PODCAST AKA

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Podcastingu". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Pov�imn�te si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na �esk�, ale i na anglick� zdroje.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

22.3.10

This blog has moved


This blog is now located at http://podcast.akamonitor.cz/.
You will be automatically redirected in 30 seconds, or you may click here.

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://podcast.akamonitor.cz/feeds/posts/default.

26.2.07

Risk Attitutes in PM v PODCAST form�tu

Problematika rizika je neodd�liteln� spojena s projektov�m managementem. P�ehled v oblasti risk-managementu proto p�edstavuje d�le�itou sou��st kvalifikace ka�d�ho projektov�ho mana��ra. Z toho vych�z� Cornelius Fitcher, PMP, kter� provozuje port�l v�novan� p��prav� PM odborn�k�. Na sv�m port�lu www.pmprepcast.com nab�z� bohatou nab�dku - dnes ji� 63 lekc�, kter� prezentuje sv�m klient�m ve form�tu MP3, tedy jako podcasty. Posledn�, 63-t� je v�nov�n pr�v� p��stupu PM k problematice rizika.
Cituji z nab�dky:
"A Risk is an uncertain event or condition that, if it occurs, has a positive or negative effect on a project's objectives. There are many hard tools out there that tell you how to identify your risks, how to quantify them, how to define their impact on the project and what you can do in order to avoid or mitigate them. But how do you and the stakeholders on your project react to risks? Do risks frighten you or do they invigorate you? And what risk approach will a frightened project manager take versus the approach that an invigorated one takes? This discussion is at the core of Risk Attitudes. We are honored to welcome Janice Preston, PMP, on our program today to explore the four basic risk attitudes. Janice was a contributor to the risk section of both the 1996, 2000 and 2004 version of the PMBOK Guide and as such very qualified to look into this with us. As always we have Helpful Resources that complement this interview. If you are currently studying to take the PMP exam, then listen in to this episode and learn how you can win a free, one-year subscription to our sister podcast The Project Management PrepCast�, where you can learn the tools & techniques you need to know in order to prepare to take the PMP exam.Regards,Cornelius Fichtner, PMPHost of The Project Management Podcast� & The Project Management PrepCast
--- konec cit�tu---
Chcete-li se dozv�d�t v�ce, nav�tivte webov� adresy:
http://www.thepmpodcast.com
http://www.pmprepcast.com

24.9.06

Nov� zpr�vy ve weblogu pro SRM

Ka�d� z m�ch odborn�ch weblog� m� sv� v�rn� n�v�t�vn�ky. Ob�as se vyskytne zpr�va, kter� se t�k� obsahu v�ce weblog�. Abych nemusel zpr�vy opisovat, �e��m to odkazy. Tentokr�t V�s chci upozornit na nov� zpr�vy za�azen� do weblogu v�novan�ho Requirements Managementu ( spr�v� po�adavk� ). Weblog najdete na adrese: www.akamonitor.cz/SRM.htm

8.9.06

The Project Management Podcast

Netrvalo dlouho a PODCASTING na�el sv� v�znamn� m�sto i p�i sd�len� poznatk� v oblasti projektov�ho managementu.
M�sto dlouh�ho popisov�n�, uv�d�m n�e webovou adresu nov�ho port�lu, ozna�en�ho n�zvem: "The Project Management Podcast". Tak�e jenom telegraficky: na port�lu najdete celou �adu u�ite�n�ch informac�. P�edev��m tam najdete seznam v�ce ne� 40-ti p�edn�ek t.zv. "podcast episodes". Ka�d� t�den je zp��stupn�na nov� relace - nov� p�edn�ka, kterou si m�ete poslechnout nebo si ji st�hnout k poslechu pomoc� sv�mo MP3 p�ehr�va�e ( nebo odpov�daj�c�ho po��ta�ov�ho programu na PC �i NB ).Tento t�den je zp��stupn�na 2. ��st p�edn�ky prezidenta firmy TenStep pana Toma Mochala. M�ete si aktivovat i poslech prvn� ��sti, kter� byla na tot� t�ma: "Scalable Project Management metodologies - part 1".
Adresa nov�ho port�lu je:
www.thepmpodcast.com Jenom pozor na velikost souboru - ke sta�en� nebo k p��m�mu poslechu na PC/NB volte rad�ji rychlej�� p�ipojen�.
Pro informaci p�id�v�m odkaz na sv�j nov� weblog:
www.akamonitor.cz/SRM.htm

    .

17.7.06

Video podcast na CNN

Profesion�ln� proveden� VIDEO Podcasty V�m nab�z� port�l CNN na adrese 
http://edition.cnn.com/services/podcasting/

16.7.06

Podcasting na CNN


Kdo m� je�t� st�le pochybnosti o podcatingu, nech� se aspo� na chv�li pod�v� na to, jak vyu��v� podcasting CNN.com. Dozv� se m.j. i stru�nou charakteristiku podcastingu: "Access CNN's podcast feeds to get news delivered to your desktop that is ready to load on your portable MP3 player. All podcasts are FREE.
Learn about podcasting.
http://www.cnn.com/services/podcasting/

9.7.06

Obsahy odborn�ch �asopis�

V�znamn�m zdrojem informac� o d�n� v oblasti ICT jsou odborn� �asopisy. Nejinak je tomu i u t�matu podcasting. Od sam�ho po��tku existence AKA MONITORU, prezentuji nejen informace o obsahu aktu�ln�ch ��sel 25-ti �asopis�. Str�nka s t�mito �daji pat�� k nejv�ce nav�t�vovan�m. Mo�n� jste ale p�ehl�dli, �e sou�asn� s t�m se m�ete na port�lu dozv�d�t:
- datum, kdy se na st�nc�ch a ve schr�nk�ch p�edplatitel� objev� dal�� ��slo

- a p�edev��m informaci o obsahu p�ipravovan�ho ��sla ( tak jak o n�m informuje redakce ).
Adresa webov� str�nky s t�mito informacemi je: www.akamonitor.cz/dalsi.htm.

8.7.06

Weblog v�novan� videokamer�m

S men��m zpo�d�n�m za podcastingem ( pracuj�c�m se zvukem ) se objevuje jeho obdoba vyu��vaj�c� video ( vidcasting ). A nebo kombinace, t.j. vyu�it� obou sou�asn� nebo na st��da�ku. Pro mne to znamenalo jedno - rychle se dovzd�lat v oblasti mo�nost� sou�asn�ch digit�ln�ch videokamer, p�edev��m v kategorii MiniDV. A jako oby�ejn�, kdy� n�co studuji, vyu��v�m weblog jako sv�j z�pisn�k. Nejd��ve se v�nuji fungov�n� jedn� kamerky, tedy tomu, co um� levn� kamerka, kterou m�m k dispozici ( Sony DCR-HC23E). (D�v�m p�ednost p��stupu, p�i kter�m se sna��m vyu��t maximum z funkc�, kter� m�m k dispozici v levn�j�� variant�, p�ed p��stupem, kdy z drah� kamery vyu��v�m jen ��st.) Pozd�ji se v�nuji i funkc�m, kter� tato kamerka postr�d�. Na weblog se dostanete z rozcestn�ku weblog� pat��c�ch do m�ho port�lu na adrese: http://weblogy.akamonitor.cz, nebo p��mo volbou www.akamonitor.cz/videokamery.htm.

6.7.06

Zapom�li jste URL weblogu?

Pr� je URL tohoto weblogu �patn� zapamatovateln�. Sice si to nemysl�m, ale nab�z�m alternativu: "PODCAST AKA" je pouze jedn�m �lenem cel� rodiny weblog� port�lu AKA MONITOR. Rozcestn�k na celou rodinu weblog� m� tu nejjednodu��� adresu, jakou jsem si mohl vymyselet: http://weblogy.akamonitor.cz. D�l u� tref�te sami, �e�no. T��m se na V�s! 

