internet v marketingu  internet v marketingu  internet v marketingu  internet
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v březnu 05
162.103
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E - 2001 až 2005

 

Jak motivovat sebe
a své spolupracovníky


Rainer Niermeyer, Manuel Seyffert

 


 

 

       Téma motivace se týká každého člověka, vedoucího dvojnásob. Je velmi užitečné poznat a čas od času si připomenout systém a proces motivace. Zvláště, když je k dispozici publikace, která je stručná, je psána srozumitelným jazykem, s výkladem doplněným praktickými příklady, řadou obrázků, schémat, pracovních listů a kontrolních seznamů.  Kniha autorů Niermeyera a Seyfferta představuje komplexní, systémový a při tom praktický pohled na problematiku motivace. Dozvíte se, že motivace podléhá silným výkyvům, za což může působení různých navzájem propojených faktorů, ovlivňujících motivaci. Systémový pohled na motivaci je důležitý právě proto, že lidé jsou dobře motivováni jen tehdy, je-li v náležité souhře celá řada faktorů, jež působí současně. Autoři nás vedou k zamyšlení na tím, které  to jsou a čím k tomu můžete přispět.
       Celá jedna kapitola obsahuje praktické návody, s jejichž pomocí se vlastními silami postupně propracujeme k uskutečnění svých vizí a cílů. Ujasníme si co nás motivuje a pobízí, co pro nás představuje cíle, o jejíchž dosažení stojí za to usilovat. Prvním krokem procesu sebemotivace je stanovení jasných, určitých cílů opírajících se o koncepci svého života. Dozvíme se čím se taková životní koncepce vyznačuje.
       V různých oblastech života člověk vnímá a konstruuje odlišné časové perspektivy, včetně výhledů do budoucna. Nese sebou všechny časové perspektivy, které aktualizuje s ohledem na měnící se dobu a podmínky. Velmi mne zaujala část knihy změřená na zvládnutí obtížného úkolu souvisejícího s procesy inovačních změn, které vyžadují adekvátní motivaci. Nové pracovní postupy, nové perspektivy, nová řešení musí být nejprve pochopeny, akceptovány – a pak uvedeny do života. Kniha se věnuje náročné problematice spojené se získáním podpory lidí, kterých se změny dotýkají.  Uvedena jsou i důležitá pravidla zpětné vazby. Jednoduchá rada velí vedoucímu: zeptej se sám sebe, zda to, co chceš sdělit svému podřízenému, by mohlo pomoci i Tobě samotnému. V každé fázi motivačního procesu by proto vedoucí měli udržovat těsný kontakt se svými spolupracovníky, pobízet je ke spolupráci a snažit se vznikající překážky a odpor řešit konstruktivně. Významnou částí knihy je rozbor zpětné vazby, jejích komponent a význam pro motivaci pracovníků. Kniha obsahuje tipy na vyhodnocování vlastního zpětnovazebního systému vedoucího.
       Zvláštní pozornost věnují autoři motivaci typu lidí, kteří mířící za vyššími cíli, kteří hledí do budoucnosti a dovedou ocenit, že jim podnik otevírá možnosti dalšího vývoje. Takové osoby lze velmi dobře motivovat specifickými kariérními modely. V různých obdobích života mívají pracovníci různé představy o tom, jak postupovat po cestě za životním úspěchem. Vzhledem k těmto měnícím se představám musí být modely kariéry pružné.
       Velmi užitečnou částí knihy je pojednání o součástech systémů odměňování a jejich motivačních účincích. Odměňování by podle autorů mělo zahrnovat všechny komponenty finančních a materiálních hodnot, které jsou poskytovány jako protihodnota za vykonanou práci (bonifikace, zvláště prémie, dlouhodobé i krátkodobé podíly na hospodářském výsledku, služební auta, připojištění a podobně). Souhrnná celková odměna by pak představovala sumu všech hotovostních a bezhotovostních složek odměňování, včetně tzv. nadhodnot, vyžadovaných spolupracovníky. Vývoj systémů odměňování vykazuje trend k jejich flexibilitě.
       Velkou pozornost věnují autoři zdůvodnění podpory rozvoje spolupracovníků, jako účinného faktoru motivace.  V roli vedoucího musíte zjistit, v čem spočívá specifický rozvojový prostor určitého spolupracovníka, tedy oblast, v níž jsou požadavky a kompetence ve vyváženém stavu. Ke sledování a dosažení cílů jsou zpravidla nutné i zcela konkrétní znalosti a kompetence. Jak to souvisí s motivací, to se dozvíte od zkušených autorů knihy. Radí nám jak využít a dále rozvíjet i silné stránky své osobnosti, jako podmínky úspěšného vedení ostatních. Abychom mohli realizovat své vize, potřebujeme široké kvalifikační spektrum, které musíme průběžné dále rozvíjet.
       Největší přínos knihy vidím v analýze problematiky jak motivovat spolupracovníky. Seznamuje nás s možnostmi vytváření prostředí, v němž se může motivace spolupracovníků rozvíjet a zesilovat. Prostředí podniku může mít velký motivační ale i demotivační vliv na pracovníky.
       Autoři upozorňují na řadu závažných úkolů vedoucích při motivování svých spolupracovníků. Patří k nim zejména:
podpora spolupracovníků při dalším rozvíjení jejich kompetencí, nacházení společných cílů, jejichž dosahování je pro obě strany atraktivní a péče o optimální pracovní podmínky. Aby formulace cílů pro spolupracovníky vyzněla motivačně, musí být tyto cíle vypracovávány společně, v rámci dialogu mezi vedoucím a jeho spolupracovníky. Usilujte o formulaci motivujících cílů. Autoři uvádějí příklad odvozování cílů pro spolupracovníky  postupně shora dolů, počínaje cíli na celopodnikové úrovni. Systémy dohod o cílech mohou být úspěšné pouze tehdy, jsou-li součástí podnikové kultury. Měly by být známé a uznávané v celém podniku a tvořit standard pro motivační složku řídící práce. Jde o to, aby vedoucí nalezli v podniku hlavní témata, která představují překážky motivace, a ty potom zpracovávali pomocí precizních a integrovaných opatření.

