Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

 


WEBLOGY
o
WEBLOGU
----------
E-learning
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA STRÁNEK

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

 

S E B E Ř Í Z E N Í
Praktický atlas managementu
cílů, času a stresu

RNDr. Jiří Plamínek, CSc.

 

       Dovolím si požádat čtenáře této recenze, aby si připomněli obsah mé recenze  knihy „Vedení lidí, týmů a firem“ od téhož autora, kterou najde na webové stránce s adresou:
http://www.akamonitor.cz/vedeni.htm
Obě knihy spolu úzce souvisejí nejen svým obsahem, ale především zvoleným přístupem a i formou výkladu, které věnuji pozornost v uvedené recenzi .
      Na webu GRADY lze najít nejen stručnou charakteristiku knihy, ale i 18 stránek ukázek textů. Z bohatého obsahu byly zvoleny kapitoly věnované managementu činností a managementu času. Mají nejblíže k praxi, jsou srozumitelné každému potenciálnímu čtenáři knihy o sebeřízení. Domnívám se však, že plně nevystihují hlavní myšlenky knihy, které stojí v pozadí praktických doporučení a které představují podstatu unikátnosti knihy J. Plamínka, spočívající v systémovém přístupu k sebeřízení. Podle mého názoru by seznam kapitol, tj. informace o obsahu knihy napověděl více.
       Knihu lze rozdělit na 2 části:
- 1. část – pohled na lidské zdroje
- 2. část – účelné a účinné sebeřízení
       Uvádění doslovného obsahu knihy v recenzích není mým zvykem, z uvedených důvodů však učiním výjimku.
Názvy kapitol jsou tyto:
- Zdroje v nás
- Převážně zděděné chování ( vlastnosti)
- Převážně naučené chování
- Vytvářené chování ( schopnosti a postoje )
- Management změny
- Management cílů
- Management činností
- Management času
- Poznávání stresu
- Zvládání distresu
- Vyvolávání eustresu
       Pokud se formy podání obsahu týče,  zůstal autor věrný použití grafů a modelů , t. zv. „tabulí“, doprovázených textovým komentářem. Rád bych upozornil, že zvolená forma vyžaduje od čtenáře knihy „sebeřízení“ určitou toleranci, jisté pochopení a aktivní spoluúčast. U minulé knihy byla tato forma zjevně opodstatněná, jelikož vztahy firmy, týmu a jednotlivce po ní volaly. U tématu sebeřízení, které souvisí převážně s jednotlivcem, je její použití často na hranici přijatelnosti. Ponechání této formy lze chápat jako projev snahy autora o kontinuitu v uplatnění systémového přístupu k managementu na všech úrovních. Použití modelového přístupu vždy souvisí s určitým stupněm abstrakce. Autor se snažil výklad zjednodušit s přijatelnou mírou ztráty přesnosti.
        Pro čtenáře může být studium knihy J. Plamínka nesnadným úkolem, který prověří jeho schopnost přispět k plnému přínosu autorova díla. Autor sám v knize uvádí, že „knihu věnuje všem myslitelným skupinám čtenářů“, mezi řádky obsahu lze vyčíst dodatek: všem „myslícím čtenářům“.  Kniha obsahuje na jedné straně vodítko k volné inspiraci, na straně druhé doslovný návod k chování v určitých situacích . Autor mnoha místech nabízí jakési MENU, ze kterého si může čtenář vybrat.
       Existuje ještě jeden důvod pro specifický, analytický a tvůrčí přístup čtenáře při studiu knihy J. Plamínka. Kniha je věnována člověku – jednotlivci. Každý jsme však jiný. Každý žijeme v jiné situaci, každý máme jiné priority, cíle, představy. Je proto přirozené, že budeme každý „promítat“ obsah knihy na toto specifikum. Budeme lišit v tom, co budeme v knize považovat za podstatné, čemu věnujeme pozornost a co budeme přehlížet jako nepodstatné. Lišíme se i ve schopnosti a v zájmu porozumět obsahu podanému specifickou formou. Hlavní přínos knihy souvisí se SYSTÉMEM prezentovaných poznatků. Pokud si z obsahu knihy „vyzobeme“ izolované části, pokud ztratíme představu o příčinných souvislostech jednotlivých částí a o jejich místě v systému, přicházíme o to nejcennější.
        Modely a grafy – t. zv. tabule -, které mne ( z celkového počtu 70-ti)
zvláště zaujaly:
