Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

 

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

RECENZE

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2007

 

Informační systémy v podnikové praxi

Petr Sodomka
 


 


Kniha „Informační systémy v podnikové praxi“ je dílem Ing. Petra Sodomky, Ph.D., který se specializuje na výzkum a poradenskou činnost v oblasti podnikové informatiky. V roce 2006 získal za svou přednáškovou a publikační činnost ocenění Microsoft Most Valuable Professional. Podle anotace titulu na webu vydavatele, se autor v knize zabývá „důležitými a ryze praktickými otázkami vybudování a provozu informačního systému“.  Jak vyplyne z této mé recenze, přínos knihy je širší. Kniha poslouží nejen informačním manažerům, konzultantům, ředitelům, majitelům podniků a koncovým uživatelům IS, ale i vysokoškolským učitelům a studentům informatiky a příbuzných disciplín.
Knihu jsem uvítal nejen jako bývalý podnikový informatik a manažer,  ale i jako vysokoškolský pedagog. Poslouží mi při výuce předmětu "Vývoj a správa sw požadavků" a zejména v přípravě inovovaného pojetí výuky "informačního managementu" na VŠMIE v Praze.
Předem se omlouvám za netradiční pojetí recenze a za její rozsah. Věřím, že z mého textu vyplynou důvody, proč tak činím.
Hned v úvodu recenze bych rád doporučil zkorigovat významové pořadí klíčových otázek, kterým se - podle anotace na webu Cpressu - autor věnuje. Z logiky výkladu vyplývá, že pořadí významnosti může být opačné ( čísla označují mnou doporučené pořadí ): 
5 - Jak budovat podnikový informační systém
4 - Jak a v čem informační systém podporuje konkurenceschopnost podniku
3 - Jak se klasifikují podnikové informační systémy
2 - Jak se řídí podnikové zdroje, výroba, dodavatelské řetězce a vztahy se zákazníky
1 - Jak může informační systém napomoci růstu výkonnosti a hodnoty podniku
Osnova knihy
-
Od sběru informací k učící se organizaci
- Teorie a praxe podnikových informačních systémů
- Plánování a řízení podnikových zdrojů
- Řízení výroby a dodavatelského řetězce
- Řízení vztahů se zákazníky
- Manažerské informační systémy
Osnova je logická a srozumitelná. Přesto bych, podle svého zvyku, uvedl několik vybraných dílčích témat , která mne v knize nejvíce zaujala:
Vybraná dílčí témata:
-
Strategické řízení jako podmínka úspěšného podnikání
- Informační strategie v procesně řízené organizaci
- Budování podnikového informačního systému
- Specifika IT projektů
- Lidé jako kritický faktor úspěchu IT projektu
- Marketingové období vývoje ERP systémů
- Vývoj českého ERP trhu
- SCM koncepce a hledání strategické pozice
- Vývoj českého APS/SCM trhu
- Od marketingových systémů k moderní CRM koncepci
- MIS jako součást podnikové architektury
- MIS a podpora konceptu Balanced Scorecard
- Vývoj českého BI trhu
Významné místo v knize přísluší rozsáhlé sadě příkladů, případových studií a výsledkům prováděných výzkumů.
Názvy vybraných příkladů
-
Jak řídit proces změny při budování informačního systému
- Praktické využití funkcionality kontaktního centra
- Jak budovat datový sklad
Názvy vybraných výsledků výzkumu
- Problémy českých podniků při realizaci ERP projektů
- Jak motivovat lidi k práci na 1T projektech
- Důsledky asymetrie informací a znalostí na trhu s ERP systémy
- Co nejvíce vadí zákazníkům na chování ERP dodavatelů
- Nabídka Informačních systémů pro SME trh 
- Trendy českého APS/SCM trhu
- Desatero pro úspěšné budování CRM koncepce
- Kritická místa realizace BSC v českých podnicích
- Trendy českého Bl trhu
Názvy případových studií
-
Nevyhnutelnou změnou k měřitelným přínosům
