doc. ing. Arnošt Katolický, CSc.

AKA MONITOR

     
 

Informace o odborné konferenci IIR

 
 

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT

 
 

Praha 13. - 14. 10. 2005.

 
 

 

 
     
 


 
       Pod uvedeným názvem  připravil IIR - Institut for Internetional Research odbornou konferenci, která  se uskuteční 13.-14. prosince 2005  v hotelu Diplomat, Praha.
      Podtitulek konference zní: „Optimalizujte IT náklady ve Vaší společnosti!“. Přiznám se, že kdybych navrhoval název konference já, považoval za prioritní otázky výkonnosti IT, jelikož dosažená výkonnost IT je důležitým kriteriem hodnocení efektivnosti nákladů, rozhodující však je skutečnost, že program konference zahrnuje obě obšírná témata v přímých logických vazbách.
      Organizátoři postavili v pozvánce následující základní otázky, na které by bylo vhodné si odpovědět dříve než se rozhodnete zda přijmete či odmítnete pozvání na konferenci:
- je rozvoj IT součástí Vaší firemní strategie?
- považujete náklady na IT ve své organizaci za optimální?
- umíte změřit návratnost investice do IT?
- dokážete přesně definovat potřeby a nároky na IT infrastrukturu?
- odpovídá stav a náklady na ní právě těmto potřebám?
Konference IIR by nám měla pomoci při hledání správných odpovědí právě na uvedené otázky.
       S rostoucím významem ICT pro úspěšné řízení firem a institucí může vznikat dojem, že náklady na ICT představují druhořadé téma. Často to dochází tak daleko, že ten, kdo nastoluje otázku efektivnosti a návratnosti nákladů na ICT je označován za brzdu pokroku. Přednášející by nám na konferenci měli ukázat, za jakých podmínek je IT infrastruktura  jedním z efektivních nástrojů plnění naší firemní strategie. Měli bychom získat poznatky týkající se způsobů identifikace slabých míst a míst plýtvání pomocí řady speciálních metrik a nástrojů. Můžeme se dozvědět více o moderních cestách a nástrojích vedoucích k optimalizaci stavu IT infrastruktury a nákladů na ní určených – o implementaci ITIL, TCO, benchmarkingu a Balanced scorecard.
Velkou pomocí při orientaci v bohatém know-how by měly být případové studie.
      Pohrál jsem si s programem konference a vybral jsem nejdůležitější klíčová slova a fráze z programu konference. Zde jsou:
Globální strategie firmy, role IT, efektivní plánování, hospodaření s finančními prostředky,  návratnost investic , měření návratnosti investic , finanční management v ITIL, metriky efektivity, snížení nákladů , rozpočet firmy a náklady IT, druhy nákladů, nástroje na přípravu budgetů, transparentnost nákladů, optimální postup při implementaci ITIL, přínosy implementace ITIL v oblasti FM, TCO ( celkové náklady na vlastnictví), přínosy využití metody TCO, analýza struktury nákladů, procesy finančního řízení, prostředky snižování externích nákladů, náklady v oblasti tisku, outsourcing tisku, SLA, způsob sestavení SLA, SLM, postup implementace SLM, porovnání vnitřních nákladů a cen dodavatelů, kalkulace cen, chyby při kalkulaci, IT infrastruktura, metriky jako zpětná vazba, rizika metrik, ABC ( Aktivity Based Costing), užití metody ABC, Balanced Scorecard (BSC), znaky a potenciál BSC, Pravidla implementace BSC, využití benchmarkingu, úspěšná implementace benchmarkingu.  
A to vše v přímé souvislosti s IT, resp. ICT.

