AKA MONITOR
www.akamonitor.cz

   
 

RECENZE

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Planeta Google

O troufalém plánu jedné firmy organizovat všechno, co známe
Autor:
Randall Stross
Vydal: Computer Press

Autor knihy Randall Stross, je současně publicistou a pedagogem – univerzitním profesorem. V obou případech se zaměřením na podnikání a technologii. Jeho kniha „The Microsoft Way“ měla velký úspěch. Široký přehled o souvislostech podnikání v oblasti ICT, detailní znalost aktivit celé řady firem působících během 10 let existence Googlu, umožnila vznik knihy, která v řadě směrů vydá za desítku vysokoškolských učebnic z oblastí ICT, ekonomiky, projektového a personálního managementu . Čtenář získá komplexní pohled na zdroj dynamiky často velmi konfliktního vývoje Googlu.  Vývoj Googlu byl provázen vznikem, zánikem či fúzí řady firem, jejichž existence provázela a ovlivňovala působení a rozvoj Googlu.
Randall Stross využil plně toho, co mohl získat díky vyjímečnému přístupu do přísně střeženého „Googleplexu“, přímým osobním kontaktem s osobnostmi Googlu a využitím výsledků vlastního dlouholetého výzkumu strategie této společnosti.

Ve své knize přibližuje Randall Stross vizi Google stát se nepostradatelným strážcem veškerého vědění lidstva a snaží se hledat odpověď na tři otázky:
- bude Google ve své snaze úspěšný?
- jaké důsledky by vyplývaly ze situace, v níž by jedna společnost panovala nad tolika informacemi a znalostmi o nás?
- zůstane Google věrný proklamovanému názoru „Don‘t be Evil“ (Nebuďte zlí) a bude svou moc využívat pouze v nejlepším zájmu svých zákazníků?

Obsah knihy je překvapivě stručný, jakoby autor a vydavatelé chtěli čtenáře co nejvíce překvapit. Jak vyplyne z dalšího textu, plně se jim to povedlo.

Názvy některých kapitol naznačují bohatství obsahu velmi skoupě. Zde jsou: 
1. Otevřený a uzavřený
2. Neomezená kapacita
3. Algoritmus
4. Let na Měsíc
5. GooTube
6. Svět je konečně malý
7. Osobní záležitost
8. Algoritme, seznam se s lidskostí

Google je v oblasti ICT ( a nejen to ) pojmem, takže když jsem zjistil, že Cpress vydal knihu „Planeta Google“, nebylo o čem uvažovat. Knihu jsem si pořídil a uložil. Několikrát jsem ji otevřel, prolistoval pár stránek a zase zavřel. Nepomohl ani několikařádkový obsah knihy. Názvy kapitol, jako „Let na měsíc“, „Svět je konečně malý“ nebo  „Osobní záležitost“, posilovaly můj první dojem, že nejspíš půjde jen o dobře dotovanou propagaci bohaté úspěšné firmy.

Důvodem změny mého postoje ke knize, bylo poznání, že se autor věnuje nejen aktivitě vyhledávání , ale i vzniku a vývoji sociálních sítí. Moji pozornost upoutal rozsah poznámek, které v počtu 500 zabírají v knize 70 stran a svědčí o solidním přístupu autora k tématu.

Před týdnem jsem se do knihy přece jen začetl a po půl hodině čtení jsem „byl polapen“. Kniha sice prezentuje téměř neskutečný proces rychlého růstu Googlu, obsahuje celou řadu šokujících čísel, charakterizujících růst infrastruktury od nuly k milionu počítačů v síti Google, závratný růst obratu a příjmů, atd. , ale to, co mne především zaujalo a co bych chtěl touto svojí recenzí zdůraznit, je komplexní a při tom hluboký přístup autora k procesu tohoto růstu a způsob přiblížení tohoto procesu čtenářům. Čím více toho čtenář o Googlu a o jeho vlivu na informační společnost na počátku studiu ví, tím více si knihy užije.

