Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

Měsíční
 návštěvnost
AKA MONITORU
v dubnu 2005
172.102
přístupů

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2005

 

Programujeme mobilní aplikace
 ve Visual Studiu .NET


Luboslav Lacko

 


 


       Mobilní zařízení jsou všude kolem nás. Je paradoxem, že o tvorbě software pro tato zařízení ví většina lidí daleko méně než o tvorbě software pro PC. To bylo asi také důvodem toho, že ihned poté, co jsem si pořídl první PDA, zatoužil jsem po tom sestavit si pro ně vlastní program. Nebylo to vůbec snadné, ale bylo to vzrušující. Od té doby patří můj obdiv všem úspěšným tvůrcům programů pro mobilní zařízení. I proto jsem prostudoval knihu L.Lacka a rozhodl se seznámit s jejím obsahem zájemce o programování mobilních aplikací přímo v sekci recenzí svého AKA MONITORU. Jde o téma velmi obsáhlé a náročné. Abych minimalizoval nebezpečí zkreslení obsahu, používám k výkladu volné citace textu knihy a anotace vydavatele.
       S vývojem komunikačních a hardwarových možností mobilních zařízení, kdy jsou procesory taktované na stovkách Mhz a paměťová kapacita počítaná v desítkách MB, se podstatně rozšiřuje oblast jejich využití. Schopnosti mobilních zařízení dnes převyšují možnosti klasických osobních počítačů z doby před několika málo lety. Softwarové vybavení mobilních zařízení nechává vývojářům otevřený prostor pro vytváření dalších rozmanitých funkcí.
       Software, který s mobilními zařízeními dodávají výrobci, jako například programy pro správu kontaktů, poštovní klient, poznámkový blok, atd. nemusí být dostatečný. Potřebujeme-li software, který by byl přesně přizpůsobený našim konkrétním požadavkům, nezbývá nic jiného, než vytvořit vlastní aplikaci.
       Jednoduché programy pro mobilní zařízení jsou v ojedinělých vyvíjeny přímo na konkrétním typu kapesního počítače, pro který je program určený, např. v některém z dialektů jazyka BASIC. V drtivé většině jsou však programy pro mobilní zařízení vyvíjeny na jiné platformě, např. na klasickém PC.
       Vývoj aplikací je jen malou, i když významnou částí životního cyklu aplikace. Aplikaci je potřebné dobře otestovat a pomocí nějakého marketingového kanálu distribuovat koncovým uživatelům.
       Se základními etapami životního cyklu koresponduje program Microsoft MobileSMarket, který pokrývá vývoj aplikace, její sestavení, certifikaci a marketing. Ze životního cyklu pak zbývá zajistit už „jenom“ distribuci.
      Publikace pokrývá nesmírně rozsáhlé téma, které není svojí obsáhlostí daleko za tématem „vývoj aplikací pro klasická PC“. Důvodem je především skutečnost, že u mobilních zařízení je především problém s kompatibilitou. K dispozici je totiž nepřeberné množství typů, počínajíc mobilními telefony a mininotebooky s plnohodnotným operačním systémem Windows XP konče.
       Aplikace pro mobilní zařízení je možné rozdělit do dvou skupin. Jednak jde o aplikace běžící přímo na procesoru mobilního zařízení (typ tlustého klienta) a jednak o aplikace běžící na serveru, ke kterým mobilní zařízení přistupuje skrze prohlížeč webových stránek (typ tenkého klienta). V obou případech se publikace věnuje také problematice databázových aplikací. V roli tlustého klienta pokrývá publikace všechny mobilní přístroje, tedy handheldy, přístroje Pocket PC a Smartphone s operačními systémy od Microsoft (s výjimkou systému Windows CE.NET). V roli tenkého klienta může vystupovat jakékoliv mobilní zařízení (samozřejmě včetně klasického PC), které disponuje prohlížečem webových, případně WAP stránek.
      Kvalitativně novým řešením je použití webové služby. Jak vyplývá z názvu, webové služby s výjimkou vývoje nikdy neprovozujeme na lokálním počítači. Vždy fungují v prostředí globální sítě Internet nebo v prostředí lokálního intranetu.
      Ve formě webove apliKace můžeme vyvíjet projekt aplikace pro mobilní zařízení např. pomocí technologie stránek ASP.NET za použití Microsoft Mobile Internet Toolkit, nebo jako klasickou aplikaci prostřednictvím Visual Studio.NET 2003, případně pomocí starší verze Visual Studio.NET obohacené o Smart Device Extensions. Efektivní vývoj aplikací umožňuje technologická platforma .NET Compact Framework.  
      Vývojářské nástroje a utility balíku Microsoft eMbedded Visual Tools 3.0 (eMVT) vytvářejí kompletní vývojové prostředí pro vývoj aplikací a softwarových komponent pro platformy, které jsou označené jako Windows Powered, např. pro přístroje s operačním systémem Windows CE 2.0, Pocket PC, případně Pocket PC 2003. Velkou výhodou tohoto vývojového prostředí je jeho autonomie, díky níž má vývojář po instalaci vše, co potřebuje k práci na vývoj mobilní aplikace.
      Podle anotace vydavatele kniha čtenáře seznámí s následujícími dílčími tématy:
- Typy, operační systémy a komunikační technologie (Bluetooth, wireless LAN, GSM, GPRS…) pro mobilní zařízení