Jen tak pro zajímavost: Kolik konferencí s tak bohatou tématikou jste navštívili?
        Co se na konferenci dozvíte:
- Jakou roli hraje IT v globální strategii Vaší firmy
- Efektivní plánování a hospodaření s finančními prostředky v IT
- Jak změřit návratnost investice do IT
- Financial Management for IT Services dle ITIL
- Metriky efektivity IT – získejte informace
       Tématické bloky
-
Globální pohled na IT náklady ve Vaší společnosti
- Plánování nákladů IT oddělení – základní kámen řízení nákladů
- Investice do IT = nutnost!
- Jak snížit náklady na IT služby a nepoznamenat kvalitu?
- Nastavení, poskytování a vyúčtování kvalitních služeb v rámci Vaší společnosti
- Uřídit náklady vyžaduje opřít se o pravdivé informace! Měřte, abyste
      mohli efektivně řídit!
      
Vzhledem k tomu, že podrobný program konference je dostupný na webu, uvádím pouze výběr několika dílčích témat:
- Jakou roli hrají náklady na IT v rámci rozpočtu celé firmy?
- Jaké existují nástroje pro přípravu budgetu nákladů v IT?
- Jaké přínosy má implementace ITILu z hlediska řízení nákladů v IT?
- Jak prosadit u top managementu investici do IT?
- Srovnání nákladů prostřednictvím TCO – aplikace metody
- Identifikace klíčových IT procesů v návaznosti na podnikové procesy
       a stanovení jednoznačné zodpovědnosti za optimalizaci
       příslušného rozpočtu
- Používané finanční metriky a interní „Benchmarking“
- Výhody a způsoby optimalizace a centralizace tiskových systémů
- Optimalizace tiskového systému v praxi - případová studie
- Přínosy a správný postup implementace SLM
- Plánování, nastavení a monitoring SLA- smluv o poskytování
      servisní podpory
- Nejčastější chyby při kalkulaci cen IT – na co si dát pozor?
- Vytvoření portfolia metrik a optimální způsob jejich užití
- Jaké jsou přínosy procesního řízení nákladů v rámci IT?
- Pravidla optimálního užití metody ABC
- Pravidla úspěšné implementace Balanced Scorecard
- Co Vám přinese aplikace benchmarkingu v řízení IT?
       Nespornou zárukou kvality konference je skutečnost, že přednášející
přicházejí z firem, které v oblasti optimalizace IT nákladů a růstu výkonnosti IT mnohé dokázaly. Zde jsou jména některých z nich:
Ing. Jitka Hlinovská, Alcan Děčín Extrusions s.r.o., Děčín
Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D., AHASWARE s.r.o., Praha
Ing. Jaromír Mrázek, E.ON IS Czech Republic s.r.o., Č. Budějovice
David Chromec, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Praha
Ing. Jiří Pospíchal, Československá obchodní banka a.s., Praha
Ing. František Klíma, CSc., Partner-KPC, s.r.o., Praha
Mgr. Radim Juchelka, Tonak a.s., Nový Jičín
Ing. Eva Pecháčová, LMC s.r.o., Praha
Ing. Petr Kos, Simac Business Consulting s.r.o., Praha
       Co považuji na programu konference za pozoruhodné?
Je to promyšlené soustředění logicky navazujících témat pokrývajících rozhodující část problematiky řízení nákladů IT s cílem podpořit vysokou výkonnost IT. Izolovaně podaných přednášek na dílčí témata jsme vyslechli jistě všichni mnoho. Jednou z příčin, proč se nám často nedaří dosáhnout požadované vysoké výkonnosti IT při optimálních nákladech jsou nedostatky v oblasti systémového a komplexního přístupu. Izolované aktivity zaměřené na dílčí oblasti problematiky efektivnosti využití IT, nevycházející ze souhrnné strategie, mají malou šanci na úspěch.
Inovace informačního systému musí být úzce spjata s inovací řídícího systému firmy. 
Změny v řídícím systému musí být rozhodujícím východiskem inovace IS. Bez splnění tohoto předpokladu lze jen stěží dosáhnout cílů globální podnikové strategie.
Proto považuji za velmi cenné především komplexní pojetí základních dvou témat v programu konference.
       Podrobné informace o konferenci najdete na adrese: www.konference.cz/it.cfm
   

V Plzni 20. října 2005.
Doc. Arnošt Katolický
www.akamonitor.cz

 

 
     

webmaster: Arnošt Katolický  - www.akamonitor.cz