AKA MONITOR – vzdělávací a zpravodajský portál doc. Arnošta Katolického
-----------------------------------------------------------------------

Doc. Arnošt Katolickýrecenze ( konspekt ) knihy
“VĚDOMÍ NALÉHAVOSTI“

První a nejdůležitější krok realizace změny
John P. Kotter

Z anglického originálu „A Sense of Urgency“, vydaného v roce 2008 nakladatelstvím Harvard Business Press,
z angličtiny přeložila přeložila Irena Grusová.
Vydal Management Press v roce 2009

Pro recenzi knihy J.P. Kottera jsem zvolil formu komentovaného konspektu. Důvody byly dva. Kniha „Vědomí naléhavosti“ je plná cenných myšlenek, které jsem chtěl zaznamenat. Druhým důvodem je moje snaha vyvolat tímto způsobem „vědomí naléhavosti“ knihu si prostudovat u návštěvníků mého vzdělávacího a zpravodajského portálu www.akamonitor.cz.

V přístupu ke knize J.P. Kottera jsem prošel třemi stadii. První stadium by se dalo označit jako „stadium pochybností“. Při prvním zběžném prolistováním knihy se mi totiž zdálo, že je vše až příliš srozumitelné a až příliš jasné, než aby z prostudování knihy mohl být nějaký větší přínos. Druhé stádium lze označit jako „stadium rozpaků“. Vzpomněl jsem si na jednoznačně kladný přínos z prostudování knihy „Vedení procesu změny“, od téhož autora. Knihu jsem prolistoval znovu s orientací na 14 přehledně strukturovaných schémat hlavních problémů a jim odpovídajících doporučení. V této fázi jsem již lépe chápal myšlenkové schéma autora a  opodstatněnost častých návratů k řešení téhož problému z odlišných úhlů pohledu. V tomto stádium jsem se rozhodl knihu detailně prostudovat. Pro třetí stádium byla charakteristická snaha o vyjádření myšlenkového bohatství knihy pomocí „montáže“ citátů a vlastních komentářů. Můj přínos tudíž můžete hledat ve výběru toho, co mne v obsahu knihy nejvíce oslovilo a co bych touto cestou rád přiblížil ostatním.

Obsah – názvy kapitol
1. Začátkem všeho je vědomí naléhavosti

2. Sebeuspokojení a falešné vědomí naléhavosti

3. Posilování pravého vědomí naléhavosti - Jedna strategie, čtyři taktiky

4. Taktika jedna - Vnášejte do organizace podněty z vnějšího prostředí

5. Taktika dvě - Projevujte ve svém chování dennodenně naléhavost

6. Taktika tři - Hledejte příležitost v krizích

7. Taktika čtyři - Vypořádejte se s „NeNey“

8. Udržujte vědomí naléhavosti

9. Budoucnost - Začněte dnes

 

Význam tématu
Téma „vědomí naléhavosti“ má v turbulentní éře rychlých změn prvořadý význam. V případě, že se s otázkou naléhavosti nedokáží vyrovnat, mohou mít velké potíže dokonce i velice schopní lidé a organizace bohatě vybavené zdroji. Když se s touto výzvou dokáží vyrovnat dobře, dokonce i ti, kdo čelí nelehkým překážkám, mohou dosahovat výsledků, jež bychom my všichni přáli svým kariérám, zaměstnavatelům i celým národům.


Podle vlastního vyjádření přivedla autora k tomuto tématu jeho dlouholetá  práce v daném oboru. Knihu „Vědomí naléhavosti“ napsal J.P. Kotter po 35-ti letech soustředěného pozorování toho, co lidé skutečně dělají, aby pomohli svým organizacím dosahovat dobrých výsledků, a to bez ohledu na to, v jak obtížných podmínkách působí.  