- Nástroje pro vývoj aplikací pro mobilní zařízení
- Rozdíl mezi tenkým a tlustým klientem; nativní a řízený kód
- Vývoj jednoduché aplikace pomocí Microsoft eMbedded Visual Tools (a eMbedded Visual C++)
- Úložiště dat na databázovém serveru MSDE a přístup k němu pomocí ADO.NET; zabezpečení a kontrola přístupu
- Aplikační logiku a ovládací prvky webové aplikace pro mobilní zařízení v ASP.NET
- Vytvoření databázové aplikace pro mobilní zařízení
- Efektivní vývoj aplikací na platformě .NET Compact Framework ve vývojovém prostředí Visual Studia .NET
- Aplikace využívající databázi na mobilním zařízení (tlustý klient), replikaci souborů XML pomocí ActiveSync
- Vytvoření webové služby v prostředí .NET (textový editor, WebMatrix a Visual Studio.NET)
- Specifika vývoje aplikací pro platformu Smartphone  
       Odpovědi na výše uvedené otázky jsou uspořádány do následující osnovy publikace:
- Úvod
- Možnosti vývoje aplikací
- Nástroje eMbedded Visual Tools 3.0
- Databáze a ADO.NET
- Webové aplikace pro mobilní zařízení
- Ovládací a ověřovací prvky formulářů v Mobile Web Application
- Databázové aplikace
- .NET Compact Framework
- Databázové aplikace v .NET Compact Framework
- Webové služby na platformě .NET
- Vývoj aplikací pro platformu Smartphone 2002 a Smartphone 2003
      Profesionály v oblasti tvorby mobilních aplikací odkazuji na podrobný několikastránkový obsah publikace vystavený na webu nakladatele. Pro ty, kdo se rozhodují zda se do studia poznatků a zkušeností souvisejících s jejich tvorbou pustí či ne, jsem vybral z obsahu dílčí témata, která mohou posloužit k základní orientaci:
- Přehled platforem a typů mobilních zařízení
- Komunikační možnosti mobilních zařízení
- Nástroje pro vývoj aplikací pro mobilní zařízení
- Oblast použití jednotlivých vývojových nástrojů
- Hlavní součásti eMbedded Visual Tools 3.0
- Přístup k údajům v databázím pomocí ADO.NET
-
Webové aplikace pro mobilní zařízení
- Princip činnosti webové aplikace
- Aplikace typu mobilní tenký klient využívající webovou službu
- Vytvoření formuláře pro komunikaci s webovou službou
- Webová služba pro evidenci uživatelů síťových aplikací
- Webová služba využívající databázi
- Využití webové služby XML
- Provozování webové služby
- Příklad webové aplikace pro mobilní zařízení ve vývojovém prostředí Visual
-
Režimy mobilní databázové aplikace
- Softwarové požadavky pro tvorbu mobilní databázové aplikace
- Jednoduchá databázová aplikace pro mobilní zařízení
- Vytvoření připojení k databázi
- Databázová aplikace využívající replikaci
- Příklad aplikace pro ověření základních objektů pro přístup k lokální databázi
- Volně šiřitelný databázový server MSDE
-
Vytváření stránek ASP.NET
- Programovací jazyky ASP.NET
- Microsoft Mobile Internet Toolkit
- Vývojové prostředí Visual Studio .NET 2003
- Prvky pro návrh aplikačních formulářů
- Příklad síťové aplikace
- Všeobecná specifikace platformy Smartphone 2002
- Příklad aplikace pro platformu Smartphone 2003 – hra Had
- Další možnosti pro vývoj aplikací
- Příklady využití vybraných funkcí
       Velkou pomocí čtenáři je doprovodné CD, které obsahuje:
- soubory k příkladům a aplikacím z knihy
- souhrnný přehled kódu k aplikacím Mobilní číšník, Scribble a Úvěrový kalkulátor
- Microsoft ActiveSync 3.7.1, eMbedded Visual Tools 3.0, Microsoft SQL Server CE 2.0, SDK for Windows Mobile 2003-based Pocket PCs a Emulator Images for Windows Mobile 2003
      Publikace přibližuje čtenáři jak základní principy, tak i ryze praktické postupy. Znalost programovacích jazyků C++ a technologie ASP.NET považuje autor za výhodu. Vzhledem k pojetí výkladu problematiky není nutná znalost prostředí Microsoft Visual Studia.
      Předmětem této publikace je vývoj aplikací pro mobilní zařízení. Podle anotace vydavatele je publikace určena širokému spektru zájemců především z řad migrujících vývojářů, u nichž se předpokládají zkušenosti z programování na jiných platformách. Protože však je každé téma a platforma v publikace probírána detailně od začátku, zpravidla od nejjednodušší aplikace od aplikace typu „Ahoj, světe!“ , mohou se do programování mobilních zařízení s pomocí publikace l. Lacko pustit i zdatnější uživatelé, kteří jsou v tomto ohledu začátečníky.
      Kniha není odpočinkovým čtením ke kávě. Je to pojednání na velmi aktuální téma, velmi náročné ale pro čtenáře, kteří projevují zájem o programování mobilních aplikací, velmi užitečné především proto, že  kromě principů obsahuje i četné praktické zkušenosti včetně konkrétních postup a příkladů.
    
Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

8. května 2005.
 

Ve vydavatelství CPress vyšla  kniha Milana Brože
Microsoft EXCEL 2003
Podrobná uživatelská příručka
více
ZDE

 

Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"
www.akamonitor.cz/iproek/

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877