Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

 

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

RECENZE

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2007

 

RISK MANAGEMENT
Řízení rizik ve firmě


Tony Merna, Faisal F. Al-Thani
 


 


     Originál knihy vyšel v angličtině v roce 2005. Český překlad v roce 2007.
CPress mne vydáním titulu věnovaného risk managementu velmi příjemně překvapil. Není to první česká kniha, věnovaná risk managementu, ale je to kniha po mnoha stránkách pozoruhodná. Dosud vydané knihy přistupovaly k risk managementu z určitého úhlu pohledu. Risk management byl předmětem pojednání z pohledu projektového řízení, z pohledu finančního řízení, z pohledu nástrojů a metod hodnocení rizika, z hlediska teorie řízení, metod rozhodování apod. Autoři knihy vydané CPressem si sice rovněž zúžili téma tím, že v obsahu akcentují výrazněji praktický přístup a svá doporučení orientují na problematiku firem ( společností ), získali tím však prostor pro svůj záměr, pokrýt téma řízení rizik ve firmě v celém komplexu této složité problematiky. Tento přístup dal velmi dobře vyniknout úspěšnému úsilí o postižení nejen horizontálních, ale i vertikálních vazeb základních úrovní organizace a řízení firmy a v jeho rámci i řízení rizika.  Pohled do obsahu knihy, na názvy kapitol, to potvrzuje: procesy, nástroje, postupy, financování projektů, modelování rizika, portfolia, cash flow, CORPORATE, STRATEGIC BUSINESS A PROJECT, atd. Hloubka a šíře pokrytí podnikové problematiky risk managementu mne velmi překvapily.  Pro přístup autorů je příznačné spojení teorii s praktickými příklady.

     
Kniha mne od samého počátku silně zaujala. Původně jsem chtěl během studia pouze pořídit konspekt knihy pro sebe a pro své doktorandy, které mám jako školitel na starosti. Po přečtení prvních kapitol knihy jsem musel konstatovat, že je to dobrá ukázka dynamického, systémového a kauzálního přístupu k dějům, které ovlivňují výslednou výkonnost a efektivnost firmy. Konspekt obsahu a poznámky k přístupu zvoleného autory, se rozrostly do značné šíře. Je mi líto nevyužít poznámky k přiblížení této zajímavé a užitečné knihy a tak místo škrtání, jsem se rozhodl k vytvoření dvou verzí recenze – tradiční, stručnější a podrobnější, kterou zpřístupňuji svým studentům na stránkách svého webového portálu.

      Ve snaze o co nejvýstižnější přiblížení obsahu knihy a zejména přístupu autorů, kombinuji v recenzi své hodnocení s volnými citáty vybraných částí knihy.

      Řízení rizik je jedním z nejdůležitějších problémů, kterým dnes organizace čelí. Globální i specifické trendy v okolí firem vyvolávají potřebu správně identifikovat rizika a klást větší důraz na jejich řízení uvnitř organizace. Úspěšné firmy využívají risk management při všech klíčových rozhodnutích na různých úrovních organizace. Nabízí systematický přístup ke stanovení rizik a jejich omezování na přijatelnou úroveň. V poslední době si důležitost řízení rizika uvědomují nejen přední firmy, ale i instituce. Pokud se dosahování finančních cílů firmy stává obtížnější, jsou  zaváděny nové manažerské techniky napomáhající k docílení vyšší efektivity i cestou snižování rizika. Použití modelu řízení rizika pomáhá snižovat spoléhání se na hrubý odhad a intuici.

      Záměrem autorů této knihy bylo poskytnout potřebné znalosti týkající se toho, jak analyzovat, porovnávat a stavět do protikladu nástroje a postupy používané v řízení rizik na úrovních Corporate, Strategie Business a Project a vyvinout mechanismus řízení rizik v jednotlivých etapách investičního procesu v rámci samostatně hospodařící jednotky a projektu. Kniha se věnuje typickým rizikům majícím vliv na organizaci a vysvětluje modelování rizik pomocí počítačové simulace. Kniha také zkoumá řízení rizik portfolia a řízení cash-flow.

      
Autoři uvádějí přehled finančních rizik, které  mají největší dopad na finanční realizovatelnost organizace nebo projektu. Tato rizika mají vliv na tvar křivky kumulativního cash-flow. Jejich účinky na projekty určili takto:
- Zpoždění stavby - Riziko měny - Riziko úrokové míry - Riziko hodnoty základního jmění - Riziko obligací korporace - Riziko likvidity - Riziko protistrany - Riziko údržby - Riziko zdanění - Riziko reinvestice - Riziko země.