Zkušenost

Autor průzkumem zjistili, že ve více než 70-ti % procentech situací, které zcela jasně vyžadovaly zásadní změny, tyto změny buď nebyly plně zavedeny, nebo úsilí o jejich prosazení bylo neúspěšné, popřípadě bylo těchto změn dosaženo s vyššími náklady, než předpokládal rozpočet, pozdě nebo za cenu velkého rozčarování. Zhruba v 10.ti % procentech případů lidé dokázali více, než by se zdálo být možné. Ve všech případech spadajících do oněch deseti procent byl použit podobný recept, recept, který popsal autor v podobě osmi kroků, z nichž prvním krokem je vyvolání dostatečně silného vědomí naléhavosti.


8 kroků - začátkem všeho je vědomí naléhavosti

Všechny knihy J.P. Kottera mají jeden společný myšlenkový základ.
Důvodem, proč právě vědomí naléhavosti je tak vzácné, je skutečnost, že neodpovídá přirozenému stavu věcí. Je třeba je vyvolávat, vytvářet je a znovu je obnovovat. 8 kroků představuje:

1. Vědomí naléhavosti

2. Vůdčí tým

3. Vize a strategie

4. Komunikace

5. Uvolňování prostoru pro samostatné jednání a jeho podpora

6. Rychlé úspěchy

7. Nikdy nepolevovat

8. Upevnění dosažené změny

 

Soubor nových otázek
S cílem ověřit si reálný přínos uvedeného postupu a zároveň také hlouběji proniknout do těchto otázek začal autor manažerům systematicky klást nový soubor otázek:
- Jak silné vědomí naléhavosti mají důležití lidé kolem vás?
- Jak poznáte, že tento váš odhad je přesný?
- Pokud je příliš slabé, tak proč?
- Pokud je příliš slabé, co přesně děláte, abyste tento fakt změnili?
- Jaká konkrétní opatření přijímáte?
- Jak úspěšná či neúspěšná vaše opatření jsou?
- Pokud jste neúspěšní, jaké to bude mít důsledky pro vaši organizaci (a pro vaši vlastní kariéru!)?
- Pokud zaznamenáváte úspěch, co přesně děláte?

Závěry vyplývající z odpovědí na položené otázky:

1. Není-li na samém začátku každého úsilí o prosazení změn jakéhokoli rozsahu vědomí naléhavosti dostatečně silné a není-li pocit sebeuspokojení na dostatečně nízké úrovni, vše ostatní bude mnohem obtížnější.

2. Pocit sebeuspokojení je mnohem rozšířenější, než bychom si mohli myslet, a lidé, kteří jím jsou zasaženi, si to velice často ani neuvědomují.

3. Protikladem vědomí naléhavosti není jen sebeuspokojení. Je jim také falešné či chybné vědomí naléhavosti, které je dnes stejně rozšířené jako pocit sebeuspokojení sám a může být dokonce ještě záludnější než on.

4. Velkým problémem dnes je zaměňování falešného vědomí naléhavosti, a praveno vědomí naléhavosti.

5. Falešné vědomí naléhavosti a pocit sebeuspokojení lze s největší určitostí rozpoznat a transformovat je v pravé vědomí naléhavosti.  

6. Vědomí naléhavosti nabývá na stále větším významu, neboť změna se z občasné stává nepřetržitou.

Výběr pozoruhodných dílčích témat
Výše uvedená osnova práce vyjádřená názvy kapitol zdaleka nemůže přiblížit obsah a zejména autorem zvolený přístup k tématu. Proto jsem se rozhodl uvést výběr dílčích témat, vybraných z jednotlivých  kapitol knihy:

Jsme až příliš spokojeni sami se sebou. A přitom si to ani neuvědomujeme.