Texty v�novan� podcastingu v angli�tin�

Komu nevad� angli�tina, najde na n�e uveden� adrese odkazy na n�kolik velmi srozumiteln� napsan�ch text� vysv�tluj�c�ch v�echny f�ze podcastingu.
http://www.pod101.com/.

1.7.06

Blog Search Beta

Prohled�v�n� rozs�hl�ho weblogu obsahuj�c�ho bohat� archiv, m�e b�t obt�n�. Je proto logick�, �e Blogger.com p�ich�z� s podporou prohled�v�n� weblogu. Objevil jsem ji ne�ekan� pr�v� u weblogu, kter� pat�� v r�mci port�lu AKA MONITOR k rozs�hlej��m a �asto aktualizovan�m, u weblogu v�novan�ho "ITIL-ITSM-COBIT". Slu�ba se naz�v� "Blog Search" a je ve verzi Beta. Nab�z� mo�nost zadat kl��ov� slovo nebo fr�zi a zvolit si, zda m� b�t prohled�v�n pouze otev�en� weblog nebo v�echny weblogy. M�sto toho, abych slu�bu popisoval, doporu�uji V�m, abyste si ji sami vyzkou�eli a to s ob�ma variantami hled�n�, na adrese www.akamonitor.cz/ITIL/.

N�v�t�vnost weblogu PODCAST AKA

Tento weblog, v�novan� podcastingu se stal b�hem jedin�ho m�s�ce druhou nejnav�t�vovan�j�� str�nkou port�lu AKA MONITOR, hned za weblogem "ITIL - ITSM - COBIT", jeho� vysok� n�v�t�vnost je o to p�ekvapiv�j��, �e se jedn� o specializovanou t�matiku. Neb�t roz���en� z�b�ru o problematiku COBITu u weblogu v�novan�ho ITILu, byl by "PODCAST AKA" jedni�kou. Internet mne v�dy znovu dok�e p�ekvapit.

29.6.06

Microsoft SAP Audiocast Resource Center

Zad�te-li si kl��ov� slovo "podcast" na str�nk�ch Microsoftu, moc se V�m toho nenab�dne. Zd�lo-by se, �e firma MS tuto technologie ignoruje nebo nepodporuje. A p�esto i tato p�edn� firma za�ala vyu��vat technologii podcastingu a to v obsahov� dosti specializovan� a n�ro�n� oblasti. Na n�e uveden� str�nce se do�tete:
"Welcome to the Microsoft SAP Audiocast Resource Center. Here you'll find educational resources on a variety of SAP focused topics. Register and attend one of the Microsoft sponsored audiocast series and learn more about:
- Alternative solutions to Oracle DBMS in SAP environments
- How to use MS BizTalk (BT) to connect SAP and other applications
- Connecting SAP NetWeaver and Microsoft .NET using WebService
Industry experts provide you with information to help you optimize your SAP implementations using Microsoft products & solutions."
Adresa - rozcestn�k na podcasty: ZDE

28.6.06

Google HACKING - recenze knihy

Na adrese
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
najdete odkaz na p�vodn� recenzi knihy "Google HACKING".

Podcasty a FTP

Zat�m jsme se v�novali hlavn� tvorb� podcast�. Podcasty je tak� t�eba dostat na web. N�kter� soubory s podcasty mohou b�t velmi rozs�hl� a jejich upload na web vy�aduje spolehliv� a rychle funguj�c� n�stroj. �ada tv�rc� podcast� preferuje program "WS_FTP Professional", kter� disponuje �adou funkc�, kter� se hod� pr�v� pro pr�ci s podcasty. Jde p�edev��m o "Synchronize Utility" a o "Scheduler". Instala�n� soubor WS_FTP Pro je cca 10 MB velk� a je ke sta�en� na p�. ze servru Slune�nice. Trial verze funguje 30 dn�, pot� je t�eba zaplatit a aktivovat.
Ve snaze o p�ibl�en� t� ��sti prost�ed� programu, kter� je vyu�iteln� pro podcasty, jsem p�ipravil malou slideshow sestavenou z v��ez� z obrazovky. ( Anglick� texty!)
Najdete ji na adrese: http://akamonitor.ic.cz/wsftp/

27.6.06

BLOGCASTING

Tvorba podcastu nemus� znamenat ��dnou investici do software. Existuje zp�sob jak si lze vysta�it s podporou prost�ed� blogger.com. Blogger.com slou�� k tvorb� weblog�, kter� mohou b�t um�st�ny bu� na servrech Blogger.com, nebo ve vlastn� dom�n�. V prost�ed� blogger.com vznikla v�t�ina m�ch weblog�. D�vody, kter� mne k tomu vedou, vysv�tluji v samostatn� zpr�v�. Postup pr�ce p�i vyu�it� blogger.com k tvorb� podcastu je pops�n ( v angli�tin� ) na str�nce blogu Toma Higgince, jej� adresu uv�d�m n�e. V tomto sv�m textu vyb�r�m z postupu to nejd�le�it�j��, bez �eho to prost� nefunguje. Budu p�edpokl�dat, �e si dok�ete vytvo�it sv�j blog, �e zvl�d�te z�kladn� pr�ci v prost�ed� blogger.com. Cel� popis tvorby podcastu se sna��m p�ibl�it pomoc� slideshow sestaven� z v��ez� z obrazovky.
Najdete ji na adrese:
http://akamonitor.ic.cz/blogcasting/
V�slovn� upozor�uji, �e neru��m za ��dn� �kody, kter� by vyu�it�m n�vodu vznikly!
Co mus�me ud�lat, abychom stvo�ili blog podporuj�c� pr�ci RSS �te�ek, schopn�ch pracovat se soubory ve form�tu MP3?
1. vytvo�te si nov� blog
2. je�t� ne� do n�j za�nete publikovat zpr�vy, otev�ete si v menu zobrazen� �ablony ( TEMPLATE)
3. te� by se V�m asi mohla t��st ruka, kdy� existuj�c� �ablonu celou vyma�ete
4. nahrad�te ji �ablonou, kterou najdete na n�e uveden� adrese
5. ulo�te si �ablonu a otev�ete si v menu SETTINGS / Publishing, kde zadejte filename blogu a p�idejte mu koncovku XML ( nap��klad: podblog.xml ) - ulo�te to
6. otev�ete si SETTINGS / Site Feed a u polo�ky "Publish Site Feed" nastavte OFF ( ano! opravdu)a ulo�te to
7. otev�ete SETTINGS / Formating a nastavte u TITLE i u LINK volbu ON.
A to je v�echno! Toto ud�l�te p�irozen� pouze jednou p�i z��zen� weblogu.
A m�eme publikovat ( posting ):
- do pole TITLE zad�vejte n�zev polo�ky podcastu
- do pole LINK zadejte cestu k MP3 souboru - v t�le zpr�vy bude popis podcastu ( description ).Takto budete postupovat p�i zad�v�n� ka�d� nov� polo�ky sv�ho podcastu.
Kod nov� �ablony, nahrazuj�c� verzi vzniklou p�i z��zen� weblogu, si laskav� okop�rujte ze str�nky, jej� adresu uv�d�m na konci t�to zpr�vy.
Moje zku�enost:
�prava se mi poda�ila, zpr�vy se dob�e na��taj� v RSS �te�ce Ziepod i v �te�ce FeedReader v.3. Obsah blogu s takto vytvo�en�mi podcasty se v prost�ed� blogger.com da�� zobrazit v n�hledu, neda�� se mi zat�m blog zobrazit v MSIE6.0. Budu je�t� zkoumat, zda je to t�m, �e str�nka je um�st�na v m� dom�n� a ne na servru blogger.com, nebo nastaven�m MSIE. Ka�dop�dn� si mysl�m, �e stoj� za to si s BLOGCASTINGEM pohr�t.
�l�nek Toma Higginse byl opublikov�n v lednu 2005 a to
na adrese:
http://blogcasting.blogspot.com

