AKA MONITOR  - www.akamonitor.cz - doc.A. Katolický


ISSN 1804-42X

Recenze knihy
"MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ"
3. doplněné a přepracované vydání
Bohumil Král a kolektiv

Odborný weblog
NOVÉ KNIHY


Monitoring
časopisů


Poker

 Texas Holdem
weblog


SITEMAP
portálu
AKA MONITOR


Ten, kdo stejně jako já, čekal na knihu, která by pojednala o účetnictví v přímé vazbě na rozhodovací proces, ten se  v 3. vydání knihy „Manažerské účetnictví“ dočkal.  Učebnice seznamuje čtenáře nejen s významem a pojetím manažerského účetnictví ( dále jen ), ale i s konkrétními nároky na podporu rozhodovacích úloh v řídících systémech se strany MÚ. Kniha současně usnadňuje pochopení vazby mezi FÚ a MÚ v nových podmínkách.
Publikace, která se nám dostává do rukou, je rozšířeným a aktualizovaným vydáním učebnice, která vyšla poprvé v roce 2002 a podruhé v roce 2006. Cílem úprav, které byly do textu zapracovány, bylo zejména reagovat na další vývoj v oblasti zkoumané disciplíny, který je charakteristický řadou tendencí. Těmi nejvýznamnějšími jsou
● snaha překonat úzce disciplinární orientaci, a to hlavně budováním šířeji zaměřených systémů řízení, jejichž řešení se koncentruje zejména na systémové vazby mezi těmito nástroji a metodami a manažerským účetnictvím,
● snaha reagovat na skutečná, ale někdy i domnělá omezení účetních informací rozšířením spektra jejich zájmu.
Těmito vývojovými rysy, spojenými např. s rozvojem manažerských řídicích systémů a environmentálního účetnictví, se autoři podrobně zabývají zejména
v nově zařazené poslední kapitole 21 – Vývojové tendence manažerského účetnictví.
Další vývojové tendence – zejména multidimenzionalita jako základní rys řízení podniků, který se projevuje v silné integraci všech významných aspektů jejich cílevědomého ovládání – strategického, taktického i operativního horizontu, výkonového, odpovědnostního i procesního průřezu, organizační, plánovací, kontrolní, motivační i informační funkce a také jeho naturálně věcné a hodnotové podstaty byly zapracovány do textu všech ostatních kapitol.
Kvalita MÚ ovlivňuje podmínky jeho využití. Zastaralé MÚ představuje brzdu rozvoje celého řídícího systému, nedává mu prostor k rozvoji. Kniha je důležitá pro pochopení smyslu soustavné aktualizace systému MÚ.

Charakteristika pojetí tématu a náznak obsahu jednotlivých částí knihy

U
čebnice je obsahově rozčleněna do jedenadvaceti kapitol. Po úvodních čtyřech kapitolách, které vymezují cíl, obsah a strukturu manažerského účetnictví a jeho vztah ke controllingu, charakterizují jeho pojmový aparát se zvláštním zřetelem k různým pojetím a členěním nákladů, jež jsou ústřední kategorií manažerského účetnictví, a které se zaměřují na obecná východiska zobrazení podnikatelského procesu v manažersky zaměřeném účetním systému, je výklad rozdělen do relativně rozsáhlých částí.

První z nich, vymezená kapitolami 5–9, se zabývá otázkami využití hodnotových informací pro řízení podniku a procesů probíhajících uvnitř podnikové struktury po linii výrobků, prací a služeb. Z tohoto hlediska se výklad zaměřuje zejména na otázky tvorby a využití kalkulačního systému. Předmětem deváté kapitoly je systémové vyjádření těchto informací v manažersky orientovaném účetním systému, který navíc respektuje různá specifika podnikání.
Druhá část, vymezená kapitolami 10–13, je věnována problematice stanovení podnikových cílů a metodám, které jejich dosažení podporují v reálném průběhu podnikatelského procesu. Předmětem třetí části, vymezené kapitolami 14–16, jsou otázky transformace podnikových cílů na úkoly stanovené vnitropodnikovým útvarům a další aspekty spojené s tzv. odpovědnostním řízením podnikových procesů
Čtvrtá část, vymezená kapitolami 17–19, je věnována otázkám využití informací manažerského účetnictví ke zhodnocení a výběru variant budoucího vývoje ekonomického subjektu, a tedy k rozhodování o dalším průběhu jeho činnosti.
Předmětem poslední, páté části, která obsahuje kapitoly 20 a 21, jsou možnosti využití informací manažerského účetnictví v dlouhodobém horizontu strategického řízení a nejvýznamnější současné vývojové tendence manažerského účetnictví, charakteristické jednak jeho integrálním propojením s manažerskými řídicími systémy, jednak snahou o zobrazení environmentálních aspektů podnikání.