Sebeuspokojení a falešné vědomí naléhavosti . Pravé vědomí naléhavosti

Důsledky slabého pravého vědomí naléhavosti v době změn

Sledujte varovné signály (vždy nějaké existují)

Pomozte druhým (včetně šéfů) vidět problém

Jedna strategie, čtyři taktiky

Vnášejte do organizace podněty z vnějšího prostředí

Uvědomte si všeprostupující problém uzavírání se do sebe

Naslouchejte zaměstnancům, kteří přicházejí do styku se zákazníky

Vysílejte lidi do vnějšího prostředí

Přiveďte lidi z vnějšího prostředí

Vneste do organizace „údaje“, avšak správným způsobem

Dejte pozor na to, abyste nevyvolávali falešné vědomí naléhavosti

Projevujte ve svém chování dennodenně naléhavost

Reagujte rychle, začněte jednat neprodleně

Norma: nenaléhavé chování

Viditelně projevujte vědomí naléhavosti

Naléhavá trpělivost

Hledejte příležitost v krizích

Vyhýbejte se krizím a minimalizujte jejich následky, ale pozor…

Využívejte krize k vyvolávání vědomí naléhavosti, ale pozor.

Mějte na mysli čtyři nebezpečné chyby (a vyhněte se jim)

Vypořádejte se s NeNey

Neplýtvejte časem na snahy zapojit NeNea

NeNey nikdy nepřehlížejte

„Odrušte“ působení NeNeů

Zastavte je společenským nátlakem

Udržujte vědomí naléhavosti

Vědomí naléhavosti sílí- úspěch; vědomí naléhavosti ochabuje – potíže

Problém rychlých úspěchů
Předjímejte problém, uplatňujte strategii a volte správné taktiky

Učiňte vědomí naléhavosti součástí kultury

Začněte dnes - Soustřeďte se na rychlé a snadné kroky


Dobře strukturované přehledy dílčích problémů a jejich řešení - výběr
Autor pomáhá čtenáři při studiu, uváděním přehledných pohledů na strukturu poznatků.
Vybral jsem alespoň názvy těch nejcennějších:
- Neuspokojení, falešné vědomí naléhavosti a pravé vědomí naléhavosti

- Odhalování neodůvodněného sebeuspokojení a falešného vědomí naléhavosti

- Posilování pravého vědomí naléhavosti - Strategie - Taktiky

- Ve svém chování projevujte pravé vědomí naléhavosti

- Zbavujte se neproduktivních činností a delegujte

- Postupujte rychle. Hovořte se zaujetím.  Dbejte na jednotu slov a činů

- Umožněte všem získat názornou zkušenost

- Skeptici versus NeNeové - Nebezpečnost NeNeů

- Požadované údaje - Využití údajů

- Problém úspěchu, jenž oslabuje vědomí naléhavosti

- Udržování vědomí naléhavosti po dosažení úspěchu


Máme dostatečně silné vědomí naléhavosti?

Rychlost se bude jen zvyšovat. Vědomí naléhavosti se stane jen ještě zásadnějším.

V závěru knihy klade autor otázku: „máme dostatečně silné vědomí naléhavosti k tomu, abychom se do těchto problémů mohli pustit a vyrovnali se s nimi?“ Důkazem nejsou slova, nýbrž činy.
Horečná činnost, chvatný spěch, sled porad a brilantní prezentace nejsou známkami pravého vědomí naléhavosti. Těmi jsou pohotovost, živost a poskytování vedení, teď hned – jež projevuje mnoho lidí, nikoli jen jejich hrstka.


Odlišnosti falešného vědomí naléhavosti od neodůvodněného sebeuspokojení
Falešné vědomí naléhavosti je stav velice odlišný od neodůvodněného sebeuspokojení. Zatímco s neodůvodněným sebeuspokojením souvisí přijetí statusu quo, falešné vědomí naléhavosti může být doprovázeno novými činnostmi. Zatír Zatímco s neodůvodněným sebeuspokojením často souvisí jistá ospalost, falešné vědomí naléhavosti je nabito energií. Zatímco neodůvodněné sebeuspokojení vyplývá z pocitu, že status quo je v zasadě skvělý, základem falešného vědomí naléhavosti jsou úzkost a zlost.