      Riziko se podle autorů skládá ze čtyř základních parametrů: pravděpodobnosti výskytu, závažnosti dopadu, citlivosti na změnu, stupně vzájemné závislosti a z ostatních faktorů rizika. Bez jednoho z níže uvedených faktorů nemůže být situace či událost považována za riziko.

      Autoři upozorňují na skutečnost, že mnoho akcí vedoucích ke zmírnění rizika na úrovni Corporate generuje (nebo ruší) jednotlivé projekty případně celé programy vedené na nižších úrovních. Rizika, která jsou vlastní projektu (inherentní rizika), nemohou být odloučena od aspektů běžného řízení firmy.  Riziko a nejistota jsou podle autorů neodmyslitelné u všech projektů a investoři s účasti‘ v projektech, nebo v majetku firmy, jsou vystaveni rizikům po celou dobu života projektu. Rizika, která jsou vlastní projektu (inherentní rizika), nemohou být odloučena od aspektů běžného řízení firmy.

      Projektové řízení rizika považují autoři za proces navržený pro odstranění nebo snížení rizik, která ohrožují dosažení cílů projektu. Důležité je, že management to považuje za integrální součást celého procesu a ne jen za jednoduchý soubor nástrojů a postupů. Projekt řízení rizika musí být nepřetržitý proces, který může být zahájen v kterékoliv etapě životního cyklu projektu a může pokračovat, dokud náklady, které používá, nejsou vyšší než přínosy, které má přinést. Autoři se domnívají, že bude mnohem efektivnější zahájit projekt řízení rizika od začátku, protože účinek jeho použití se snižuje s tím, jak se projekt pohybuje ve svém životním cyklu.

      Při koncipování přístupu k tématu knihy, autoři zjevně vycházeli z potřeby využití systému hodnocení řízení rizika, který by dokázal:
- Určovat a řídit rizika oproti definovaným cílům
- Podporovat rozhodování pří nejistotě
- Upravovat strategii tak, aby byla odezvou na riziko
- Maximalizovat příležitosti proaktivním přístupem
- Zvyšovat možnost na úspěch projektu a firmy (SBU)
- Zvyšovat možnost na úspěch projektu a firmy (SBU)
- Zlepšovat komunikaci a týmový duch
- Soustřeďovat pozornost managementu na klíčové nositele změny
Pro přežití na trhu je dnes nezbytné mít komplexní strategii řízení rizik. Systém hodnocení, který vyhovuje uvedeným požadavkům prezentují autoři v této knize.

      Cíl řízení rizik
považují autoři za trojnásobný cíl. Musí identifikovat rizika, ujmout se objektivní analýzy rizik specifických pro danou organizaci a reagovat na tato rizika vhodným a účinným způsobem. Umění risk managementu tkví v identifikaci rizik specifických pro danou organizaci a také ve vhodné reakci na tato rizika. Autoři upozorňují na skutečnost, že čas vymezený pro rozhodování je často velmi krátký a omezené možnosti často zhoršují účinek neřízených rizik. Rychlost změny také znamená, že rizika, kterým organizace čelí, se neustále mění (jsou spojena s časem). Proto není řízení rizik statický proces, ale dynamicky proces identifikace a zmírnění rizik, které musí být pravidelně kontrolovány.

      Jako jeden ze zdrojů komplexního rizika uvádějí autoři procesní  riziko, které vzniká ze samotného procesu řízení projektu. Oblastí rizika se tak stává samotné řízení procesu rozhodování, které má být uplatněno při zajištění projektu, včetně metod komunikace a standardů dokumentace.

      Autoři se věnují pečlivě i problematice identifikace podílníků rizika. Na individuální úrovni je rozhodující identifikace lidí nebo skupin, kteří ovlivňují investici nebo projekt, nebo jeho výstup.

      Podrobný obsah knihy je ke stažení na webové stránce knihy. Proto se omezuji na stručný obsah knihy, který uvádím hlavně pro ilustraci míry vyváženosti různých stránek, souvisejících s tématem řízení rizik ve firmě :

1.  ÚVOD
2.  POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA
3.  VÝVOJ ŘÍZENÍ RIZIKA A PROCES ŘÍZENÍ RIZIKA
4.  NÁSTROJE A POSTUPY PRO ŘÍZENÍ RIZIKA
5.  FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ, JEHO RIZIKA A MODELOVÁNÍ RIZIKA
6.  ANALÝZA PORTFOLIA A CASH-FLOW
7.  ŘÍZENÍ RIZIKA NA ÚROVNI CORPORATE
8.  ŘÍZENÍ RIZIKA NA ÚROVNI STRATEGIC BUSINESS
9.  ŘÍZENÍ RIZIKA NA ÚROVNI PROJECT
10.ŘÍZENÍ RIZIKA NA ÚROVNI CORPORATE, STRATEGIC BUSINESS A PROJECT

