PROJMAN 2

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Projektov�ho ��zen�". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Str�nka obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a anglick� zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

20.3.10

This blog has moved


This blog is now located at http://projman2.akamonitor.cz/.
You will be automatically redirected in 30 seconds, or you may click here.

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://projman2.akamonitor.cz/feeds/posts/default.

18.3.10

Migrace obsahu vsech blogu AKA MONITORu zapocala

Jak jsem uvedl, dochaz� na serveru ke zmenam. 
Postupne prevadim vsechny FTP blogy na nove adresy.
Po prevodu by se mela objevit na t�to star�
adrese zprava v anglictine, ktera oznam�, ze
je nastaveno automaticke presmerovani a nabidnuta
k odkliknuti adresa pro pripad potizi s presmerovanim.
Obsah publikovan� do dnesniho dne bude dostupny
na nove, ale i na teto "stare" adrese.
Behem migrace na novou adresu muze dojit ke
zkresleni nekterych znaku ceske abecedy
( s diakritikou ). Za to se omlouvam,
ale migrace je zajistovana na serveru blogger.com
a ja ji ovlivnit nemohu. ( I proto pisu tuto zpravu
bez diakritiky, abych vam usnadnil jeji rozlusteni.)
Nove zpravy na nove adrese by mely byt v poradku. 
Tak�e p��t� ji� na nov� adrese!
Arnost Katolicky
 

17.3.10

�sp�ch - produktivita a inovace 1/2010

www.e-api.cz
��hl� v�robn� syst�my - princip "Best of Best"
Kde aplikovat Lean?
Ba��v v�robn� syst�m
WITTE v�robn� syst�m - ohl�dnut� po 2 letech aplikace
Flexibiln� monitorovac� syst�m
(Bonus aka) Mapov�n� toku hodnot (Value Stream Mapping )
 

16.2.10

Zm�ny na port�lu AKA MONITOR

Pr�v� dnes jsem vym�nil obsah domovsk� str�nky sv�ho port�lu:
Pojal jsem ji dost netradi�n�, inspirovala mne informa�n� tabule
p�ed obecn�m ��adem :-). 
�lohu hlavn�ho rozcestn�ku jsem p�edal str�nce SITE MAP na
adrese: www.akamonitor.cz/sitemap.htm, kde najdete INDEX velk�
��sti m�ch webov�ch str�nek, po��zen�ch za 15 let existence
port�lu AKA MONITOR. 
Na str�nku SITEMAP jsem um�stil i 3 n�stroje:
- pole pro vyhled�va� (Google sm�rovan� dovnit� dom�ny),
- pole pro WolframAlpha - v�ce o syst�mu najdete ZDE-ZDE  
- pole pro zkracova� webov�ch adres TinyURL.
B�hem b�ezna t.r. prob�hne zm�na v hostingu odborn�ch blog�.
(Google p�estane podporovat FTP pro upload.) Tak�e pokud
byste narazili na probl�my, pod�vejte se, pros�m, na str�nku
v�novanou novink�m na port�lu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/e7news.htm, kde najdete vyv�tlen� jak
postupovat. Za p��padn� probl�my se p�edem omlouv�m.

 
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Syst�mov� integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

24.1.10

Konference Syst�mov� integrace 2010, tentokr�t s premi�rem

A je to op�t tady! T�my prof. Vo��ka a pan� Hany H�rkov� vyhl�sily
op�t "pohotovost". V po�t� mnoz� z n�s najdou v�zvu k zasl�n� p��sp�vk�
na 18-t� ro�n�k konference "Syst�mov� integrace".
Tentokr�t s podtitulem "Role ICT pro zv�en� konkurenceschopnosti �R " . 
Konference se bude konat tradi�n� v pra�sk�m pal�ci �of�n,
ve dnech 8-9.�ervna 2010 (�ter� - st�eda, netradi�n�).
A zde je sedm leto�n�ch t�mat konference:
1. Budoucnost ICT sektoru a jeho vliv na konkurenceschopnost st�tu
2. Lidsk� zdroje v ICT
3. Pr�vo ICT � ve�ejn� zak�zky na dod�vky ICT syst�m� a slu�eb
4. Hrozby a p���iny selh�n� implementa�n�ch projekt�
5. Od Business Intelligence ke Competitive Intelligence
6. Spr�va konfigurac� � p�edpoklad efektivn�ho ��zen� ICT slu�eb
7. Cloud computing � p��le�itosti a v�zvy
Novinkou leto�n�ho ro�n�ku je, �e se kon� pod z�titou premi�ra �R.
Premi�r Jan Fischer konferenci zah�j� p�edn�kou na t�ma
"Jak ICT m�e pomoci �R ke zv�en� konkurenceschopnosti�.
Druh� den bude zah�jen p�edn�kou ministryn� �kolstv� Miroslavy Kopicov�
na t�ma �Role ICT vzd�l�n� pro zv�en� konkurenceschopnosti �R�.
Charakteristiku jednotliv�ch blok� jsem vystavil na adrese:
www.akamonitor.cz/articles/SI2010.htm
Dal�� podrobnosti najdete na adrese: http://si.vse.cz.

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni21.1.10

Agiln� p��stupy k ��zen� projekt�

Jedn�m z aktu�ln� trend� v oblasti ��zen� projekt� je t. zv. "agiln� p��stup".
Z podn�tu kol. doc. Skalick�ho jsem se porozhl�dl po webu.
Z�skal jsem p��stup k p�edn�ce v angli�tin��. Vybral jsem z n� 40 slajd�, 
kter� ukazuj� na jednu z mo�n�ch cest uplatn�n� agiln�ho p��stupu.
Z v��ez� jsem sestavil slideshow, kterou najdete na d�le uveden� adrese.
Pros�m o trp�livost p�i na��t�n� slideshow, zvolil jsem modern� �ablonu, kter�
je sice praktick�, ale trochu pomalej��.
Adresa slideshow: www.akamonitor.cz/slideshow/Agile-PM/

Druh�m zdrojem je bakal��sk� pr�ce MArtina Bos�ka, obh�jen� na V�E
v Praze v roce 2008. Najdete ji na adrese:
http://tinyurl.com/yddjzcz

Dal�� �l�nek, nazvan� "Agiln� metodiky, a jak d�l?" najdete na d�le
uveden� adrese.  Alena Buchalcevov� z katedry informa�n�ch technologi�
V�E Praha, nab�z� ��r�� pohled na uplatn�n� agiln�ch metod zejm�na
v oblasti ��zen� softwarov�ch projekt�.
Vyb�r�m abstrakt �l�nku:
"Agiln� metodiky maj� za sebou ji� sedm let sv� existence, vyzr�vaj�
a za��naj� b�t skute�n� vn�m�ny jako alternativn�  a �sp�n� zp�sob v�voje
softwaru. V�sledky celosv�tov�ch pr�zkum� ukazuj�, �e agiln� p��stupy
v praxi funguj�  a jsou akceptov�ny. Situace v �R je pon�kud jin�.
V�t�ina firem v �esku ve�ejn� metodiky nepou��v�  a rozsah znalost�
o agiln�ch metodik�ch je v praxi n�zk�.  Aby bylo mo�n� agiln� metodiky
pou��t, mus� b�t spln�ny n�kter� z�kladn� p�edpoklady (z�kazn�k sou��st�
t�mu, t�m maxim�ln� 8 v�voj��� v jedn� m�stnosti apod.).
V posledn�ch letech prob�haj� v�zkumy, kter� obohacuj�  agiln� metodiky
o nov� praktiky, umo��uj�c� pou��t agiln�  p��stupy i pro projekty, kter�
nespl�uj� z�kladn� p�edpoklady  pou�it� agiln�ch metod. Dal��m trendem
je podpora  agiln�ho v�voje n�stroji, jde zejm�na o n�stroje zam��en�
na podporu nov�ho zp�sobu ��zen� projektu, kontinu�ln� integraci
a sestavov�n� produktu a automatizovan� testy."
�l�nek  ve form�tu PDF najdete na n�sleduj�c� adrese:
http://formular-ekf.vsb.cz/formulare/F01/tsw/getfile.php?prispevekid=919
---
http://www.google.com/profiles/
akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

31.12.09

PF 2010

Dobr� den p��tel�!
V�em n�v�t�vn�k�m port�lu AKA MONITOR d�kuji za projevenou
p��zen v roce 2009 a za �etn� odezvy na publikovan�m zpr�vy.
Sou�asn� p�eji v�e nejlep��, hodn� zdrav� a �sp�ch� v pracovn�m
i v osobn�m �ivot� v roce 2010. T��m se na va�e n�v�t�vy a na
va�e e-maily, kter�mi projev�te z�jem o dal�� obohacen� str�nek
port�lu.
Hodn� �t�st� v roce 2010 p�eje Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

7.12.09

Mo�nost zkr�cen� dlouh� webov� adresy

Pokud si chcete ulo�it, nebo odeslat mailem, webovou adresu
vybran� zpr�vy, publikovan� v kter�mkoliv odborn�m weblogu
m�ho port�lu, m�ete si ji nejd��ve zkr�tit. V lev�m sloupci
weblogu v�novan�ho monitoringu �asopis�, najdete vstupn�
pole zkracova�e "TinyURL". Adresa weblogu s touto slu�bou
je www.akamonitor.cz/5xnej.htm.
Podrobn�j�� informaci o zkracov�n� webov�ch adres, o jejich
v�hod�ch a riziku s nimi spojen�ch, najdete na str�nce
www.akamonitor.cz/infoservis.htm.
 