Poslední 2 měsíce jsem se věnoval studiu sociálních sítí. Po přečtení knihy R. Strosse, jsem k tématu získal zcela jiný vztah. Téma mi bylo mnohem bližší. Dozvěděl jsem se za jakých okolností jednotlivé sítě vznikaly, co působilo a působí na jejich vývoj a jak to vše souvisí s vývojem Googlu. A navíc, když jsem si po dočtení knihy otevřel stránku Googlu, zdála se mi jaksi mnohem bližší, známější.

Google už dlouho není jen skvělý vyhledávač, ale v posledních letech uvedl řadu kontroverzních služeb, pronikl do oblasti mobilní komunikace a přímo zaútočil na dosavadní doménu společnosti Microsoft, když uvedl online kancelářské aplikace. To vše korunuje podporou konceptu „cloud computingu“, který mění chápání práce na počítači.

Nepíši rozbor vývoje Googlu, píši recenzi na knihu o Googlu. Jak vidíte, nezdůrazňuji senzačnost úspěchů Googlu, ale užitečnost a přínos knihy o Googlu.      

„Zbytek“ recenze bude rozdělen do dvou částí:
- v první části dokončím prezentaci svých postřehů, formulovaných nejen z pohledu informatika, ale i z pohledu pedaqoga působícícho v oblasti ekonimiky a managementu. Vážím si každého úspěšného pokusu o komplexní přístup k ekonomickým nebo technicko-ekonomickým dějům,
- v druhé části uvedu několik vybraných citátů z knihy samé. Věřím, že vzbudí zájem o dílo jako celek.

I. část - moje postřehy:

Autor knihy, Randall Stross v knize prezentuje výsledky výzkumu toho, jak a hlavně proč Google roste, jak mu úspěšně vybrané technologie od samého začátku umožňovaly, aby neomezeně rozšiřil svůj dosah, jak mu honba za informacemi všeho druhu přinesla nebývalou moc a jak tato moc ovlivňuje obecne zajmy všech lidi, ať už k dobrému či zlému.

Pozoruhodné je sledovat vznik, vývoj a praktickou aplikaci základní vize Googlu.  Kniha R. Strosse není pouze historií Googlu, ale stále více – v návaznosti na růst role Googlu ve společnosti – i kusem historie celé společnosti.

Proto se opakovaně a v nejrůznějších souvislostech autor věnuje i zpětné vazbě, která signalizuje míru akceptace vize Googlu nejrůznějšími skupinami společnosti a opatřením, kterými vedení Googlu na signály reaguje.
Velká pozornost je v knize věnována sociálním sítím, jejich vzniku, různým koncepcím jejich vývoje a to v přímé souvislosti s naplňováním základní vize Googlu v oblasti informací.
Jsem přesvědčen, že – stejně jako donedávna já – velká část populace nemá zdaleka přesnou představu o tom,  co všechno se děje v zákulisí oněch mile se tvářících služeb, jako Facebook, YouTube, atd.  Jak složité jsou otázky ochrany důvěrných informací, jakou roli hrají střety různých názorů na hranici přijatelnosti rizika spojeného s různými koncepcemi sociánloích sítí, atd.

Vývoj Googlu je v knize prezenatován nejen v souvislosti s oborem ICT, ale ve vazbě na dění v celé  společnosti. V knize je podán velmi plasticky vývoj konkurenčního boje mezi soutěžícími firmami v celé řadě oblastí ICT za posledních 10 let.
Celý vývoj Googlu provází a celou knihou R. Strosse prochází jako červená nit boj o klienta a hledání optimální, úpěšné aplikované reklamy. Rozbor této oblasti v knize představuje výborný příklad aplikace CRM v úzké vazbě na psychologii marketingu a obchodu.

Velká pozornost je v knize věnována strategickému rozhodování ve vedení Googlu.
Velmi mne zaujaly pasáže knihy, přibližující roli talentů, struktury tvůrčích týmů, systémy jejich řízení, a různé podoby podpory a motivace výzkumu v Googlu.  Těžko bychom hledali knihu, která charakterizuje plastičtěji bezprostřední vliv této oblasti na úspěch firem v konkurenci.