       Správně motivující prostředí přispívá významně k udržení spolupracovníků v podniku. Kniha rozebírá prostředí podniku z hlediska jeho motivujícího působení. Podniky vytvářejí vědomě nebo i nevědomky podmínky, v nichž se může motivace jednotlivců rozvíjet – nebo také ne. Autoři knihy se proto zamýšlí nad retenčními programy pro stabilizaci spolupracovníků.
       Kniha Vás dále povede k zamyšlení nad následujícími problémy:
- Motivace jako výslednice procesu
- Struktura motivace
- Komponenty motivující řídící práce
- Soulad rozumu a citu
- Integrované odměňování
- Kariérní modely a jejich přínosy
- Fáze procesu změn z hlediska motivace
- Kdy a jak se daří sebemotivaci
- Možností a meze motivace spolupracovníků
- Předpoklady pro rozvoj sebedůvěry pracovníků
- Podpora rozvoje kompetencí pracovníků
- Úrovně retenčních programů
- Důležitá pravidla zpětné vazby
       Významně ovlivnila srozumitelnost podání i četná schémata, z nichž vybírám pouze několik:
Vybrané obrázky a schémata
- Komponenty emoční inteligence
- Kompetenční pyramida
- Pět komponent motivující řídící práce
- Požadavky a kompetence při delegování
- Součásti systémů odměňování a jejich motivační účinky
- Vývojové trendy integrovaného odměňování
- Typické formy chování spolupracovníků v procesu změn
- 5 fází procesu změn z hlediska motivace
- Typické formy chování spolupracovníků v procesu změn
- Faktory stabilizace pracovníků v podniku
- Úrovně retenčních programů
       Zajímavá je volba kontrolních seznamů zařazených do knihy. Najdeme zde například:
- sestavu faktorů úspěchu s jejichž pomocí můžete zjistit, zda disponujete
      podstatnými pilíři a faktory úspěchu.
- přehled požadavků kladených na životní cíle
- rady jak můžete posílit působení motivačních kohezních faktorů
- průvodce fázemi změn.
        To vše o mnoho dalšího pokrývá velmi úsporným způsobem kniha s jednoduchou základní osnovou:
- Tří omyly týkající se motivace
- Jak motivace funguje?
- Cesty k osobnímu úspěchu
- Jak motivovat druhé
- Podnik jako motivující prostředí.
- Výhled aneb jak dál
Závěr:
       Podle vlastních slov si autoři kladou za cíl „povzbudit k zamyšlení nad cíli, nad podnikem, stylem práce, řízení a vedení lidí a nad spolupracovníky“. Útlá knížečka je bohatá na obsah. Teorii spojuje s praktickými radami vztahujícími se ke konkrétním situacím. Vyváženě pokrývá obě sféry motivace: sebemotivaci i motivaci spolupracovníků. Na knížce si cením komplexnost pokrytí tématu, logickou provázanost jednotlivých částí, srozumitelnost a názornost výkladu. Kniha je dílem zkušených autorů. Těžiště profesionální činnosti Rainera Niermayera spočívá ve vývoji personálních strategií a v řízení procesů změn. Manuel Seyffert se zabývá vývojem nástrojů a systémů personálního rozvoje. V obou případech jde o zaměření, které je opravňuje k tomu, aby nám mohli posloužit svými radami v oblasti systému a procesu motivace a sebemotivace. Kniha „Jak motivovat sebe a své spolupracovníky“ může sloužit nejen jako úvod do problematiky motivace pro začínající manažéry, ale stejně dobře poslouží i zkušeným manažérům především k prověrce toho, do jaké míry ve svých aktivitách respektují zásadu, podle které nástroje motivace musejí být navzájem sladěny a celý proces motivace cílevědomě řízen.

Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
05. června 2005

 
 

Projektový, znalostní a procesní management
weblog shrnující obsah 3 el. konferencí
"PROJMAN 2"

Nový weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877

//-->