30.11.09

AKA MONITOR partnerem Z�pado�esk� univerzity v Plzni

26. listopadu 2009 byla podpisem prorektora Z�pado�esk� univerzity
v Plzni doc. ing. J. Horejce, CSc. potvrzena platnost dohody
o partnerstv� AKA MONITORu ISSN 1804-042X se Z�U v Plzni.
AKA MONITOR bude zaji��ovat informa�n� servis pro vybran�
pracovn�ky univerzity, (zam��en� na obory ekonomika, management,
informa�n� technologie a informa�n� syst�my,)  

25.11.09

M��en� podnikov� v�konnosti

Podnikov� v�konnost je t�ma, kter� se dot�k� velk� ��sti
p�edm�t� vyu�ovan�ch na ekonomick�ch fakult�ch.
Bohu�el nepat�� k t�m, kter�m by byla v�nov�na mimo��dn� pozornost. 
P�i�inou je p�edev��m n�ro�nost t�matu a pom�rn� mal� po�et kvalitn�ch
text�, kter� by t�ma komplexn� a p�i tom srozumiteln� pokr�valy.
Pr�v� proto si v�s dovoluji upozornit na knihu GRADY od �esk�ho
autora, kter� se t�matu v�nuje. Kniha vy�la v edici "prosperita firmy"
�emu� odpov�d� pojet� i obsah v�kladu. 
Kniha se v�nuje v�konnosti pln� v souladu s podtitulkem:
"Jak m��it, vyhodnocovat a vyu��vat informace o podnikov� v�konnosti".
D�l�� t�mata jsou:
- koncepce a praxe m��en�
- m��en� jako cesta k informac�m, nikoli dat�m o v�konnosti
  ( vzpome�te si na z�klady knowledge managementu!)
- v�znam m��en� v�konnosti z pohledu mana��ra
- progesivn� trendy v syst�mech m��en� v�konnosti.
Jsem p�esv�d�en, �e obsah knihy pom�e �ten��i dob�e strukturovat
dosavadn� poznatky o podnikov� v�konnosti a �e je dopln� o �adu
poznatk� - p�edev��m z mana�ersk� podnikov� praxe.
V�ce se dozv�te na str�nk�ch GRADY -
www.grada.cz.

8.10.09

Excel 2007 v p��kladech - 150 p��klad� ke sta�en�
MS Excel pat�� nesporn� (nejen) u ekonom�, ��etn�ch  a mana��r�, k nejvyu��van�j��m program�m. 
Sou�asn� je jedn�m z program�, jejich� funk�n� potenci�l je pom�rn� m�lo vyu��v�n. D�vody jsou dvoj�. N�kter� funkce jsou m�lo vyu��v�ny proto, �e u�ivatel� Excelu tyto funkce prost� neznaj�. Jin� jsou m�lo vyu��v�ny proto, �e u�ivatel� je sice znaj�, ale nemaj� dost dobrou p�edstavu o mo�nostech jejich efektivn�ho vyu�it�. V t�m autor�m, kte�� se sna�� tuto situaci zm�nit, nesporn� pat�� Josef Pecinovsk�.

Excel 2007 v p��kladech - Podtitul: �e�en� �lohy � 2. aktualizovan� vyd�n�Vydala GRADA - Edice:  Pr�vodce - Autor:  Josef Pecinovsk�
Druh� aktualizovan� vyd�n� �sp�n�ho bestselleru tohoto �esk�ho odborn�ka na kancel��sk� programy vy�lo v tomto roce v GRAD� v edici Pr�vodce. Autor m� velk� praktick� zku�enosti s vyu�ov�n�m Excelu, a to jak na st�edn� �kole, tak v kurzech pro u�ivatele po��ta�� z praxe. P�i t�to �innosti pou�il des�tky p��klad�, kter� tvo�� z�klad t�to knihy. Kniha  obsahuje na 150 �e�en�ch p��klad�, kter� zahrnuj� nej�ast�j�� probl�my ze v�ech oblast�, v nich� lze Excel vyu��t, p�edev��m tedy ve �kolstv�, v kancel���ch a v dom�cnosti. P��klady jsou �azeny tak, aby se p�i pr�ci s Excelem p�ech�zelo od jednodu��� problematiky ke slo�it�j��. N�kter� p��klady v�ak rozsah v�e uveden� publikace p�ekra�uj�, co� plat� zejm�na o kapitol�ch, kter� se t�kaj� datab�z�, kontingen�n�ch tabulek, sc�n��� a sestaven� jednoduch�ch maker.
Z�ejm� to nebude prvn� kniha o Excelu, s kterou se setk�v�te a budete si proto cht�t ov��it do jak� m�ry by studium t�to knihy mohlo b�t pro v�s p��nosem.
GRADA v�m pro toto rozhodov�n� nab�z� nezvykl� komfort. P�edev��m chci upozornit na skute�nost, �e v�echny p��klady pou�it� v knize jsou k voln�mu sta�en� na str�k�ch GRADY v�novan�ch t�to knize. 

V�ce informac� o knize a o autorovi najdete na adrese:
 ZDE-ZDE
Vyu�it�m odkazu �Google preview� si m�ete prolistovat 20 % knihy: ZDE-ZDE
�pln� sada p��klad� z knihy ke sta�en� na adrese: ZDE-ZDE


http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�


7.10.09

10 ways to effectively estimate and control project costs

Estimating what a project will cost is only half the battle; controlling those costs during the project and after delivery is equally critical.
 
This information is based on a previously published article and is also available as a PDF download.
Building a better bottom line is just as important for an IT department as it is for the whole organization at the enterprise level. Implementing sound financial management within an IT framework is broader than simply being more efficient. Many factors are involved: an understanding of the main drivers of IT costs, aligning IT spending plans with overall business strategy, using financial resources efficiently, viewing IT expenditures as investments and having procedures to track their performance, and implementing sound processes for making IT investment decisions.
Estimating what a project will cost is only half the battle; controlling those costs during the project and after delivery is equally critical. In this article, we examine some methods to predict and manage costs, part of a sound basis for overall IT financial management.
1: Control baseline costs
2: Acknowledge hidden IT spending impacts
3: Understand long-term application costs
4: Understand IT cost estimation truths
5: Leverage current system investments
6: Implement short-term cost cutting measures
7: Implement long-term cost cutting measures
8: Implement pricing and chargeback mechanisms
9: Use governance to drive IT investment decisions
10: Quantify the value/benefit proposition for IT investments
V�ce se dozv�te na adrese:
http://blogs.techrepublic.com.com/10things/?p=1059&tag=nl.e053
---------------------------------------------------------------
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�

TenStep Integrated Project Management Suite

TenStep Integrated Project Management Suite

Methodology and more ... it's all here!

TenStep has the integrated suite of products that you need to enable project success. It is more than a methodology. It is the ultimate combination of sound project management processes and supporting content for skill-building
- all in one product
- Licenses for companies and individuals.
- Full world-class project management processes
- Techniques for every process
- Full e-classes eligible for PDUs
- Over 100 audio e-learning sessions

V�ce na adrese: ZDE-ZDE

30.9.09

The Agile Project Manager


Staying competitive in today�s economy means companies must deliver the right products to market faster than ever before. Agile methodologies are leading the way by helping software teams deliver products more frequently and with significantly higher quality. Making the switch to Agile practices challenges our traditional notions of software engineering best practices, project management methodologies, and team leadership styles. The Agile approach impacts every role on a project team differently and creates opportunities to learn new skills and new ways of working together.

