AKA MONITOR – ISSN 1804-042X – www.akamonitor.cz
Vzdělávací a zpravodajský portál – Partner Západočeské univerzity
------------------------------------------------------------------------------
RECENZE – doc. Arnošt Katolický – 15. 12. 2009.Finanční analýza
Metody, ukazatele, využití v praxi

Ing. Petra Růčková, Ph.D.

 

3. rozšířené vydání

Vydala GRADA Publishing, a.s.


Na úvod citát jedné věty z knihy autorky Petry Růčkové:
Obecně platí: čím lepší metody, tím spolehlivější závěry, tím nižší riziko chybného rozbodnutí a tím vyšší naděje na úspěch.


Skutečnost, že kniha Petry Růčkové vychází již v třetím vydání, svědčí o tom, že
kniha našla svou cestu k čtenáři.  Třetí, rozšířené vydání si zachovalo základní parametry předchozích vydání, kterými jsou věcnost,  stručnost a při tom přesnost prezentace poznatků, logický a čtenářsky přivětivý způsob podání látky.  Autorka přibližuje nejen metody finanční
analýzy ( dále jen FA ) ale i širší souvislosti finanční analýzy směrem  k rozhodovacímu procesu v řízení podniku, souvislost FA s finančním plánem, s inovačními projekty, s oceňováním podniku a s využitím výsledků FA externími subjekty.  Kniha věnuje pozornost souvislosti FA a podnikatelského plánu podniku. FA považuje za základ podnikatelského plánu zejména v případě žádosti o finanční zdroje. Efektivní provedení interní finanční analýzy považuje autorka za velmi náročný proces, který má za úkol zodpovědět celou řadu otázek. Čím kvalitněji bude finanční analýza zpracována, tím preciznější budou podklady pro sestavení finančního plánu a tím méně korekcí se dá při jeho realizaci očekávat.  Prioritní orientace FA na dosahování finanční stability podniku, svědčí o dynamickém a systémovém přístupu, který byl v třetím vydání ještě více posílen.

Obsah je rozdělen do sedmi kapitol:
- Co je finanční analýza a k čemu slouží?

- Zdroje informací pro finanční analýzu

- Metody finanční analýzy

- Analýza poměrovými ukazateli

- Souhrnné indexy hodnocení

- Plánováni jako nezbytná součást finančního řízení

- Praktický příklad komplexní finanční analýzy na úrovni podniku

 

Vybraná dílčí témata:
- Kapitálová struktura

- Možná úskalí při analýze rozvahy

- Vzájemná provázanost a vypovídací schopnost základních účetních výkazů

- Ukazatele s využitím cash flow

- Ekonomická přidaná hodnota (EVA)

- Soustavy účelové vybraných ukazatelů

- Model IN – Index důvěryhodnosti

- Východiska finančního plánování

- Plánované cíle spojené s fungováním firmy

- Vertikální analýza rozvahy

- Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty

- Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy

- Index důvěryhodnosti IN

- Kralickův Quicktest


Ve třetím, rozšířeném vydání autorka velmi názorně vysvětluje, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy, jaké metody je možno použít v podnikatelské praxi. Důraz je kladen na nejužívanější metodu, a to na analýzu poměrovými ukazateli. V publikaci je uveden praktický komplexní příklad, který ukazuje, jak s daty pracovat, co je možné z nich vyčíst, a upozorňuje na možná úskalí.          


Účinnost výkladu metod FA je v knize P. Růčkové z velké části opřena
o velmi povedený soubor schémat, obrázků a tabulek. Uvádím alespoň
některé z nich :
- Schéma 2 Uživatelé finanční analýzy a její zaměření

- Schéma 3 Finanční analýza podle objektu zkoumání

- Schéma 5 Faktory ovlivňující kapitálovou strukturu
- Schéma 8 Provázanost účetních výkazů
- Schéma 12 Členění poměrových ukazatelů z hlediska zaměření poměrových ukazatelů

Z metodologického hlediska je zdůrazněn význam přiměřenosti volby metod analýzy  a to z ohledem na 3 parametry: účelonost, nákladnost a spolehlivost. 

