Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

Měsíční
 návštěvnost
AKA MONITORU
v červnu 2005
182.113
přístupů

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2005

 

Budujeme školní web
 
Ondřej Neumajer
 


 

     

       V rubrice RECENZE v portálu AKA MONITOR najdete původní recenze několika užitečných a zajímavých titulů týkajících se různých pohledů na budování webu, počínaje základy web-designu, přes otázky přístupnosti webových stránek až po principy jejich použitelnosti. Kniha Ondřeje Neumajera mne okamžitě zaujala zejména kombinací
komplexnosti, přehlednosti a současně stručnosti podání.
       Osnova knihy, která je v podrobné verzi na webu vydavatele, vyjadřuje pojetí a zaměření obsahu jen částečně. Pro představu o možném přínosu knihy je třeba respektovat dvě roviny přístupu:
- procesní přístup k budování školního webu, kterému je osnova knihy nejblíže a
- přístup z hlediska nástrojů, pomůcek a vybraných speciálních poznatků používaných v celém procesu péče o vznik a vývoj webu. Základní osnova knihy je následující:
- O webu na webu
- Plánujeme školní web
- Webmaster by měl znát
- Nápady na školní web
- Školní web a zákony
- Redakční a publikační systémy.
Autor akcentuje přísně uživatelský přístup, což se projevuje ve všech kapitolách. Čtenář během studia knihy získá proto následující poznatky:
- praktické zkušenosti z budování školních webů
- nápady a inspirace a příklady pro váš web
- informace o zákonech a nařízeních týkajících se školních webů
- přehled o nástrojích  a pomůckách pro tvorbu webu.
       Autor v předmluvě uvádí: „Kniha rozhodně není o tom, jak se vytváří webová stránka v jazyce (X)HTML. Tyto technické znalosti jsou předpokladem, který by měl školní webmaster splňovat. Rozhodně není nutné, aby jimi vládl ředitel. Proto se při čtení setkáte spíše s pohledem na širší webové souvislosti, jako je například přístupnost a použitelnost. Zejména mi šlo o to, aby se jednalo o koncentraci dobrých nápadů a praktik používaných na školách.“
       Nenechte se při zběžném prohlížení knihy zmást tím, že je všemu dobře rozumět. Tato pozitivní vlastnost knihy může navozovat dojem, že „všechno znám“, jelikož je vše zřejmé a logické. Hodně škol má již nyní své weby. Při srovnání doporučeného postupu a pojetí s výsledky výzkumu kvality školních webů  dospěl autor ke konstatování, že každý web je zpravidla něčím zajímavý a přínosný, nicméně právě v komplexnosti a vyváženosti obsahu a metod jeho prezentace existují velké rezervy zlepšení. Moderní nástroje tvorby webu společně s rozvojem komunikační podpory dávají šanci pro zapojení stále širšího kolektivu lidí nejen do technické a organizační stránky rozvoje webu, ale i v rovině rozvíjení pestrosti a hloubky obsahu webu. Vhodný dynamický přístup ke školnímu webu umožňuje široké zapojení studentů do jeho budování. Potřeba zpřístupnění poznatků o procesech, principech a pravidlech tvorby webu se tak stává kontinuálním úkolem. Učit se na vlastních a cizích chybách patří dávno k pokroku v mnoha oblastech lidské činnosti. Nejinak je tomu i v oblasti budování školních webů. Proto je velmi cenná sada dobře vybraných ukázek nejen těch nejlepších, ale i těch méně úspěšných webů. Volbou příkladů a doporučené struktury webu má autor na mysli především školní weby středních škol. Přínos knihy může být daleko širší. Vzhledem ke komplexnosti přístupu k budování webu může kniha sloužit jako velmi cenný kontrolní seznam ( checklist ) pro otestování vlastního přístupu k budování webu. Mám na mysli nejen weby osobní, ale i weby firem a institucí, včetně vysokých škol. I na vysokých školách se setkáváme se značnými rozdíly v tvůrčím přístupu k budování webu, což se projevuje především při srovnání různých úrovní – při vertikální klasifikaci.
       Sympatický je dynamický přístup zvolený autorem, naznačený hned v úvodu zdůrazněním pojmu „budování webu“ na rozdíl od běžně používané „tvorby webu“. Školní weby se vyvíjení stále výrazněji z nástroje prezentace v aktivní prvek nejen v samotném výukovém procesu, ale i v modernizaci přístupů k plnění funkce školy. Aktuálním problémem se stává to, co označuje autor knihy jako „role webu v přeměně školy“.
       Pro přístup autora knihy je příznačné zdůrazňování cílevědomosti při tvorbě školního webu. Doporučuje, aby se autor školní prezentace v průběhu tvorby webu pokusil nalézt odpovědi na následující otázky:
- Koho chceme naším webem oslovit? Pro koho jej vytváříme? A proč?
- Kdo jsou skuteční návštěvníci našeho webu? Proč k nám přicházejí?
- Jsou stránky pro všechny zájemce, nebo jen pro vymezenou skupinu?
- Jak si návštěvníky udržet? Jaké informace návštěvníky zajímají?
- Nenabízíme (zbytečně) něco, co nabízejí všichni ostatní?
- A důležitá strategická otázka: „Je web skutečně ten nejlepší prostředek pro zpřístupnění této informace? Je to efektivní a vhodné?
       Kniha Ondřeje Neumajera obsahuje řadu zajímavých myšlenek. Na některé bych rád upozornil formou volnější citace:
