AKA MONITOR  - www.akamonitor.cz - doc.A. Katolický

 

Recenze knihy
Prezentace v marketingových komunikacích
Ladislav Kopecký

 

G R A D A

 


Motem knihy Ladislava Kopeckého je následující citát, prezentovaný hned v úvodu:
Dobrý příběh je duší každé komunikace a o té dnešní a marketingové to platí ještě větší měrou. „
Proč je zdůrazněna právě tato myšlenka?

Komunikace pokulhává
Nedostatečně se vysvětlují cíle a záměry, rozhodnutí jsou ozřejmována povrchně a existuje jen malá možnost se na nich podílet. Klíčové otázky se probírají v atmosféře konfrontace. Málokdy se vyměňují názory věcně. Celá řada jejich problémů pramení z neschopnosti srozumitelně a přesvědčivě komunikovat. Toto se netýká pouze jednotlivců a týmů,  ani hospodářství, průmysl a obchod těch nejvyspělejších zemích neumí přes rozsáhlé komunikační aparáty a struktury účinně komunikovat. 

Jedním z hlavních problémů (nejen) marketingové komunikace je -  po obdobích, kdy se příliš nedbalo na formu – smutná skutečnost, že vývoj dospěl k opačnému extrému, kdy forma získává navrch nad obsahem, kdy se ve věku formálně dokonalých prezentací,  „myšlenka a obsah krčí někde v koutě“.

Obsah
Úvod
Historie – prababička Rétorika
Talent, stres a nervy
Cíl prezentace
Příprava, model a osnova prezentace
Styl a tvorba prezentace.
Vizuální pomůcky, prezentační technika a prostor
Jak to říci?
Virtuální prezentace
PowerPoint a úloha vizualizace.
Specifika různých druhů prezentací
Prezentace jako společenský styl

Vybraná dílčí témata

která naznačují, čím a jak se publikace liší od jiných knih na toto téma:
Fyzické symptomy nervozity a strachu.
Nervozita jako příležitost
„Číst publikum“
Příprava – filtrace dat a tvůrčí proces
Kdy zpracovat osnovu prezentace?.
Styl prezentace.
Shrnutí kladů a záporů při využití jednotlivých
Neverbální komunikace v globálním prostředí.
Příprava virtuální prezentace.
Integrovaný virtuální přistup k prezentaci.
Psychologie vnímání.
Základní grafické elementy.
Numerická grafika.
Různé publikum – různé prezentace.
Improvizované, panelové prezentace a kulaté stoly.
Modifikace prezentačního stylu.

Velkou pozornost věnuje autor osobnostním typům a stylu prezentace.

Osobnostní typy
Úspěch prezentace závisí na tom, jak jsme schopni vnímat a „číst“ osobnostní typy, jak přizpůsobíme naší prezentaci jejich stylu.
Osobnostní typy autor rozděluje do čtyř skupin, které se mohou různým způsobem prolínat a modifikovat:
- Direktivní
- Expresivní
- Analytický
- Přátelský
Ve většině případů nejsou tyto skupiny rigorózní.

Význam respektování osobnostních typů a správnou volbu stylu prezentace si lze
přiblížit srovnáním stylů volených pro analytický a přátelský osobnostní typ.

Typickým rysem analytického typu je nízká asertivita i nízká responsivita. Je opatrný a logický. Naslouchá a upřednostňuje procedurální přístup. Zvažuje všechny možné alternativy. Má tendenci držet se tématu a používat fakta. Je disciplinovaný, nezávislý ve svých názorech a bez výrazných emocí. Společenskou iniciativu přenechává jiným. Převládá u něj praktická orientace, přizpůsobivost, v nost a vytrvalý konzervativní přístup v personálních vztazích. Je rezervovaný do té doby než naváže skutečně přátelský vztah.

Přátelský osobnostní typ se naopak vyznačuje nízkou asertivitou a vysokou responsivitou. Má rád osobní kontakt a sdílenou zodpovědnost. Je spíše klidný, naslouchající a je s ním snadné vyjít. Při orientaci a zaměření na cílové úkoly vychází nejraději z dobrých a pevných přátelských vztahů. Vyhýbá se riziku a rychlým rozhodnutím, zejména nemá-li po ruce podpůrné průzkumy a data, nebo když necítí podporu nadřízených. Podporu pro svá rozhodnutí hledá v přátelském postoji a vztahu. K vybudování přátelského vztahu potřebuje určitý čas. Je kooperativní, týmový hráč. Vyhledává doporučení a dobré příklady. Své spolupracovníky bez problémů akceptuje a chce s nimi dobře vycházet. Nemá rád konflikty a je přizpůsobivý. Projevují se u něj tendence k nedirektivnímu přístupu řízení a toleranci.