 

26.6.06

BLOGCASTING

Tvorba podcastu nemus� znamenat ��dnou investici do software. Existuje zp�sob jak si lze vysta�it s podporou prost�ed� blogger.com. Blogger.com slou�� k tvorb� weblog�, kter� mohou b�t um�st�ny bu� na servrech Blogger.com, nebo ve vlastn� dom�n�. V prost�ed� blogger.com vznikla v�t�ina m�ch weblog�. D�vody, kter� mne k tomu vedou, vysv�tluji v samostatn� zpr�v�. Postup pr�ce p�i vyu�it� blogger.com k tvorb� podcastu je pops�n ( v angli�tin� ) na str�nce blogu Toma Higgince, jej� adresu uv�d�m n�e. V tomto sv�m textu vyb�r�m z postupu to nejd�le�it�j��, bez �eho to prost� nefunguje. Budu p�edpokl�dat, �e si dok�ete vytvo�it sv�j blog, �e zvl�d�te z�kladn� pr�ci v prost�ed� blogger.com. Cel� popis tvorby podcastu se sna��m p�ibl�it pomoc� slideshow sestaven� z v��ez� z obrazovky.
Najdete ji na adrese:
http://akamonitor.ic.cz/blogcasting/
V�slovn� upozor�uji, �e neru��m za ��dn� �kody, kter� by vyu�it�m n�vodu vznikly!
Co mus�me ud�lat, abychom stvo�ili blog podporuj�c� pr�ci RSS �te�ek, schopn�ch pracovat se soubory ve form�tu MP3?
1. vytvo�te si nov� blog
2. je�t� ne� do n�j za�nete publikovat zpr�vy, otev�ete si v menu zobrazen� �ablony ( TEMPLATE)
3. te� by se V�m asi mohla t��st ruka, kdy� existuj�c� �ablonu celou vyma�ete
4. nahrad�te ji �ablonou, kterou najdete na n�e uveden� adrese
5. ulo�te si �ablonu a otev�ete si v menu SETTINGS / Publishing, kde zadejte filename blogu a p�idejte mu koncovku XML ( nap��klad: podblog.xml ) - ulo�te to
6. otev�ete si SETTINGS / Site Feed a u polo�ky "Publish Site Feed" nastavte OFF ( ano! opravdu)a ulo�te to
7. otev�ete SETTINGS / Formating a nastavte u TITLE i u LINK volbu ON.
A to je v�echno! Toto ud�l�te p�irozen� pouze jednou p�i z��zen� weblogu.
A m�eme publikovat ( posting ):
- do pole TITLE zad�vejte n�zev polo�ky podcastu
- do pole LINK zadejte cestu k MP3 souboru - v t�le zpr�vy bude popis podcastu ( description ).Takto budete postupovat p�i zad�v�n� ka�d� nov� polo�ky sv�ho podcastu.
Kod nov� �ablony, nahrazuj�c� verzi vzniklou p�i z��zen� weblogu, si laskav� okop�rujte ze str�nky, jej� adresu uv�d�m na konci t�to zpr�vy.
Moje zku�enost:
�prava se mi poda�ila, zpr�vy se dob�e na��taj� v RSS �te�ce Ziepod i v �te�ce FeedReader v.3. Obsah blogu s takto vytvo�en�mi podcasty se v prost�ed� blogger.com da�� zobrazit v n�hledu, neda�� se mi zat�m blog zobrazit v MSIE6.0. Budu je�t� zkoumat, zda je to t�m, �e str�nka je um�st�na v m� dom�n� a ne na servru blogger.com, nebo nastaven�m MSIE. Ka�dop�dn� si mysl�m, �e stoj� za to si s BLOGCASTINGEM pohr�t.
�l�nek Toma Higginse byl opublikov�n v lednu 2005 a to
na adrese:
http://blogcasting.blogspot.com

Rozcestn�k na weblogy v AKA MONITORu

Vzhledem k tomu, �e se mi osv�d�ilo publikov�n� pomoc� technologie weblog�, vyu��v�m je pro dal�� a dal�� t�mata. Posledn�m ( zat�m ) weblogem je tento weblog v�novan� podcastingu. Uk�zalo se pot�ebn�m z��dit samostatn� rozcestn�k na weblogy za�azen� do port�lu AKA MONITOR. Rozcestn�k najdete na adrese:
http://weblogy.akamonitor.cz.
V���m, �e V�m to usnadn� hled�n� nov�ch zdroj�.

24.6.06

Tvorba podcastu pomoc� Audacity

K tomu, abychom zhotovili audio-soubor ve form�tu MP3 nepot�ebujeme mnoho. P�edpokl�d�m, �e PC nebo notebook m�me, mikrofon a sluch�tka n�s nebudou st�t mnoho pen�z. Nedoporu�uje se vyu��vat k poslechu reproduktory po��ta�e kv�li vazb� a �umu sn�man�mu mikrofonem. Za nejlep�� �e�en� se pova�uj� sluch�tka, kter� zcela pokryj� u�i a neru�� z�znam. Zb�v� naj�t vhodn� program, kter� n�m umo�n� audio soubor vytvo�it, podle pot�eby upravit a ulo�it ve form�tu MP3. Pokud si st�hneme "Lame MP3 encoder", m�eme vyu��t audio recording aplikaci AUDACITY, kter� je open source a nic n�s tud� nebude st�t. A nav�c je Audacity pova�ov�na za n�stroj velmi kvalitn�. Mo�n� se V�m poda�� naj�t v n�kter�m po��ta�ov�m �asopise nebo na webu �esk� n�vod jak s programem pracovat. Pokud ne, m�m pro V�s �e�en�. Na n�e uveden� adrese najdete podrobn� popis postupu tvorby podcastu v Audacity v angli�tin�. Pokud angli�tina nen� Va��m druh�m mate�sk�m jazykem, nic se ned�je. Popis obsahuje uk�zky obrazovek krok za krokem i s doporu�en�m nastaven�m. Program Audacity si m�ete st�hnout ZDE a Lame M3 encoder ZDE. Chyst�m se po��dit srozumiteln� n�vod v podob� slideshow sestaven� z v��ez� obrazovek v cel�m procesu tvorby podcastu od prvn�ho do posledn�ho kroku. Odkaz na slideshow najdete na str�nce tohoto weblogu.
Adresa textu s anglick�m postupem pr�ce s Audacity je pro V�s TADY.

23.6.06

MyPodder bez instalace

Stahov�n� podcast� na b�n� MP3 p�ehr�va� vy�aduje p�ipojen� p�ehr�va�e k po��ta�i, kter� m� p��stup na internet. Pokud pou��v�te st�le stejn� po��ta�, nen� v tom ��dn� probl�m. Program jednou nainstalujete a pak ho jen pou��v�te. Hor�� to m�e b�t, pokud se pohybujete mezi v�ce po��ta�i. Ne ka�d� mus� m�t nainstalov�nu RSS �te�ku schopnou pracovat s podcasty. A ne ka�d� majitel �i spr�vce po��ta�e V�s nech� n�co na sv�j po��ta� instalovat.
Existuje �e�en�. Spo��v� v um�st�n� vhodn�ho programu - RSS �te�ky - p��mo do pam�ti p�ehr�va�e, kde se bude nach�zet spole�n� se sta�en�mi podcasty. S programem - �te�kou, kter� vy�aduje instalaci by byla pot�. Pot�ebujeme �te�ku, kterou sta�� do pam�ti MP3 nakop�rovat, nebo rozbalit ze ZIP souboru. Takov�ch program�, kter� nevy�aduj� instalaci, nen� mnoho. J� jsem �sp�n� vyzkou�el �te�ku "MyPodder", kter� je na webu voln� ke sta�en�. Na str�nce weblogu "Podcast Blog" se autor zmi�uje je�t� o programu Podcatcher, kter� m� podobn� schopnosti jako MyPodder. Dal�� p�ednost� �te�ky MyPodder je skute�nost, �e dob�e spolupracuje se str�nkou "PodcastReady", nab�zej�c� �adu slu�eb, v�etn� bohat�ho adres��e podcast� s obsahem �len�n�m do kategori�. V pam�ti MP3 je nakop�rovan� program-Rss �te�ka "MyPodder" a do adres��e Podcast se na��taj� nov� stahovan� podcasty. Kliknut�m na ikonu s n�zvem mypodder spust�te program p��mo z USB disku. M�te tak st�le po ruce nejen sv� obl�ben� podcasty, ale i n�stroj na jejich stahov�n� z internetu rovnou na MP3 p�ehr�va�.