Kniha je pozoruhodná z celé řady důvodů. Nejvýrazněji vystupuje do popředí přístup autorů k tématu. Problematika řízení rizik ve firmě je autory prezentována v přímé souvislosti teorie a praxe, v logickém sledu rozhodovacích aktivit, jak jsou vnímány v řídící praxi, na různých organizačních a řídících úrovních společnosti.

Na rozdíl od řady jiných publikací, nejsou finanční rizika prezentována izolovaně, nýbrž v širokém kontextu podnikové praxe – jako důsledek projevu jiných rizik i jako přímý zdroj rizika, projevující se v komplexním riziku firmy.

Čtenář v získá nejen přehled o problematice, ale řadu prakticky využitelných doporučení jak k riziku na nejrůznějších úrovních společnosti ( firmy) aktivně přistupovat,  jak riziko efektivně a účinně řídit.

Za obzvláště cennou považuji v knize pozornost, která je věnována vertikálním vazbám aktivit orientovaných na specifická rizika jednotlivých úrovní – tj. provázanou pozornost řízení rizik na třech úrovních organizace firmy (společnosti)   

Kniha je po mnoha stránkách výjimečná. Proto jsem se rozhodl přiblížit ji podrobněji, aby vyniklo nejen její zaměření ale především přístup autorů. O čem tedy kniha je? Čemu se autoři především věnují
- autoři začínají svůj výklad prezentací svého pojetí rizika a nejistoty v podmínkách projektu a investic, nastiňují zdroje a typy rizik, které mohou mít vliv na každou úroveň organizace.
- kniha obsahuje obecný úvod do tématu řízení rizik.
- poskytuje definice rizika a nejistoty.
- popisuje riziko z hlediska identifikace, analýzy a odpovědi.
- určuje úkoly a přínosy řízení rizik, plán řízení rizik a typické akcionáře zainteresované na investici nebo projektu.
- pojednává o nástrojích a postupech používaných při řízení rizik - rozebírá techniky kategorií – kvalitativní a kvantitativní – a způsoby jejich implementace.
- nastiňuje rizika obsažená ve finančních projektech
- věnuje se úloze softwaru pro řízení rizik
- věnuje se portfoliím a strategiím zahrnutým do jejich výběru
- probírány jsou různé analýzy cash-flow.
- podrobně se věnuje úrovni Corporate v rámci organizace,  její struktury, managementu a jeho, s cílem ozřejmit corporate strategie a v corporate rizika společnosti
- neméně podrobně se věnuje úrovni Strategic Business v rámci organizace. Projednává vytváření obchodu a definuje samostatně hospodařící jednotku (SBU).
- pojednává v o funkcích strategického managementu, o strategickém plánování a modelech, užívaných v rámci úrovně Strategie Business, identifikuje rizika, specifická na této úrovni.
- určuje úroveň Project v rámci organizace, nastiňuje problematiku řízení projektu, jeho funkce, strategii a rizika specifická na úrovni projektu
- poskytuje obecně použitelný mechanismus, jehož pomocí lze krok za krokem hodnotit rizika z hlediska identifikace, analýzy a reakce na všech úrovních organizace. - popisuje pojem rizika a nejistoty, jejich zdroje, původ rizika a rozměry rizika. Nastiňuje různé typy rizika. Pojednává o podílnících účastnících se projektu nebo investice.
- popisuje vývoj řízení rizika. Ukazuje hlavní etapy procesu řízení rizika, hlavně identifikaci, analýzu a odezvu. Uvádí subjekty, mající prospěch z řízení rizika, společně se způsobem, jak lze řízení rizika začlenit do organizace. Je projednáván obecně použitelný plán řízení rizika (RMP), který tvoří základy pro všechny činností řízení rizik a další rizikové činnosti na úrovni korporace, samostatně hospodařící jednotky a projektu.
- Pojednává o míře rizika a o vnímání rizika v celé organizaci. Jsou zde také projednávány různé zdroje a typy rizika.
- pojednává o řízení rizika na třech úrovních: Project, na úrovních Corporate a Strategic Business.
- v zájmu efektivního ohodnocení rizika spojeného s investicí na všech úrovních organizace, je  zdůrazňen význam informovanosti všech podílníků
- byl popsán výběr kvalitativních i kvantitativních nástrojů a postupů použitých v procesu řízení rizika a to na všech 3 úrovních: Corporate, Strategic Business a Project.
- jsou probrány hlavní zdroje finančních prostředků. Jsou zde nastíněna rizika ovlivňující finanční volby společně s tím, jak tato rizika mohou být řízena.
- Je popsáno použití a přínosy softwaru pro řízení rizika a modelování.
- popisuje hlavní etapy rizik, kterým čelí organizace během procesu řízení, zejména během etapy identifikace, analýzy a odezvy na riziko.
- je definována analýza portfolia a nastiňuje konstrukci portfolia, strategii a koncept svazování projektů
- prozkoumává modely používané na finančních trzích, nastíňuje toky hotovostí a principy cash-flow, je prezentován příklad modelování portfolia a jeho přínosy
- je probírán výběr a strategie portfolia, analýzu scénáře, diverzifikace a řízení rizika portfolia
- nastiňuje pravomoci, které korporace má, jakož i ty, kteří jsou zainteresováni do rozhodování v rámci korporace, uvádí funkce úrovně korporace a rizika, která mají vliv na korporaci, SBU a projekty
- jsou nastíněny rozdíly mezi soukromými a veřejnými společnostmi s ručením omezeným, s tím, že hlavní pozornost je věnována funkcím SBU (strategic business unit, samostatně hospodařící jednotky), tvorbě strategie a plánování. Jsou probrána rizika specifická úrovni SBU
- s ohledem na skutečnost, že SBU obvykle řídí mnoho různých projektů, je teorie portfolia popsána společně s krátkým případem používajícím pět rozdílných investic na samostatných trzích a identifikujících jejich spojená rizika
- pozornost je věnována i strategickým modelům: model obalu, teorie portfolia, maticové systémy, funkce firemních řídících týmů, strategické plánování a business riziko.
- je popsán vývoj řízení projektu, funkce a cíle týmu projektového řízení a koncept řízení rizika, jsou popsána rizika, která jsou pro projekt specifická
- je zdůrazněna důležitost projektového řízení a jeho týmů, je pojednáno o riziku projektu, o manažerech projektu jako o riziku a o riziku strategie projektu.
- přináší model ukazující posloupnosti ohodnocení rizika a zainteresovanost akcionáře na úrovni Corporate, Strategic Business a Project.
- jsou identifikovány úrovně Corporate, Strategic Business a Project v typických organizacích. Zdůrazňuje odpovědnost za řízení identifikovaných rizik na jednotlivých úrovních a zajišťuje, aby informace o takovém riziku byla dostupná ostatním úrovním.