Pravé vědomí naléhavosti, víření v kruzích a „torpéda“

Lidé zaměňují bezcílné pobíhání za pravé vědomí naléhavosti Pravé vědomí naléhavosti se opírá o pevné odhodlání dosáhnout úspěchu, nikoli o strach z nezdaru. Až příliš často se manažeři domnívají, že přišli na řešení tohoto problému, když zaznamenávají spoustu energických činností. V turbulentní době je jak udržování statusu quo a obvyklých přístupů, s nimiž je spojeno sebeuspokojení, tak i jednání, které je vířením v kruzích a jež je projevem falešného vědomí naléhavosti, stále nebezpečnější. Nejenže to jsou torpéda, která nakonec potápějí lodi, ale často to jsou torpéda neviditelná, a proto jsou dvojnásob nebezpečná.


Soustřeďovat se na vnější prostředí je nutností

Velice, velice chytří lidé dokáží být neuvěřitelně spokojeni sami se sebou, jsou-Ii vystaveni potřebě změny. Má to mnoho důvodů a nejvýznamnějším z nich jsou minulé úspěchy. Vnější hrozby jsou či kdysi byly s dostatečným úspěchem odraženy. Bez nutnosti soustřeďovat se na vnější prostředí se pozornost obrací dovnitř na řízení stále větší organizace. Také konkurenční instinkty se mohou snadno obracet dovnitř a mohou vytvářet byrokratické překážky. V důsledku toho nejsou jasně vnímány nové problémy či příležitosti ve vnějším světě, pokud jsou ovšem vůbec vnímány. Sebeuspokojení narůstá, zájem o vnější prostředí upadá a soustředění na ně ochabuje, což vede k ještě většímu sebeuspokojení.

 

Význam podnikatelských projektových studií a „důvody srdce“

Stále oblíbenějším nástrojem řízení je projektová studie. V obvyklém případě se v takovém dokumentu užívá faktů, číselných údajů, ekonomických rozboru a kvalitativní logiky k prokázání, že nějaký problém je důležitý a že by měly být podniknuty konkrétní cílené kroky. Pečlivé prozkoumání podnikatelských projektových studií je velice užitečné, neboť hodně napoví o tom, jaká je nejlepší strategie vyvolávání silnějšího vědomí naléhavosti. Jako účinný nástroj posilování vědomí naléhavosti bývá přínosné proto, že ty výjimečně dobře zdokumentované podnikatelské projekty velice často bývají ty, které skončily ošklivým nezdarem.

Problém příběhů, jako je tento, nespočívá v tom, že by projekt byl slabý, nedostatečné promyšlený nebo že by se neopíral o dostatečné fakty. Zásadní problém tkví v tom, že je založen veskrze jen na důvodech hlavy, nikoli na důvodech srdce.


Vlastnosti taktik, které míří na srdce

Zdá se, že všechny taktiky, které míří na srdce a úspěšně posilují vědomí naléhavosti, mají pět klíčových vlastností:

1. jsou to důmyslně vytvářené zkušenosti lidí

2. efektivní zkušenosti působí příslušným způsobem na všechny naše smysly

3. zkušenosti nejsou utvářeny tak, aby vyvolávaly prostě jakoukoli emocionální reakci

4. zkušenosti jsou jen zřídka, pokud vůbec někdy, vysvětlovány

5. zkušenosti nás téměř nevyhnutelně vedou k tomu, abychom pozvedli svůj zrak, emocionálně přijali cíle, jež přesahují udržování statusu quo, vyrovnávání se s obtížnou situací, přírůstkové, postupné úpravy toho, co v současnosti děláme.  

Nejúspěšnější taktiky, které lidé uplatňují k tomu, aby posílili vědomí naléhavosti na základě strategií oslovujících jak srdce, tak i mysl, můžeme rozum uo kategorií.

 

Taktiky

1. V rámci první z nich lidé působivým způsobem vnášejí vnější skutečnost do skupin, které se příliš soustřeďují dovnitř.

2. Vědomí pravé naléhavosti projevují ve svém chování každý den.

3. V krizích hledají příznivé možnosti, avšak velice vybíravě a s velkou ostražitostí.

4. Efektivně se vyrovnávají s problémem, který představují „NeNeové“.

Tyto taktiky tvoří součást toho, co dělají prakticky všechny vynikající vůdčí osobnosti, avšak jejich uplatňování nevyžaduje mít genetickou výbavu, charisma či úžasné dovednosti skvělého vůdce. Používání některých uvedených taktik může vyžadovat silné mocenské postavení v organizaci, avšak mnohé z nich mohou uplatňovat lidé na všech úrovních organizace. Všech těchto taktik je třeba využívat mnohem, mnohem častěji. Což je také možné.