Autoři považují moderně pojaté MÚ za vrchol kvalitního IS.  
Významným přínosem pro  řídící systém je v knize podané hodnocení MÚ z pohledu formulace strategie vývoje MÚ. Pojetí a kvalita MÚ ovlivňuje prostor pro individuální koncepce rozvoje systému řízení, s respektováním specifik daných oborem, ale i stylem řízení v konkrétních podmínkách.
Kniha je zaměřena nejen na využití MÚ, ale i  na tvorbu systému MÚ a jeho vyladění, tak aby v max.  míře podporovalo ekonomická rozhodnutí.
Moderní MÚ se stává faktorem v procesu zkvalitňování funkci ŘS. Přispívá k dynamice systému řízení dynamičností svého vlastního vývoje.
Nové vydání knihy je významným krokem k integraci účetnictví do ŘS. MÚ bylo dlouho izolovaným subsystémem podnikového řídícího systému. Později došlo k jeho postupnému sbližování s dalšími hlavními  subsystémy, projevujícímu se v prolínání subsystémů funkčního managementu aktivitami MÚ. V novém, moderním pojetí, nebudeme hledat MÚ v základním řezu řídícím systémem. Moderní MÚ najdeme v samostatném řezu celým systémem, protínající všechny hlavními subsystémy. To je cesta k naplnění jednoho z cílů modernizace a inovace MÚ, kterým je multidisciplinarita účetnictví.

Jistě se můžeme setkat s názorem, podle kterého takto pojatá kniha již není knihou o účetnictví, ale učebnicí ekonomiky či managementu. Bez pochopení základů fungování podniku či instituce, bez pochopení řídícího a zejména rozhodovacího procesu však zůstane  účetnictví oním izolovaným subsystémem a práce účetních bude mít nadále charakter aktivit ryze obslužné povahy, bez aktivního podílu na zlepšování rozhodovacích činností. Následování doporučení autorů rovněž umožní učinit z účetního rovnocenného partnera (nejen) ekonomů a manažerů.


Vybrané myšlenky z knihy – vybrané citace z několika kapitol knihy.

Při výběru citací ze závěrů jednotlivých kapitol byly upřednostněny ty, které jsou nejblíže změnám, kterými se 3. vydání liší od předchozích. Nepředstavují proto celou škálu dílčích témat pokrytých učebnicí. Úplnější detailní přehled obsahu najdete v ukázce, kterou Management Press nabízí na svém webovém portálu www.mgmtpress.cz Stručný obsah s podrobnější osnovou nově zařazené kapitoly věnované vývojovým tendencím manažerského účetnictví uvádím v příloze této recenze.

Manažerské řídící systémy představují interdisciplinární koncept, který propojuje pohledy historicky spíše oddělených disciplín. Cílem je porozumět vzájemným vazbám mezi jednotlivými nástroji řízení a nabídnout tak přesnější a plastičtější pohled na problematiku řízení firem.

Růst složitosti podnikatelského procesu má vliv mimo jiné na způsob jeho informačního zajištění, a to zejména ve dvou průřezech
: v nárocích na obsah, strukturu a hlavní uživatelskou orientaci manažerského účetnictví a při řešení vztahu manažerského účetnictví k subsystémům finančního a daňového účetnictví.

Vzhledem k tomu, že řada informačních nástrojů manažerského účetnictví respektuje tradiční prvky účetní metody, vykazují – v porovnání s ostatními subsystémy podnikového informačního systému - vyšší míru spolehlivosti a vzájemné konzistence.

Procesní řízení se zaměřuje na posouzení aktivit, činností a procesů z hlediska jejich nákladové náročnosti, době trvání, kvalitě a podle toho, jak přispívají k hodnotě výrobků, uplatňuje se celá řada přístupů a metod, jejichž společným cílem je hledání možností, jak zrychlit a zkvalitnit podnikové procesy.

