Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

RECENZE

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2005

 

Tvoříme přístupné webové stránky

David Špinar

 


 

       Přínos internetu pro společnost v roli komunikačního, informačního  a poznatkového nástroje je již nesporný. Čím větší části společnosti bude tento nástroj přístupný, tím širší budou možnosti vzniku společensky přínosných projektů. Jeden z takových je zaměřen na modernizaci IS veřejné správy, zahrnující široký styk občanů s úřady.
        Na českém knižním trhu existuje řada publikací, zabývajících se  problematikou webových prezentací, tvorbou webových stránek, webdesignem atd. Většina z nich se snaží akcentovat uživatelský pohled na www stránky, jako východisko pro jejich tvorbu. Webové stránky jsou – vědomě nebo nevědomky - orientovány na zdravou část populace, u které jedinými barierami pro využití webu je počítačová gramotnost a možnost přístupu na internet. Existující knihy hovoří sice o použitelnosti www  stránek, ale přístupnosti stránek, jako jedné ze složek použitelnosti, věnují malou pozornost. Zajištění vysoké návštěvnosti webových portálů, především v komerční sféře, je věnována velká pozornost ve sférách marketingu, propagace, reklamy atd. S adresami www stránek  se sekáváme na každém kroku. Je až překvapivé, jak málo si uvědomujeme, že existuje velká část společnosti, pro kterou uvedená propagace nepřináší vůbec nic bez aktivního úsilí o odstranění těch nejvážnějších barier – barier souvisejících se zdravím lidí. Jde o velkou skupinu potenciálních uživatelů internetu – o handicapované občany:
- zrakově, sluchově a pohybově postižené
- o lidi s poruchami učení a soustředění
- a o lidi s alternativními zobrazovacími zařízeními.
Málo kdo si povšiml skutečnosti, že moderní webové technologie,trochu paradoxně, mají samy o sobě tendenci ke zvyšování a ne ke snižování barier využitelnosti www stránek pro handicapované občany. Bez uvědomělého počínání tvůrců www stránek nedojde k posunu k větší přístupnosti webových stránek pro velkou část naší společnosti, což ve svém důsledku může představovat velkou bariéru pro celou řadu významných projektů celostátního významu. Jednotliví handicapovaní občané sice nepředstavují, ve srovnání se zdravou populací,  velkou kupní sílu, přesto jde i z komerčního hlediska o skupinu významnou.
       ZonerPress vyšel vstříc snahám o zvýšení přístupnosti webových stránek pro handicapované občany vydáním knihy Davida Špinara, zkušeného odborníka na danou problematiku. V knize se dozvíte:
- co je to přístupný web a proč je tak důležitý
- jaké překážky brání přístupu k internetu části populace
- kdo jsou handicapovaní uživatelé  a jaký je jejich podíl ve společnosti
- co umožňuje handicapovaným uživatelům používat internet
- jaký přínos může web bez barier poskytnout provozovatelům ICT služeb
- které zásady pro tvorbu webu vedou ke zvýšení přístupnosti webu.
        Obsah knihy je rozdělen do tří velkých okruhů problematiky:
- Co je přístupnost a komu je prospěšná
- Pravidla tvorby přístupného webu
- Testování přístupnosti webu
Kniha obsahuje též několik cenných metodických dokumentů:
- Pravidla pro tvorbu přístupného webu
- Výběr z překladu Web Kontent Avccessibility Guidelines 1.0
- Kontrolní tabulku pro „ruční testování“ přístupnosti www stránek.
Jde o velmi cenný souhrn pravidel, zásad, metodických rad a doporučení, která byla již ověřená praxí.
        Autor se zamýšlí nad mýty, které v oblasti tvorby www stránek panují. Kniha je přínosem nejen pro splnění základního deklarovaného cíle souvisejícího se zpřístupněním www stránek postiženým uživatelům internetu. Obsah knihy nám leccos užitečného připomene i pro tvorbu www stránek obecně. Kniha je totiž velmi dobře a pečlivě strukturovaná a prochází prakticky téměř všechny důležité aspekty tvorby a užití stránek.
