outdoor tréning   outdoor training   outdoor tréning  outdoor training
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v lednu 05
151.303
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E

 

OUTDOOR TRÉNING
pro manažéry a firemní týmy

Vladimír Svatoš, Petr Lebeda
 


 

 

      GRADA vydala knihu s výše uvedeným názvem počátkem roku 2005. Podle vydavatele jde o první český ucelený a prakticky psaný pohled na jednu z méně známých metod vzdělávání manažérů a firemních týmů. Rozhodl jsem se pojmout recenzi šířeji a zahrnout do ní stručnou charakteristiku outdoor tréningu – (dále OT). K této charakteristice využívám volně podané citace z knihy. Zvolené pojetí recenze má usnadnit rozhodnutí v otázce, zda může či nemůže být kniha přínosem pro konkrétního čtenáře. Vybrané myšlenky knihy jsou výsledkem mé subjektivní selekce a zdaleka nevyčerpávají celé bohatství knihy.
      Praktický management představuje velmi pestrý soubor aktivit. Bohatost manažérských aktivit nachází svůj odraz v nejrůznějších nárocích na schopnosti a na vlastnosti manažéra. Tomu odpovídá i náročnost komplexní přípravy manažéra.
      Řízení firmy ve stále tvrdší a nemilosrdnější konkurenci se stále více podobá práci velitele v bitvě. Úspěšné řešení existenčních problémů vyžaduje celou řadu vlastností, které manažér nezíská ani v teoretickém studiu, ani pří řízení podniku v relativně klidných a ustálených podmínkách. Jednou z mála možností, jak si otestovat své dispozice, jak si uvědomit své přednosti a slabiny je OT. OT nabízí řadu metod a forem jak zjištěné dispozice  využít nebo ovlivnit.
      Také jste se divili tomu, jak velký rozdíl lze pozorovat u různých manažérů v jejich rozhodování a v jejich aktivním působení na kolektiv ve zcela podobných ( náročných ) situacích? Jistě jste si postavili otázku „v čem je základ úspěchu, v čem je příčina zklamání? Co vlastně neúspěšnému manažérovi chybí, když je vzdělaný a v klidných podmínkách úspěšný? Recenzovaná kniha dává dobře nahlédnout do těch vlastností a aktivit manažéra, které jsou jakoby „mimo jeho základní odbornost“, při čemž v kritických situacích mohou být pro úspěch rozhodující.
       Klasické tréninkové metody bývají pro celou řadu vzdělávacích akcí zaměřených na přípravu manažérů a firemních týmů málo účinné. Byly hledány a nalezeny vhodnější formy vzdělávání přednostně zacílené na :
- akce na podporu týmového ducha
- budování a rozvoj pracovních týmů
- tréning manažérských dovedností
- kurzy týmové práce
- rozvoj předpokladů k vůdcovství
- hodnotící programy
- speciální programy
Podle autorů knihy je pro uvedené akce vhodnější uplatnění zážitkového učení, jehož specifikum spočívá ve výrazném uplatnění aktivit v přírodě, která slouží jako výchozí zážitek, jenž je následně zpracováván ve využitelnou zkušenost. Toto následné zpracování zážitku je podmínkou účinnosti metody vzdělávání označované názvem OT. Bez následného zpracování zážitků však nejde o OT, ale pouze o někdy dosti drahou rekreaci.
       Kniha velmi podrobně uvádí rozdíl OT od tradičního vzdělávání, včetně hodnocení jeho kladů i případných rizik pro všechny aktéry outdoorových kurzů – od organizátorů, přes lektory až po účastníky.