Tradiční způsob zobrazení faktorů, ovlivňujících zejména hodnotové výsledky podniku, se dostal do rozporu se změnami podnikatelského prostředí. Vývoj systému cílových informací probíhá v kontextu šířeji koncipovaných požadavků na změny v cílech, obsahu a struktuře informačního systému podniku -včetně manažerského účetnictví jako jeho podstatné části.

Požadavek na co nejpřesnější identifikaci příčin vzniku odchylek a vyjádření odpovědnosti za jejich vznik vede k jejich značné diferenciaci. Základními typy odchylek jsou kvalitativní odchylky, kvantitativní odchylky, sortimentní odchylky a odchylky z výtěžnosti a úspornosti vynakládaných ekonomických zdrojů.

Volba primární orientace nákladového účetnictví je originální rozhodovací úlohou každého podniku. Způsob jejího řešení ovlivňují zejména takové faktory, jako je složitost podnikatelského procesu, rozsah pomocných a obslužných činností, opakovanost výroby, délka výrobního cyklu a proporce přímých, resp. nepřímých nákladů.

Cílem systému manažerského účetnictví není jen poskytovat informace pro řízení podnikatelského procesu, o jehož základních parametrech již bylo rozhodnuto v minulosti, ale poskytovat informace pro rozhodování o budoucích variantách podnikání. Významnou úlohu hraje při zajištění informací pro rozhodování typologie rozhodování.

Připravenost informačního systému pro budoucí rozhodování je založena na zobecnění rozhodovacích úloh, které se v podniku řeší, a jejich rozčlenění do skupin, které jsou charakteristické obdobným typem informací, potřebných pro jejich řešení. Zásadní význam má rozčlenění úloh do dvou skupin, které se liší zejména charakterem informačních podkladů: úlohy na existující kapacitě a úlohy o budoucí kapacitě. ( pozn. tyto typy úloh jsou v knize prezentovány jako reprezentanty celé skupiny rozhodovacích úloh.)

V současném podnikatelském prostředí již nestačí z dlouhodobého hlediska orientace na hodnotové řízení, ale je třeba sledovat i další oblasti: zákaznickou, vnitřních procesů, zaměstnaneckou.

Strategicky orientované manažerské účetnictví se orientuje na strategické řízení nákladů, výnosů a zisku a probíhá ve třech základních průřezech - po linii výkonů, po linii aktivit, činností a procesů a při hodnocení hierarchicky nejvyšších vnitropodnikových útvarů. V delším časovém horizontu má podnik výrazně větší možnosti ovlivnit hodnotové výsledky, zejména řízením nákladů výrobku v předvýrobních etapách: ve fázi výzkumu a vývoje, konstrukční a technologické přípravy výroby. Na tento požadavek reagují i nástroje manažerského účetnictví: kalkulace životního cyklu a kalkulace cílových nákladů.

Základním manažerským požadavkem na sledování podnikových nákladů je vyjádření jejich vztahu k různě vymezeným výkonům a podle odpovědnosti za jejich vznik. Každý z těchto pohledů vede k odlišnému zobrazení zejména ve dvou případech: v případě, kdy se liší místo vzniku a odpovědnost za vznik prvotního nákladu a v případě zobrazení druhotných nákladů.

Výkonově orientované nákladové účetnictví závisí na podmínkách, za nichž probíhá podnikatelský proces, zejména charakterem prováděných výkonů, členitostí procesu, organizací dávkování výkonů, délkou výrobního cyklu a tzv. sdružeností výroby.

Základem výkonově orientovaného účetnictví jsou dvě skupiny účtů: kalkulační účty a tzv. uspořádací účty. V podrobnějším členění je pak účelné sledovat odděleně v rámci nákladů přímo přiřaditelných jednicové náklady a přímé režie, a v rámci společných režijních nákladů variabilní a fixní režie.

Tzv. strategické řízení nákladů lze charakterizovat zejména dvěma základními přístupy: dlouhodobým horizontem řízení a orientací nákladů k situaci na trhu. Mezi základní metody strategického řízení nákladů patří Value Chain Analysis a na ní navazující Activity Based Cost Management, Life Time Costing, Target Costing a hodnotová analýza výrobků.

Metoda standardních nákladů a výnosů představuje relativně ucelený systém informací pro hodnotové řízení, který se zaměřuje na podrobné sledování a analýzu odchylek nákladů, výnosů a zisku a jehož cílem je zefektivnit řídicí proces.

