Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT


WEBLOGY
o
WEBLOGU
----------
E-learning
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

 

KVANTITATIVNÍ METODY
V MANAŽERSKÉM ROZHODOVÁNÍ
Ivan Gros
 

 

        Literaturu ( skripta, knihy ) z oblasti kvantitativních metod v rozhodování sleduji několik desítek let. V posledních letech dochází ke změnám nejen ve výčtu metod, v podílu pozornosti jednotlivým skupinám metod, ale v nemenší míře i ve způsobu prezentace obsahu. Odráží se v tom několik vlivů:
- vývoj v dostupnosti moderního hardware a spec. software počítačů
- změny ve struktuře čtenářů – růst podílu koncových uživatelů na úkor vědeckých pracovníků a vývojářů.
        Texty věnované souboru kvantitativních metod v rozhodování nikdy nepatřily k večernímu odpočinkovému čtení. Myslím, že – kromě studentů, kteří tak nečiní dobrovolně – téměř nikdo nepracuje současně se všemi metodami v krátkém intervalu. Souborné práce v této oblasti jsou především učebnicemi. Rozdíly mezi tituly  a mezi autory se projevují v tom jak dalece dokáží respektovat vývoj na „trhu implementace metod“. Mám na mysli vývoj objektivní potřeby kvantitativních metod určité kategorie na straně jedné a vývoj „gramotnosti manažérů“ odrážející se v subjektivním chápání potřeb a přínosu implementace metod. Přirozeně, že literatura tohoto typu může hrát velkou aktivní roli v ovlivňování zmíněné „gramotnosti manažérů“. Způsob podání kvantitativních metod může výrazným způsobem napomoci k překonání psychologické bariéry ve vztahu manažérů v exaktním nástrojům.  Pro knihu o rozsahu
430 stran naplněnou na prasknutí konkrétní materií je velmi důležité jak snadno se v ní dokáže čtenář, který teprve proniká do tajů metod, orientovat, jak snadno se dopracuje k té metodě, která mu pomůže zvolit optimální cestu k řešení.
       Tato úvaha mi měla usnadnit přiblížení kriterií, s kterými jsem k hodnocení knihy přistupoval. Částečně v sobě obsahuje i náznak odpovědi na řadu otázek.
       Obsah knihy lze rozdělit do
6- ti částí:
- pojednání o vědeckém řízení, jeho pojetí a oblastech užití
- výklad bilančních a grafických modelů
- výklad matematického programování a metod řešení modelů mat.prog.
- výklad klasických specializovaných kvantitativních metod
  ( hromadná obsluha, řízení zásob, lokalizační modely, teorie her )
- počítačové simulace
- prognostické modely.
        Kniha respektuje vývoj aktuálnosti potřeby jednotlivých metod. Výklad a příklady orientuje výrazněji na ty metody, které slouží zvláště živým aplikačním oblastem:
- optimalizaci přepravních cest
- hledání vhodných regionů pro prodejce
- řízení peněžních toků
- řízení komplexů složitých činností
- řízení zásob a toku zboží.
       Autor probírá
4 typy rozhodovacích situací vznikajících při používání kvantitativních metod a zamýšlí se nad konstrukcí vhodného typu modelu. Prochází fázemi: tvorby, kvantifikace modelu, řešení modelu, interpretace výsledků a realizace navržených řešení.
       Kniha obsahuje několik desítek dobře volených příkladů a co je neméně cenné, využívá k jejich řešení nejběžnější a všeobecně dostupné moderních nástroje – tabulkové procesory. Řešené příklady v Excelu jsou umístěny v knize i na webu GRADY, odkud si je čtenář může kdykoliv stáhnout a prostudovat.
       Orientace v knize není obtížná pro toho, kdo pečlivě prostudoval výchozí kapitoly nebo kdo z jiných zdrojů získal základní přehled o vazbách mezi kategoriemi řešených problémů a konkrétní třídou metod. Vzhledem k tomu, že kniha je plná dobře vysvětlených příkladů, považuji za určitou rezervu zlepšení orientace zahrnutí vhodně setříděného přehledu příkladů.
       Autorovi se – až na malé výjimky – podařilo najít kompromis při zohlednění matematicky orientovaného publika ( znalci algoritmů a matematického aparátu ) a zastánci softwarového řešení ( znalci funkcí potřebných metod a nástrojů rozhodování ). Tak či onak – u kvantitativních metod v rozhodování jde vždy o využívání metod vědeckého řízení, což sebou přináší specifické nároky. Pro mne bylo příjemné konstatování, že se autor – na rozdíl od řady jiných – neštítil volit i méně vědecké způsoby po přiblížení právě těch náročnějších metod. Byl poněkud potlačen popis matematického řešení, výklad se soustředil na etapu tvorby modelů a na interpretaci získaných výsledků řešení. To je přesně to, co u většiny manažérů rozhoduje o jejich vztahu ke knize tohoto zaměření. Odpovídá to cíli práce – usnadnit pochopení konstrukce modelů rozhodovacích procesů.
       
Kniha je určena manažérům, vysokoškolským studentům a vývojovým specialistům. Je psána srozumitelným jazykem. Odráží vývoj, ke kterému v posledních letech v oblasti vývoje a především v oblasti implementace kvantitativních metod v manažérském rozhodování dochází, přísluší jí proto důstojné místo v knihovně všech
3 skupin čtenářů.

Doc. Arnošt Katolický
Doc.aka@akamonitor.cz

www.akamonitor.cz
15. května 2003.

 

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc 

 

Seriál článků na téma management znalostí

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877