Shifting toward Agile methodologies has a particularly significant impact on the Project Management community. Agile introduces an entirely new framework for planning projects and introduces new ways of managing time, cost, and scope. Agile challenges the Project Manager�s assumptions about certainty and encourages them to embrace change and manage risk through the delivery of working software. Collaboration, facilitation, servant-style leadership, coaching, and team building become signifi cant new skills that will help the Project Manager effectively lead Agile teams.
With these additional skills at their disposal, Agile Project Managers learn to deliver
greater value to the business in the face of uncertainty and change.
V�ce dozv�te na adrese:
http://www.requirementsnetwork.com/node/1942

26.9.09

Informace o obsahu �asopisu Syst�mov� integrace 2/09

Druh� ��slo leto�n�ho ro�n�ku (SI 2/09) bych bez zav�h�n� nazval malou
u�ebnic� informa�n�ho managementu a syst�mov� integrace.
�l�nky p�edstavuj� komplexn� pohledy na danou problematiku.
N�zvy �l�nk�:

- ��zen� z�skan� hodnoty v podnikov� informatice

- eJustice jako jeden ze z�kladn�ch kamen� eGovemmentu v �R …

- Obchodn� modely Software as a Service

Methods and tools for data and software integration Enterprise Service Bus

- Cloud Computing

- �lov�k a informa�n� syst�m

- Sestaven� projektov�ho t�mu (Porovn�n� p��stup� rigor�zn�ch a agiln�ch metodik)

- From Web 2.0 to Enterprise Web 2.0 and to Enterprise 2.0

- Mo�n� IT strategie v dob� hospod��sk� krize – ohl�dnut� za Syst�movou integrac� 2009

M�lo kdy se v jednom v�tisku odborn�ho �asopisu soust�ed� tolik
navazuj�c�ch kvalitn�ch pohled� na aktu�ln� problematiku ��zen� ICT.
Blahop�eji redak�n� rad� SI, p�edev��m jej�mu p�edsedovi J. Pourovi.
----------------------------------------------------------------

AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
Syst�mov� integrace, CHIP, ComputerWorld, CIO Business World,
Security World, ITSystems, �sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD,
Jak na po��ta�, Po��ta� pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC,
Connect!, Computer, Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto,
FOTOlife, ��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

21.9.09

"Process Performace Lifecycle".

Na sv�m port�lu jsem pro v�s vystavil PDF soubor s p�edn�kou
firmy IDS Scheer, v�novanou t�matu:
"Process Performace Lifecycle".
Obsahuje 35 slajd� pln�ch cenn�ch schemat, kter� mohou snadno
obohatit va�e p�edn�ky, �l�nky, nebo v�s prost� inspirovat.
Adresa prezentace:

http://www.akamonitor.cz/articles/ProcessPerformanceLifecycle.pdf

19.9.09

Technology Forum - A Virtual Tradeshow - Informace - Katolick�

Technology Forum - A Virtual Tradeshow
Pozv�nka:
System z Software Technology Forum - A Virtual Tradeshow
Broadcast Date: September 23, 2009 at 11 a.m. Eastern Daylight Time Tradeshow Starts (10:30 a.m. EDT - registration, visit the Exhibit Hall and Resource Center)
 
The global market, with its quick shifts in direction, is forcing businesses to lean on IT to deliver results faster, more efficiently and with less cost. Every facet of IT is impacted, and every professional who works in IT feels the pressure as application after application is deployed into the dynamic enterprise.
Keep up on the latest technology -- from hardware to software to the tools that maximize their value -- when you join us on Sept. 23, 2009 for our System z Software Technology Forum being delivered to you as a virtual tradeshow. Attending a tradeshow from your desktop gives you many benefits, in addition to saving travel time. Chat with technical experts, learn about new product enhancements and tools that can help you stay on top of the demands of your job, and gather materials you can study and reference later.
Don't miss our keynote speaker! Ray Jones, Vice President, Worldwide System z Software Sales, IBM Software Group, will give an update on System z software and how it can help your enterprise.
 
Virtual doors open at 10:30 a.m. EDT on Sept. 23, 2009, and will remain open through the duration of the virtual tradeshow.
Program virtu�ln� konference najdete na T�TO adrese.
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�

 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware, www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

16.9.09

Building Project Management Skills through Training and Coaching

Once the methodology has been selected, the PMO has to work to get the organization to adopt the common processes. Two of the primary ways this is done are through training and coaching services.

�ce se dozv�te na adrese: www.tenstep.cz resp. www.tenstep.com
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�

 

10.9.09

Seznam monitorovan�ch �asopis� na port�lu AKA MONITOR - z��� 2009

AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�,
Po��ta� pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!,
Computer, Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�, SAT & DVB-T mag.
www.akamonitor.cz/5xnej.htm

 

8.9.09

�sp�ch - produktivita a inovace 3/2009

www.e-api.cz
�t�hl� v�roba v r�zn�ch pr�myslov�ch odv�tv�ch
Zaveden� metody 5S v T�ineck�ch �elez�rn�ch, a.s.
�t�hl� v�roba - konkuren�n� v�hoda v dob� recese
V�roba hra�ek LEGO - skute�n�, dlouhodob� projekt
World Class Manufacturing v Plze�sk�m prazdroji
(Bonus aka) Material Flow Cost Accounting
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�
 

26.8.09

IT Systems 7-8/09

www.systemonline.cz
PLM syst�my pro ��zen� �ivotn�ho cyklu v�robku
�skal� n�stroj� pro projektov� ��zen�
Business Intelligence ve v�robn�ch podnic�ch
Jak za��t s virtualizac�
Pot�eba ��zen� dokumentace - dokumenty a incidenty
(Bonus aka) Elektronick� v�m�na dat aktu�ln�
P��loha: Outsourcing IT
- Vybran� pr�vn� aspekty SLA
- Data warehouse jako slu�ba
- Cloud computing p�ich�z�
 

19.8.09

A Guided Tour to the Application of BPM

��zen� proces�, jejich inovace a modelov�n�, p�edstavuj� p�edm�t
z�jmu v�t�iny firem, kter� usiluj� o zv�en� v�konnosti a efektinosti.
Dnes jsem narazil na materi�l, kter� m�e dob�e poslou�it pro
v�ukov� proces orientovan� na BPM.
Cituji abstrakt textu:
"This paper provides a survey of the practices and technology
related to business process 
management (BPM). Basic concepts
are explained, the transformational effect on the
enterprise is examined, and the value that BPM can create is
analyzed. The paper then 
presents a survey of the vast array
of technology that is related to BPM."
55-ti str�nkov� pr�vodce k aplikac�m Business Prcess Managementu
najdete na adrese:
http://viewer.bitpipe.com/viewer/viewDocument.do?accessId=102
Zdrav� V�s - Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor

31.7.09

Autotest pozornosti a pohotovosti - sout�n� hra "POST�EH"

P�ed 13-ti lety jsem naprogramoval ve Visual basicu 3.0 sout�n� hru, kter� slou�� sou�asn� jako autotest pozornosti a pohotovosti. Program automaticky n�hodn� vygeneruje 3 sady kole�ek ve 4 ( 6-ti ) barv�ch a rozm�st� je ve 3 pol�ch. Va��m �kolem bude co nejrychleji identifikovat, ve kter�m poli jsou um�st�ny 2 kole�ka stejn� barvy nejbl�e ( nejd�le ) od sebe. Hru jsem nazval "post�eh". DEMO verzi hry si m�ete st�hnout voln� z adresy:
http://www.akamonitor.cz/postreh.zip
Rozbalte si zip soubor do nov�ho adres��e.
Z�sk�te jeden exe soubor a soubor VBRUN300.dll.
Pravidla a n�vod k ovl�d�n� programu najdete
na adrese:
http://www.akamonitor.cz/postreh-pravidla.htm
V���m, �e se pobav�te.
Screenshot www.akamonitor.cz/postreh-obr1.jpg
A. Katolick�
HRA POST�EH

15.7.09

"Are You a Business Analyst?" - kopie �l�nku Paula Harmona

Na webu jsem na�el pozoruhodn� �l�nek nazvan� "Are You a Business Analyst?". 
Autor �l�nku - Paul Harmon - se v �l�nku zam�l� nad pojmy  „business Analyst“,
„software analyst“, „business process practicioner“ a „BPx“ ( business
process expert ). P�i tom vych�z� s vlastn�ho schematu identifikuj�c�ho zdroje
procesn�ch probl�m�.  Paul Harmon je zn�m� publicista a provozovatel port�lu
BPTrends.com, kde je origin�l �l�nku vystaven ( www.bptrends.com ).
Kopii �l�nku jsem pro Va�e pohodl� vystavil ke sta�en� na adrese:
http://www.akamonitor.cz/articles/business-analyst.htm
P�kn� letn� dny p�eje Arno�t Katolick�
http://weblogy.akamonitor.cz

29.6.09

ITSystemS 6/09

www.systemonline.cz

Managed services p�etvo�� ICT na poskytovatele slu�eb

Informa�n� syst�my pro spr�vu a �dr�bu majetku .