I. Stručná charakteristika specifických zvláštností OT
       O co v OT vlastně jde? Každopádně by nemělo jít o situaci, kterou charakterizuje Svatoš v úvodu knihy, když upozorňuje na občasný výskyt nesolidního přístupu „dodavatelů“ OT. Cituji: “Necháš je chvíli lézt na skalách, oni se při tom jako víc poznaj, pak si o tom trochu pokecaj a jsou ochotný za to zaplatit slušný prachy“. 
       Co konkrétně znamená tvrzení, že specifikum OT spočívá ve výrazném uplatnění aktivit v přírodě, které slouží jako onen výchozí zážitek, jenž je následně zpracováván ve využitelnou zkušenost. Odpověď na tuto otázku poskytuje čtenáři všech 9 kapitol recenzované knihy. Pokusím se vybrat přímo z knihy několik myšlenek, které charakteristiku OT přibližují: 
       OT dostává účastníky na hranici
- poznaného a nepoznaného
- naučeného a zcela nového
- bezpečného a riskantního
- na hranici komfortní zóny, kterou na dobu kurzu účastníci opouští.
       Přednosti OT:
- reálnost situací
- názornost a přenositelnost
- vysoká míra zapamatování
- atraktivnost, zábavnost
- bezpečné prostředí pro experimentování
- rozvojový efekt
       OT učí zvládat nové, nečekané situace, zvládat stress a paniku. Učí účastníky rychle a spolehlivě nacházet  své místo ve skupině, která byla vytvořena ke zvládnutí nového problému. Zvyšuje schopnost manažérů rychlé mobilizovat své často skryté schopností.
       Velký význam přísluší v OT principu přenosu ( transferu ) zkušeností. Potvrdím-li si, že zvládnu více než jsem si myslel v jedné oblasti, posílí mě to i při rozhodování v oblastech jiných. Problémy mohou nastat u skupin s nižší schopností zobecňovat. Tady je velmi důležitý trpělivý a kvalifikovaný přístup lektora.
       Některé vybrané rysy OT:
- autentické přírodní prostředí nabízí skupinám účastníků OT nový rámec, v němž se dočasně pohybují
- jedinečnost outdoorových kurzů pramení zejména z reálnosti situací, které při řešení úkolů ve skupině vznikají
- OT je zcela cílevědomě zaměřen na situace, na jejíž řešení účastníci nenacházejí řešení ve své dosavadní práci, úkoly OT jsou neobvyklé, odborná kvalifikace nepřináší klíč k jejich vyřešení.
- každý úkol se stává modelovým příkladem spolupráce skupiny a fungování každého jednotlivce v ní.
- zvolená forma outdoorových programů odpovídá stanovenému vzdělávacímu cíli, který je prvotní.
- přirozený proces učení v outdoorových kurzech je záměrný, cílený a usměrňovaný
- hlavním nástrojem stimulování a podporování procesu učení je skupinová reflexe s vyvozením závěrů – společné rozbory chování skupiny při řešení úkolů. Lektor v tomto procesu slouží jako facilitátor, závěry musí vyvozovat sama skupina.
- OT jde co nároků na účastníky často na samé hranice jejich schopností, což sebou přináší řadu rizik, které musí lektor a organizátor dopředu znát.
      Jedním z náročných úkolů organizátora a lektora outdoorového kurzu je zajistit, aby existovala pevná, stálá i když skrytá vazba na vzdělávací záměr?. Atraktivita prostředí tuto vazbu může paradoxně narušit a tím ohrozit celý záměr kurzu.

II. Obsah a struktura knihy
       Kniha je rozdělena do devíti kapitol. Čtyři z nich představují společný základ OT (kapitoly 1,2,7,8). Tři kapitoly jsou určené především personalistům ( 3,6,9), kapitoly 4 a 5 jsou určeny především lektorům.
1. Teoretická východiska a podstata outdoorového tréninku
2. Zdroje a typické rysy českého OT
3. Možnosti využití outdoorových programů
4. Nejčastěji užívané typy programů
5. Osobnost a role lektora
6. Přednosti a limity outdoorového tréningu
7. Bezpečnost a rizika outdoorových kurzů
8. Etické aspekty outdoorového tréningu
9. Role zadavatele
       Webový portál GRADY obsahuje ukázku několika stran knihy. Vybrána byla kapitola, která přibližuje nejčastěji užívané typy outdoorových programů. Patří k nim:
- Icebreakers
- Dynamics
- Terénní týmové strategické hry
- Lanové překážky
- Outdoorové sporty
- Konstrukční skupinové úkoly
- Komunikační programy
- Programy zaměřené na podporu důvěry
- Kreativní programy
- Společenské programy
Podle autorů knihy jsou nejatraktivnější částí programu pro většinu účastníků outdoorové sporty ke kterým patří například slaňování, které je pro mnohé nejsilnějším zážitkem. Jde o spouštění sebe sama za pomocí lana, obvykle ze skalních stěn, převisů atd. Z hlediska transferu zkušeností je důležitým faktorem strach. Čím větší je strach, tím silnější je uspokojení z překonáni sebe sama – a tím lépe si účastník zážitek zapamatuje. Včetně toho, kolík síly a umu musel k překonání  překážky vynaložit sám a jak při tom spolupracoval se skupinou.
     Kniha je velmi komplexním zdrojem poznatků o OT - zahrnuje všechny pohledy, přístupy k tématu. Je strukturována velmi moderně, každá kapitola obsahuje v úvodu stručnou dílčí osnovu a cíl kapitoly, teoretický výklad je doplněn praktickými příklady, jejich hodnocením, kapitola obsahuje  závěr v podobě shrnutí látky.

III. Bližší nahlédnutí do obsahu knihy
       Vybral jsem z knihy některé myšlenky, které dále přibližují specifičnost OT. Věřím, že to pomůže v rozhodování zda si knihu pořídit i těm čtenářům, pro které je sám pojem OT novým. Vzhledem k tomu, že se mám sám v oblasti OT od autorů hodně co učit, využívám i zde volné citace z obsahu. ( Můj výběr je subjektivní a odráží moje pocity a představy, tak, jak se formovaly při studiu obsahu knihy.) 

