek
- Dopady motivačního systému
- Rizika motivačního  systému
- Čím je  podniková kultura formována

Nejdůležitější argumenty, proč má v každém podniku být cíleně zlepšován systém managementu a současně zaváděn management rizik, shrnuje Jiří Kruliš do těchto bodů:
1. Základní vlastností  VŠECH  (podnikových) procesů je, že jsou vždy v nějaké míře rizikové. Jsou vždy větším či menším zdrojem ohrožení a nikdy není předem stoprocentně zaručeno, že proběhnou bez jakéhokoliv selhání, že přinesou  výsledky, které jsou očekávány nebo vyžadovány.
2. Ke znakům současného vývoje ekonomiky (na globální i podnikové úrovni)   patří posilování významu rizika jako příležitosti: nebezpečí, o kterém se včas  dozvíme, kterému porozumíme, se stává dosud chybějícím podnětem ke změně a výzvou k akci. Naopak hrozba z přehlížených rizik s ubíhajícím časem vzrůstá. Poznané a pochopené riziko může napomoci získat převahu nad těmi, kteří rizikům  nevěnují dost pozornosti. Nově zaváděné procesy zvládání rizik otevírají podniku nové možnosti a manažerům přinášejí úlevu tím, že jim postupně odpadají starosti s hašením vznikajících problémů. Produktivita práce a konkurenceschopnost podniku pak zákonitě roste.
3. Nesystematické odhalování rizik i hodnocení nastalých nežádoucích událostí  zpravidla vede k opomíjení těch rizik, která nejsou na první pohled patrná. To může zásadním způsobem pozměnit výsledky prováděných rizikových analýz a auditů (ekonomických, pojišťovacích, procesních, bezpečnostních atd.) a následně   znehodnotit efekty nápravných a preventivních opatření. Zkušenost ukazuje, že závěry šetření bývají v podnikové praxi velmi často jednostranné a že nesměřují k odhalení jejich skutečných – systémových a kořenových – příčin.

Pojetí knihy (i prezentované metody IPR) je postaveno na klíčovém významu   lidského činitele pro vznik prakticky všech podnikových rizik (a nehod). Ve většině z dosud vydaných publikací o managementu rizik je toto východisko – se všemi  jeho důsledky – více či méně nedoceněno a někdy i ne zcela pochopeno.

Kniha je rozdělena do dvou částí:
1. ČÁST má 5 kapitol:
První kapitola je uvedena jakýmsi „top ten“ častých chyb podnikových  managementů v oblasti zjišťování a zvládání rizik. Navazuje obecné schéma podnikového managementu a příslušných procesů. Účelem je zpřehlednit jednotlivé segmenty managementu tak, aby mohly být v 2. ČÁSTI systematicky rozčleněny do kapitol. Uvedené členění zároveň tvoří   strukturu dále prezentované metody IPR.
Druhá kapitola je věnována stěžejní problematice lidských zdrojů a třem  základním zdrojům lidského chování – osobním postojům, kompetencím a vnějším podmínkám.
Ve třetí kapitole je detailně probrána problematika managementu rizik.
Čtvrtá kapitola obsahuje přehled metod používaných pro analýzy rizik.
V páté kapitole je popis metody IPR, která je praktickým nástrojem pro  hodnocení a řízení podniku na základě IDENTIFIKACE PROCESŮ a RIZIK. Jejím cílem je časově a nákladově efektivním způsobem odhalit rizikové procesy, které jsou  nebo se mohou stát překážkou ve zlepšování ekonomických výsledků, bezpečnosti,  produktivity, rozvoje lidských zdrojů atd. a které tak mohou být příčinou podnikatelských neúspěchů, závažných provozních problémů, selhání, poruch, případně i nehod  nebo havárií. Výstupem z metody jsou realizovatelné návrhy nápravných a  preventivních opatření ve všech segmentech managementu.

2. ČÁST je uspořádána do 15 kapitol podle jednotlivých segmentů podnikového managementu.
Kniha je určena pro využití v podnikové praxi. Text byl proto koncipován tak,  aby v dané struktuře shrnoval obecně platné a v konkrétních aplikacích prakticky  použitelné poznatky.

Pohled na strukturu knihy - názvy kapitol:
1. ČÁST (rizika)
- RIZIKA a ŘÍZENÍ PODNIKŮ
- RIZIKO a ČLOVĚK
- MANAGEMENT RIZIK
- METODY ANALÝZ RIZIK
- METODA IPR
2. ČÁST (15 segmentů managementu)
- ORGANIZAČNÍ a PROCESNÍ MANAGEMENT
- STRATEGICKÝ MANAGEMENT, PLÁNOVÁNÍ 
- MANAGEMENT RIZIK
- MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ 
- MANAGEMENT KVALITY
- CONTROLLING
- INFORMAČNÍ A ZNALOSTNÍ MANAGEMENT
- BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT
- ZMĚNOVÝ A PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
- OSTATNÍ SLOŽKY MANAGEMENTU
- VEDENÍ LIDÍ
- ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
- PRACOVNÍ PODMÍNKY
- MOTIVAČNÍ SYSTÉM
- PODNIKOVÁ KULTURA

Jiří Kruliš koncipoval strukturu knihy tak, aby v každé kapitole, věnované určitému segmentu managementu, vždy byly zmíněny všechny klíčové požadavky. Každá kapitola tak může být využívána jako relativně samostatný návod pro daný segment.
Aktuální informace k metodě IPR lze nalézt na webové adrese www.management-rizik.cz .

Knihu Jiřího Kruliše vřele doporučuji podnikovým pracovníkům především  pro:
- úzkou návaznost problematiky řízení rizik na jednotlivé segmenty podnikového managementu. 
- zvolený kauzální přístup k řízení rizik
- komplexní pojetí podnikového risk-managementu
- zdůraznění  lidského faktoru, jako jednoho z nejdůležitějších zdrojů podnikových rizik
- úspěšně zvolenou harmonii mezi základními metodickými poznatky a praktickým přístupem
- přiblížení problematiky na konkrétní, původní metodice IPR.

I když to ze stručného obsahu není zcela zřejmé, představuje velmi cennou část knihy pojednání o informačních rizicích, jejich analýze a o opatřeních k prevenci a řešení problémů s riziky v této oblasti.
Za velmi cenný považuji  autorův důraz na skutečnost, že jednotlivá rizika nepůsobí izolovaně. Vzájemná vazba rizik v různých segmentech podnikového managementu a jejich vzájemné působení, vyvolává potřebu komplexního celopodnikového přístupu.
Kniha je určena především podnikovým pracovníkům,  obsahuje však rozsáhlou množinu poznatků, přímo či nepřímo využitelných v řízení rizik v institucích veřejné a státní sféry.
Autorovi knihy, recenzentům knihy a vydavateli  knihy patří uznání a dík za to, že odborné veřejnosti zpřístupnili komplexní soubor poznatků  o řízení podnikových rzik v prakticky využitelné podobě.

doc. Arnošt Katolický,
7. prosince 2011.
 

 

doc.aka(@)akamonitor.cz