- „Proč budujeme školní web? Proč jej v názvu knihy nevytváříme, netvoříme, nesestavujeme? Protože mi pojem budujeme připadá přiléhavější….je v něm chuť, zavánějící něčím dlouhodobějším.“
- „Mezi typické cílové skupiny, na které může být školní web zaměřen, patří: rodiče, rodiče potenciálních žáků, noví učitelé,  jiné školy, veřejnost, sponzoři, sociální partneři, zřizovatel, kontrolní orgány a přirozeně žáci, studenti.“
- „Čtěte svůj web co nejčastěji! Jde o to, že některé informace se s postupem času mění. Web časem nabobtná do více stránek, a některé informace začnou být neaktuální, nebo dokonce nepravdivé.“
- „Nejjednodušší je začít plánovat menší web, který se bude postupné rozrůstat.“
- „Cenné zkušenosti z kontaktu se špičkou školních webmasterů mne dovedly k jednoznačnému názoru: osvěty není nikdy dost.“
- „Je třeba, aby stránky byly vytvořeny podle určitých pravidel a aby webové prohlížeče tato pravidla korektně interpretovaly.“
- „Originálně pojatá navigace bořící zažitou praxi může být i zajímavým zpestřením, ale spíše se bude vyjímat na webu nezávislého umělce než na webu školy pro návštěvníky z různých uživatelských skupin.“
- „Přístupné stránky respektují uživatele Internetu nezávisle na jeho postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech a zobrazovacích možnostech.“
- „Testování webových stránek je velmi užitečný úkon, který lze svěřit komukoliv s jedinou výjimkou – tou je autor. Jakmile pracuje se stránkami několik dní, nikdy k nim nebude mít stejný vztah jako nově ochozí návštěvník.“
- „Z webu musí jasně dýchat snaha o komunikaci s rodiči a musí být patrné, že se nejedná o zkostnatělou instituci ale o školu, pro niž je dítě skutečným středem zájmu.“
- „Některé školy se snaží do vzdělávání integrovat i projektové vyučování. Projekty jsou pro žáky zajímavou alternativou k převládající tradiční výuce. Některé školy popisují na webu celý průběh projektu, jiné zveřejňují jeho konkrétní výstupy či závěry. „
- „Součástí školních stránek může být i implementace LMS (Learning Management Systém).“
       Konkurence se již dávno netýká pouze podnikové sféry. Každým rokem se zvyšuje soutěž škol všech stupňů o dostatečný počet co nejkvalitnějších uchazečů o studium. Proto se mi v hodnocené knize líbí zdůraznění těch prvků webu, které mají přímou vazbu na marketing školy. Patří k nim virtuální prohlídka školy, diskusní fórum, FAQ, propagační materiály, e-learning. Samostatnou kapitolou je v této souvislosti zařazení výstupů ze školních projektů. Školní web, který by nevyužil šanci stát se účinným nástrojem marketingu školy, nemohu považovat za komplexní. Nejspíš proto autor připomíná existenci několika osvědčených způsobů, jak o nových stránkách říct světu. A nejen to, odpovídá i na otázku: „co mám dělat, aby se mé stránky umisťovaly na předních místech vyhledávání?“
       Knihu jsem doslova „zhltl“ na jedno posezení. Obsahuje několik desítek ukázek špičkových i horších školních webů a pěknou řádku URL různých užitečných zdrojů. Konstatoval jsem, že jde o cenný přínos do knihovny každé školy ( a pravděpodobně nejen školy ). Kniha vám poskytne ucelené informace o tom, jak plánovat školní web, tedy jaký na něj dát obsah, na koho jej zaměřit, jak často jej aktualizovat, jaký zvolit nástroj na jeho tvorbu a kam jej umístit. Dočtete se o webových standardech, o přístupnosti webu , o významu a způsobu optimalizování pro vyhledávače, o přednostech a nedostatcích rámců, o důležitosti  vlastní domény, získáte řadu doporučení jak zajistit návštěvnost webu apod.  Je přínosem i tím, že zpřístupňuje některé části problematiky, které nejsou snadno dosažitelně v běžné literatuře a často ani na webu. Jde například o obsah kapitoly věnované souvislostem školního webu a autorského zákona, ochraně soukromí, svobodného přístupu k informacím a metodickým pokynům MŠMT. Autor knihy je v současné době zaměstnán v odboru Státní informační politiky ve vzdělávání MENT. Stál u zrodu Jednoty školských informatiků. Publikuje v internetových i klasických mediích.
       CP Books ( CPress ) přijalo velmi dobré rozhodnutí, když zařadilo knihu „Budujeme školní web“ do svého edičního plánu. Nepochybuji o tom, že se stane nedílnou součástí knihovny každé školy – a nejen střední. Jakmile dopíšu recenzi a vystavím ji na stránky svého portálu, okamžitě o ní uvědomím pracovníky fakulty, na které na část úvazku působím. Přesto, že se pyšníme moderním webem, opírajícím se o český  publikační a redakční systém, seznámení s knihou O. Neumajera vytvoří ještě lepší poznatkové předpoklady pro zapojení dalších kolegyň, kolegů a studentů do jeho dalšího rozvoje na úrovni jednotlivých kateder a středisek.
 

Doc. Arnošt Katolický
doc.aka@akamonitor.cz
4. října 2005.
 

Ve vydavatelství CPress vyšla  kniha Milana Brože
Microsoft EXCEL 2003
Podrobná uživatelská příručka
více
ZDE

 

Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"
www.akamonitor.cz/iproek/

 

Seriál článků na téma management znalostí

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877