Za dobrý příznak kvality knihy považuji hodnotné grafy a tabulky, přispívající k přesnosti vyjadřování obsahu sdělení autorů.  Z bohatého seznamu obrázků jsem vybral následující:
- Vztah rizika k možným ztrátám a ziskům
- Typické parametry rizika
- Průběh finančního rizika v čase
- Kvantifikace rizika a analýza procesu.
- Proces odezvy na riziko
- Koncept mapování rizika
- Maticový diagram rizika
- Vzájemná závislost v rámci portfolia  prostředků
- Plocha rizika projektu či portfolia
- Mechanismus pro ohodnocení portfolia
- Cyklus rizika projektu
- Úrovně v rámci typické organizace korporace
- Postup/struktura řízení rizika
- Mechanismus řízení rizika
- Cyklus řízení rizika
- Ohodnocení rizika na všech úrovních organizace
- Model řízení rizika

Jako hlavní rizika spojená s financováním uvádějí autoři: riziko stavby, riziko měny, riziko úrokové sazby, riziko vlastního jmění, riziko likvidity, riziko protistrany, riziko údržby a riziko zdanění. Podrobný rozbor uvedených rizik doplňují autoři i uvedením způsobů, jak tato rizika řídit – například způsob, jak řídit rizika spojená s měnou a úrokovou sazbou. V této souvislosti hovoří i o diverzifikaci rizik, které se profiluje mezi projekty v rámci portfolia a dovoluje tak sponzorům financovat ekonomičtěji. Projekty se silnými výnosy mohou kompenzovat a diverzifikovat rizika těch projektů, které mají méně silné cash-flow.

Akce pro zmírnění rizik mohou být podle autorů seskupeny do čtyř kategorií:
- Vyvarování se riziku
- Snížení rizika
- Přenos rizika
- Retenci rizika pozitivním rozhodnutím – přijetím rizika kvůli potenciálnímu zisku, který riziko dovoluje.

