Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A - M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E

 

Řízení v krizových situacích
K. Green, Oliver Hanke
 


 

     Autoři románů tvrdí, že nejtěžší je napsat první stránku. Podobný pocit mám nyní já.  Nevím totiž, zda Vás mám nejdříve varovat nebo uklidnit. Práce autorů Greena a Hankeho je knihou plnou života. Života podniku, manažéra i zaměstnance.  I když nepokrývá celou problematiku managementu – je výrazně orientována na ekonomickou a sociálně-psychologickou stránku  managementu -  záběr knihy je velmi široký.  Ukazuje na jedné straně krásu profese manažéra, spočívající v nesmírné pestrosti jeho práce, v neustálém kontaktu s tepem podniku, v kontinuální proměně situací, ve spoustě příležitostí  dokázat sobě i okolí, že „na to má“. Na druhé straně , zejména pro slabší povahy, samo nahlédnutí do obsahu knihy a tím spíše podrobné studium bohaté palety krizových situací, může vyvolat paniku. Člověku s trochou ekonomické  představivosti může při čtení této knihy doslova běhat mráz po zádech.
Ostatně - titul pod kterým byla kniha vydána poprvé v německém originále zní: "Fuhren in sturmischen Zeiten" ( řízení v bouřlivých časech ). Takže varování by mohlo znít: chcete-li se stát podnikovým manažérem v dnešní turbulentní době a není-li Vaše odhodlání poprat se s nečekanými problémy ještě dosti pevné, nečtěte ještě tuto knihu!  Uklidnění by naopak mohlo znít: nebojte se, dáte-li do práce manažéra svoji duši, překonáváte-li rád riziko s cílem dosáhnout úspěchu, dokážete-li komunikovat s okolím, nebudete „v tom“ sami – bude tu s Vámi moudrá kniha plná podnikového života.
      Knihu napsali Kaj Green a Oliver Hanke, zkušení němečtí vrcholoví manažeři, na základě vlastních zkušeností i nejnovějších poznatků teorie a praxe světového managementu. Kaj Green patří mezi špičkové manažery v oboru informačních technologií. Oliver Hanke je odborníkem v oblasti komunikace a marketingovým ředitelem finančního portálu FinanceScout24.
     I když kniha nezahrnuje celé spektrum problematiky managementu podniku, ukazuje náročnost manažérské práce. Motivuje ke studiu a k zamyšlení nad vlastní připraveností na řešení krizí
      Kniha je orientována na mimořádné a nestandardní situace  v životě podniků. Autoři předkládají efektivní strategie pro krizové řízení a vedení lidí. Vyjadřuje to dobře podtitulek knihy: „Příklady efektivních strategií“. Přínosem je již samotný výběr 14-ti konkrétních krizových situací.
     Osnova knihy – názvy kapitol:
Krize zakladatelů
Krize růstu
Zhroucení trhu
Propad prodeje
Exploze nákladů
Krize likvidity
Problémy se značkou
Výrobková krize
Fúze firem
Výměna vedení
Výměna generací
Špatné podnikové klíma
Krize důvěry
Ohnisko krize jménem konflikt
Závěr - na konci dne se stejně počítá jen výkon


      Desítka příkladů z praxe přibližuje rozbor příčin konkrétních kritických situací  a zdůvodňuje zvolené varianty jejich řešení. V příkladech čtenář nachází představu nejen o samotných strategiích řešení, ale i
- o vazbách, kauzálních vztazích, příčinných souvislostech a možných důsledcích
       krizových situací
- o způsobech jejich předvídají a identifikace
- o přímé souvislosti odborné, strategické a sociální stránky managementu.
Kniha upozorňuje na potřebu dynamického přístupu k situaci v podniku, na nebezpečí podcenění rychlých a nečekaných změn, na důsledky zanedbání monitoringu situace a včasné analýzy vznikajících změn, na potřebu rychlé a včasné reakce manažéra.
      Autoři sice říkají, že nechtějí nahrazovat učebnice podnikové ekonomiky. Ve skutečnosti kniha představuje velmi užitečný, ne-li nepostradatelný dodatek takových učebnic - mají-li mít praktický smysl.
     Tradičně přibližuji obsah a pojetí knihy výběrem myšlenek, které mne zejména zaujaly. V případě knihy Greena a Hankeho to však není úkol snadný. Knihy je jimi přímo nabita.  
Přesto – zde je výběr několika nejzajímavějších myšlenek:

Musíme stále brát ohled na mnoho, někdy až příliš mnoho faktorů a analyzovat jejich možné působení.  Než se tohle vedoucí pracovník naučí dělat „se zavřenýma očima", musí získat bohaté zkušeností se zcela odlišnými řídícími situacemi A když si vezmeme, že každý manažer získává řídící zkušenosti hlavně v krizích - kolik krizí  pak je třeba na jednu osobnost? A kolik různých krizí musejí nakonec organizace prodělat, aby vychovaly skutečně univerzálně schopné vedoucí pracovníky?