Základními cíli vnitropodnikového odpovědnostního řízení
je vymezení oblastí, které jednotliví pracovníci resp. útvary mohou ovlivnit, stanovení úkolů, kterých je třeba dosáhnout, a na základě způsobu a úrovně splnění zadaných úkolů vyjádření diferencovaného přínosu těchto pracovníků (útvarů) k celopodnikovým výsledkům. Při zajišťování těchto cílů hraje podstatnou roli i odpovědnostní účetnictví. To se zpravidla vymezuje jako informační subsystém, zaměřující se na zobrazení hodnotových vztahů v odpovědnostní struktuře. Lze rozlišit šest typů odpovědnostních středisek, lišících se zejména mírou decentralizace uplatněnou při jejich řízení: nákladově řízené, ziskové, rentabilitní, investiční, výnosové a výdajové (rozpočtové).

Rozhodnutí o převážně centralizované nebo decentralizované orientaci odpovědnostního řízení ovlivňuje mimo jiné i způsob koncipování a využití hodnotových informací a kritérií, které jsou obsahem odpovědnostního účetnictví.

Informační zajištění úloh na existující kapacitě je spjato s metodou odděleného řízení fixních a variabilních nákladů. Všechny přednosti, ale i omezení tohoto přístupu jsou tak platné i pro řešení těchto úloh, nelze opomíjet strategické dopady rozhodnutí.

Řešení úloh o budoucí kapacitě vychází z ekonomického pojetí nákladů. Konkrétní investiční rozhodování je pak spojeno se znalostí oportunitních nákladů a výnosů, vyjadřujících alternativní, jiné v úvahu přicházející využití dlouhodobého kapitálu.

Vhodným nástrojem cenové politiky je diferenciace cen. Významným podkladem pro rozhodování o konkrétních variantách podmínek změn cen nebo variantách lišících se rozdílným procentem slev pro vymezené skupiny zákazníků je výpočet tzv. implicitní pružnosti poptávky.

Na základě dlouholetých zkušeností s působením cen byly zobecněny nejdůležitější předpoklady uplatnění dvou základních cenových politik, politiky nízkých cen, tzv. cen proniknutí a politiky relativně vysokých cen, tzv. sbírání smetany.

( Konec citací )

Způsob podání obsahu – pedagogická stránka učebnice
Každá kapitola je uvedena stručným vymezením cílů vykládané problematiky;jehož smyslem je seznámit vás se základními problémovými okruhy dané oblasti a ukázat jejich pojmová i obsahová východiska. V dalších částech jednotlivých kapitol prolíná výklad s příkladovými aplikacemi. V závěru každé kapitoly je uvedeno shrnutí, základní přehled otázek, které byly předmětem výkladu, a příkladová část, které by vám měly dát možnost souhrnné rekapitulace. Předkládaný text se nesnaží pouze o popis metod a postupů, které se tradičně používají; jejím cílem je také naznačit tendence ve využití progresivních metod řízení efektivnosti a finanční pozice.  Z tohoto důvodu, považovali autoři za nutné přistoupit k výkladu většiny problémových okruhů na obecné úrovni a s využitím modelových příkladů. V textu však autoři respektují plně  zásadu, že každý obecný závěr je třeba konkretizovat na praktických příkladech z různých oblastí jeho aplikace. Kniha má vysokou odbornou úroveň, vyznačuje se srozumitelným podáním a optimálním relací teoretické a praktické části. Jde o mimořádnou knihu nejen co rozsahu ( 650 stran ) ale především kvalitou zpracování obsahu.
Je současně ukázkou kvalitní pedagogické úrovně, reprezentované ( nejen ) obsahem přiloženého CD, obsahujícího experty zpracovanou přípravu přednášek na témat MÚ. Cd obsahuje sadu souborů PDF. Každý soubor je věnován obsahu jedné kapitoly učebnice. Formou slideshow autoři prezentují výukové cíle, hlavní téze obsahu a shrnutí každé kapitoly. Čtenáři se tím dostává k přímému využití příprava přednášek v kurzu manažerského účetnictví.

