Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

 

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

RECENZE

 

MAPA

 

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2008

 

EKONOMICKÉ ŘÍZENÍ PODNIKU

Martin Landa, Michal Polák
 


 


Podtitulek knihy zní:
Metody operativního a strategického ekonomického řízení.
Kniha autorů Martina Landy a Michala Poláka „Ekonomické řízení podniku“,  je psána ve stejném duchu jako nedávno vydaná kniha „Jak číst finanční výkazy“, na kterou navazuje tím, že se zaměřuje na oblast tzv. manažerského účetnictví. Ukazuje manažerské účetnictví jako nástroj, který dokáže splnit prakticky jakékoliv informační požadavky manažera či podnikatele.  V knize „Ekonomické řízení podniku“ nalezneme popis standardních nástrojů i popis některých moderních, aktuálně užívaných metod. To vše dokládá mnoho příkladů a doplňuje doprovodné datové CD, které umožňuje čtenáři probíraná témata ihned zkoušet a testovat. Autoři zahrnuli do knihy i prezentaci aplikace nástrojů manažerského účetnictví ve strategickém řízení, doplněnou dobře aplikovatelnými příklady.
Autoři se svým výkladem snaží vybavit čtenáře poznatky k tomu, aby si dokázal odpovědět na tři důležité otázky:
- má podnik dostatečnou výkonnost?
- jakou finanční politiku zvolit?
- jak řídit investiční projekty?

Obsah publikace:
1 Manažerské účetnictví a manažerské informace
2 Systémy manažerského účetnictví
3 Techniky vnitropodnikového účetnictví
4 Kalkulační systém a výkonové účetnictví
5 Rozpočtový systém a odpovědnostní účetnictví
6 Metody analýzy odchylek a reporting
7 Metoda standardních nákladů
8 Rozhodovací situace a operativní řízení nákladů a zisku
9 Cenová rozhodování a řízení nákladů
10 Activity Based Costing (procesní řízení nákladů)
11 Analýza ekonomické výkonnosti podniku
12 Finanční strategie a fi nanční politiky
13 Metody analýzy a řízení investičních projektů
14 Strategický finanční plán

Na přiloženém CD najdete:
- výklad na téma „Systémy a techniky manažerského účetnictví“
- interaktivní elektronickou aplikaci (vytvořenou v programu Zoner Context), :
Aplikace obsahuje
• demonstrační příklady a případové studie,
• výkladový slovník důležitých pojmů,
• aplikační nástroje a informační zdroje pro ekonomické rozhodování a plánování.
Podrobnější informace o obsahu CD přílohy najdete - ZDE.

Charakteristika obsahu knihy a zvoleného přístupu k tématu.
Hlavním tématem publikace jsou metody ekonomického řízení podniku/ instituce a možnosti jejich aplikace v různých rozhodovacích situacích. Publikace vychází z faktu, že v moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky nejen v jejich primární profesi (marketing, logistika, prodej produktů atd.) – očekává se od nich i orientace v základních pojmech podnikových fi nancí a ekonomiky a zejména schopnost aplikovat ekonomická kritéria při řízení podniku. Publikace přináší ucelený pohled na metody ekonomického řízení podniku. Charakterizuje systém manažerského účetnictví a jeho hlavní nástroje a vysvětluje metody a postupy při řešení hlavních typů fi nančně-ekonomických rozhodnutí v základním členění na analytické nástroje a na metody operativního a strategického ekonomického řízení.
Text knihy je logicky členěn do následujících základních oblastí:
• podstata a systémy manažerského účetnictví,
• nástroje plánování a kontroly,
• metody řízení nákladů a zisku,
• aplikace nástrojů strategického ekonomického řízení.
V první části textu se čtenář seznámí s celkovou koncepcí manažerského účetnictví jako informačního systému zaměřeného na zpracování a prezentaci interních ekonomických informací a s hlavními typy systémů a technik manažerského účetnictví.
Druhá část textu je zaměřena na výklad klíčových nástrojů manažerského účetnictví (kalkulační a rozpočtový systém a nástroje kontroly manažerských rozhodnutí). Tato kapitola má klíčový význam pro navazující kapitoly, které mají aplikační charakter v oblasti operativního a strategického ekonomického řízení.
Třetí část má za cíl vysvětlit hlavní typy metod používaných při řízení nákladů a zisku. Výklad metod je členěn na metody používané při řešení rozhodovacích úloh typu
Cost-Volume-Profi t (náklady – objem prodeje – zisk), metody používané při cenových rozhodováních, metody procesního řízení nákladů a metody analýzy ekonomické výkonnosti podniku.
Předmětem čtvrté části textu je problematika finanční strategie, investičního rozhodování a řízení investičních projektů. Autoři vycházejí z poznání, že investiční projekty mají klíčovou roli při dosahování budoucí ekonomické výkonnosti podniku a tato část textu nabízí možnosti jejich ekonomické analýzy a řízení. Poslední kapitola knihy řeší problematiku strategického finančního plánování.

Více se dozvíte na portálu www.cpress.cz

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

28. října 2008.
 

Rozcestník na 20 odborných weblogů AKA MONITORu
ZDE

 

Odkaz na monitoring časopisů
www.akamonitor.cz/aktualni.htm

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 728-218877