Charakteristika osobních vlastností zakladatelů Googlu a jejich podíl na všestranném vývoji firmy je příkladnou ukázkou prezentace personálního managementu uplatněného v praxi.
Pro ekonomy – a nejen pro ně – je velmi zajímavou částí knihy vývoj snah o nalezení optimálního ekonomického modelu jak pro dílčí projekty, tak pro celý Google.

Kdo se dosud nesetkal se srozumitelným výkladem pojmů „cloud computing“ a „Software as a Service“ – SAAS, bude překvapen jak perfektně se s těmito aktuálními trendy autor vypořádal při analýze aktivit Googlu, především ve vztahu s firmou Microsoft.

Na příkladu uplatnění textové reklamy na webových stránkách zobrazujících výsledky vyhledávání je názorně prezentován strategický význam kvalitního know-how – i v podobě geniálního nápadu, který má někdy k uplatnění nesnadnou cestu.

Pozoruhodná je charakteristika střetů mezi zastánci a odpůrci (zásadní) role vývoje kvality algoritmů a automatizace v procesu vyhledávání, kategorizace a práce s reklamou. Praktická aplikace myšlenky samoučících se programů, zvyšujících svoji kvalitu vstřebáváním dalších a dalších informací, představuje cennou spojnici mezi teorií a praxí při zvyšování inteligence v procesu automatizace. Pro mnohého čtenáře bude překvapivé tvrzení o tom, že – za určitých předpokladů – může kvantita automaticky přerůstat v kvalitu.

Proces přípravy a rozvoje digitalizace v oblasti práce s knihami, fotografiemi a s videem, je podán v podobě opakovaných středů nejrůznějších koncepcí a směrů. Právě zde se plně zhodnotily technické, znalostní  a finanční předpoklady Googlu pro rychlý vstup do těchto oblastí.

Velmi si na knize R. Strosse cením zdůraznění významu synergického efektu optimalizace různých stránek vývoje ICT a komplexního pojetí technicko-ekonomického vývoje Googlu. Jde o praktické uplatnění vazeb mezi strategickým, technologickým a finančním pojetím vrcholového managementu.

II. Vybrané ( částečně upravené ) citáty z úvodní kapitoly knihy

Tři hlavni kategorie informaci, ktere Google přidal do svych datovych skladů, tvoři knihy, novinky a videa.

Google se tak dostal do sporů s celymi průmyslovymi odvětvimi
s vydavateli knih, novin a odvětvim televizni zabavy.

Když Googler neziská nové trhy, po kterych touži, utrati velke sumy peněz, aby ziskal společnosti majici to, co hleda.Tak se stalo s YouTube, se společností DoubleClick a dalšími. I když se Google rozšiřil daleko nad ramec prohledavani webu a představuje nove služby, ktere se vyvijeji v jeho vlastnich laboratořich, skupuje a pohlcuje vedouci společnosti na trhu, většinou si zvlada udržovat zdani nevinnosti. Jeho vedouci pracovnici mluvi strohym jazykem vědy a techniky a vznešenym jazykem veřejně prospěšnych služeb.

Honba Googlu za zorganizovanim všech informaci na světě ma původ v inženyrskem viděni světa jeho zakladatelů a jejich původni praci, kterou odevzdali jako postgradualni studenti informatiky.

Moc Googlu se odvozuje od jeho fi nančni zakladny, ktera se vytvořila již dva roky po založeni společnosti na zakladě nahodneho objevu, že prosta textova reklama na strankach s vysledky vyhledavani přinaši obrovske zisky. Ani zakladatele Googlu Larry Page a Sergej Brin, ani nikdo jiny nepředpokladal, že by tato nevtirava reklama mohla vytvořit zaklad podniku, jemuž investoři za sedm let, na začatku listopadu 2007, přiřknou historicky nejvyšši cenu ve vyši 225 miliard dolarů (4 244 miliard korun).