- Účelnost – metoda musí odpovídat předem zadanému cíli.

- Nákladnost – analýza potřebuje čas a kvalifikovanou práci, což s sebou nese celou řadu nákladů, které by však měly být přiměřené návratnosti takto vynaložených nákladů; hloubka a rozsah analýzy musí odpovídat očekávanému ohodnocení rizik spojených s rozhodováním.

- Spolehlivost – je zdůrazněno, že spolehlivost z řady důvodů nelze zvýšit rozšířením množství srovnávaných podniků, ale kvalitnějším využitím všech dostupných dat.


Kromě vlastní volby přiměřené metody finanční analýzy zdůrazňuje autorka význam respektování toho, komu jsou výsledky FA určeny, a tomu přizpůsobit výslednou prezentaci. Zadavatel analýzy nezkoumá, jak se k výsledkům došlo, ale co výsledky mohou znamenat pro firmu. V této souvislosti je zdůrazněn význam vizualizace, která umožní snazší orientaci ve výsledcích, ale i ve slovních komentářích použitých metod. Názorné zpracování finanční analýzy v grafech dále umožní orientaci v problému i clověku bez elementárních znalostí finanční analýzy.

Pozornost je věnována potřebě zpětné vazby při volbě a použití konkrétní metody analýzy. Zpětná vazba musí být směrována na cíl, který má splnit. Význam přikládá autorka i sebekontrole na straně každého analytika či analytické společnosti, která by sledovat,  zda skutečně použitá metoda nejlépe odpovídá vytyčenému cíli.


Autorka upozorňuje na možná úskalí při analýze rozvahy

Za jednoznačně nejzásadnější problém analýzy rozvahy považuje autorka fakt, že popisuje stav na základě historických cen, a z toho plynou i další úskalí z hlediska vypovídací schopnosti dat:

- zobrazuje stav hodnot v ní obsažených k danému okamžiku,
- nemůže dát informace o dynamice společnosti; toto úskalí se stává méně problematickým v okamžiku, jsou-li data řazena do časové řady;

- nepracuje s časovou hodnotou peněz, nepostihuje přesně současnou hodnotu aktiv a pasiv, neboť nezapracovává vliv vnějších faktorů, které mohou velmi výrazně ovlivnit některé položky rozvahy;


Poznatky týkající se vypovídací schopnosti poměrových ukazatelů shrnuje autorka v následujících větách ( citát) :
„Závěry ohledně vypovídací schopnosti poměrových ukazatelů je možno shrnout do několika následujících bodů. Za prvé, je téměř vyloučené, aby podnik byl mimořádně dobrý ve všech ukazatelích. Nejčastěji se různým způsobem kombinují dobré a horší výsledky v různých oblastech. Vzniká tak metodický problém souhrnného ocenění a syntéza výpovědí více ukazatelů. Těmito otázkami se zabývá kapitola 5 Souhrnné indexy hodnocení. Za druhé, určitá hodnota ukazatele ( sama o sobě – pozn. aka ) nic nevypovídá o tom, zda je situace v podniku v dané chvíli dobrá, nebo ne. Vysoká hodnota ukazatele běžné likvidity může stejně dobře znamenat vysokou likviditu, ale také velký rozsah nesplacených pohledávek. Za třetí, je otázkou, zda má smysl počítat všechny poměrové ukazatele také pro velké firmy. Je totiž velmi obtížné získat srovnávací hodnoty, neboť struktura činnosti každé společnosti je naprosto jedinečná. Za čtvrté, poměrové ukazatele lze účelově vylepšovat. Jde to zejména proto, že informační zdroje, ze kterých primárně tyto ukazatele vycházejí, mají statickou povahu.


