AKA MONITOR  - www.akamonitor.cz - doc.A. Katolický


Monitoring

 časopisů
weblog

 

Recenze knihy
"Internetová publicistika"
Vojtěch Bednář

Odborný weblog
NOVÉ KNIHYDigitální
FOTO

weblog


Fotogalerie
AKA MONITORU


AKA MONITOR
ISSN 1804-042X


Vojtěch Bednář ve své knize přináší informace potřebné k samostatné tvorbě a publikaci autorských děl na webu i ke spolupráci s redakcemi on-line médií. Popisuje základní pravidla pro tvorbu textu k on-line publikaci a poskytuje čtenářům ucelený pohled na internetová média nejen v českém prostředí. GRADA knihu prezentuje jako praktického průvodce pro publicisty, přibližující technické nástroje k publikování on-line a funkční a obchodní modely on-line médií. Po prostudování knihy dodávám, že praktická část průvodce je zasazena do komplexu poznatků, které charakterizují širší souvislosti internetové publicistiky, jejichž pochopení zvyšuje šanci na úspěch při aplikaci praktické části.

Vojtěch Bednář je sociolog, poradce a publicista. púsobí jako soukromý lektor a konzultant. Ve své vědecké práci se zabývá sociologií politiky a politické komunikace.
Cílem knihy je podle autora seznámit čtenáře s vybranými jevy, procesy, souvislostmi a metodami více i méně profesionální žurnalistiky na internetu. Internetová publikace je nejmladším oborem žurnalistické práce, její nástup byl historicky krátký a enormně rychlý. Proto pro ní dosud neexistují ustálená univerzální pravidla. Otevřenou zůstává i otázka kdo je vlastně internetovým novinářem.

Každé médium, které přicházelo, si cestu k svým konzumentům našlo rychleji než ta předchozí. V současné době je, podle slov autora, web médiem, které sebou nese nejenom některé principy práce ze starších médií, ale především přináší novou kvalitu. Původní technologie World Wide Webu byly následně rozšířeny o pokročilejší možnosti formátování textu, doplněny o podporu multimediálního obsahu a o některé další prvky, které původně neobsahovaly. Z webu, který byl původně pouze technologií distribuce hypertextových stránek, stala vysoce sofistikovaná internetová žurnalistika.

Na webu GRADY je k dispozici detailní obsah knihy a vhodně zvolené ukázky vybraných částí.
Obsah knihy jsem si při studiu rozdělil do tří částí, podle povahy obsahu kapitol:
A – Základní principy, vznik a vývoj internetové publicistiky
1. Principy internetové publicistiky
2. Vznik a vývoj publikování on-line
3. Současná podoba internetové publicistiky
B – převážně praktická část
4. Publikační systémy a informační systémy on-line redakcí
5. Příprava textu pro web
6. Životní cyklus článku v on-line médiu
C – internetová publicistika, její podoby, problémy a vazby
7. Čtenář v prostředí on-line médií
8. Inzerce v on-line médiích
9. Nová média a webové služby
Uvedené rozdělení nutno brát pouze jako vodítko, jelikož obsah jednotlivých kapitol na sebe navzájem nejrůzněji navazuje.

Práce publicisty na webu je jiná technologicky, organizačně, časově, prostorově. Z této základní premisy vychází autor ve všech částech knihy

V úvodní části knihy autor odpovídá na otázky typu:
- Co je to internetová publicistika?
- Čím se liší od jiných druhů žurnalistické práce?
- Co znamená internetová publicistika pro novináře z ostatních médií a co pro internetové
publicisty znamenají oni?
- Je internetová publicistika spíše světem pro sebe, nebo součástí či odnoží svých příbuzných?

V praktické části jsou zodpovězeny především následující otázky:
- Jak se připravují texty pro publikaci na webu?
- Jak napsat článek?
- Jak jej vhodně doplnit o multimediální přílohy?
- Jaká by měla být správná délka článku?
- Jak zohlednit publikum a jak vydavatelský cyklus?
- Jaké jsou rozdíly mezi texty na webu a v jiných médiích?