Elektronick� fakturace – nejen pos�l�n� da�ov�ch doklad�

Mana�ersk� rozhodov�n�  v dob� ekonomick�ch zm�n
Virtualizace v praxi (1)
(Bonus aka) Report�: Projektov� management 2009

27.6.09

Vyhled�v�n� v r�mci port�lu AKA MONITOR

Na domovskou str�nku AKA MONITOR ( www.akamonitor.cz )
byla za�azena funkce pro vyhled�v�n� v r�mci cel�ho port�lu.
Soubor webov�ch str�nek a jejich vz�jemn� vazby vznikaly
postupn� b�hem v�ce ne� 13-ti let a navigace mezi nov�mi
a star��mi str�nkami nen� nejsnadn�j��. Za�azen� funkce
vyhled�v�n� ( podporovan� Googlem ) by m�lo orientaci 
u�ivatel� v obsahu webov�ch str�nek port�lu v�razn� usnadnit.    

(Mnou) pozapomenut� webov� zdroj v�novan� BPM

Asi bych se m�l styd�t za to, �e jsem a� dosud naprosto p�ehl�el zaj�mav� webov� zdroj v�novan� BPM, kter�m je www.bpm.com.
Port�l se s�m prezentuje t�mito slovy:
„For over 5 years,
 BPM.com has been the Internet's top destination for articles, news, research and white papers on Business Process Management and workflow.  BPM is a process-centric approach to managing business operations, evolving from earlier and existing technologies and practices including business process re-engineering, workflow management, and document management.

Today with the advent of sophisticated process engines and management infrastructure, BPM is now viable enterprise-wide and one of the most exciting opportunities for business today. The entire life cycle of a business process can now be managed through BPM, creating one of the most rapidly growing market sectors for both services and technology. Never before have business and information technology converged to such a far-reaching extent. Properly implemented, BPM technology becomes part of the fabric of the corporation, the beating electronic heart of its operations.

We believe BPM will be recognized as the definitive source of sustainable competitive advantage for almost every medium to large enterprise. We also believe that how an organization implements BPM will determine the scale and nature of the potential advantage. Understanding BPM is therefore crucial to both business managers and IT managers. It is the role of BPM.com to provide news and in-depth articles about both the business and technology perspectives of business process management.“.

 

25.6.09

�sp�n� projektov� mana��r


Podtitulem:Jak se st�t mistrem projektov�ho managementu
Autor: Richard Newton
Vydala: GRADA

Kni�ka Richarda Newtona, kterou vydala GRADA, p�edstavuje praktickou a �tivou p��ru�ku. Stala se bestsellerem v z�padn� Evrop�. Zab�v� se t�m, jak �sp�n� zvl�dnout ��zen� projekt� v re�ln� praxi. Dozv�te se, co znamen� �sp�n� realizace projektu, jak porozum�t, kdo jsou va�i z�kazn�ci v projektu, co cht�j� a jak s nimi nejl�pe komunikovat, jak zjistit, co skute�n� je va��m projektem, jak projekt nastartovat, jak� jsou ide�ln� a nevhodn� styly komunikace a pr�ce, jak projekt ��dit a jak dostat z projektov�ho t�mu to nejlep��. V knize je uveden i p�ehled nejd�le�it�j��ch n�stroj� a technik PM. Najdete v n� i doporu�en�, kdy a jak projekt bez milosti "zav��t". Prostudov�n�m t�to knihy se dozv�te jak se st�t trvale �sp�n�m projektov�m mana�erem, schopn�m opakovan� realizovat projekty v�as a v r�mci rozpo�tu.

Obsah � n�zvy kapitol:
Kapitola 1 - Z�kladn� term�ny
Kapitola 2 - Naslouch�n� a mluven�
Kapitola 3 - Co opravdu je va��m projektem?
Kapitola 4 - Charakterov� vlastnosti projektov�ho mana�era
Kapitola 5 - Jak odstartovat v� projekt
Kapitola 6 - Osobn� styly
Kapitola 7 - ��zen� va�eho projektu
Kapitola 8 - T�m
Kapitola 9 - Limity znalost�
Kapitola 10 - Techniky projektov�ho managementu
Kapitola 11 - V�d�t, kdy ��ct "ne"

V�b�r d�l��ch t�mat:

- Stru�n� o n�zvoslov� pracovn�ch funkc�
- Sledy �innost�, projekty, programy a portfolia
- Komu jsou projekty ur�eny?
- Co je �sp�ch?
- Naslouch�n� - hled�n� porozum�n� po�adavk�m z�kazn�ka
- Jak je d�le�it� porozum�t zad�n� projektu
- Charakterov� vlastnosti projektov�ho mana�era
- �sudky v projektov�m managementu
- Dotek kreativity
- Jak odstartovat v� projekt
- �vahy o rizic�ch a rozpo�tov�ch rezerv�ch
- Projekt v re�ln�m sv�t� - praktick� probl�my a jejich p�ekon�v�n�
- Styly, kter� je t�eba povzbuzovat
- Jak zjist�te, �e m�te uplatnit ��d�c� z�sah?
- Zm�ny a jejich ��zen�
- Jak dostat z t�mu to nejlep��
- Obecn� zam��en� versus specializace
- Odborn� znalosti a obsah pr�ce projektov�ho mana�era
- Rejst��k n�stroj� projektov�ho mana�era
- V�d�t, kdy ��ct ne
- Kdy vlastn� pot�ebujete projektov�ho mana�era?
- Konstruktivn� "zabit�" projektu
O autorovi
Richard Newton se v pr�b�hu 20-ti let v�noval cel� �ad� �innost�. Pat�� k nim rozvoj informa�n�ch technologi� a v�voj programov�ho vybaven�, programy pro ��zen� podnikatelsk�ch zm�n, projekty v oblasti telekomunikac� nebo zaveden� nov�ch v�robk�. Richard Newton je dr�itelem in�en�rsk�ch titul� v oblasti stroj�renstv� a ekonomie, intenzivn� pracoval rovn� jako konzultant v oblasti ��zen�.

19.6.09

"Projektov� management podle IPMA"

Knihu vydala GRADA. 2009. Auto��: Jan Dole�al, Branislav Lacko, Pavel M�chal a kolektiv
Projektov� ��zen� je v sou�asn� dob� �asto sklo�ovan�m term�nem. O co ale vlastn� jde? Jak si ud�lat co nejkomplexn�j�� p�edstavu v p�ijateln�m �ase? Kolektiv autor� pod veden�m Ing. Jana Dole�ala si vyty�il pr�v� takov� c�l - komplexn� sezn�mit i laick�ho �ten��e s problematikou ��zen� projekt� a souvisej�c�mi t�maty na jednom m�st�, a to v prvn� publikaci v �R, kter� navazuje na mezin�rodn� standard projektov�ho ��zen� IPMA (International Project Management Asociation) a vyu��v� zku�enost� autor� z tuzemsk�ch projekt� a re�li�. Kniha je �len�na dle jednotliv�ch kapitol standardu IPMA (element�), vysv�tluje pojmy, p�edstavuje metody, popisuje souvislosti, uv�d� p��klady a obsahuje i ot�zky k samostatn�mu otestov�n� znalost�. Knihu je mo�n� pou��t nejen jako z�kladn� zdroj informac� o projektov�m ��zen�, ale i jako u�ebnici pro p��pravu k certifikaci dle IPMA, co� je doposud jedin� mezin�rodn� certifikace v projektov�m ��zen� prov�d�n� v �R (certifikuje Spole�nost pro projektov� ��zen� o.s.).

11.3.09

Projektov� management pro praxi

Recenze knihy autor� Stephena Barkera, a Roba Cole
Projektov� management pro praxi� s podtitulkem:
Co nejlep�� projektov� mana�e�i v�d�, ��kaj� a d�laj�
Kniha byla p�elo�ena z anglick�ho origin�lu �BRILLIANT PRQJECT MANAGEMENT - WHAT THE BEST PROJECT MANAGERS KNOW, SAY AND DO�, vydan�ho nakladatelstv�m Pearson Education Limited ve Velk� Brit�nii v roce 2007. Knihu vydala GRADA.