Za velmi cennou část knihy P. Růčkové považuji systematicky uspořádané shrnutí poměrových ukazatelů doplněné o účelově vybrané otázky pro příslušnou oblast.

Jako příklad uvedu otázky týkající se nejsledovanější oblasti finančního hospodaření firmy - oblasti rentability, kde autorka orientuje pozornost analytiků na hledání odpovědi na následující základní otázky:  ( každá otázka jem doplněna o nápovědu kde a jak hledat řešení otázky )

- Využívá firma efektivně svá aktiva? Na tuto otázku nám odpoví ROA, a čím vyšší bude jeho hodnota, tím efektivnější je celkové využití aktiv.

- Dosahuje firma adekvátní marže? Odpověď je skryta v ROS, a čím vyšší bude jeho hodnota, tím silnější je firma z hlediska dosahování zisku na jednu korunu tržeb.

- Jaká je návratnost investice pro akcionáře? Odpověď nalezneme v ROE. Růst ukazatele opět bude znamenat větší efektivnost pro akcionáře.

- Existuje dostatečná kontrola nákladů z provozní činností?  Rentabilita nákladů i její vysoké hodnoty signalizují plýtvání kapitálem a vyžadují podrobnou analýzu nákladů.

- Jak se firmě dařilo realizovat dividendovou politiku? Odpověď hledáme v ziskovosti na akcii a růst tohoto ukazatele signalizuje růst zisku na jednu akcii (nutno zdůraznit, že opět platí možnost legálních úprav zisku v závěru účetního období).


Podobně jsou pokryty i další oblasti:

- Likvidní pozice firmy a rizikovost spojená se získáváním finančních prostředků.

- Efektivnost nakládání s oběžným majetkem.

- Speciální pozornost je v této souvislosti věnována otázkám souvisejícím s působností firmy obchodované na veřejných trzích.

Autorka se věnuje otázkám souvisejícím s konstrukcí soustavy poměrových ukazatelů, která vede k sestavení jednoduchého modelu, jenž zobrazuje vzájemné vazby mezi dílčími ukazateli vyššího řádu. Model pak vytváří souhrn ukazatelů, které lze postupně rozkládat na další dílčí ukazatele až k detailům. Funkční model má podle autorky tři základní funkce:

- Vysvětlit vliv změny jednoho nebo více ukazatelů na celé hospodaření firmy,

- ulehčit a zpřehlednit analýzu dosavadního vývoje podniku,

- poskytnout podklady pro výběr rozhodnutí z hlediska firemních či externích cílů.

Podstatu finanční analýzy vidí autorka ve snaze o kontinuální vyhodnocování finančního zdraví firmy, ať už z pohledu finanční minulosti, nebo z pohledu předpovídání budoucnosti. Cílem obou částí je analýza toho, zda je firma schopna přežít, či nikoliv. Vzhledem k faktu, že pro toto zjištěni je nutno vypočítat velké množství poměrových ukazatelů a že jejich interpretace mohla přinášet rozporuplné názory, celá řada autorů se snažila a snaží nalézt jediný syntetický ukazatel, který by soustřeďoval silné a slabé stránky firmy. Výsledkem tohoto úsilí byla konstrukce celé řady souhrnných indexů hodnocení. Souhrnné indexy hodnocení mají tedy, podle P. Růčková,  za cíl vyjádřit souhrnnou charakteristiku celkové finančně-ekonomické situace a výkonnosti podniku pomocí jednoho čísla. Autorka upozorňuje na fakt, že jejich vypovídací schopnost je však nižší, jsou vhodné pouze pro rychlé a globální srovnání řady podniků a mohou sloužit jako orientační podklad pro další hodnocení.