- předpoklady úspěchu
- péče o zdroje
- práce s podněty
- model procesu učení
- souvislosti mezi zdroji ‚ shrnutí kapitoly č. 3
- základní prvky řízení změny
- rozhodování o povaze stresu
- metoda 8P a cyklus zvládání distresu
- zóna rozumného stresu
- rozhodování o sebeřízení
        Doporučuji studovat knihu o sebeřízení s přihlédnutím k obsahu a pojetí knihy „Vedení lidí, týmů a firem“. Hlavním důvodem je můj dojem, že při studiu některých tabulí by mohl čtenář částečně ztrácet vazbu na smysl , cíl a poslání celkové analýzy.
        V knize mne zaujal zejména výklad k následujícím dílčím tématům:
- odlišnosti systematického sebeřízení od intuitivní „metody“ 
- moderní pojetí a roztřídění lidských zdrojů a metodické důsledky pro
       sebeřízení
- 4 typy zdrojů z hlediska jejich čerpání a obnovitelnosti
- výklad k vitalitě systému člověk: užitečný, efektivní, stabilní, dynamický
- jednotlivé fáze procesu řešení úloh z různých hledisek
- zpracování podnětů a rozhodování
- rozbory chování – naučené chování
- management cílů jako obor na pomezí mezi sebepoznáním a
       sebeřízením
- analýza životní role, její definice a posouzení
- význam poznání ovlivnitelnosti stavu a situací
- vysvětlení tendence ke spolupráci a k soutěžení
- význam osobní integrity a stability pro vztah k ostatním lidem
- výklad ke klíčovým zdrojům: znalosti a dovednosti, motivy a názory
- dvousložkový model kompetence 
       a) nestačí umět a chtít, je třeba konat
       b) nestačí měřit výkon, ale myslet na budoucí rozvoj a na
           nestandardní podmínky
- pojetí důležitosti cílů, jako kriterium důležitosti činností
- vyhodnocování činností pomocí diagramu N/D
- psychologie a sociologie stresu, působení eustresu a distresu
- význam způsobu vnímání stresové situace pro zvládání stresu
- relativní význam a prevence distresorů
- vliv zpracování stresu na vznik a povahu stresu
       Čtveřice dílčích pojednání obsahově směřujících k závěru knihy nese výstižné názvy: hledání rovnováhy, svobody, míry a synergie.
       S ohledem na potřebu chápání významu systému poznatků obsažených v knize, doporučuji zvolit poněkud netradiční postup pro studium knihy: přečíst po úvodu nejdříve závěrečnou kapitolu a shrnutí ke kapitole třetí, získané informace vzít nejdříve jako vodítko a soubor tvrzení, která jsou podrobně zdůvodněna v ostatních částech knihy.
       Téma sebeřízení se zdá býti na první pohled až příliš jednoduché. Po prostudování knihy se čtenář přesvědčí o tom, že jde o téma nejen významné, ale i náročné, vyžadující značnou pozornost.
       K problematice sebeřízení lze přistupovat ze dvou hledisek:
- z hlediska vývoje osobnosti jednotlivce s cílem zkvalitnění jeho
       života (vnitřní hledisko)
- z hlediska zlepšení podmínek pro kvalitní působení jednotlivce
       v roli manažéra
( vnější hledisko). Zde vystupuje problematika
       sebeřízení jako integrální část komplexnější problematiky, jako
       problém potenciálu osoby, jeho autority, a tudíž i jako faktor kvality
       řízení.
        Autor se knihou snaží pomáhat těm, kteří chtějí dosáhnout úspěchu a spokojenost. Vypráví o cestách, jak vzít život do vlastních rukou, jak mu dát smysl a jak z něho vytesat něco užitečného.  Obsah knihy lze vyjádřit výčtem tří úzce provázaných témat tvořících jediný systém:
- sebepoznání
- sebeřízení
- a zvládnutí stresu.
       
Autor usiluje o přiblížení příčinných souvislostí v rámci celkového tématu. Dává přednost důvodu (proč) před návodem (jak).
      Kniha J. Plamínka „Sebeřízení“ může být dobrým pomocníkem každému, kdo se rozhodl poznat lépe sám sebe a aktivně sám  „nad sebou“ zapracovat. Může být inspirací i přímým návodem. Pro manažéry by se měla stát „povinnou literaturou“.


Doc. Ing. Arnošt Katolický
, CSc
Doc.aka@akamonitor.cz
www.akamonitor.cz
16. srpna 2004.

 
 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,728-218877