P�em�lel jsem jak tuto pozoruhodnou knihu nejv�rohodn�ji p�ibl�it. Jak se sami na
n�sleduj�c�ch ��dc�ch p�esv�d��te, v knize jsou pas�e,kter� prost� nelze popsat, kter� se mus� citovat. Proto jsem se rozhodl sestavit tuto recenzi formou okomentovan� �skl�danky�. M�j p��nos tedy spo��v� ve v�b�ru, dopln�n� a uspo��d�n� p�evzat�ho obsahu. Mysl�m si, �e mohu m�t �ist� sv�dom�, �e jsem pro z�jemce o obsah knihy a o autory zvolen� pojet� v�kladu tohoto obsahu, u�inil takto to nejlep�� co jsem mohl.

Cit�t: �P�t d�vod�, pro� stoj� za to st�t se projektov�m mana�erem
1. Je to zaj�mav� a n�ro�n� pr�ce. Va�i pozornost bude v�dy zam�stn�vat n�jak� probl�m a nikdy se nebudete nudit.
2. Uspokojen� z pr�ce je nezm�rn�. Zejm�na tehdy, kdy� jste u n��eho od za��tku a� do konce.
3. R�znorodost je ko�en�m �ivota. ��dn� dva projekty nejsou �pln� stejn� a v�dy se m�ete nau�it n�co nov�ho.
4. Jedn� se o pr�ci s lidmi. Na sv� cest� potk�te spoustu zaj�mav�ch lid�.
5. Nikdy nebudete bez pr�ce. Sv�t se nikdy nedostane do situace, �e by do�ly projekty, kter� je pot�eba ��dit.�

Cit�t: �Pokud jste pr�v� nastoupili nebo chcete zacelit n�kter� zjevn� mezery ve va�ich dovednostech, neo�ek�vejte, �e se z v�s stane skv�l� projektov� mana�er p�es noc. A� ji� v�ak jste nov��ek nebo ost��len� odborn�k, nebudete muset �ekat cel� t�dny, ne� se v�m vlo�en� investice vr�t�. Existuje mnoho technik a praktick�ch rad, kter� m�ete pou��t ihned a kter� p�inesou okam�it� v�sledky � n�co skv�l�ho pro ka�d� den.�

Cituji: �Jako u ka�d�ho jin�ho pr�vodce, museli jsme i vyb�rat, kter�m t�mat�m se budeme v�novat. Pozornost jsme zam��ili p�edem na to, co budete moci v praxi nejl�pe pou��t a co bude mo�n� aplikovat okam�it�. Uk�eme v�m triky �emesla a past�, kter�m byste se m�li vyhnout. Nejlep�� v�ak na na�ich rad�ch je to, �e jsou vyzkou�eny a otestov�ny v re�ln�m sv�t� projektov�ho managementu.
Je toho mnoho, co bychom mohli ��ci o tradi�n�ch t�matech projektov�ho managementu, stejn� jako m�eme dlouze vypr�v�t o jeho lidsk� str�nce, kter� b�v� �asto p�ehl�ena. Projektov� mana�e�i se ne v�dy tr�p� jenom �skal�mi sv�ch pl�n� a seznamy rizik projektu, tr�p� se rovn� s lidmi!�

Cit�t: �Skv�l� projektov� mana�e�i jsou
a) Zru�n� v discipl�n�ch, kter� tvo�� j�dro projektov�ho managementu. V�d�, jak se postavit k budov�n� d�v�ryhodn�ch a d�kladn�ch projektov�ch pl�n�. P�edv�daj� pot�e a dok�ou jim efektivn� �elit. Jsou schopni pl�novat a ��dit sv� zdroje a v�d�, �e to, co maj� dodat, mus� vyhov�t ��elu pou�it�.
b) Talentovan� v pr�ci s lidmi. Vedou sv� t�my a v ka�dodenn� pr�ci vytv��ej� podm�nky pro dosa�en� �sp�chu. Jakkoliv z�ejm� se to m�e zd�t, jsou opravdov�mi odborn�ky ve veden� efektivn�ch porad a pracovn�ch sch�zek.
c) Jsou v�dy dychtiv� se pou�it. V�d�, �e v�dy existuje prostor pro roz���en� v�domost�. P�i vlastn�m sebevzd�l�v�n� dok�ou t�it z vlastn�ch zku�enost�, stejn� jako ze zku�enost� jin�ch.�

T�mata, kter� jsou zastoupena v t�to knize:
a) Z�kladn� dovednosti projektov�ho managementu
Pl�nov�n� projekt�, pr�ce s riziky a probl�my, ��zen� kvality, pl�nov�n� a ��zen� c�roj�.
b) Dovednosti souvisej�c� s ��zen�m lid�
veden� lid�, efektivn� ��zen� porad, techniky ��zen� diskus�.
c) Pou�en� z projektu
Z�sk�n� a vyu�it� zku�enost�.

Osnova knihy � n�zvy kapitol
1. Cesta ke skv�l�mu projektov�mu managementu
2. Um�n� pl�nov�n� projektu
3. ��zen� rizik a probl�m� projektu
4. Dodejte z�kazn�k�m kvalitu
5. ��zen� zdroj�
6. Veden� t�m� k efektivit�
7. Produktivn� komunikace
8. Veden� t�mov� diskuse
9. Pou�te se!
10. Cesta ke skv�l�mu projektov�mu managementu

V�b�r d�l��ch t�mat, kter� mne zejm�na zaujala:
Pl�n je v�c ne� pouh� �asov� rozvrh projektu
Stru�n� popis procesu
Krok 1: Identifikace kl��ov�ch rizik a probl�m�
Krok 2: Pl�nov�n� z�sah�
Krok 3: Monitorov�n� a kontrola
Dohoda o tom, co bude vyhovuj�c�.
Ov��ov�n� kvality.
Jak se vyrovnat s n�zk�mi o�ek�v�n�mi
Nen� to pouze o pen�z�ch
Nepodce�ujte d�le�itost kvalifikovan�ch odhad�
Budov�n� rezerv v oblasti zdroj�
Budov�n� projektov�ho t�mu
Porady mohou m�t mnoho odst�n�.
Kl��ov� principy �sp�n�ho veden� t�mov� spolupr�ce
M�jte p�im��en� o�ek�v�n�
Vytvo�en� prost�ed� podporuj�c� proces u�en�.
Um�n� se pou�it
Formulovat pou�en�
Co z v�s ud�l� skv�l� projektov� mana�ery?
Soustavn� zlep�ov�n�

Moudrost autor� a tedy i knihy vyjad�uj� n�sleduj�c� cit�ty, kter�mi jsou uvedeny jednotliv� kapitoly: 10 kapitol � 10 cit�t� ( autory cit�t� najdete v knize )
�HODNOTA KNIHY M� B�T M��ENA PODLE TOHO, CO SI Z Nf MَETE VZ�T*
�DOBR� PL�N, KTER� MATE DNES, JE LEPSf NE2 SKV�L� PL�N, KTER� BUDETE M�T Z�TRA.�
�SPOUSTA LID� si PLETE SPATN� ��ZEN� s OSUDEM.�
�NESTA��, �E D�L�ME, co JE v NA�ICH SIL�CH. N�KDY MUS�ME D�LAT TO, co SE OD N�S PO�ADUJE.�
NEMAM PEN�ZE, ZDROJE ANI NAD�JI. JSEM NEJ��ASTN�J�� �LOV�K NA SV�T�.�
�TOU NEJHLUB�� PODSTATOU VEDEN� JE, �E MATE VIZI. MUS�TE PROST� VEDET, NA JAKOU TRUBKU HRAJETE.
�JEDNAN� JE UD�LOST, KTER� BERE MINUTY A MA�� HODINY*
�SEHNAT DOBR� HR��E JE SNA DAT JE DOHROMADY, ABY HR�LI, TO JE TA SLO�IT� ��ST.�
�MUS�TE SE U�IT z CHYB, KTER� UD�LALI OSTATN�. NEN� TOTI� MO�N�, ABYSTE �ILI TAK DLOUHO, ABYSTE JE V�ECHNY MOHLI UD�LAT VY SAMI,�
�JENOM NUDN� LID� jsou OSLNIV� u SN�DAN�. �

V�b�r t�mat nejzaj�mav�j��ch shrnut� - rad a tip� - za�azen�ch do knihy:
Rychl� prov�rka stavu projektu: p�t vhodn�ch ot�zek na za��tek P�t kritick�ch prvk� ka�d�ho dobr�ho pl�nu
Nejd�le�it�j�� n�klady, o nich� mus�te p�em�let p�i sestavov�n� rozpo�tu
Tipy pro sestaven� realistick�ho �asov�ho rozvrhu
Metody identifikace rizika probl�mu
Syst�m hodnocen� rizik a probl�m�
Stanoven� z�va�nosti rizika nebo probl�mu
Tipy pro posouzen� toho, zda projekt vyhovuje ��elu
Faktory, je� byste m�li zva�ovat, kdy� pl�nujete extern� kontrolu kvality
Nejv�t�� n�strahy tvorby kvalifikovan�ch odhad� se objev�, kdy�
Tipy pro vyhled�v�n� �len� projektov�ho t�mu
P�t tip�, jak demotivovat
Praktick� n�m�ty jak zaujmout a vyvolat nad�en�
Organizace porad v kostce
Tipy pro p��pravu porady
P�t nejlep��ch zp�sob�, jak zni�it poradu na sam�m za��tku
�ty�i z�kladn� dle veden� t�mov� spolupr�ce
Postupy, kter� mohou zv�it �ance na produktivn� jedn�n�
T�i metody, kter� projektov� mana�e�i pou��vaj� nej�ast�ji
Jednoduch�**^ na brainstorming
Jednoduch� n�vod na brainstorm�ng
Jednoduch� postup tvorby rozhodnut� na z�klad� stanoven�ch krit�ri�
Juch� postup anal�zy p���in
Kombinov�n� metod veden� t�mov� diskuse: p��klady
Jak m�ete �vyu��t� zku�enosti z jin�ch projekt�
Jak propagovat kulturu u�en�
Doporu�en� pro pou�en� z projektu
Jak se pou�it
Neform�ln� metody, jak se pou�it
Skv�l� projektov� mana�e�i jsou�
Sedm zvyk� skv�l�ch projektov�ch mana�er�
Skv�l� p��le�itosti r�stu

Kniha je ps�na p�ehledn�, srozumiteln� a m� logickou osnovu.
Ka�d� kapitola je opat�ena Slovem na �vod a Shrnut�m.
V ka�d� kapitole najdete:
- �ivotn� zku�enosti p�n� Barkera & Colea
- Kl��ov� tipy p�n� Barkera & Colea
- Z�v�re�n� slovo p�n� Barkera a Colea ohledn� zah�jen� projektu
- Co by se projektov�mu mana�erovi st�t nem�lo (ale co se stalo)
Potvrzuji t�m opr�vn�nost obsahu anotace ( uveden� na webu vydavatele )
V anotaci se prav�: �Tato kn�ka se od ostatn�ch publikac� o projektov�m managementu odli�uje svou zna�nou prakti�nost�, srozumitelnost� a jednozna�nou orientac� na ka�dodenn� praxi projektov�ho mana�era. Nab�z� cenn� zku�enosti a osv�d�en� rady a jak �sp�n� ��dit projekty, jak je pl�novat, ��dit rizika, zdroje a kvalitu, jak vytvo�it a ��dit projektov� t�my, v�st efektivn� porady o projektu, vyjedn�vat a dov�st projekt k stanoven�m v�sledk�m. Jednotliv� kroky a n�stroje p�ibli�uje jednodu�e, srozumiteln� a prakticky. Odkr�v�, co nejlep�� projektov� mana�e�i v�d�, ��kaj� a d�laj�.�

Cit�t na z�v�r t�to recenze : �Shroma��ov�n� zku�enost� vy�aduje, abyste investovali �as a zdroje a uvedli je do �ivota. Mohou b�t jakkoliv chytr� nebo d�kladn�, ale nebudou k ni�emu, pokud se v�m je nepoda�� prosadit a zu�itkovat. Jedin� krit�rium pro posuzov�n� lekc� by m�lo b�t to, jak u�ite�n� opravdu jsou. Nez�le�� na tom, jak obs�hl� je va�e zpr�va, z�le�� na tom, co s n� ud�l�te.
Aby se pou�en� opravdu stala t�m, co od nich o�ek�v�te, je pot�eba abyste vytvo�ili zdrav� projektov� prost�ed� s kulturou, kter� se neuchyluje k v��itk�m a nepova�uje chyby, kter� se stanou, za konec sv�ta. Pot�ebujete vytvo�it kulturu, kter� podporuje inovaci a propracovan� postupy. Vy, jako projektov� mana�e�i, mus�te t�m odvr�tit od osobn�ch pomst a sebeobvi�ov�n�.
Mnoho projektov�ch mana�er� se na hodnotu vyhled�v�n� a pou��v�n� zku�enost� d�v� se skeps�. Mysl�me si, �e budete p�ekvapeni, jak velkou okam�itou n�vratnost mohou m�t. Svolejte sv�j t�m je�t� dnes a zeptejte se: �Co bychom mohli d�lat l�pe pr�v� te��?� Jakmile to ud�l�te, nemus�te se strachovat o budoucnost.
Doc. Arno�t Katolick�
11.3.2009

11.2.09

Free project management templates and tools?

Want free project management templates and tools?
Here you can download free project management tools to help you successfully
manage projects. These tools include a project ebook, free risk templates,
free project management articles and a free bi-weekly newsletter for project
managers and teams
http://www.method123.com/project-management-tool.php

How to Start New Projects

Na port�lu Method123 byla vystavena n�sleduj�c� doporu�en�:
So you've landed a new project. What do you do next? How do you start up the new project �quickly and efficiently? We'll tell you how. Read on to find out tips and hints on...�Every time you're given a new project, take these steps to ensure you're on the right�track from the outset:
Taking Responsibility: Before you agree to take on the responsibility of managing a�project, make sure there is adequate sponsorship, and that you have adequate funding and�resources to complete it on time. Your gut feel should be that the project is achievable�and that whatever happens, you'll have the full support of your Sponsor through e�project. If it's not feasible or you lack support, then solve these two problems first,�before you start out.
Clarifying the Scope: Great, so you've agreed to take responsibility. The next step is to �review the scope of the project to ensure that all of the deliverables to be produced �during the project are adequately defined. You don't want to get part way through the�project only to find that your customer actually wanted additional deliverables that�weren't planned.
So sit down with your customer and clarify all of the deliverables on day one. The�complete set of deliverables forms the "scope" of the project and it's critical that you�document these in as much depth as you can, before you get started.
The Deadline: A "Project" is an activity which must be delivered by a specified date. That �date is usually called the project "Deadline". You need to agree the deadline with your�customer, and it must be feasible to achieve.�Rather than agreeing on a fixed date, instead try and agree on a fixed timeframe for�delivery. Set an "ideal delivery date" and a "last delivery date". Make the ideal delivery�date achievable. That way, the last resort date, which may be a week, month or more later,�gives you the contingency you need in case the project is delayed.
Setting Priorities: Now that you have an approved set of deliverables, scope and deadline, �you need to set the project priorities. Do this by showing your customer the complete list�of deliverables to be produced, and ask them "if for whatever reason, we couldn't complete �all of the deliverables on time then which could be done after the deadline, if any?". �Push as hard as you can to get them to agree that some deliverables can be produced after�the deadline if need be, because it gives you extra contingency for when you need it. Then�ask your customer to prioritize the list of deliverables from highest to lowest so that�you can align these priorities with the tasks in your plan.
Understand the Drivers: You really need to understand as much as possible about your �customer's business to know why the deadline, scope and priorities have been set as they�have. Ask your customer what's driving the deadline, why you can't reduce the scope�further and why the deliverables have been prioritized as they have. It's critical that�you understand the answers to these questions before you start out, so that you satisfy�their requirements in full.�Also, document these conversations with your customer and get them to formally approve�them. That way, you have a formal agreement of the scope, deadline, priorities and drivers�at the outset.�To help you do this, download the Project Management Kit of templates. They help you�document the scope, priorities and business drivers, and then create plans for delivering�projects on time. They also include real-life practical examples to save you time.

19.10.08

Dal�� weblogy na AKA MONITORu

R�d bych V�m p�ipomenul existenci dal��ch, t�maticky bl�zk�ch weblog�: informa�n� management, total information quality management, risk-management, business process management, requirements management, ITIL-CoBIT-ITSM, digifoto, nov� knihy a dal��, kter� najdete vyu�it�m rozcestn�ku na weblogy:http://weblogy.akamonitor.cz.