Zavislost Googlu na textove reklamě je pozoruhodna, zejmena když uvažime, že v původnich obchodnich planech zakladatelů reklama uplně chyběla.  Ještě v roce 2002, čtyři roky po založeni společnosti, pochybovali někteři informovani pozorovatele o tom, že by textove reklamy mohly přinest Googlu vůbec nějaky zisk.  Devadesat devět procent přijmů stale přinašeji tyto jednoduche textove reklamy.

Zisky vytvořene reklamou poskytuji Googlu hojne prostředky k tomu, aby do sve sbirky webovych stranek mohl přidavat indexy vydanych položek v řadě formatů, včetně zprav, knih, odbornych časopisů, map měst, satelitnich obrazků, informaci o podnikovych fi nancich, patentů a ještě mnohem vic. Google take začal sbirat osobni informace svych uživatelů. Pokud chcete, Google vam uloži fotky, videa, emaily, kalendař, textove dokumenty, tabulky, prezentace, založky na oblibene stranky, diskusni skupiny, osobní blog, chaty s rychlym zasilanim zprav, zpravy ze socialnich siti a akciove portfolio. Neexistuje přiliš osobni kategorie, ktera by se nehodila pro planovani v Googlu
lze sem zařadit i lekařskou dokumentaci, pro niž byla v květnu 2008 spuštěna aplikace Google Health. A dosah Googlu se rozšiřuje až do vašeho domova.

Google rozšiřovani kryje svou tvaři, ktera odzbrojuje svou antikorporatnosti. Tvaří známou diky mantře Nebuď zly, kterou si sama zvolila, tvaři znamou z domovske stranky, kde se nachazi jen jmeno společnosti v zakladnich barvach, spousta nevyužiteho bileho pozadi a tlačitko, ktere se pta, zda chcete zkusit štěsti.

Google je stale kladnym hrdinou, alespoň v očich těch, kteři považuji Microsoft za Řiši zla. K ambicim Googlu se nyni přidalo přesvědčit zakazniky, aby na svych osobnich počitačich přijali novy model, takovy, ktery přimo ohrožuje Microsoft .  Google se svymi pestrymi zajmy představuje největši vyzvu, jake kdy Microsoft čelil.

Společnost Google, známá kvůli vyhledávání, ma dostatečnou infrastrukturu nutnou pro provaděni i jinych uloh, než je vyhledavani. Umožňuje napřiklad vytvařet dokumenty podobne jako ty, ktere vznikaji v kancelařskych programech Word, Excel a PowerPoint kancelařskeho

baliku Microsoft Offi ce. Google začina nabizet software jako služby, použiva svůj vlastni soft ware a data uživatelů uklada a zpracovava na svych vzdalenych serverech. Čim vice se uživatele spolehaji na soft ware Googlu, ktery je podobny soft waru Microsoft Offi ce, tim meně potřebuji

kupovat a udržovat soft ware pro svůj stolni počitač. Pro tento model vysoce centralizovaneho zpracovani dat si počitačovy průmysl osvojil novy pojem cloud computing. Dokumenty uživatelů jako by se vznašely v kyberprostoru, jsou dostupne z každeho mista, odkud se dá připojit k Internetu.

Vedeni Googlu si uvědomuje, že čim vice se společnost přibliži ke svemu konečnemu cili, tim vic jsou lide znepokojeni vyhlidkou na to, že by jedna jedina společnost měla řidit rostouci podil cennych informaci.

Google možna v současnosti použiva pro sve operace až milion počitačů, ktere jsou učinně spojeny dohromady, takže tvoři největši superpočitač na světě.

Management i personal v Googlu využivaji pro řizeni podniku vědecky empirismus
. Vyvijeji hypotezy, sbiraji data, ověřuji hypotezy a opakuji cely cyklus.

Google se nachazi v zaviděnihodne situaci, kdy si může dovolit přidavat do sbirek informace, ze kterych nepoplynou zisky, dokonce ani přijmy.