Přístup autora k tématu a hlavní přínos knihy může přiblížit následující seznam vybraných dílčích témat:
- Konvergence formátů
- Hlavní znaky internetové publicistiky - od prezentace k publikaci
. Typologie současných elektronických médií
- Webová média z pohledu obsahu a publika, periodicity a zaměření
- Web z hlediska autora a technologa
- Webová publicistika v kontextu ostatních médií
- Základní vlastnosti a typy redakčních systémů
- Uživatel v publikačním systému
- Komunikační styly
- Cykly a periodicity u on-line médií
- Obchodní modely reklamy na internetu
- Webová média a odkazové služby, mikroblogy
- Web 2.0 a sociální sítě v současném internetu
Důležité místo přísluší souboru praktických doporučení.

Vývoj internetové publicistiky je charakterizován vývojem dostupnosti media pro autory i uživatele ( včetně vývoje počítačové gramotnosti uživatelů internetu ), změnami ve struktuře oblastí publicistiky, výskytem a rozšířením nových formátů publicistiky, což se nutně projevuje ve změnách struktury uživatelů a řadou dalších změn, které jsou věcně popsány v knize Vojtěcha Bradáče.  

V závěru knihy autor upozorňuje na důležitý poznatek, podle kterého je všechen vývoj moderních komunikačních technologií vývojem cyklickým. Srovnává ho s neustálým opakováním podobných vzorců vždy s novými názvy a formami.

Nebylo jistě snadné, kvůli velmi rychlému vývoji nového oboru, vytvoření knihy, která by popisovala a mapovala základní fenomény internetové žurnalistiky. Kniha čerpá částečně z textu „Elektronické publikační systémy a internetová publikace", vydaného v Nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2007. Popisuje stav k k březnu až květnu 2010. Autor oprávněně předpokládá, že v době kdy se jeho kniha dostává k čtenáři, , jsou již Web 2.0, sociální sítě a Facebook běžnými pojmy a je pravděpodobné, že brzo budou pojmy historickými, jelikož již nyní bezpochyby vzniká něco, co může být považováno za extrémně trendovou záležitostí. Autor i proto nedoporučuje chápat obsah knihy jako návod hodný přesného opakování a doporučuje nám vše, co si v knize přečteme, konfrontovat s vlastními zkušenostmi a se zkušenostmi zkušenějších.

Publikaci jistě ocení všichni studenti žurnalistiky a mediálních studií, publicisté pracující s on-line médii a píšící pro ně a lidé zajímající se o problematiku fungování žurnalistiky v prostředí internetu.

Knihu považuji jednoznačně za významný přínos pro vývoj internetové publicistiky. Doporučení autora plně korespondují i s mojí osobní zkušeností jako autora i jako příjemce produktů internetové publicistiky. Od roku 2001, kdy jsem vystavil své první úvahy na téma publikační systémy, došlo k nesmírnému pokroku (viz  odkaz  ).
Vývoj podmínek, daných změnami v  dostupností internetu a počítačové gramotnosti uživatelů webu, ovlivnil cíle, obsah a formy internetové publicistiky a zpětně působí na povahu a směr vývoje podmínek.
Knihu hodnotím jednoznačně kladně, o
sobně bych věnoval pouze o něco více pozornosti otázkám a formám zpětné vazby, důležitým pro hodnocení účinnosti obsahu a formy internetové publicistiky v konkrétních podmínkách.
Vojtěchu Bednářovi přeji hodně úspěchů při práci na dalších verzích této úspěšné knihy a GRADĚ děkuji, za všechny zájemce o internetovou publicistiku, za zpřístupnění obsahu knihy.

doc. Arnošt Katolický
14. února 2011.


  

 

doc.aka(@)akamonitor.cz