18.7.08

��zen� projekt�

Knihu s v�e uveden�m n�zvem a s podtitulkem: "Nejlep�� praktiky s uk�zkami v Microsoft Office", napsal pro CPress Drahoslav Dvo��k. Vych�z� p�i tom z pozn�n�, �e �sp�n� ��zen� projekt� nespo��v� jen v ovl�d�n� aplikace Microsoft Project, ale p�edev��m ve znalosti princip�, c�l� a metod samotn�ho ��zen� projekt�. Kniha Drahoslava Dvo��ka se v�nuje oboj�mu ve vz�jemn� prov�zanosti: v�kladu obecn�ch z�sad projektov�ho ��zen�, v�etn� osv�d�en�ch zku�enost� a p��klad� z praxe, i jejich uk�zkov�ch aplikac� v programu Microsoft Project, v �ad� program� sady Office 2007 (Excel, Word, Outlook, Visio, InfoPath, OneNote, Groove) a v serverov�ch produktech Project Server 2007 a Project Portfolio Server 2007.
Na z�klad� prostudov�n� knihy zdokonal�te sv� schopnosti v oblati PM.
Dok�ete l�pe:
- P�ipravit, napl�novat, sledovat a ��dit projekty
- Vyu��vat n�stroje projektov�ho ��zen�
- Hodnotit projektov� z�m�ry
- Vytv��et a efektivn� pou��vat my�lenkov� mapy
- Pl�novat n�klady a zdroje projektu
- Rozpozn�vat a �e�it mo�n� rizika
- Hodnotit proveden� projektu a stavu portfolia
Nahl�dnut� do obsahu:
- Navigace v soustav� Projektov�ho ��zen�
- Iniciace projektu
- Pl�nov�n� projektu: Dimenze proveden�
- Pl�nov�n� projektu: Dimenze �asu
- Pl�nov�n� projektu: Dimenze n�klad�
- Sledov�n� pr�b�hu projektu
- ��zen� projektu
- Ukon�en� projektu
- P��lohy
-- Microsoft Office Project 2007 � pokro�il� techniky
-- Microsoft Office Project Server 2007 � p�ehled administrace
-- Windows SharePoint Services 3.0 a Microsoft Office SharePoint Server 2007
-- Microsoft Office Project Portfolio Server 2007 � stru�n� p�edstaven�
-- Dal�� aplikace pro podporu projekt�
Autor knihy Drahoslav Dvo��k v�nuje pr�ci se z�kazn�ky spole�nosti Microsoft. B�hem sv� praxe na�erpal bohat� zku�enosti, kter� se v knize sna�� maxim�ln� zohlednit.
Detailn� obsah knihy, uk�zky vybran�ch str�nek a jednu celou kapitolu, najdete na
T�TO adrese.

2.6.08

Jak projektov� ��zen� vn�m� �irok� ve�ejnost

Pod n�zvem �V�sledky pr�zkumu zam��en�ho na projekty jednotlivc��, opublikoval 31. kv�tna 2008 Ing. M�ra Vlach z�skan� a vyhodnocen� v�sledky sv�ho pr�zkumu, proveden�ho v b�eznu 2008. V�sledky se op�raj� o odpov�di n�kolika des�tek respondent�.
Z�v�r pr�zkumu formuluje autor takto:
"Znalost teorie projektov�ho ��zen� m� jen omezen� vliv na ochotu jednotlivce p�ijmout pov��en� k ��zen� projektu a jeho sebed�v�ru. V�razn�j��mi faktory se zdaj� b�t m�ra p�edchoz�ch zku�enost� a znalost problematiky konkr�tn�ho p�edm�tu projektu."
Toto jsou jen n�kter� ze zji�t�n� vypl�vaj�c�ch z pr�zkumu zam��en�ho na zji�t�n� postoje b�n�ch lid� k projektov�mu ��zen�. Pln� zn�n� najdete na T�TO adrese.
Zpr�va o v�sledc�ch pruzkumu �zce souvis� s pojedn�n�m t�ho� autora na t�ma �Projektov� ��zen�� ze dne 17. 5. 2008. Z textu pojedn�n� byla pro pr�zkum d�le�it� zejm�na definice projektov�ho ��zen�: �projektov� ��zen� ch�peme jako uplatn�n� v�domost�, dovednost�, n�stroj� a technik na aktivity projektu za ��elem dosa�en� projektov�ch c�l�", kterou autor p�evzal ze zdroje: �A Guide to the Project Management Body of Knowledge - PMBOK guide, 2004�. Cituji d�le ing. M. Vlacha: �Jin�mi slovy, je to zp�sob, kter�m dosahujeme c�le projektu. N�zev projektov� ��zen� se pou��v� hlavn� tehdy, kdy� je na tuto oblast zam��ena pozornost sm��uj�c� ke zv�en� efektivity tohoto procesu.�
Pln� zn�n� uveden�ho textu najdete na T�TO adrese.

11.5.08

The Premium Project Management PrepCast�

Premium PM PrepCast je placen� webov� informa�n� slu�ba, slou��c� p��prav� projektov�ch mana�er� ( a jin�ch z�jemc� ) na certifika�n� zkou�ky z oblasti PM. Pokr�v� obsah PMBOOK Guide a nav�c obsahuje �adu nezbytn�ch model�, formulek, teoretick�ch poznatk�, pot�ebn�ch k �sp�n�mu slo�en� zkou�ky ( PMP Certification exam.). Jednotliv� episody jsou stru�n�, srozumiteln�. Ka�d� episoda ( z 89-ti v sou�asn� dob� ) je 25-ti minutov� pocast, zam��en� na jedno d�l�� t�ma, koncept nebo proces. Jsou ve form�tu MP3, tak�e jsou p��stupn� p�es nejr�zn�j�� hardware. V�b�r ze seznamu zp��stupn�n�ch episod a odkaz na str�nku s uk�zkou stru�n�ho zad�n� a s ot�zkami vztahuj�c�mi se k dan�mu d�l��mu t�matu najdete ve zpr�v� opublikovan� ve weblogu
v�novan�m ITIL - ITSM - CoBIT www.akamonitor.cz/ITIL/.

9.4.08

BMP. Z��zen� nov�ho weblogu.

Projektov�, znalostn� a procesn� management maj� k sob� v mnoha re�ln�ch situac�ch velmi bl�zko. Jak jsem uvedl v d��v�j�� zpr�v�, to po �em p�i realizaci inova�n�ch z�m�ru management firem a instituc� nejv�ce tou��, je schopnost prov�z�n� p��stupu v�ech t�� disciplin.
P�esto jsem se rozhodl z�it z�b�r tohoto weblogu na problematiku projektov�ho managementu a pro t�matiku procesn�ho ��zen� jsem z��dil samostatn� odborn� weblog ( www.akamonitor.cz/BPM.htm). T�ma knowledge managementu je pokryto samostatn�m miniport�lem, na kter� se m�ete dostat z menu na domovsk� str�nce vzd�l�vac�ho a informa�n�ho port�lu AKA MONITOR ( www.akamonitor.cz ). Nov� port�l podporuje, stejn� jako v�echny d��v�j��, slu�bu RSS, tak�e nebude probl�m sledovat novinky. Zaj�mav� informace k odborn� t�matice lze z�skat rovn� na str�nk�ch v�novan�ch recenz�m knih ( http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/ a monitoringu �asopis� ( www.akamonitor.cz/aktualni.htm ).