podblogger - php audioblogger

Tato zpr�va by mohla m�t podtitulek:
"Lah�dka pro n�m�inou vl�dnouc� milovn�ky PHP". Na n�e uveden� adrese se nach�z� webov� str�nka syst�mu "podblogger - php audioblogger" - verze 0.5. Rozum�te-li n�mecky a m�te-li na webu k dispozici min. 2MB m�sta s podporou PHP, m�ete se pustit do zaj�mav�ch "hr�tek" s podcastigem. Auto�i syst�mu "podblogger" o n�m hovo�� takto:
"Podbolgger ist ein PHP-System, mit dem man einen Podcast �hnlich einem Blog erstellen und pflegen kann. Es hilft fertige MP3-Dateien auf die eigene Homepage zu laden und erstellt dann automatisch eine HTML- & RSS-Feed-Ausgabe."
Tak�e - z��zen� podcastu a p��e o n�ho by m�la b�t "hra�kou" ?!
P�edpoklady
jsou formulov�ny takto:
"Die Voraussetzungen: Um einen eigenen Podcast mit podblogger zu managen, braucht man ca. 2MB Webspace (plus der Platz f�r die sp�ter folgenden eigenen Audiodateien). Auf diesem Webspace muss die Programmiersprache PHP ausf�hrbar sein. Das reicht! Es wird kein MySQL oder �hnlich ben�tigt."
Tak�e, ��dn� MySQL, ani dal�� pom�cky, jen podpora PHP!
A co to um�? Co instalac� "podbloggeru" z�sk�te? �t�te:
"Die Funktionen:
- Einfache Installation: Dateien auf den Server laden, Schreibrechte f�r Verzeichnisse festlegen, STARTEN!
- MP3-Dateien ebenso einfach per Browser in das System hochladen (ohne Probleme auch Dateien �ber 20MB)
- Automatische Erstellung eines RSS-Feeds (notwendig f�r einen Podcast)
- Automatische Pr�sentation der MP3-Dateien auf der Homepage
- Direktes Abspielen der MP3 Dateien auf der Homepage m�glich
- Komfortabler Administratorenbereich f�r Einstellungen am Podblogger-System
- Statisken �ber Zugriffe auf die RSS-Datei und die einzelnen MP3-Dateien
- Praktische Formatierung der MP3-Beschreibungstexte per BBCode (bekannt aus Onlineforen)
- Homepage-Layouts hinzuladen oder anpassen �ber PlugIn-Layouts auf SMARTY-Template-Basis
- Kategorien f�r MP3-Beitr�ge (in jeweils einem eigenen Sub-Podcast)
- Jeder Besucher kann (einstellbar) auf der Homepage seine eigene MP3-Datei hochladen.
- Dokumentation komplett in Deutsch
- weitgehender iTunes Support (RSS, Statistik und 1-click-subcription)
- Benutzer k�nnen Kommentare hinterlassen
- Trackbacks (Beta)
- Audios per eMail in das System laden
- und einiges mehr ....".
Na str�nce v�novan� syst�mu najdete odkazy na videotutori�ly, z kter�ch se dozv�te v�e pot�ebn� podrobn�. Tamt� jsou odkazy na p��klady, mimo jin� na str�nku:
http://m18.uni-weimar.de/podcast/index.php
Rozhodnete-li se do toho pustit, m�ete si takt� objednat zas�l�n� "Informationen �ber neue Funktionen, Updates, Extras, Tutorials, ... ".
A licence? "Lizenz: GNU General Public License (open source)".
A to v�echno a je�t� mnohem v�ce se dozv�te na adrese:
http://www.rotzoll.de/podblogger/

22.6.06

Hled�n� podcast� na webu

V na��ch kraj�ch je hled�n� podcast� na webu st�le je�t� pom�rn� snadn�. V anglicky hovo��c�ch "kraj�ch" p�ib�v� podcast� jako hub po de�ti. M� to sv� v�hody v tom, �e je pokryta �irok� oblast lidsk�ho v�d�n� a kon�n�, tak�e t�m�� na jak�koliv t�ma na webu ji� podcasty existuj�. Nev�hodou je r�st obt�nosti v�b�ru kvalitn�ch "kousk�". Na�t�st� existuj� doporu�en� cesty a podp�rn� n�stroje hled�n�.
T�� hlavn� jsou n�sleduj�c�:
a) vyu�it� vhodn�ho ( obecn�ho ) vyhled�va�e. Pom�h� formulace kr�tk� fr�ze, podobn� t�mto:
- "astronomy podcast" ( pro konkr�tn� oblast )
- "popular podcast"
- "new podcast"
- "country music podcast", "rap music podcast" a pod.
b) vyu�it� kvalitn�ch on-line adres��� zam��en�ch na podcasty
c) vyu�it� on-line skupin ( komunity, f�ra a pod.) orientovan�ch na podcasting
K doporu�ovan�m pat��:
- ipodder.org - http://www.ipodder.org/
- PodcastAllley - http://podcastalley.com/
- Digital Podcast - http://www.digitalpodcast.com/
- Podcast Bunker - http://www.podcastbunker.com/
Jak jste si mohli ji� pov�imnout, sna��m se na podcasty se zaj�mav�m a u�ite�n�m obsahem upozor�ovat i v tomto sv�m weblogu.
A pot�uj�c� zpr�va nakonec: tento weblog, kter� "�ije" necel� 3 t�dny, se stal p�tou nejnav�t�vovan�j�� str�nkou m�ho zpravodajsk�ho port�lu www.akamonitor.cz ( m�s��n� n�v�t�vnost str�nek AKA MONITORu v kv�tnu p�es�hla op�t 250.000 p��stup�.) Je vid�t, �e podcasting z�sk�v� i v �R pom�rn� rychle sv� p��znivce!