- Procesní analýzou k úspěšnému nasazení ERP systému
- Jak úspěšně vybudovat manažerský informační systém
Co se čtenář v knize dozví - vybrané otázky
-
Jak se řídí informace a znalosti ve světově úspěšných korporacích ?
- Proč a jak využít IS/ICT při realizaci celopodnikové strategie ?
- Praktické zkušenosti s využitím IS/ICT v procesně řízených podnicích
- Poslání a strategické cíle podnikového informačního systému v praxi
- Jak budovat informační systém a řídit proces změny ?
- Zásady klasifikace podnikových informačních systémů
- Charakteristické rysy ERP trhu a jeho vývoje
- Co nejvíce trápí české podniky v implementačních projektech ?
- Jak nalézt strategickou pozici v řetězci a prakticky využít SCM koncepci ?
- Jaké principy řízení se používají v dodavatelských řetězcích ?
- Jak rozumět APS/SCM systémům a jak se vyvíjí český trh s těmito aplikacemi ?
- Z jakých principů je třeba vycházet při tvorbě CRM koncepce ?
- Jaké jsou možností využití CRM systémů v podnikové praxi ?
- Jaké můžeme očekávat trendy na CRM trhu ?
- Objasněni hlavních pojmů a vztahů mezi transakčními a analytickými systémy
- Jak fungují datové sklady a moderní manažerský informační systém ?
- Jaké lze očekávat trendy na českém trhu s aplikacemi BI ?
Vydavatel knihy, Cpress, vybral 4 ukázkové stránky, které nabídl k prohlédnutí na webu:
- Specifikum IT projektů
- SCM koncepce a strategie
- Moderní koncepce v dodavatelském řetězci
- Světový a český trh CRM
Po prostudování knihy jsem usoudil, že ukázky zdaleka nevyjadřují bohatství obsahu a zcela netradičně zařazuji do recenze malý výběr ze 120-ti obrázků a schémat, která představují významnou součást knihy. Vážím si snahy autora o co nejexaktnější podání látky. Mezi významná schémata, zařazená do knihy, bezesporu patří především:
Obrázek 18: Holisticko-procesní pohled na podnikové informační systémy
vyjadřující strukturu podnikové strategie a její základní vnitřní vazby. Dále chci upozornit alespoň na následující schémata:      
Obrázek 6: Hierarchie podnikových strategií v procesně orientované organizaci
Obrázek 14: Kritické faktory úspěchu při realizací ERP projektu;
Obrázek 15: Komunikační toky při řízení IT projektu
Obrázek 33: Procesní specializace v ERP systémech
Obrázek 46: Metody řízení v ERP systémech
Obrázek 53: Dodavatelský řetézec z hlediska procesních cyklů
Obrázek 76: APS/SCM systémy na českém trhu podle funkcionality a referencí
Obrázek 82: Rizika projektové fáze CRM koncepce
Obrázek 83: Příklad začlenění CRM funkcionality do podnikové architektury
Obrázek 89: Příklad analytického procesu v CRM
Obrázek 103: Pozice moderního MIS v podnikové architektuře
Obrázek 117: Podpora manažerského rozhodování v ERP systémech
Mezi důležité části knihy patří rovněž úvahy, týkající se segmentu SME, představujícího do budoucna velký potenciál pro uplatnění IS/ICT produktů a služeb, jakož i analýza vztahu mezi MIS a konceptu Balanced Scorecard. Autor říká doslova: „Úkolem moderních MIS je zajistit podstatně širší služby, než jen „být informačním zdrojem“. Znamená to např. daleko užší spolupráci MIS se softwarovými aplikacemi podporujícími týmovou práci (Groupware), práci s nestrukturovanými informacemi (Content Management) či dokumenty (Document Management). Přirozenou vazbu pak moderní MIS vytváří i „směrem nahoru“, ke specifické funkcionalitě podporující strategické řízení (BSC).“ BI se autor sice souvisle věnuje pouze v částí poslední kapitoly, ale při pozorném čtení zjistíme, že se BI ve skutečnosti prolíná celou prací.
Co o knize říkají dva vybraní kapitáni české informatiky
Jiří Hejduk a Martin Illner