Software Googlu se sám uči. Čim vice informaci mu projde rukama, tim sofistikovanějši bude. Vice informaci znamena lepši informace je oblibena maxima inženyrů v Googlu. Stavěni systemů ve velkem je způsob, jak shromaždit data pro vytvořeni čim dal inteligentnějšiho softwaru.

Rozšiřenim a prohloubenim sbirek informaci bude Google moci poskytovat vysledky vyhledavani lepe střižene na miru jednotlivym uživatelům.

Aby mohl Google uskutečňovat sve nejambicioznějši riskantni podniky, potřebuje mit i nadale přistup k největšim technickym talentům, ale jejich shaněni bude určitě čim dal těžši.

Stane se Google prvnim, kdo ziska na přesunu ke cloud computingu, nebo ho vytlači jine společnosti, možna i společnost, ktera ještě nebyla založena? Bude oblak Googlu všeobecně přijat, protože uživatele maji radi benefi ty, nebo ho spiš odmitnou, protože strach ze zneužiti osobnich informaci stale roste? Budoucnost Googlu do značne miry urči nazor uživatelů na samu společnost. Udržet si přijemny antikorporatni image, když dnes patři mezi americke společnosti s největši tržni kapitalizaci, může byt stale obtižnějši.

Vypada to, že Google je všude, pevně zakotven v našem každodennim životě, vlastně ma i drobnou fyzickou přitomnost. Googleplex připomina architektonicke monstrum velikosti Pentagonu.

Na konci roku 2003, poslední rok před primarni emisi cennych papirů, měl Google 1 628 stalych zaměstnanců. Jen o čtyři roky později, na konci roku 2007, se jejich počet zdesetinasobil na 16805. Google vzhledem ke svym ambicim nemohl zůstat malý.

Randall Stross v knize prohlašuje: „Google neni obrovsky, aspoň tedy pokud ho srovnavame s tim, co se snaži dokazat
poskytovat všechny informace na světě komukoliv, a udělat to skutečně dobře. Google prostě jenom není malá společnost, že?

Na webové stránce knihy na portále CPressu najdete nejen detailní informace o knize, ale též ukázkovou kapitolu, můžete si v knize zalistovat v knize. K stažení je nabízen obsah a úvod knihy v pdf formátu. Jako ukázkovou kapitolu vybral Cpress kapitolu úvodní, která je současně určitým průvodcem obsahu knihy, nepřímo napovídá čeho by si měl čtenář všímat  v návazných kapitlách.
Odkaz na webovou stránku věnovanou knize na portálu Cpressu je ZDE-ZDE.

Schopnost Randalla Strosse živě vyprávět i náročný obsah, společně s perfektní zanalostí Googlu, vyústily ve velmi poučnou a provokativní studii o troufalé vizi budoucnosti a možných následcích nejen pro svět obchodu, ale i pro kulturu jako celek.

Co Google odlišuje od ostatních úspěšných společností, (podle Randalla Strosse)? Jsou to:
- velké ambice – snaha zorganizovat všechny informace světa
- rychlost růstu firmy už od založeni společnosti v roce 1998
- kapitalová síla, neustále rostoucí know-how, pokroková technologie a hodnotná značka
- všudypřitomnost firmy krátce po jejím založení
- oblibenost slovesa
google.

Díky tomu považuje autor knihy ambiciózní přání zakladatelů, zorganizovat všechny informace světa, jako proveditelné.

Knihu doporučuji
nejen pro cenný obsah, ale současně – ne-li především - kvůli tomu, že jde o perfektní ukázku hlubokého a při tom komplexního rozborů procesů spojených s rozvojem firmy  podnikající v nejrychleji se rozvíjejím oboru – ICT. Celospolečenský kontext tohoto rozboru ještě dále přínos knihy zvýrazňuje.

Doc. Arnošt Katolický
V Plzni dne 1. července 2009.
 

 
 
 
 
 
 

www.akamonitor.cz