21.6.06

Limity ODEOSTUDIO

Jsem r�d, �e mohu reagovat na prvn� ohlasy a dotazy, poch�zej�c� od n�v�t�vn�k� tohoto nov�ho weblogu. T�kaj� se free slu�by syst�mu ODEOSTUDIO. I kdy� jsem se na t�to str�nce je�t� nedostal k tomu, aby se v�noval ���eji po�izov�n� mluven� nahr�vky textu, odpov�d�m na dotaz alespo� takto:
- max. d�lka 1 on-line nahr�vky mluven�ho slova ( p�es mikrofon po��ta�e ) je v prost�ed� OdeoStudio 1 hodina!
- max. velikost jednoho uploadovan�ho souboru je 50 MB
- sou�asn� plat�, �e celkov� po�et takov�chto soubor� limitov�n nen�.
V�ce se m�ete dozv�d�t sami p��mo na adrese:
http://studio.odeo.com/create/home

19.6.06

Yahoo! Podcast Beta

"Podcast blog" m� pravdu! Ned�vno jsem si pro�etl �l�nek s n�zvem: "Poslouchejte podcasty s Yahoo! Music Engine", kter� Roman Rogner vystavil na sv�j blog ji� v ��jnu 2005. Je na adrese: http://podcasting.rogner.cz/?p=28.
K jeho prostudov�n� jsem se dostal a� dnes a mus�m Romanovi Rognerovi za informaci, kterou �l�nek obsahuje, pod�kovat! V �l�nku tehdy naspal:
"Tato firma p�i�la ned�vno i s docela utajen�m softwarem, kter� by se m�l st�t z�ejm� konkurenc� Itunes. P�ed p�r dny, kdy� uvedla sv�j "Yahoo! Podcast Beta", zabudovala do n�j i podporu pro p��jem podcast�. A vypad� celkem dob�e!".
Doporu�uji ka�d�mu, kdo aspo� trochu vl�de angli�tinou, aby si ud�lal �as a obsah port�lku na URL:
http://podcasts.yahoo.com/
si prostudoval. A to nejen kv�li tomu, co "Yahoo! Podcast Beta" um�, ale i kv�li stru�n�mu a srozumiteln� podan�mu v�kladu z�klad� podcastingu.

18.6.06

Nov� Thunderbird a zdroje z podcastu

Na adrese: http://podcasting.rogner.cz/?s=thunderbird+beta
opublikoval "Podcast blog" informaci na t�ma:
"Nov� Thunderbird beta umo��uje stahov�n� zdroj� z podcast�".
Napsal:
"P�ed p�r dny vydan� Thunderbird 1.5 beta 1 umo��uje nejen p�id�vat podcast zdroje, ale i stahovat z nich, p�inejmen��m posledn� p��sp�vek. Jde zat�m o beta verzi, tak�e snad dozn� je�t� zm�n. Nebylo by �patn�, kdyby bylo mo�n� vybrat po�et posledn�ch zobrazen�ch p��sp�vk� a p��padn� je i p�ehr�vat."
P�ipravil jsem malou slideshow sestavenou z v��ez� z obrazovky p�i pr�ci s podcasty v tomto chytr�m po�tovn�m klientu.
Najdete ji na adrese:
http://akamonitor.ic.cz/podcast/thunderbird/

P��jem podcast� s WMP

Pro p��jem podcast� jsem vyzkou�el kombinaci dvou n�stroj�. Prvn�m n�strojem byla voln� dostupn� RSS �te�ka DOPPLER, kter� podporuje tag "enclosure" a vkl�d� na�ten� "epizody" nejen do iTunes, ale i do Windows Media Playeru - WMP. Druh�m n�strojem byl WMP v posledn� dostupn� verzi. Epizody - soubory MP3 - dostanete snadno ze str�nek s podcastem a� do sv�ho MP3 p�ehr�va�e. Cel� proces lze zvl�dnout bu� manu�ln�, nebo t� automatizovan�, co� je nezbytn� p�i v�t��m po�tu sledovan�ch podcast�. M�te-li RSS feed podcastu, jeho� obsah V�s zaj�m�, vlo��te ho do Doppleru a aktivujete na�ten� ( retrieve now ) epizod. Po ukon�en� na�ten� vytvo�� Doppler automaticky playlist p��mo ve WMP. Jednoduchou manipulac� uvnit� WMP zajist�te synchronizaci obsahu playlistu se sv�m MP3 p�ehr�va�em. Moje zkou�ka dopadla dob�e hned napoprve. Vy�adovalo to pom�rn� snadn� nastaven� n�kolika parametr� v obou n�stroj�ch. Zahrnuje to nejen ur�en� c�lov� adresy, ale - v p��pad� z�jmu o automatick� stahov�n� obsahu do WMP - i intervalu pro tuto opakovanou akci. Hor�� to bylo s nastaven�m pln� automatick� funkce aktivovan� p�ipojen�m p�ehr�va�e k po��ta�i na webu.
Snadn� a bezprobl�mov� cesta z webu do ( mobiln�ho ) MP3 p�ehr�va�e d�v� podcastingu smysl. Podrobn� popis postupu je v �l�nku v angli�tin�, v�etn� n�kolika v�sti�n�ch v��ez� z obrazovky. �l�nek i s p��kladem najdte na T�TO adrese.

Konverze audio soubor�

V podcastingu se v�e to�� kolem audio ( nebo video ) soubor�. Na webu je sice k dispozici nespo�et r�zn�ch specializovan�ch audio konvertor�, p�esto se m�e st�t, �e V�m v ur�it�m okam�iku a m�st� bude chyb�t zrovna ten, kter� nutn� pot�ebujete a st�hnout se neda��. Na n�e uveden� adrese je konvertor� pohromad� tolik, �e si ur�it� vyberete. Pokud si je nekoup�te, nebudete m�t sice k dispozici v�e co p��slu�n� konvertor dok�e, ale pro p��pad nouze se nab�dka hod� pr�v� proto, �e m�te v�e na jedn� adrese. Nab�z� se konverze z 38-mi audio form�t� do sedmi hlavn�ch. Vyzkou�el jsem konverzi WMA do MP3 a bylo to rychl� a kvalitn�. Jedin� co mne zdr�elo, bylo sta�en� a instalace 2 kr�tk�ch podp�rn�ch program�. Jsem p�esv�d�en, �e m�te sv�ho obl�bence mezi SW schopn�m konvertovat do MP3, ale za zkou�ku to stoj� nab�dku si alespo� prohl�dnout. Adresa port�lu "RiverPast", na kter�m je matice konvertor� nab�zena je: http://www.riverpast.com/en/support/tutorials/convert/index.php

16.6.06

Podcast pro formuli F1

Chcete si odpo�nout od teorie a metodiky podcastingu a j�t rovnou na zaj�mav� podcast v�novan� t�eba Formuli F1? Zavedu V�s na str�nku s nab�dkou des�tek vybran�ch kvalitn�ch podcast�. N�zev str�nky je "Podcast Bunker - Quick Guide". Krom� toho, �e si v seznamu m�ete podcast hned otev��t, najdete na n� 30-ti vte�inov� uk�zky vybran�ch podcast�, tak�e si m�ete "ochutnat" je�t� ne� za�nete zaostro. Tamt� si m�ete st�hnout RSS feed pro svoji �te�ku.
Adresa Quck Guide:
http://www.podcastbunker.com/quickguide.html
Co a kde n�m nab�z� seznam pro volbu Formula F1?
Adresa: 30-ti vte�inov� uk�zky z podcastu F1 je:
http://www.podcastbunker.com/audio/f1.php
Do �te�ky si m�ete zadat XML RSS feed na F1 podcast:
http://www.thef1podcast.com/podcast/rss.xml
Usly��te rachot motor� a dozv�te spoustu aktu�ln�ch informac� (v angli�tin�).

Podcasting v Radiu James

Hledal jsem na webu n�jakou �ikovnou uk�zka soukrom�ho vys�l�n� ( radia ) s vyu�it�m podcastingu. P�i tom jsem narazil na str�nky Radia James. Zastavil jsem se u n�ho ani ne tak proto, �e by mohlo slou�it ide�ln�m vzorem, ale pro jeho obsah. Navigace a ovl�d�n� "radia James" mi v MSIE6 d�l� trochu pot�e, ale lze je p�ekonat a 2 p�edn�ky nab�zen� k poslechu za to
stoj� se s t�m trochu potr�pit. Zaujala mne p�edn�ka "Using Voice in on-line learning", kter� je z prosince 2005. M�ete si poslechnout i star�� p�edn�ky z roku 2004 na t�ma:
- podcasting in education
- using video in education
Radio James najdete na adrese:
http://www.radiojames.com/radiojames.html
V hlavn�m MENU zvolte "podcast". Vyu�it� podcastingu ve spojen� s e-learningem mi p�ipad� velmi perspektivn�. T�eba bude i design radia James n�koho inspirovat.