6.4.08

BPM port�l v �esk�m pod�n�


Procesy, procesn� ��zen� ( BPM) a procesn� p��stup, jsou term�ny, s kter�mi se dnes setk�v�me v nejr�zn�j��ch souvislostech na ka�d�m kroku. P�i tom doned�vna bylo velmi nesnadn� naj�t v �esk�m jazyce liter�rn� nebo webov� zdroj, kter� by byl dostupn� a p�i tom na profesion�ln� �rovni. ( V rubrice RECENZE a ve weblogu "NOV� KNIHY" na port�lu AKA MONITOR najdete odkazy na n�kolik knih na dan� t�ma.) Know-how z oblasti procesn�ho ��zen� p�edstavuje z�klad inovace ��zen� firem a instituc�. Poradensk� firmy, pro kter� je ve st�le v�t�� m��e oblast BPM jedn�m z neslibn�j��ch segment� trhu, d�vaj� nahl�dnout do sv� kuchyn� jen v m��e nezbytn� pro efektivn� reklamu sv�ch aktivit. Pova�uji proto za vhodn� upozornit na webov� zdroj, kter� vych�z� z�jemc�m o BPM vst��c a to na profesion�ln� �rovni a zdarma. T�mto zdrojem je BPM port�l, kter� najdete na webov� adrese http://www.procesy.cz/ . Z profilu BPM port�lu se dozv�me, �e port�l poskytuje znalostn� servis pro BPM v �esk� a Slovensk� republice mana�er�m, konzultant�m, specialist�m IT, profesion�l�m zodpov�dn�m za syst�my ��zen� ve velk�ch spole�nostech, mal�ch firm�ch i nekomer�n�ch organizac�ch, �ir�� odborn� ve�ejnosti a student�m. Je platformou pro odborn� publikov�n� akademick�ch a v�deck�ch pracovn�k� a nab�z� prostor pro prezentaci praktick�ch p��stup� specializovan�ch dodavatel�.
Mezi t�mata, kter� jsou na BPM port�lu prezentov�na, pat�� zejm�na: Architektura podnik�n�, BPM a SOA, BPM pro mana�ery, Modelov�n� znalost�, M��en�, N�stroje BPMS, Organiza�n� ��zen�, Pravidla, Referen�n� modely, Rizika, Strategie, Znalosti, �sp�n� BPM.
V tomto m�m weblogu najdete �as od �asu upozorn�n� na konkr�tn� pozoruhodn� zdroj t�kaj�c� se BPM, kter� bude na BPM port�lu vystaven.

13.3.08

The TenStep Store

Novou, pozoruhodnou slu�bu nab�z� zn�m� port�l TenStep.com:
The TenStep Store is filled with neat methodology products - all in one place. Many of these interesting products and services are offered by some of the leading companies in the project management and methodology fields.
The TenStep Store:
http://www.tenstepstore.com/
TenStep Store Product Index:
http://www.tenstepstore.com/detail/0.6SiteIndex.html

2.1.08

Historie a budoucnost projektov�ho managementu

Ji� n�kolikr�t jsem upozor�oval na cenn� zdroj informac� t�kaj�c� se PM ICT, PM IS a pod.
Dnes jsem - v r�mci sv� spolupr�ce s tv�rci obsahu port�lu
http://www.20minuteitmanager.com/
obdr�el dal�� velmi cennou p�edn�ku.
Jde o 4,5 MB soubor, obsahuj�c� 20-ti minutovou zaj�mavou p�edn�ku ( ENG ) na t�ma:
�Historie a budoucnost projektov�ho managementu�.
Nechte se m�lit anglick�m nazvem p�edn�ky:
"History of Project Management"
P�edn�ej�c� � majitel a �editel firmy TenStep � Tom Mochal - stru�n� prob�r� hlavn� v�vojov� etapy PM s t�m, �e v druh� ��sti klade akcent nejen na trendy t�kaj�c� se projektov�ho managementu obecn�, ale zejm�na na v�voj n�rok� na pr�ci projektov�ho mana��ra. P�edstava o zm�n�ch v povaze pr�ce projektov�ho mana�era by m�la b�t ( v dne�n� dob�, kdy se rozb�haj� tis�ce projekt� EU ) nezbytnou sou��st� know-how ka��ho PM.
Obsah v�cn� podan� p�edn�ky zasluhuje pozornost.
O projektu 20minutemenager.com se dozv�te v �esk�m jazyce v�ce na n�sleduj�c� adrese:
http://www.akamonitor.cz/2007/01/20-minute-it-manager.html.

21.11.07

Za��n�me ��dit projekty

Computer Press, a.s. vydal v t�chto dnech velmi zaj�mav� a tematicky aktu�ln� titul �Za��n�me ��dit projekty�. Jde o p�eklad druh�ho vyd�n� knihy Jamese Taylora, projektov�ho mana�era s PMI certifik�tem a v�ce ne� 37 lety zku�enost� s ��zen�m projekt�. J. Taylor je autorem knih Managing Information Technology Projects a Projet Management Workshop.
Podle koment��e ke knize, uveden�ho na zadn� stran� �esk�ho vyd�n� knihy a na webu, je sice publikace ur�ena pro ty, kte�� nemaj� s ��zen�m projekt� zat�m v�t�� zku�enosti, tj. jak pro �pln� za��naj�c� projektov� mana�ery, tak pro ty, kte�� projekty ��d� teprve kr�tkou dobu. Ale nenechte se zm�st! Sta�� se zamyslet nad obsahem knihy, aby ka�d� trochu zku�en� PM pochopil, �e p��nos knihy nen� vy�erp�n mno�inou jednotliv�ch, srozumiteln� podan�ch doporu�en�. Autor prezentuje ucelen� syst�m know-how pro ��zen� projekt�. Zku�enosti z anal�z m�n� �sp�n�ch projekt� ukazuj�, �e jednou z hlavn�ch p���in pot�� je nekomplexn� a m�lo syst�mov� aplikace poznatk� PM. Proto jsem p�esv�d�en, �e kniha m� co ��ci nejen za��te�n�k�m, ale i zku�en�m projektov�m mana�er�m, kte�� dok�ou ��st i mezi ��dky.
P�esv�d�iv� proto p�sob� p�ehled toho, co m�e �ten�� studiem knihy J. Taylora z�skat:�ten�� se dozv�:
- jak p�ed�vat, ale tak� p�ij�mat zpr�vy, aby byly co nejp�esn�j�� a nedoch�zelo k jejich zkreslov�n�
- jak vyjedn�vat se zadavatelem projektu, ale tak� s vlastn�mi lidmi
- pro� by m�l b�t projektov� mana�er i skv�l� v�dce, jak b�t lidem p��kladem
- co je to tzv. hierarchick� rozklad produkt�, k �emu slou��
- jak v�m p�i pl�nov�n� projektu pom�e anal�za, r�zn� diagramy a s�ov� grafy
- pro� je nutn� m��it a jak stanovit tzv. dosa�enou hodnotu
- jak� metody v�b�ru projektu existuj� a kdy je kter� vhodn�
- co zahrnuje tzv. f�ze definov�n� projektu
- kter� organizace pro ��zen� projekt� existuj� a ��m se vyzna�uj�
- jak� �innosti zahrnuje tzv. v�vojov� f�ze jak m� prob�hat f�ze implementace
- na co bychom nem�li zapomenout p�i f�zi ukon�ovac�.
Stru�n� obsah knihy, charakterizuj�c� velmi p��stup autora a strukturu discipliny:
PRVN� ��ST - Lidsk� dovednosti a technick� n�stroje
SEKCE I - Lidsk� dovednosti
KAPITOLA 1 - Odbornost projektov�ho ��zen�
KAPITOLA 2 - Um�n� komunikovat
KAPITOLA 3 - Um�n� vyjedn�vat
KAPITOLA 4 - Um�n� v�st kolektiv
SEKCE II - Technick� n�stroje
KAPITOLA 5 - Hierarchick� rozklad produkt�
KAPITOLA 6 - S�ov� anal�za
KAPITOLA 7 - Dosa�en� hodnota
DRUH� ��ST - ��zen� projektu
KAPITOLA 8 - Projekt a v�b�r projektov�ho mana�era
KAPITOLA 9 - Koncep�n� f�ze: definov�n� projektu
KAPITOLA 10 - Projektov� ��zen� v r�zn�ch organiza�n�ch struktur�ch
KAPITOLA 11 - Kancel�� pro ��zen� projekt�
KAPITOLA 12 - V�vojov� f�ze
KAPITOLA 13 - Implementa�n� f�ze
KAPITOLA 14 -Ukon�ovac� f�ze�
Knize pat�� d�stojn� m�sto v knihovn� ka�d�ho PM pracovi�t�!

16.7.07

��zen� projekt� v IT

Doporu�uji Va�� pozornosti upout�vku na novou knihu CPressu! Jde o titul "��zen� projekt� v IT". Informaci o knize, v�etn� odkaz� na doprovodn� zdroje, najdete na adrese: www.akamonitor.cz/newbooks.htm.

27.2.07

Nov� verze sv�tov� proslul�ho port�lu TenStep.com

Doporu�uji Va�� pozornosti informaci, kterou jsem opublikoval na str�nce weblogu v�novan�ho Requirements managementu www.akamonitor.cz/SRM.htm. T�k� se zm�n ve form� a obsahu sv�tov� proslul�ho port�lu v�novan�ho cel�mu procesu projektov�ho managementu - TenStep.com.