        Kniha se dotýká velké části prvků webových stránek. Jde především o:
- obrázky a jiné grafické prvky, doplňky webových stránek ( CSS, Javascript, flash aj.)
- ovládání webu – odkazy, navigační informace,klikací mapy, rámy, názvy
- formuláře, tabulky, barvy
- zdrojový kód, písmo, uživatelské prostředí
- textový obsah webu, přístupnost pdf souborů.
U všech uvedených prvků se autor zamýšlí nad barierami pro jednotlivé skupiny handicapovaných uživatelů, uvádí se zdůvodněním konkrétní opatření k nápravě.
       Zdravý člověk si bez nápovědy jen stěží dovedete představit na příklad to, jaký zmatek v navigaci pro zrakově postižené, (pracující s podpůrnými nástroji – čtečkami), může působit sprcha vyskakovacích oken, nehodně umístěné rámy, četné a hluboce vnořované tabulky určené pro rozmístění obsahu stránky, nejrůznější strukturální značky atd.?
        Kniha nabízí různá řešení:
- uzpůsobení existující www stránky tak, aby byla přístupnější
- tvorbu alternativních stránek určených speciálně pro postižené.
        Víte, že v internetovém prohlížeči existuje t. zv. Accessibility Toolbar? Víte kde a k čemu je? Zkusili jste si jak pracuje? Napadlo Vás někdy „podívat“ se na své webové stránky očima zrakově postižených, odkázaných na hlasovou čtečku nebo na speciální zařízení pro práci s textem? Máte k tomu možnost, využijete-li některý z testovacích on-line systémů, nebo nabídku k bezplatnému stažení desktopové verze.  O čtyřech takových nástrojích pojednává podrobně právě kniha Davida Špinara. Chcete-li se skutečně vžít do problematiky přístupnosti webových stránek, neváhejte a věnujte pár hodin  času otestování vybraných www stránek s využitím nástrojů, doporučených autorem knihy. Sami se přesvědčíte, jak důležité je respektování zásad uvedených v knize.     
        Kniha je psána srozumitelným jazykem, dobře volená struktura usnadňuje čtenáři orientaci v obsahu, který je vnitřně propojen logickými vazbami. V knize jsou zařazeny ukázky webových stránek tak jak se jeví postiženým uživatelům pracujícím se speciálními čtecími zařízeními. Umístění stručných shrnutí na konci kapitol usnadňuje pochopení vazeb jednotlivých částí knihy.
        Na www stránkách svého AKA MONITORu se věnuji m.j. tématu „Internet pro seniory“. Uvádím praktické příklady informací, které seniory zajímají, které jim pomáhají překonávat mnohá úskalí života. Zdůrazňuji význam boje za odstranění barier omezujících zapojení seniorů do komunity uživatelů internetu. Právě v řadách seniorů nacházíme větší část handicapovaných občanů.         
        Speciální stránky určené uživatelům webu pracujícím s PDA (kapesními počítači) jsme dokázali vytvořit. Nabízí se otázka: proč bychom se nemohli ještě důkladněji soustředit na problematiku přístupnosti stránek pro handicapované spoluobčany, když to navíc přinese prospěch celé společnosti? Knihu doporučuji nejen tvůrcům webů, ale i marketingovým manažérům firem a institucí a všem, koho se problematika úrovně přístupnosti webových stránek přímo či zprostředkovaně týká.
        Z vlastní zkušenosti mohu prohlásit, že pro mne seznámení s obsahem knihy představovalo další okno do málo poznaného světa postižených občanů, které bychom i ve vlastním zájmu neměli nechat v boji s bariérami na cestě k lepší komunikaci se společností, osamocené. Kniha Davida Špinara vydaná v nakladatelství ZonerPress představuje významnou podporu dalšího zapojení velké skupiny postižených občanů do celospolečenského projektu informační společnosti

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

18. května 2005.
 

Ve vydavatelství CPress vyšla  kniha Milana Brože
Microsoft EXCEL 2003
Podrobná uživatelská příručka
více
ZDE

 

Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"
www.akamonitor.cz/iproek/

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877