15.6.06

Tvorba podcastu v prost�ed� blogger.com

Na port�lu Podcasting News jsem na�el �l�nek popisuj�c� postup, jak lze vytvo�it podcast sou�asn�m vyu�it�m prost�ed� blogger.com a FeedBurneru ( free slu�ba pro koncerzi RSS feed ve form�tu atom do form�tu RSS 2 ). Adresa �l�nku: ZDE

14.6.06

Adres��e v�novan� podcastingu

K obsahu datab�ze Google lze p�istupovat z r�zn�ch hledisek a r�zn�mi cestami. Zaj�malo mne, jak to je s oblibou t�ch str�nek v�novan�ch podcastingu, kter� maj� charakter adres���, resp. rozcestn�k�. Po chvilce hled�n� jsem se dostal k v�sledku, t.j. k v�b�ru p�edstavuj�mu seznam 19-ti webov�ch str�nek se�azen�ch podle obl�benosti. Musel jsem se ale p�epnout do anglick� verze str�nek googlu, nebo� �esk� verze mne tak hluboko nepustila.
- Podcast.net Podcast directory.
- PodcastAlley.com Podcast feeds, definitions, software and directory.
- PodcastPickle
Podcast directory with offerings grouped in multiple ways.
- PodcastDirectory.com Podcast collection which can be narrowed by genre or language.
- Podfeed.net Categorized collection of podcasts with a simple interface to listen to them via a web browser.
- iPodder.org Podcast directory.
- Podcast411 Podcast directory and information.
- Digital Podcast Directory of podcasts and audio blogs.
- Podcasting News Directory Grouped by category; podcasters may be rated by listeners.
- Contentious - Women in Podcasting
A running list of podcasts which feature women as hosts or cohosts.
- LibSyn Podcasting Directory A users list sorted by most recently updated feeds.
- GigaDial.net A collection of stations to which one can subscribe using ipodder software programs that download audio directly to an mp3 player.
- Pod Safe Audio Ranks independent music under the Creative Commons license for Podcasting.
- AllPodcasts Searchable podcast index.
- Techpodcasts.com A hybrid podcast directory of the top tech podcasters in the world.
- PodFeeder Categorized collection of sites offering podcasts.
- Podcast Bunker Directory of high quality podcasts, 30-second previews of podcasts and a podcast quick guide.
- Pocketcasting.com Podcast Directory Categorized collection of podcasts.

World Vision Podcast


Podcasting nen� vyj�mkou z pravidla, �e nejp�esv�d�iv�ji p�sob� praktick� uk�zka. Proto za�azuji do weblogu nejen odkazy na zdroje, kter� vysv�tluj� o co v podcastingu jde, ale i uk�zky praktick�ho vyu�it� a re�ln�ch p��nos� podcastingu v r�zn�ch oblastech lidsk� �innosti. Na�el jsem port�l organizace "World Vision" a na n�m nejen t�maticky zam��en� internetov� Radio, ale i vyu�it� podcastu.
World Vision prezenatuje sama seba takto:
"World Vision helps transform the lives of the world�s poorest children and families in nearly 100 countries,
including the United States. Our non-profit work extends assistance to all people, regardless of their religious beliefs, gender, race, or ethnic background."
Home page "World Vision - Build a better world for children" najdete na T�TO adrese.
World Vison Radio najdete na T�TO adrese.
World Vision Podcast najdete na T�TO adrese:
Adresa pro va�� RSS �te�ku vybavenou schopnost� nab�dnout MP3 soubory, je:
http://media.worldvision.org/rss/wvus_podcast.xml
Vyzkou�el sem pou�it� �te�ky Ziepod a funguje to perfektn�.

Na str�nce WVR najdete i velmi v�sti�nou a p�i tom stru�nou definici podcastu ( v angli�tin�) :
"Podcasting is a term coined when the use of RSS and other syndication technologies became popular for distributing audio content for mobile devices. Today podcasting is a more generic term that is evolving as people understand what it means."

Odkaz jsem za�adil proto, �e pr�v� t�mata jako to, kter�mu se v�nuje World Vision Podcast, velmi ocen� mo�nost zprost�edkovat informace lidsk�m ( d�tsk�m ) hlasem.

13.6.06

Nov� trendy - podcasting

Na adrese n�e uveden� adrese najdete �vahu o podcastingu, ke kter� jsem p�idal n�sleduj�c� koment��.
"U �l�nku bohu�el chyb� datum, tak�e nev�m, jestli m�m koment�� v�bec ps�t. Ale podcasting podle mne jasnou perspektivu m�, sv�d�� o tom spousty nov�ch aktivit o kter�ch se zmi�uji ve sv�m weblogu v�novan�m podcastingu. V ��dn�m p��pad� se nem�n�m p�ipojit k ��dn� variant� typicky �esk�ho �ernob�l�ho vid�n� v�ci, jako tomu bylo p�i vzniku digit�ln� fotografie, elektronick�ch knih a kdysi i u e-learningu. K podcastingu si najdou cestu ti, kdo to budou pro sebe pova�ovat za p��nosn�. A to plat� jak o poslucha��ch tak o tv�rc�ch. Kdo z�stane u klasiky, proto�e mu to bude l�pe vyhovovat, a� se nevzru�uje - alespo� ne hned. Opakuje se situace z diskuz� o weblogu. Jenom proto, �e je n�kte�� lid� pou��vaj� k exhibisionismu, nelze p�ehl�dnout velk� p��mos pro jednoduch� publikov�n� komentovan�ch odkazk� na odborn� t�mata. Atd. Tak�e - zkusme b�t trochu v nadhledu a dejme v�voji i sob� �anci.".
T�eba V�s napadne vyu��t mo�nost z��astnit se diskuze o obsahu �l�nku na uveden� adrese.
( Pozn.: J� jsem mo�nost p�id�n� koment��e on-line u sv�ho weblogu aktivoval, ale v z�p�t� jsem to musel op�t zru�it, jeliko� reakce os�bek nab�zej�c�ch r�zn� slu�bi�ky byla fantastick� a zdr�ovat se jejich ru�en�m ka�d� den se mi nechce.)
http://novetrendy.cz/index.php?itemid=34

Pro� jsem zvolil blogger.com

Pokud V�s zaj�m�, pro� jsem vystavil str�nku v�novanou podcastingu ve form� weblogu v prost�ed� blogger.com, uv�d�m hlavn� ( ne v�echny ) d�vody, kter� mne k tomu vedly:
- nemusel jsem nic programovat, zvolil jsem design str�nky v�b�rem z nab�dky �ablon
- pokud nechci, nebo nemohu publikovat klasicky, mohu pos�lat zpr�vy jako e-maily v HTML form�tu
- nemus�m se starat o tvorbu XML kodu str�nky pro RSS �te�ky, syst�m je generuje automaticky p�i vlo�en� zpr�vy
- blogger.com pat�� do "rodiny" googlu a m�m tud� v�t�� �anci na slu�nou publicitu ve vyhled�va�i google.
Nicm�n�, jak jste si jist� v�mli, zkou��m to i v �esk�m prost�ed�.