Přínos učebnice 
Učebnice je významným pomocníkem při změně povahy práce účetních v MÚ. Učebnice poskytuje čtenáři poznatky, potřebné k nabytí schopnosti vyžadovaných pro aktivní účast účetního v procesu zlepšování řídícího systému, naučí ho aktivně komunikovat v rámci celého rozhodovacího procesu a přisívat k odstranění izolovanosti účetního subsystému.
Učebnice je cenná nejen pro účetní, kterým usnadňuje pochopení dějů v ekonomickém systému, ale i pro manažery a ekonomy, kterým usnadňuje  chápání  možností a omezení, daných aktuálním stavem MÚ. Projevem této oboustranné prospěšnosti je lepší vzájemná komunikace uvnitř i mimo systém MÚ v podniku, při využívání i při rozvoji systému.
Kniha přispěje studentům  k poznání, že práce v účetní oblasti může být stejně tvůrčí a tudíž zajímavou, jako řada jiných činnosti považovaných tradičně ( často i neoprávněně ) za kreativní tvůrčí.  Uvidí, že zejména MÚ není jen hrou s čísly, ale součást souboru aktivní řídících činnosti.

Závěr
Autoři věří zcela oprávněně, že jejich text bude inspirací a pomocníkem širokému okruhu uživatelů: řídícím pracovníkům na různých úrovních podnikové hierarchie, kteří se již dříve seznámili se základními znalostmi účetnictví a mají zájem o jejich rozšíření, pracovníkům poradenských firem, kteří se orientují na řešení otázek řízení z pozice managementu včetně jejich informačního zajištění, odborníkům specializovaným na hodnotové řízení, a to nejen v podnikatelské sféře, a posluchačům vysokých škol a účetně zaměřených profesních vzdělávacích programů.

doc. Arnošt Katolický
13. Listopadu 2010
-----------------------
Příloha k recenzi:
OBSAH

1 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ: POJEM, CÍL, OBSAH A STRUKTURA
2 ZÁKLADNÍ POJMY A KRITÉRIA MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ
3 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ
4 ZOBRAZENÍ NÁKLADŮ, VÝNOSŮ A ZISKU V ÚČETNICTVÍ
5 METODICKÉ OTÁZKY VYUŽITÍ KALKULACE V ŘÍZENÍ
PO LINII VÝKONŮ
6 KALKULACE PLNÝCH A VARIABILNÍCH NÁKLADŮ
7 SPECIFIKA KALKULACE S PŘIŘAZOVÁNÍM NÁKLADŮ AKTIVITÁM
8 KALKULAČNÍ SYSTÉM
9 VLIV CHARAKTERU PODNIKÁNÍ NA VÝKONOVĚ ORIENTOVANÉ ÚČETNICTVÍ
10 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ
11 ŘÍZENÍ REŽIJNÍCH NÁKLADŮ
12 ROZDÍLOVÉ METODY ŘÍZENÍ HOSPODÁRNOSTI JEDNICOVÝCH NÁKLADŮ
13 METODA STANDARDNÍCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
14 ODPOVĚDNOSTNÍ ÚČETNICTVÍ A PŘEDPOKLADY JEHO FUNGOVÁNÍ
15 ŘÍZENÍ ODPOVĚDNOSTNÍCH STŘEDISEK
16 VYUŽITÍ HODNOTOVÝCH KRITÉRIÍ V ŘÍZENÍ ODPOVĚDNOSTNÍCH STŘEDISEK
17 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ
18 ROZHODOVÁNÍ O BUDOUCÍ KAPACITĚ
19 INFORMACE MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ PRO CENOVÁ ROZHODOVÁNÍ
20 STRATEGICKY ORIENTOVANÉ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ
21 VÝVOJOVÉ TENDENCE MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ
- INTERDISCIPLINARITA A ŠIRŠÍ OBSAHOVÝ ZÁBĚR
- MANAŽERSKÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM – POJMOVÉ VYMEZENÍ
- ZÁKLADNÍ PRVKY MANAŽERSKÉHO ŘÍDICÍHO SYSTÉMU
- 21.4 ZPŮSOBY ŘÍZENÍ Z POHLEDU MANAŽERSKÝCH ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ
- 21.5 MANAŽERSKÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM A JEHO VZTAH K NÁSTROJŮM MANAŽERSKÉHO 
        ÚČETNICTVÍ
- ENVIRONMENTÁLNÍ ÚČETNICTVÍ – VYMEZENÍ POJMU
- NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ

---
doc. Arnošt Katolický,
13. listopadu 2010.
 

 

doc.aka(@)akamonitor.cz