Závěr
Autoři upozorňují na skutečnost, že mnoho akcí určených ke zmírnění rizika na úrovni Corporate generuje (nebo ruší) jednotlivé projekty případně celé programy vedené na nižších úrovních. Tím byla též opodstatněna velká míra pozornosti věnovaná problematice řízení projektů a jmenovitě projektu řízení rizika. 

Jedním z pojmů, které mohou být v knize pro mnohého čtenáře překvapením, je pojem projekt řízení rizika  který autoři používají v knize velmi často. Pro řízení rizik společnosti na všech třech úrovních, včetně úrovně projekt, je potřebný systém, s jehož pomocí lze, podle tvrzení autorů, dosáhnout následujícího:  
- zvýšeného porozumění projektu, které vede k formulaci realističtějších plánů z hlediska odhadu nákladů a času,
- dosažení rozšířeného chápání rizik v projektu a jejich možného dopadu, což vede k minimalizaci rizik pro stranu nebo pro alokaci rizik straně, které nejlépe vyhovuje práci s riziky,
- získání nezávislého pohledu na rizika projektu, což pomůže ospravedlnit příští rozhodnutí a umožnit účinné a efektivní řízení rizik,
- dosažení průběžné informovanosti o rizicích v projektu umožňující ohodnocení nahodilostí, které skutečně odrážejí rizika a odrazují od přijetí finančně nezdravých projektů.
Systém pomůže rozlišit štěstí od dobrého managementu a smůlu od špatného managementu. Takovým nástrojem je promyšlený a ucelený systém hodnocení řízení rizika, který autoři knihy čtenáři nabízejí.
Systém splňující uvedené nároky, pomůže zajistit, že všechna rizika budou na všech úrovních řízena, že celkový systém řízení rizika bude implementován a rizika identifikovaná na všech úrovních budou řízena po celou dobu trvání životního cyklu investice. Řízení rizika celé organizace bude koordinováno a centralizováno. Bude splněn i významný požadavek, aby cyklus řízení rizika byl nepřetržitý.

Autoři upozorňují na skutečnost, že všechny projekty v sobě zahrnují riziko – projekt s nulovým rizikem nestojí za to, aby byl realizován. Organizace, které lépe chápou povahu těchto rizik a umí je ‚řídit efektivněji, se mohou nejen vyhnout nepředvídaným katastrofám, ale mohou pracovat s užšími odchylkami a menšími nahodilostmi, mohou uvolňovat zdroje pro vynaložení dalšího lišili a mohou se chopit příležitostí výhodných investic, které by mohly být jinak odmítnuty jako příliš riskantní.

Autoři zdůrazňují, že představitelé firmy potřebují pochopit a vědět, zda výnosy z projektu opravňují k převzetí rizik a rozsahu důsledků (ztrát) v případě, že se rizika vyplní. Na druhé straně investoři potřebují nějaké známky toho, zda příjmy z investice splní minimální
požadovanou návratnost, i v případě, kdy je investice plně vystavena všem identifikovaným rizikům.

V úvodu recenze jsem zdůraznil jako přednost knihy komplexní přístup autorů k tématu.
O komplexnosti přístupu autorů
k tématu řízení rizika svědčí uvedení následujícího kontrolního seznamu:
podle autorů je zřejmá potřeba zdůraznit ohodnocení rizika, když projekt zahrnuje:
- Velká kapitálová vydání
- Nevyrovnaný tok cash-flow vyžadující velký podíl celkové investice před tím, než bude vygenerován jakýkoliv zisk
- Důležitou novou technologii
- Neobvyklé právní, pojišťovací nebo smluvní úpravy
- Citlivé environmentální nebo bezpečnostní problémy
- Přísné regulační nebo licenční požadavky

Kniha bude přínosem pro všechny, kdo mají co do činění s řízením rizik. Poznatky a doporučení autorů prospějí ve studiu a práci: manažerům, akcionářům, vlastníkům podniků, pracovníkům finančních oddělení a projektovým manažerům, řádným i postgraduálním studentům, pedagogům vyučujícím řadu disciplin.

Na závěr bych chtěl poděkovat CPressu za to, že zajistil včasný překlad anglického originálu a že vydal knihu na aktuální téma v pojetí, které vychází vstříc potřebám velké části čtenářů.

Poznámka: na mém webovém portále je vám k dispozici obsah odborného weblogu věnovaného risk-managementu – www.akamonitor.cz/riskman/.

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

9. srpna 2007.
 

Rozcestník na 12 weblogů AKA MONITORu
ZDE

 

Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"
http://iproek.zcu.cz

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 728-218877