Education Podcast Network


Na n�e uveden� adrese najdete zdroj kter� stoj� za pozornost!
"
The Education Podcast Network is an effort to bring together into one place, the wide range of podcast programming that may be helpful to teachers looking for content to teach with and about, and to explore issues of teaching and learning in the 21st century.
Most of the producers of these programs are educators, who have found an avenue through which they can share their knowledge, insights, and passions for teaching and learning and for the stories that they relish and teach. The directory will grow as more people come forward with their stories and ideas, and we hope that you will start to share your ideas with the larger education community by producing your own program".
http://epnweb.org/index.php

V�uka ciz�ch jazyk� a spolupr�ce �kol v r�mci EU

T�matu podcasting v souvislosti s v�ukou ciz�ch jazyk� a spolupr�ce �kol v r�mci EU se v�nuje webov� str�nka "Ciz� jazyky". Na uveden�m port�lu jsem na�el text vystaven� Kate�inou Bavorovou dne 20.2.2006, nazvan�
"Podcasting a v�uka jazyk�". V textu se do�tete: 
"Podcast je audio �i videonahr�vka, kterou lze (v dne�n� dob� ji� snadno a na profesion�ln� �rovni) pomoc� ur�it�ho softwaru vytvo�it, pak ji p�en�st na web, kde si ji kdokoli m�e poslechnout. A tu se n�m samoz�ejm� nab�z� spousta aktivit, kter� mohou obohatit hodiny ciz�ho jazyka �i projekt spolupr�ce �kol.
Text odkazuje i na webovou str�nku zam��enou na podcasting Education Podcast Network, na n� jsou k dispozici nahr�vky vytvo�en� u�iteli r�zn�ch p�edm�t�. Nap�. nahr�vky na blogu u�itele angli�tiny z Barcelony, kde jeho ��ci v ciz�m jazyce velmi poutav� l��� sv� prvn� vzpom�nky a obl�ben� stra�ideln� historky."
Adresa str�nky je:
http://cizi-jazyky.blogspot.com/2006/02/podcasting-vuka-jazyk.html

Podcasting m� sv� v�stavy

Akci "International Podcasting Expo" je v�nov�na vlastn� webov� str�nka na adrese:
http://www.internationalpodcastingexpo.com/
Zaj�mav� je pohled do bro�urky, kter� je ve form�tu PDF ke sta�en� na adrese: ZDE-ZDE
Na webu jsem na�el seznam t�ch nejbli���ch mezin�rodn�ch v�stav v�novan�ch podcastingu::
July 14-16, 2006 - Women's International Podcasting Expo
October 20-22, 2006 - International Podcasting Expo FALL 2006
January 19-21, 2007 - International Business Podcasting Expo
April 20-22, 2007 - International Podcasting Expo SPRING 2007
D�my si pov�imnou, �e vystavovatel� pro n� p�ipravili samostatnou akci.

Britsk� listy o podcastingu

Britsk� listy zve�ejnily 20.12.2005 zaj�mav �l�nek, t�kaj�c� se podcastingu.
Jeho obsah n�koho pot��, jin�ho p�ekvap�. Vybral jsem z n�j n�kolik v�t:
"
Za��tkem prosince ozn�mila BBC, �e Instituc� The New Oxford American Dictionary byl slovem leto�n�ho roku ur�en term�n �Podcast�, kter� bude hned za��tkem p��t�ho roku ( 2006 pozn. aka ) p�id�n do on-line vyd�n� New Oxford American Dictionary. ... Na rozd�l od klasick�ho natahov�n� (downloadu) soubor� a jejich pozd�j��ho u��v�n�, lze takto dost�vat - po p�edchoz�m p�ihl�en� (subscription) - nov� soubory zcela automaticky a bez nutnosti op�tn� n�v�t�vy zdrojov� str�nky. Zvl�tn�, t�m�� neuv��iteln� kouzlo t�to nov� technologie v�ak spo��v� ve skute�nosti, �e umo��uje prakticky i jednotlivc�m provozovat vlastn�, levn�, pravideln� �rozhlasov� �i televizn� vys�l�n� - po cel�m sv�t�. Poslucha��m, p��padn� div�k�m p�ipojen�m k internetu se tak otev�r� mo�nost hledat �i p�ij�mat informace z nejr�zn�j��ch (tj. nejen z nejmohutn�j��ch a nejbohat��ch a tud� t�m�� monopoln�ch) zdroj�, a tyto informace posl�ze konfrontovat. N�hle se tak zjevuje jedine�n� potenci�ln� perspektiva alespo� ��ste�n�ho �niku z d�siv� obsahov� i form�ln� uniformity, schemati�nosti a stereotypu st�vaj�c�ch rozhlasov�ch a televizn�ch stanic. P�irozen�, �e v �ele testov�n� nov� technologie stoj� velk�, zn�m� a bohat� korporace jako nap�. BBC, VOA, CNN, DW, na jejich� str�nk�ch je ji� ur�it� �as v sekci �Podcasts� vystaveno ji� pom�rn� bohat� nab�dkov� menu. .... Nov� technologie se zd� b�t pro budoucnost novou nad�j� a pr�v� mo�n�m krokem k v�t�� a u�ite�n� diversifikaci. V�e �e�en� se v�ak m�e uskute�nit pouze a jenom za p�edpokladu, �e se n�jak� �proz�rav� a do budoucna vidouc�, osv�cen� instituci nepoda�� podobn� v�voj rychle zak�zat nebo - �vhodn� usm�rnit. " Konec cit�tu z Britsk�ch list�.

Cel� text najdete na str�nce:
http://www.blisty.cz/2005/12/20/art26190.html

Podcasty na stanici Evropa2

I v �R je ji� n�kolik rozhlasov�ch stanic, kter� svoje obl�ben� po�ady zp��stupnily k poslechu pomoc� podcastu. Pat�� k nim nyn� i Evropa 2, kter�  zp��stupnila nejobl�ben�j�� po�ady jako je Rann� show, Po�as� s Renatou Kajd�as, Zp�tky do minulosti a n�kter� dal��. V�e je roz�len�no do n�kolika podcast kan�l�. Aktualizace lze sledovat v pohodl� doma a to pomoc� RSS a n�kter� �te�ky. V�e se stahuje ve form�tu MP3 v kvalit� 56 kbps. Dal�� informace naleznete na adrese:
http://www.evropa2.cz/index/cz/download_e2


11.6.06

iPod - t�m to v�echno za�alo


T�m�� ka�d�, kdo usly�� slovo podcast nebo podcasting, reaguje ot�zkou "co to slovo znamen� a jak vzniklo?". Pro odpov�� na tuto ot�zku najdete odpov�� na p��klad na str�nk�ch encyklopedie Wikipedia. Bohu�el �l�nek na t�ma �IPod� na Wikipedii v �esk� verzi bohu�el zat�m nem�me. Ale na�el jsem ho ve slovensk� verzi. Tam se p�e:
"iPod je zna�ka digit�lnych hudobn�ch prehr�va�ov spolo�nosti Apple Computer. Prehr�va�e rodiny iPod maj� jednoduch� u��vate�sk� rozhranie, ktor�ho hlavn�m prvkom je na dotyk citliv� koliesko. V��ina iPodov m� d�ta ulo�en� na pevnom disku, no men�ie prehr�va�e iPod Shuffle a iPod Nano pou��vaj� pam� typu flash. Ako mnoh� in� digit�lne prehr�va�e hudby, aj iPod m��e by� pou�it� ako extern� pevn� disk po��ta�a......iPod je vytvoren� pre �zku spolupr�cu s iTunes, softv�rom pre sr�vu hudobn�ch s�borov. iTunes dok�e automaticky synchronizova� u��vate�ov iPod s vybran�mi playlistami alebo s cel�m obsahom kni�nice iTunes pri ka�dom pripojen� prehr�va�a k po��ta�u. iPod (okrem verzie Shuffle) m� tie� nieko�ko funkci� PDA. Dok�e synchronizova� kontakty u��vate�a a napl�novan� �lohy. Od 5. verzie iTunes je mo�n� aj synchroniz�cia nielen s po��ta�mi Mac, ale aj s programom Microsoft Outlook vo Windows. iPod tie� dok�e zobrazova� pozn�mky a je na �om mo�n� hra� nieko�ko hier, funkcionalita PDA je v�ak obmedzen�, ke�e inform�cie nie je mo�n� prid�va� alebo odobera� priamo v iPode, iba prostredn�ctvom po��ta�a." "
Heslo je pops�no pom�rn� podrobn�. Zde je jeho osnova:
1 N�zov
2 Hist�ria
3 Mo�nosti prehr�va�a
4 Modely
4.1 iPod
4.2 iPod mini
4.3 iPod shuffle
4.4 iPod nano
5 Extern� odkazy
Adresa slovensk�ho �l�nku k heslu "iPod" je:
http://sk.wikipedia.org/wiki/IPod

Adresa ODEO Studio

Omlouv�m se! N�kte�� z n�v�t�vn�k� tohoto weblogu maj� probl�m s adresou ODEO STUDIO.
Str�nek s podobn�m n�zvem je v�ce, neuv�domil jsem si to v okam�iku, kdy� jsem na ODEO upozornil.
Spr�vn� adresa je: http://studio.odeo.com.

