Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A - M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E

 

ŘÍZENÍ PODLE KOMPETENCÍ

Jiří Plamínek a Roman Fišer

 


 

 

        Kdo sleduje dílo Jiřího Plamínka, pravděpodobně tušil, že přijde něco, v čem autor zúročí výsledky většiny svých dosavadních  analýz a studií, které byly obsahem řady samostatných publikací. Kniha „Vedení lidí, týmů a firem“, která vyšla před 2 lety může být považována za předpremiéru právě vydané knihy „Řízení podle kompetencí“. Nová kniha se od ní liší především tím, že tak říkajíc, dotahuje teoretické poznatky do podoby praktických postupů a návodů, tvořících ucelený systém, který je uplatnitelný při analýze kořenů disfunkcí a úspěchů firem a institucí, s cílem odhalit jejich vzájemné důsledky, souvislosti a usnadnit provedení nezbytných změn. Jiří Plamínek věděl dobře co dělá, když se autorsky spojil s Romanem Fišerem, jehož parketou je management, jmenovitě komplexní rozvojové projekty, design procesů a organizací. Společně vypracovali a prakticky odzkoušeli specifický přístup k řízení firem, založený na harmonickém rozvoji t. zv. „tvrdých“ a „měkkých“ aspektů podnikání, který v knize prezentují pod názvem „MbC – Management by Competencies“. Nestává se často, aby se úspěšný poradce, tím spíše poradenská firma, v době svého největšího rozkvětu, podělila o své know-how zveřejněním základů metody, včetně detailně rozpracované metodiky. Svědčí to o zdravé sebedůvěře autorů a o jejich kladném vztahu k odborné publicistice.
        Nahlédnutím do obsahu knihy zaregistrujeme především jednoduchou a jasnou strukturu: úvod, podstata metody, zavádění MbC, nástroje sloužící implementaci MbC, příklady aplikace a závěrečná shrnutí a přehledy. Poměrně hluboké vnitřní členění jednotlivých kapitol odpovídá potřebě prezentace prakticky využitelného obsahu. Na webu vydavatele ( GRADA ) je k nahlédnutí 10 stránek z vybrané kapitoly, umožňující získání představy o přístupu i o jazyku autorů. Autor předmluvy ke knize, Ladislav Marek, označuje knihu jako příručku. Po prostudování knihy mne napadá myšlenka: kéž by bylo více podobných příruček, které by srozumitelně prezentovaly látku ( metodiku ) od stručně podaného teoretického základu, přes výklad prakticky aplikovatelné metody a jí odpovídajících nástrojů, až po ukázky případových studií. Kapitola 2 vysvětluje teoretické předpoklady - princip metody MbC. Kapitola 3 shrnuje nashromážděné zkušenosti s aplikací metody MbC a podává návod pro úspěšný přechod firmy na řízení podle kompetencí. V kapitole 4 informují autoři o vyvinutých nebo převzatých nástrojích na podporu implementace metody MbC. Přesto, že je obsah knihy podán velmi přehledně, autoři zařadili na její závěr „Přehled hlavních myšlenek a principů“. Na ploše 3 stran utřídili do dvou seznamů po 16-ti bodech nejpodstatnější myšlenky teorie vitality a metody MbC.
         Prezentované seznamy myšlenek tvoří ucelený a vnitřně provázaný systém. Přesto si, ve snaze přiblížit přístup autorů, dovolím upozornit na některé z nich.
         Z hlavních myšlenek aplikované teorie vitality vybírám:
- 4 základní vitální vlastnosti: užitečnost, efektivita, stabilita a dynamika
- význam pyramidy vitality pro strategii firemní vitality
- význam teorie nejslabšího článku Goldrata pro určení taktiky
- chápání stability firmy jako schopnost reagovat na změny
- chápání tvrdých a měkkých podmínek dynamiky
- funkční model firmy definující základní role a tři typy firemních procesů
- respektování míry vitalizace firmy při volbě stylu řízení
- chápání systému firemních myšlenek jako primárního zdroje firmy
- rozvíjení péče o lidské zdroje výběrem nositelů vlastností, postojů a schopností
- význam pyramidy kultury pro tvorbu strategie rozvoje lidských zdrojů
- význam kombinace diverzity v lidech a rolích a sdílení firemních
   myšlenek pro dosažení synergického účinku
        Z hlavních charakteristických rysů MbC vybírám:
- význam harmonického souladu mezi světem požadavků a světem možností
- souvislost úspěchů a neúspěchů firmy s kompetencemi lidí ve firmě
- význam teorie omezení jako filozofického základu metod budování vitality
- chápání kompetence jako duality potenciálu lidských zdrojů a lidské práce
- respektování firemních myšlenek jako základu světa požadavků
- význam dekompozice strategického myšlenkového rámce dovedením
   do současnosti a k jednotlivým lidem
- vazba konkrétní kompetence na konkrétní úlohu konkrétního člověka
- význam hledání, zavádění a rozvíjení systému metrik pro obě složky
   kompetence
- potřeba rozlišení kompetencí a metrik vztahujících se k současnosti
   a k budoucnosti – s pomocí t. zv. strategického kontinua, souvisejícího
   s odpovědností lídrů a vykonavatelů.
         Obsah knihy ( MbC ) představuje ucelený návod „jak dostávat pod kontrolu úspěšnost firem a institucí“. Obsahuje odpověď na otázku, co,kdy a jak udělat, aby se nebylo třeba obávat o osud firmy.   
        Kniha může být prospěšná zejména pro lídry a manažéry firem. Vzhledem k tomu, že jde o výklad metodiky, která reaguje na aktuální požadavky firemní praxi, nepochybně kniha zaujme i lektory a  konzultanty. Řada myšlenek knihy může být užitečná pro každého myslícího člověka.
        A jedno doporučení na závěr: pro rychlejší pochopení poslání a zvoleného přístupu může být užitečné zahájit studium knihy prolistování obsahu páté kapitoly „Příklady aplikace MbC“. Kapitola obsahuje dvě dobře volené případové studie, přibližující nejen problematiku knihy, ale i přístup konkrétní postup autorů knihy v roli externích poradců, řešících konkrétní praktické situace firem.

Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
22. listopadu 2004

 
 

Nabídka odborných seminářů na téma FINANCE

Nový weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877

//-->