AKA MONITOR

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc.
 
MANAGEMENT PROCESÚ - trening IIR Praha
 

 

Informace o připravovaném tréningu IIR Praha
Firma IIR Praha chystá na začátek prosince akci s podtitulkem:
Snižujte náklady, optimalizujte rozhraní, zajistěte si konkurenceschopnost!

         Když jsem před 40-ti léty psal habilitační práci na téma " Analýza rozhodovacího procesu a problémy jeho algoritmizace", měl jsem jen velmi neurčité tušení, že jde o část problematiky, která za několik let "rozkvete do plné krásy". Toto téma nevzniklo samo sebou. Bylo pokračováním disertační práce " Ekonomické problémy organizace toku informací ve strojírenském podniku". V tu dobu ( 1965-68 ) jsem k oběma tématům mohl dospět jedině díky svému aktivnímu působení při tvorbě základů budoucího automatizovaného systému řízení ve velkém podniku. Strojopis budoucí práce prof. Jaroslava Vlčka na téma "Analýza a syntéza v ASŘ" a kniha "Ekonomická kybernetika", byly jediné dostupné teoretické zdroje. 
       Proč tento nezvyklý úvod? Protože to dokazuje, že procesy tu byly, jsou a budou! Vyvíjejí se nároky na procesy, na metody a techniky jejich poznávání, zdokonalování, mapování, modelování, atd. Mění se nejen nástroje a techniky využívané v procesech - IT/ICT,  ale především samotný business, kterému IT/IS slouží. Jde o nové, kvalitativní nároky na procesy - vyšší dynamičnost, flexibilita, systémovost, komplexnost, ale i na hospodárnost atd.
       Přibývá článků, pokrývajících dílčí témata vyvíjejícího se know-how - procesy a CRM, procesy a IT/IS, procesy strategického řízení a rozhodování, metriky účinnosti procesů, inovace procesů a zájmy a motivace lidí, atd. V letošním roce ( 2006) se objevila kniha "Podnikové procesy" s podtitulkem "procesní řízení a modelování" ( GRADA). S rostoucím propojováním a spojováním podniků roste tlak na standardizaci procesů, přibývá softwarové podpory projektů inovací procesů.  Vzniká celá řada opravdu účinných, ale také řada jenom módních metodik pro řízení vývoje procesů. Problematika managementu procesů se stává multidisciplinární, se stále větším důrazem na kvalitativní  charakteristiky účinnosti a efektivnosti procesů ( včetně odpovídajících metrik). Spousty pohledů, spousty teoretických a praktických přístupů. Jak to všechno dát dohromady? Jak se vypořádat se stále košatějším pojmoslovím? Procesní řízení, řízení procesů, management procesů, procesní management, atd. Téma je aktuální, požadavky praxe na jeho řešení jsou stále naléhavější.
       Implementace a inovace procesního přístupu k řízení podniků a institucí je velmi náročná a pravděpodobnost výskytu chyb s negativními dopady na obchodní, technické a ekonomické výsledky podniku, je velká. Tyto dopady mohou mít v podmínkách silné konkurence často nedozírné následky.  Know-how z oblasti managementu procesů je duševním kapitálem poradenských firem, které si ho pečlivě chrání.
       A proto si je třeba vážit každé aktivity, která vede k zpřístupnění know-how, k sdílení praktických zkušeností souvisejících se zdokonalováním managementu procesů. Akcí, která ( podle opublikovaného programu ), má šanci přispět k tomuto cíli, je připravovaný tréning na téma Management procesů, nabízený firmou IIR Praha v termínu 5.-6.12. t.r.    
      
Co se podle pořadatelů akce, na tréninku dozvíte?
V nabídce IIR Praha se uvádí ( cituji z materiálu IIR):
- Odhalte nejčastější chyby v podnikovém řízení – jak se z nich můžete poučit pro tvorbu procesů?
- Nástroje a ukazatele pro Vaši každodenní praxi: Jak odhalit v systému požírače času a objevit potenciály vedoucí ke zlepšení
- Zaměstnanci Vám odporují?! Jak dosáhnout toho, že se začnou aktivně podílet na spoluvytváření změn a procesů

        Abych zaměření tréningu na téma Management procesů, lépe přiblížil,
vybral jsem z programu následující dílčí témata ( cituji ) :
- Integrace procesního managementu do strategie podniku a operativních činností
- Jak trvale zlepšit interní a externí vztahy zákazníka a dodavatele
- Jak zkrátit průběžné časy pracovního cyklu a zvýšit tak efektivitu
- Spolupráce s dalšími oblastmi: jak docílit trvalého zlepšení komunikace
- Jak nově, transparentně a jasně definovat kompetence v procesu změn
- Jak vytvořit systematický plán realizace a dokumentovat procesy
- Management procesů – zvyšujte kvalitu dle norem ISO
- Snižování nákladů ve Vašem podniku – podpora managementu procesů
- Efektivní kontrola procesů
- Výpočet procesních nákladů a ukazatele cíleného řízení a kontroly
- Jak si uchovat procesní postupy pod kontrolou
- Nejčastější chyby v podnikovém řízení – jak se z nich můžete poučit pro tvorbu procesů?
- Jak dosáhnout toho, že se zaměstnanci začnou aktivně podílet na spoluvytváření změn a procesů

- Rozdílné zájmy jednotlivých oddělení: Co všechna oddělení spojuje
- Jak dostat do povědomí spolupracovníků smysl pro procesy a změny
- Jak zabránit odporu Vašich spolupracovníků, získat jejich důvěru a vytvořit motivaci

-
Analýza procesů a rozhraní: Odhalte slabá místa – za pomoci nástrojů a ukazatelů
- Nejlepší nástroje analýzy pro Vaši praxi
- Sedm kritérií úspěchu pro bezproblémové procesy
- Jak si zajistit podporu vedení podniku
       Přehled dílčích témat, vybraných z bohatého programu tréningu, svědčí o následujícím:
- dvoudenní tréning na téma management procesů pokrývá základní problémy a souvislosti tématu, s akcentem na praktické problémy zvyšování konkurenceschopnosti firmy, cestou zvyšování účinnosti a efektivnosti procesů.
       A přiznám se, že bych nechtěl být v kůži přednášejícího, odpovědného za splnění tak bohatého programu. Pořadatelé neuvádějí informaci o předpokládaných předchozích znalostech, což znamená, že tréning začne od nuly a musí dospět až k strategickým doporučením. Bude to nápor na přednášející i na posluchače, ale - jak se říká - doba si to žádá, není vyhnutí, procesy managementu procesů se prostě musí zvládnout. Po dohodě s pořadatelem budu jedním z účastníků tréningu. Takže na shledanou ve dnech 5. - 6. prosince 2006 v hotelu Diplomat, Praha.
Webová stránka věnovaná akci:
http://www.konference.cz/conference.cfm?EventID=CS771
A na otázky k tréninku Vám bezpochyby ochotně odpoví: Mgr. Dita Klímová, Training Manager , IIR Praha, dita.klimova@konference.cz.

Arnošt Katolický (c)
www.akamonitor.cz

     
 
doc.aka@akamonitor.cz