K tomu, „co je třeba dělat“, aby podnik čelil nebezpečí krizí, toho podle autorů nepatří zrovna málo:
- Je třeba vyvíjet podnikatelské vize
- zaměřovat se na hlavní obory podniku vytvářející hodnotu, tedy optimalizovat a urychlovat
      podnikové procesy
- zjednodušovat struktury
- zbavovat se přítěže
- naučit se strategicky používat nové IT
- předvídat přáni zákazníka a nové trendy, aby bylo možné vytvářet nové předpoklady
      produktivity    -
- zvyšovat hodnotu podniku, a tím také hodnotu pro akcionáře
- optimalizovat rychlost inovací
- dlouhodobě zajistit schopnost firmy přežít
- chránit podnik před nepřátelským převzetím
- vyhledávat zajímavá strategická partnerství
- předvídat neustále také případné změny orientace.
Vše to je třeba dělat co nejrychleji.
Jinak ještě něco? Ano, určitě: Je třeba umět řídit.

Všechny řídící mechanismy, které se dosud zřizovaly na dlouhou dobu, je třeba přizpůsobit procesu permanentní změny - tento proces nesmi být blokován strategickým zaměřením, strukturami ani řídícími vztahy.

Příčinou toho, že se podniková loď zakymácí, narazí na útes a potopí se, je většinou rozpor mezi cílem a metodou. Na jedné straně se vyhlásí změna založené ( nový cíl ), na druhé straně ovšem všichni doufají, že ji uskuteční pomocí strategie založené na tradičních mechanismech.

Hlavní důvod současných potíží lze spatřovat v tom, že vedoucí pracovníci odvozují svou autoritu stále ještě především z odborné kompetence. Doposud věnují jen nepatrnou pozornost rozvoji své strategické a v první řadě sociální kompetence

Ne všechny podniky jsou schopny vyhradit si celé jedno oddělení pro vývoj a inovace. Inovační potenciál se proto musí vytvořit tam, kde se skrývá. V hlavách zaměstnanců. Je úkolem manažera uvolnit tento zdroj.

U mnohých rozhodnutí, která musejí manažeři učinit, se vůbec nedá najít ideální řešení, a pokud ano, určitě ne hned. Proto je třeba pokusit se alespoň oslabit negativní vedlejší účinky. Vlastní rozhodnutí však můžeme podpořit, když analyzujeme konkrétní problémy a ujasníme si, které osoby nebo týmy mohou přispět k řešení a které faktory mají vliv na situaci, již je třeba změnit.

Nejúčinnější nástroj
, jaký má manažér kdekoli a kdykoli po ruce, je jeho schopnost řídit zaměstnance a sladit jejich osobní potenciál s požadavky trhu a podnikovou situací.

Dnešní výrobky
perspektivních podniků se ve stále větším míře stávají základnou zítřejších potřeb.

Konflikt je dokonce potřebný
, aby se vytyčily hranice - ale je třeba ho řídit. A v této souvislosti by konflikt neměl být považován za destruktivní, nýbrž za hnací sílu změny.

Krize podniků jsou jako choroby. Také je lze rozdělit na akutní a chronické, získané nákazou a způsobené vlastní vinou, léčitelné a smrtelné

Proč nepoužít osvědčené metody orientace na zákazníky také na zaměstnance? Attention, Interest, Desire, Action (Pozornost, zájem, touha, akce) - podle těchto zlatých pravidel marketingu postupují při získávání zákazníků prodejci ve všech oborech. Je to vyzkoušený recept a osvědčuje se už po desetiletí.
Proč jej nepoužíváme také při řízení zaměstnanců.

       Kniha Management Pressu patří do množiny velmi věcných, srozumitelně podaných, užitečných knih orientovaných na mimořádně aktuální problematiku.  Vychází vstříc vysokým nárokům na odborné schopnosti a sociální dovednosti podnikových manažérů. Pro manažéra, který chce nejen nacházet efektivní řešení již vzniklých krizových situací, ale současně vznikající rizika předvídat a včas je identifikovat, je kniha vydaná v Management Pressu velmi cenným zdrojem poznání.
      Autorům v této knize nejde o to představit žhavé novinky v teorii řízení ani nekonvenční podnikové strategie. Jejich záměrem bylo předvést zejména vedoucím pracovníkům správný styl řízení v problematických situacích.
     Kniha je určena nejen podnikatelům a manažerům,  ale i poradcům a učitelům i studentům manažerských a ekonomických škol.  Studentům usnadňuje  představu
- o práci manažéra v nejnáročnějších situacích,
- o poznatkových nárocích na tuto práci,
- ale i o kouzlu profese manažéra.
      Knihu doporučuji především těm, kdo se nezalekli osobního rizika spojeného s řízením podniku „v bouřlivých časech“, neboť pevně věřím, že v knize Management Pressu „Řízení v krizových situacích“ najdou spolehlivého rádce a spojence.

      
Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz
9. května 2004.
 


Odkaz na URL stránky "Internet pro ekonomy"
  www.akamonitor.cz/iproek/
 

 

Seriál článků na téma management znalostí

Professional
Publishers

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877