Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A - M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E

 

Základy e-learningu 2003
Karel Květoň
 

BELCOM 04
 

        "Základy e-learningu 2003", text napsaný Karlem Květoněm byl vydán při příležitosti konference BELCOM 04.
        Sestává ze tří částí:
- výklad základů e-learningu
- výkladový anglicko-český slovník výrazů z oblasti e-learningu
- stručné shrnutí textu.
        Na 78-mi stranách je soustředěn obsahově bohatý materiál s osnovou:
- úvod do E-learningu
- účastníci E-L
- technické zabezpečení E-L
- institucionální zabezpečení E-L
        Výkladový anglicko-český slovník je pravděpodobně prvním významnějším krokem na cestě k sblížení nejrůznějšího chápání pojmů E-L.
Autor je zkušeným pedagogem, který vytvořil ucelenou řadu pojednání, která se přímo či nepřímo e-learningu dotýkají.  Materiál je zajímavý nejen obsahem a způsobem výkladu, ale rovněž kvalitou a četností odkazů na webové stránky týkající se E-L na českém i zahraničním webu. Autor výklad velmi zahustil, obsah je podáván většinou pomocí tezí uspořádaných do seznamů pravidel, zásad, metodických kroků atd. Není to tedy čtení „ke kávě“, vyžaduje opravdové soustředění a hodně představivosti na straně čtenáře. K textu se bezpochyby bude třeba opakovaně vracet v situacích, kdy bude využití jednotlivých částí aktuální. Text má tudíž využití nejen jako teoretický přehled, ale rovněž jako pomůcka při analýze a při řešení rozhodovacích situací souvisejících se zaváděním e-learningu. Každá kapitola textu je uvedena cílem výkladu a zakončena shrnutím obsahu, což usnadňuje orientaci v obsahu. Pro rychlý přehled o tématu je zařazeno 6-ti stránkové shrnutí celého textu.
        Mám-li uvést několik míst a vybraných myšlenek, které mne v textu zvláště upoutaly, jsou to tyto:
- problematika začleňování e-learningu do vzdělávacího systému instituce
- nároky na schopnosti e-manažéra
- test pro vlastní hodnocení připravenosti / znalosti studujících
- didaktické aspekty tvorby interaktivních textů pro samostudium
- specifikace úkolů týmu realizátorů při vývoji kurzů
- uvedení výhod a nevýhod u přehledu technologií
- přehled základních kompetencí tutora
- 5 etap v základním ID (instructional design ) modelu uvedených v souvislosti
       s principy metodologie tvorby vzdělávacích kurzů
- klasifikace softwarových nástrojů pro CMS
- ELMS – systém pro řízení podnikového vzdělávání
- vize vzdělávacích standardů
- návrh postupu při rozvoji E-L na ČVUT.
- tvorbu studijního materiálu pro e-kurzy nelze zadat bez specifické odborné
       přípravy
        Jediným nesplněným očekáváním čtenáře se po prostudování textu může jevit absence bližšího pojednání o specifických problémech se zaváděním e-learningu v podnikové praxi. Teoretické zásady, mnohá pravidla  a principy uváděné v textu Karla Květoně budou při implementace e-learningu v podnikové praxi jistě využitelné. Čím se implementace v podnicích liší od institucí blízkých školám , je výraznější akcent na projektový přístup, silná vazba na management znalostí a personální management, souvislost s Content Managementem na jedné a s hodnocením výkonnosti podniku na druhé straně. Nepochybuji o tom, že – ne-li na stole, tedy v šuplíku K. Květoně – leží připravené pokračování komentovaného textu. Velmi bych si přál, abychom se od tak zkušeného autora brzo dočkali dalšího pokračování textu – včetně právě uvedených souvislostí, které často rozhodují o životaschopnosti praktického projektu e-learningu v podnikovém prostředí.  V úvodu textu nás autor seznamuje se svým záměrem vybudovat speciální vzdělávací portál věnovaný e-learningu. Nepochybuji o tom, že se brzo po svém vzniku stane centrem, jehož obsah  bude poutat pozornost široké odborné veřejnosti.
        Text K. Květoně vřele doporučuji k prostudování všem, kdo mají co činit s e-learningem. Pro začátečníky je text velmi cenným startem, pro zkušenější je text velmi hodnotným nástrojem především k smysluplnému utřídění, případně i rozvinutí dosavadních poznatků.  Každopádně jsem moc rád, že byl učiněn úspěšný pokus o vykročení z bludného kruhu neustále se opakujících obecných, často výslovně populistických nebo pouze propagandistických článků, které kolem dokola opakují stále stejné obecné myšlenky. Po knize "E-learning ve vzdělávání dospělých", kterou napsala Andrea Barešová je text K. Květoně druhýn uceleným pojednáním na dané téma.  Cena 1.200,- Kč sice leckomu nemusí připadat příliš lidová, ale kdo chce získat racionální cestou přehled o E-Learningu nebude určitě peněz litovat.
        Podrobnější informace o textu a o autorovi získáte na adrese:
http://belcom04.comtel.cz/prirucka.html
Ukázka textu je ve formátu pdf ke stažení z adresy:
http://belcom04.comtel.cz/doc/prirucka.pdf
Zahrnuje obsah, předmluvu, první kapitolu a shrnutí celého textu.
----------------------------
Poznámka pod čarou:
Chronologicky uspořádané informace o novinkách v e-learningu, tak jak se objevují v časopisech, knihách a na webu, najdete i nadále v mém webogu publikovaném
na adrese www.akamonitor.cz/aka-weblog.htm

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz
15. února 2004.
 


Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"

www.akamonitor.cz/iproek/
 

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877