Vybraná dílčí témata , která zvláště upoutala moji pozornost:
- průvodce procesem přípravy vzdělávacích programů – „check list“ nejdůležitějších aktivit. Průvodce začíná otázkami: KDO? A PROČ? Čeho chceme dosáhnout a jaké skupiny zaměstnanců se to týká? Co se má změnit v jejich chování? Proč s nimi chcete pracovat?
– ukázky možných cílů uplatnění OT
- důsledky OT pro pracovní život
- 5 pilířů OT
    - zážitek „nereálně reálných“ situací
    - vykročení z komfortní zóny
    - sociální skupina bez formální struktury
    - příroda jako nové pozadí
    - skupinové rozbory
- zážitkové učení, jeho zvláštnost a přednosti
- interaktivní manažérský tréning
- základní typy her a programů tradičně využívaných při outdoorových kurzech v českých podmínkách, jejich základní charakteristiky, obvyklé cíle a typické příklady
- které programy jsou rizikové a proč
- psychická bezpečnost účastníků kurzu
- formy outdoorových akcí, volba vhodné formy kurzu a zajištění odpovídajících technických podmínek
- chování lektora v problémových situacích
- proč bývají outdoorové kurzy odmítány
- šíře osobnostních i odborných nároků, které od lektora OT vyžaduje
- jak vybrat dodavatele outdoorového kurzu, doporučená kriteria pro výběr dodavatele OT kurzů.

IV. Komu je kniha určena
     
Obrazně řečeno, v knize se dozvíte odpověď na otázku „jak mohou slaňování a „bojovky v lese“ rozvíjet dovednosti potřebné pro úspěšnou práci manažérů.
Kniha je určena především personálním a tréninkovým manažérům, ale možnosti jejího využití jsou daleko širší.
- Firemním  vedoucím , především vedoucím personalních úseků organizací,  zodpovědným za rozvoj manažérů, radí jak vybrat správný outdoorový program a jeho kvalitního dodavatele. Umožní rozeznat seriozní outdoor trénink od drahé rekreace zaměstnanců v přírodě. Pomůže jim při rozhodování o tom, kdy, za jakých okolností a k jakému účelu použít outdoor trénink jako formu moderního vzdělávání manažérů a firemních týmů.
- Kniha prospěje i potenciálním zájemcům o účast v  OT, kteří si mnohdy dost dobře nedovedou představit jak bude zajištěna vazba programu OT na jejich manažérskou práci. Zájemci se dozví nejen co mají od OT čekat ale i jak si vybrat ten správný kurz.
- Kniha prospěje kvalitní přípravě lektorů
Využívání outdoorových programů k vzdělávání a osobnímu rozvoji je disciplina velmi náročná, vyžadující od lektorů odborné vědomosti a dovednosti z oblasti: managementu,    sociální psychologie, pedagogiky, řady sportovních odvětví a značnou míru lidské zralosti.
Kniha Svatoše a Lebedy jim nabízí pomoc při orientaci v základních poznatcích, jejichž zvládnutí je čeká.
- Organizátorům outdoorových kurzů připomíná základní metody a pravidla, jejichž dodržení podmiňuje solidní a kvalitní vzdělávání s využitím OT.
- Kniha Svatoše a Lebedy je užitečná i pro konzultanty, trenéry a organizátory aktivit ve sféře volného času. Pomáhá jim snadněji nalézt odpovídající výběr konkrétních programů.

Závěr
Kniha ukazuje plnou šíři možností, které OT nabízí. Prezentuje OT jako atraktivní a účinnou tréninkovou metodu pro:
- budování a stmelování týmů
- rozvoj manažérských a pracovních způsobilostí
- motivování jednotlivců a týmů
- hodnocení pracovníků.
Základní přínos knihy Svatoše a Lebedy spočívá proto již v tom, že českému čtenáři přibližuje srozumitelnou řečí poměrně méně známou moderní metodu vzdělávání manažérů a firemních týmů, vhodnou pro aplikaci ve velmi aktuálních oblastech manažérské praxe. 
     Kniha může mít i podstatně širší význam – za hranicemi samotného OT. Obsahuje totiž upozornění na nutné, potřebné a méně často zmiňované dispozice manažérů a cesty k jejich ovlivnění.
      Kniha je dílem zkušených autorů. Vladimír Svatoš, hlavní autor knihy vedl programy pro špičkové české nadnárodní společnosti.
     Knize autorů Svatoše a Lebedy nesporně patří čestné místo vedle knihy Billa Krouwela „Management Development Outdoors“, která byla a je dosud jedním z hlavních zdrojů poznatků a inspirace celé mladé generace tvůrců a poskytovatelů outdoorových kurzů.
      Jsem přesvědčen o tom, že kniha autorů Svatoše a Lebedy představuje cenný zdroj poznatků a zaslouží si proto plně pozornost čtenářů. Rozhodnutí GRADY vydat tuto knihu považuji za velmi šťastný krok správným směrem.
         
Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
15. března 2005

 
 

Projektový, znalostní a procesní management
weblog shrnující obsah 3 el. konferencí
"PROJMAN 2"

Nový weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877

//-->