�te�ky pro podcasting

Obdr�el jsem dotaz, kterou �te�ku preferuji. P�izn�m se, �e jsem jich dosud nevyzkou�el tolik, abych mohl srovn�vat. Dostal jsem tip na �te�ku "Ziepod", kterou si lze st�hnout z adresy http://www.ziepod.com.

�te�ku jsem nainstaloval, vyzkou�el a byl jsem p��jemn� p�ekvapen. Po zad�n� adresy XML souboru ( feed ) �te�ka str�nku prozkoum� a na�te informace o v�ech dostupn�ch MP3 souborech (ozna�uje je pojmem "epizody"). Nab�dne je k poslechu p��mo v prost�ed� �te�ky, nebo ke sta�en�.  �te�ka m�e poslou�it jako MP3 p�ehr�va�, m�ete do jej�ho prost�ed� p�esunout soubory (my��) ze sv�ho PC. Vzhledem ke sv�m vlastnostem m�e poslou�it dob�e i jako hlavn� RSS �te�ka.
P�ipravuji malou slideshow sestavenou ze screenshot� po��zen�ch p�i pr�ci s �te�kou, kter� p�ibl�� jej� prost�ed� a fungov�n�. Adresu slideshow sd�l�m v tomto weblogu.  

2006 FIFA World Cup Germany

Mistrovstv� sv�ta ve fotbale je p��le�itost� i pro podcastery.
Zat�m jsem nena�el �esk� podcast, tak�e uv�d�m alespo� n�kolik vybran�ch zahrani�n�ch podcast�:
- Mirror.co.uk World Cup 2006 Podcast
- 2GB World Cup Podcast
- Baddiel & Skinner's World Cup Podcasts
- ESPN Soccernet - World Cup '06
- The Beautiful Game
- The World Cup Cast
Kdybyste na�li �esk� podcast v�novan� mistrovstv�, dejte mi, pros�m, v�d�t na adresu:
podcast@akamonitor.cz.

 

 

Tvorba vlastn�ch podcast�

Jeden z �l�nk�, pojedn�vaj�c�ch o mo�nosti tvorby vlastn�ch podcast�, m�ete naj�t na port�lu stahuj.cz a to na adrese http://magazin.stahuj.cz/aktuality/podcasting/.
Obsahuje p��klad RSS souboru s odkazem na MP3 talkshow nwbo report�.  

9.6.06

Learn Out Loud


Chcete-li si ud�lat p�edstavu o tom, kam a� do�el ve sv�t� rozvoj podcastingu jmenovit� v oblasti vzd�l�v�n�, nev�hejte a pod�vejte se na port�l pojemenovan� "Learn Out Loud" do sekce "PODSCASTS", um�st�n� na adrese:
http://www.learnoutloud.com/Podcast-Directory .
Uvid�te adres�� podcast� �len�n�ch do kategori�.
Anotace na port�lu ( cit�t):
"LearnOutLoud.com is proud to present the Internet's first directory for podcasts you can learn from. We've screened thousands of podcasts to find the ones of the highest quality that you will instruct, inspire, and enlighten you. "
Zejm�na ti z V�s, kdo si p�ejete spojit odbornou t�matiku s ciz�m jazykem, m�te vynikaj�c� mo�nost poslechu on-line nemluven�ho textu. Port�l nab�z� v�b�r cca 15-ti jazyk�.

8.6.06

Bloguje.cz - Brouzdej.cz

Pohr�l jsem si. Vytvo�il jsem si blog na obou port�lech, abych si ud�lal p�edstavu o rozd�lech. jak je podcasting na obou port�lech �e�en. Pod�vejte se na adresu:
http://www.bloguje.cz/blogy/arnokat
kde m�m blog na bloguj.cz. Tam najdete i adresu blogu na brouzdej.cz.
Na to, abych napsal co si o v�sledku srovn�n� mysl�m, si je�t� nech�m trochu �asu.
P��m� vstup na p��sp�vek, do kter�ho byl blo�en FLASH p�ehr�va� v bloguje.cz je:
http://arnokat.bloguje.cz/339813_item.php
Nezapome�te si kliknout v rubrice "ostatn�" na RSS verzi a zadat si xml soubor do sv� RSS �te�ky. V kodu si pov�imn�te zejm�na ��dku, kde je tag <enclosure....>.

Odkazy uveden� ve Wikipedii

Na str�nk�ch �esk� verze Wikipedie jsou m.j. uvedeny extern� odkazy na str�nky, kter� se podcastingu v�nuj� :
-
Podcast blog - v�e o podcastingu a vidcastingu
-
Podcasting: fenom�n i trend, ale rad�ji bu�me v klidu � �l�nek od Ji��ho Hlavenky na �iv�.cz
-
Audio RSS a podcast http://podcast.bloguje.cz
-
Podcast - revoluce v internetov�m vys�l�n� (�l�nek)
-
�esko hled� podcast star (blog)
-
Prvn� �esk� podcast - �esk� rozhlas (blog)
-
Brouzdej.cz: Spou�t�me podcast (beta)
Citov�no ze ze str�nky, kter� byla naposledy editov�na 31.5.2006.

6.6.06

RSS slu�ba

R�d V�s na sv�ch str�nk�ch kdykoliv uv�t�m, ale m�ete si hl�d�n� aktualizace obsahu tohoto weblogu zjednodu�it. Nainstalujte si t. zv. RSS �te�ku ( star�� verze FeedReaderu m� necel� 1 MB a je zdarma ) a do �te�ky si zadejte adresu str�nky, kter� se V�m v prohl�e�i otev�e po kliknut� na barevnou malou ikonku s n�pisem RSS ( v lev�m slouci weblogu ). Zadejte si interval pro kontrolu aktualizace obsahu t�to str�nky a m�te postar�no. RSS �te�ka V�m bude sama signalizovat zm�nu. V�ce o slu�b� RSS najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/RSS.htm
O speci�ln� verzi RSS �te�ky, kter� um� pracovat s podcasty si pov�me v jin� zpr�v�.

Podcast na "brouzdej.cz"

Kdo se chce p�esv�d�it o tom, �e automatick� on-line generov�n� zvukov�ch soubor� - alespo� u kr�tk�ch zpr�v - je realitou a funguje i na str�nce weblogu ( blogu ), nech� nav�t�v� port�l "brouzdej.cz".
Bu� si na uveden�m port�lu vytvo�te vlastn� blog a do n�ho zadejte kr�tkou zpr�vu, nebo se pod�vejte na n�e uvedenou adresu, kde je uk�zka takov� zpr�vy i s ikonkou a s odkazem pro sta�en� podcastu. Sta�ilo p�ed z�pisem zpr�vy zapnout generov�n� zvukov�ho souboru a zvolit si mezi mu�sk�m a �ensk�m hlasem.
Nem� cenu pov�dat, je t�eba se kouknout nebo zkusit.
http://brouzdej.cz/blogy/arne/5029.html