Jak vypadá modifikace prezentačního stylu s respektování osobnostního typu
Obecně platí, že je důležité vést příběh jejich komfortními zónami, nabídnout to, co chtějí slyšet. Nejde o nic jiného než to, co je v marketingové komunikaci běžné. Utvářet naši komunikaci, naši strategii a sdělení v souladu s parametry naší cílové skupiny. Modelovat styl prezentace tak, aby jednotlivým osobnostním typům co nejlépe vyhovoval.

Jak vypadá styl prezentace pro osobnostní typ analytický
Prezentovat organizovaně, promyšleně, systematicky.
Podpořit analýzami a daty.
Obtížné otázky „nezametat“, ale vyžádat si čas na jejich zodpovězení.
Projevit sebedůvěru a rozhodnost.
Vyhnout se emocionálním prohlášením a poznámkám.
Ukázat na spéci: At na specifických, názorných příkladech, jak a proč může něco fungovat.
Ujistit o eliminaci nepříjemných překvapení.
Nebát se doporučit specifický způsob řešení.

Jak vypadá styl prezentace pro osobnostní typ přátelský
Komunikovat pochopení a vzájemný respekt jako způsob týmového dosažení cíle.
Sdělit, co všechno můžete udělat pro dosažení cíle.
Definovat zřetelně, čím přispějete vy a co očekáváte z druhé strany.
Komunikovat a vysvětlovat přínos spolupráce.
Použít reference třetích stran, odvolávku na to, co úspěšně udělali jiní.
Apel na jistotu a bezpečí.
Ujistit o nejlepším řešení bez variant

Chceme-li upoutat, přesvědčit o užitečnosti a přínosu naší prezentace, nebo dokonce přimět k akci, je třeba zvládnout celou řadu kroků. Co je třeba udělat?
- Provést průzkum a vybavit se všemi potřebnými informacemi, které se týkají jak obsahu, tak cílové skupiny, které prezentujeme.
- Šít prezentaci „na tělo“ a přizpůsobit ji zájmům, potřebám a prospěchu auditoria.
- Zvolit strukturu prezentace tak, aby odpovídala povaze tématu.
- Připravit se na zvládnutí trémy a fyzických nároků.
- Zvolit nejvhodnější prezentační techniku a připravit si vizuální pomůcky v souladu s prostorem, který bude k dispozici.
- Zpracovat osnovu a posléze celý obsah prezentace do obsahově i formálně atraktivní podoby tak, aby prezentace vyzněla jasně, poutavě, zábavně a srozumitelně, aby měla gradaci i zpětnou vazbu. - Připravit se na možnost improvizace i pravděpodobné otázky.
- Seznámit se s prezentačním prostorem i technikami, které budou k dispozici a v případě potřeby zajistit technickou podporu.
- V případě virtuální prezentace zvolit optimální formu, která zaručí efektivní výsledek.

Podle autorova tvrzení, má „prezentace různým osobnostním typům za cíl na cestě z bodu A do bodu B našeho partnera přesvědčit. Prosadit naší nabídku, myšlenky, náměty a dosáhnout jejich přijetí. Jedním slovem – „prodat“. Nejspíš právě proto zvolil autor téma ukázky prezentace zařazené na závěr knihy téma  „Prezentace jako prodej“ z cyklu vlastních přednášek autora na FS V UK. Obsahově je ukázková prezentace zaměřena zejména na osobnostní typy.

Autor v knize volá po strukturované a srozumitelné komunikaci, která by se měla stát součástí a hlavním námětem globálního výchovného programu. Jeho kniha by může  být významným příspěvkem k naplnění tohoto záměru.

„Prezentace v marketingových komunikacích“ nejsou určeny výlučně pracovníkům v marketingu či marketingových komunikacích. Mohou být užitečnou pomůckou při zvládání prezentací v nejrůznějších oblastech ekonomické, politické, obchodní, kulturní, sociální či vzdělávací činnosti.

doc. Arnošt Katolický - 15.6.2010.
 

 

V Plzni dne 15. ervna 2010.
www.akamonitor.cz