Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A - M O N I T O R


WEBLOGY
o
WEBLOGU
----------
E-learning
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E

 

Online public relations
David Philips
 


 

 

          Anglický originál knihy D. Philipse vyšel před třemi léty, což je ve vývoji internetových aplikací velmi dlouhá doba. Díky autorově schopnosti předvídat vývoj, zůstala kniha přínosem i pro českého čtenáře v roce 2003.  Internet ovlivňuje všechny stránky práce PR. Přibližuje PR k samotnému centru firemních aktivit. PR je sice specializovanou činností, přesto se stále více ukazuje potřeba předat PR dovednosti pokud možno všem členům organizace, neboť – vědomě či nevědomky – se na PR ve firmě/instituci podílí stále více lidí.
          V recenzi Vám přiblížím především svůj výběr hlavních myšlenek autora
knihy. Charakteristiku struktury knihy uvedu výběrem z bohatého a dobře strukturovaného obsahu. S oficiální informací GRADY, týkající se  obsahu knihy se můžete seznámit využitím odkazu  „Více informací“ na stránce
http://www.grada.cz/content/katalog.php?hash=&redid=7&podtrid=704
Máte možnost prolistovat 14 stran knihy, jmenovitě kapitolu týkající se  „Hodnocení aktivit na internetu“.
         Obsah knihy člení autor velmi podrobně. Pro účely této recenze uvádím pouze stručný výběr z názvů podkapitol, který přibližuje myšlenkový sled výkladu:
- Internetové public relations
- Nová role public relations
- Integrace webu, extranetu a intranetu
- Modely přístupu ke znalostem
- Přehled informačních zdrojů pro uživatele internetu
- Hledání partnerů a zvyšování dosahu
- Různé způsoby poskytování obsahu
- Kdo jsou vaši internetoví uživatelé?
- 10 kroků vstříc veřejnosti
- Dovednosti v oblasti internetu
- Oslovování veřejnosti prostřednictvím webů
- Obsah webu z pohledu PR
- Základní požadavky
- Řízení vztahů s uživateli internetu
- Customer relationship management (CRM)
- Jak se čte internetové zpravodajství
- Jak využívají síť novináři?
- Jak jednat s novináři, kteří jsou online
- Vaše virtuální tiskové oddělení
- Činnost pracovníků PR
         Výčet kapitol a subkapitol mohl pouze nepřímo naznačit bohatství myšlenek obsažených v knize Davida Philipse. Lépe knihu přiblíží výběr samotných myšlenek.

Vybrané poznatky charakterizující autorovo pojetí tématu:
- Internetové PR již dávno nejsou doplňkovou možností, kterou je hezké mít, jsou nezbytné pro přežití. Internet poskytuje obrovské příležitosti pro uplatnění kreativních řešení.
- Oblast internetového PR obsahuje vše od strategického řízení firemní kultury až po posílání fotografií ve správném formátu novinářům. Skupiny lidí, které chce firma oslovit jsou často velice široké a rozmanité. Od pracovníků PR to vyžaduje pochopení povahy tohoto vzdáleného vztahu a všech souvislostí, které přináší.
- Čtyři oblasti managementu, které souvisí s PR na internetu. Do hry vstupuje uzavřený cyklus sestávající z bohatosti obsahu, dosahu jeho působení, publika, které je obsahu vystaveno, a za těsného spolupůsobení online (a offline) kultury vytváří empatii potřebnou pro uživatele i organizaci. Toto vzájemné porozumění dále  ovlivňuje obsah a jeho bohatost. Vzniká nekonečný vztah mezi bohatostí, dosahem a obsahem, publikem a empatií.
- Vyváženým využitím kombinace možností intranetu, intranetu a extranetu  získává organizace dalekosahající komunikační výhodu.
- Správně strukturované využití možností Internetu může mnoha organizacím poskytnout společné médium pro řízení vztahů s externí veřejností (díky webu formace sdílené pouze s partnery organizace) a interními zainteresovanými j skupinami (informace přístupné pouze lidem v rámci společnosti a jejích jednotlivých procesů).
- Zjištění míry souladu informací poskytovaných společností se zájmy a postoji veřejnosti je složitější a vyžaduje obsahovou nebo sémantickou analýzu, kterou organizace může provádět vlastními silami nebo je zadat specialistům.
- Znalost zájmů a názorů zákazníků může kompletně změnit marketingové zaměření online aktivit včetně obsahu a designu firemní www prezentace.
- V žádném případě není možné monitorovat celý internet. Je možné monitorovat jednotlivé stránky a weby pomocí různých online služeb
- V minulosti se mediální vztahy týkaly tehdv existujících médii. Tehdejší offline vztahy předinternetové éry, i když v pozměněné podobě, zůstávají i nadále, k nim se však dnes přidává široká řada dalších komunikačních kanálů a metod. Kromě novin, plakátů, rádia a televize se objevují osobní počítače - PDA, informační kiosky, SMS, mobilní internet a spousta dalších, které komunikační specialisté v oblasti PR využívají při hledání zdrojů informací.
- Weby úzce souvisejí se vztahy s veřejností, proto musí logicky spadat do zodpovědnosti oddělení, které se vztahy a reputací zabývá. Weby jsou pro praxi PR velice významné
- Koncepty a postupy CRM jsou významné pro praxi PR. Je to oblast řízení vztahů a proto i součást portfolia public relations. Public relations zdaleka nejsou jen o vztazích se zákazníky. Zatímco CRM se přirozeně soustředí na zákazníky, pracovníci PR je musí vnímat jen jako jednu množinu z mnoha vztahů, kterými se zabývají. PRCM musí být nevyhnutelně součástí širší strategie PR.
- Novináři mají k mnoha informacím přístup i bez vás. Nabídnete-li jim přímý kontakt, je možné ovlivňovat míru novinářova zájmu a množství času, které stráví na vašem webu a psaním článku o organizaci.  Pro novináře je výhodou rychlost a úplnost informací
- Je důležité, aby si pracovníci PR všímali, jak se jejich práce mění
-
Rolí public relations je zajistit, že budou k dispozici způsoby komunikace a metodologie potřebné k budování vztahů.  Příslušné technologie čekají na využití.

Závěr:
Knihu „Online public relations“ čtenářům doporučuji, neboť obsahuje:
- poučení v podobě celé řady cenných zkušeností pro odborníky
- úvod do problematiky Online PR pro širokou obec pracovníků v oblasti PR
- zajímavé informace pro každého, jelikož s působením PR se stýká doslova každý
- ukázku optimalizace volby obsahu i formy při výkladu interdisciplinárního   tématu.

Doc. Arnošt Katolický
Doc.aka@akamonitor.cz

www.akamonitor.cz
16. listopadu 2003.

 
 

Seriál článků na téma management znalostí

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877