Váží si snahy podpořit u čtenářů chápání fungování podnikového prostředí, váží si uceleného a přehledného konceptu knihy a jejího praktického zaměření, akcentování procesního přístupu, jako důležité podmínky efektivnosti firem. Váží si toho, že autor zdůrazňuje hlavní cíl IS – aktivně podporovat podnikovou strategii a dosažení jejího měřitelného zlepšení.
Můj závěr
Podnikové informatice náleží významné místo v moderně pojatém informačním managementu, který respektuje nejen horizontální ale i vertikální vazby mezi IS.
Práce autora knihy se zaměřuje prioritně na vnitřní vazby v podnikovém systému a na vnější horizontální vazby. Přesto nabízí „fousy“ i k vazbě jak směrem „dolů“, na IT Service management a nahoru, směrem k makroinformatickým IS.
Knihu Petra Sodomky si dovolím zařadit po bok dvěma publikacím, o které se dnes mnohde opírá výuka podnikové informatiky - ve vazbě na problematiku systémové integrace:
- J. Voříšek: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace
( dotisk 2006)
- Gála, Pour, Toman: Podniková informatika (  2006 )
Petru Sodomkovi se podařilo spojit v jeden celek výklad problematiky  pokrývající vazby IS na konkurenceschonost podniku, úlohu lidského faktoru v podnikových IS, úlohu trhu, procesní přístup, architekturu podnikových IS, strategii IS. Podařilo se mu soustředit a srozumitelnou formou nabídnout cenné poznatky týkající se základních prvků podnikové informační strategie a vazeb mezi nimi. Kvalita knihy může být podpůrně vyjádřena i některými ukazateli kvantity. Kniha obsahuje 17 příkladů, 15 velmi vhodně volených případových studií, 15 tabulek s užitečným obsahem a zmíněných 120 obrázků a schémat. Pokrývají více než polovinu prostoru knihy. Moje kladné hodnocení knihy se opírá i o výsledky mnou zvoleného speciálního přístupu ke studiu knihy.
Po prvním prolistování jsem „šel“ tak říkajíc „proti směru integrace poznatků“. Prohlédl jsem si zvlášť všechny prezentované výsledky výzkumu, všechny příklady a případové studie. Seznámil jsem se s obsahem obrázků a tabulek. Poté jsem si všechno opět sám poskládal, abych se přesvědčil o tom, jak na sebe navazují podklady, argumentry a tvrzení. K jakému závěru jsem došel? Velmi cílevědomá, promyšlená, seriozní a pracná cesta od poznatkových zdrojů k sdíleným znalostem. A  nenechte se při prohlížení knihy mýlit, v praktický vyhlížejících pasážích je cenný kus teorie a teoretické, resp. metodické poznatky mají solidní základ a směřují k prosperitě.
Knihu Petra Sodomky vřele doporučuji a děkuji mu za to, že významně přispěl do pokladnice poznatků, o které se může opřít moderní pojetí informačního managementu, které akcentuje především řízení informatiky, aniž by ignorovalo význam zdrojových disciplin samotného ICT ( HW, SW, databáze, sítě,…). Computer Press měl šťastnou ruku jak při volbě tématu své publikace, tak při výběru autora. Nepochybuji o tom, že se kniha brzo dočká nového rozšířeného vydání. 
      
Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

5. července 2007.

Rozcestník na 12 weblogů AKA MONITORu
ZDE

 

Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"
http://iproek.zcu.cz

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 728-218877