 

Analýza a hodnocení podniku, vyžadují, aby byly získány a vyhodnoceny takové soubory informací, které charakterizují jednotlivé oblasti činnosti podniku (výroba a její modernizace, inovace výrobků, zvládnutí technologií, prodej výrobků a s tím související zajištění finanční stability, reprodukce a rozvoje firmy). Jde  o soubor analýz, které se zaměřují na jednotlivé stránky podniku. K těmto analýzám patří:

- Analýza zdrojů podniku;

- Analýza výrobního programu;

- Hodnocení ekonomické a finanční situace podniku (existující zdroj podniku bude potřeba analyzovat nejen z hlediska současných, ale především z hlediska očekávaných budoucích rozvojových potřeb firmy);

- Analýza silných a slabých stránek podniku (silné stránky jsou ty činnosti, které podnik zvládá lépe než konkurence; závěrem z této analýzy by mělo být porovnání s hlavními konkurenty a stanovení specifických podnikatelských předností).

Součástí knihy je modelová finanční analýza fiktivní společnosti Vypito, s. r. o. Je zkoumáno finanční zdraví firmy za využití všech dostupných elementárních metod i presto, že v běžné podnikatelské praxi je technicky těžko možné, aby se veškeré metody využívaly současně. V průběhu praktické aplikace a také z teoretických znalostí se totiž ukázalo, že jedna a tatáž položka by mohla být podle cílové skupiny interpretována různě. Také proto nebyla tato analýza orientována pouze na jednu cílovou skupinu, ale byly uvedeny nejdůležitější náhledy na analyzovanou problematiku. Poměrové ukazatele byly ve studii rozčleněny do základních skupin, v jejichž rámci byly vybrány významnější poměrové ukazatele. Největší váha je připisována poměrovým kazatelům rentability a likvidity. Neznamená to, že by další ukazatele, jako ukazatele zadluženosti, ukazatele kapitálového trhu a ukazatele cash flow, měly menší vypovídací schopnost, je to jen logické vyústění toho, co nejvíce zajímá akcionáře (tedy zisk, respektive dividendy), a toho, co nejvíce zajímá management (je osněž zainteresován na tvorbě zisku a zároveň musí zajistit stabilní finanční pozici firmy, o čemž vypovídají poměrové ukazatele likvidity).

Autorka si stanovila v knize za cíl seznámit čtenáře se základními poznatky v oblasti finanční analýzy. Finanční analýzu považuje z hlediska klasifikace analýz za specifický typ analýzy, neboť jejím smyslem je provést zhodnocení finančního hospodaření a finančního zdraví podniku a poskytnout svému uživateli veškeré dostupné finanční informace o firmě. Finanční analýzu řadí jednoznačně k nejdůležitějším nástrojům finančního řízení a z tohoto pohledu je dle autorky užitečná pro prověření dat z minulosti, doplnění vypočítané hodnoty podniku při jeho koupi a je také východiskem pro sestavování finančního plánu. Úspěšnost a kvalita finanční analýzy do značné míry závisí na použitých vstupních informacích. Měly být nejen kvalitní, ale také komplexní, aby byla podchycena pokud možno všechna data, která by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví účetní výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow a také výroční zpráva, jejíž součástí tyto základní účetní výkazy jsou.


Na závěr dvě doporučení pro další vydání, které na sebe zřejmě nedá dlouho čekat:

Možná by stálo za úvahu, věnovat o něco více prostoru uplatnění moderní ICT při přípravě FA, při její tvorbě a při jejím využití.  Bylo by možná dobré zvážit některé formulace, tak, aby bylo zcela zřejmé, že FA  nekončí zpracováním výstupů získaných uplatněním metod analýzy,
ale že pokračuje v samotném procesu využití těchto výstupů. FA tak
svým způsobem prolíná výchozími etapami rozhodovacího procesu.

Kniha ve svém třetím rozšířeném vydání představuje nesporně potenciální přínos nejen pro studenty, ale především pro pracovníky podnikové praxe a vybraných institucí veřejné a státní správy. Upoutává svoji stručností, přehledností, srozumitelným způsobem podání.
 
doc. Arnošt Katolický
15. 12. 2009.