Snaha o překonání odtrženosti vnitřního a vnějšího prostředí organizace

Shromažďování údajů o vnějším prostředí je dnes tou nejčastěji používanou taktikou ve snaze o překonání odtrženosti vnitřního a vnějšího prostředí organizace. Jde zároveň o metodu, která je nejčastěji používána chybně či přinejmenším takovými způsoby, které plýtvají jejím potenciálem.

Při získávání údajů nikdo nemusí ani opustit svou kancelář, pokud to ovšem nevyžaduje jeho práce (což je například situace většiny pracovníků ). V takovém případě není třeba do organizace zvát nikoho z vnějšího prostředí. Jednoduše se opřete o ty mnohé zdroje údajů, které vám zpřístupňují tisk, poradenské zprávy, Internet a podobně. Právě ty nejjednodušší formy informací, jejichž shromáždění v podstatě nic nestojí, mohou být překvapivě účinné a užitečné, když jsou dodány správným způsobem a ve správný čas.


Potřeba rychlé přeměny falešného vědomí naléhavosti v pravé vědomí naléhavosti.

A ještě jedna velice důležitá věc na závěr. Vnější skutečnost, bezmyšlenkovitě vtažená do organizace, nevyvolává automaticky pravé vědomí naléhavosti. Může vyvolat úzkost, zlost a navály horečného jednání, které jsou spojeny s falešným vědomím naléhavosti. Tomuto problému je obvykle nejlepší se v prvé řadě vyhnout. Pokud to ale není možné, úkolem zde vždy je rychlá přeměna falešného vědomí naléhavosti v pravé vědomí naléhavosti.


Dva pohledy na krize - Hledejte příležitost v krizích

První skupina, ta mnohem větší, považuje krize spíše za hrůzné události, a to ze zřejmých důvodů. Krize mohou poškodit lidi, zhatit plány či dokonce nenapravitelným způsobem ochromit organizaci či nějaké společenství. Klíčovým prvkem toho, co je v organizacích považováno za dobré řízení, je vyhýbání se krizím, a pokud je to nevyhnutelné, pak tedy zvládání krize a zmírňování škod. Rozpočty, procesy přezkoumáváni jejich dodržování a systémy finančního řízení jsou pojímány tak, aby se minimalizovala pravděpodobnost náhlé finanční krize. Systémy řízení jakosti mají předcházet případům selhání výrobků, které jsou drojem krize důvěry zákazníků či důvodem k právním bitvám. Velice odlišný pohled na povahu krizí popisuje metafora „hořící půdy pod nohama“. Z tohoto hlediska krize nejsou nutně špatné a za jistých podmínek mohou být skutečným předpokladem úspěchu ve stále více se světě. „Když se kolem nich šíří oheň, do pohybu se dávají naprosto všichni, status quo potom bývá odstraněn a otevírá se možnost nového začátku.“ Duchu logiky hořící půdy pod nohama odpovídá, že krizi musíte vyvolat vy, když ji nevyvolají přirozené události. Nebudete čekat. Nebudete doufat. Vypracujete strategii a budete jednat. Když se ta myšlenka bude prosazovat se slepým nadšením, bude nerozumná. Pracuje-li se s ni uvážlivě, může být výjimečně důležitá.


Úspěšně vyvolané krize se vztahují ke skutečným podnikatelským problémům

Možná nejdůležitější ze všeho je to, že úspěšně vyvolané krize se vztahují ke skutečným podnikatelským problémům. Nejsou to žádné taktické manévry odtržené od skutečných problémů, před nimiž podnik stojí. Takové fígle se někdy používají, protože je snazší je navodit, avšak odvádějí nově získanou energii špatným směrem a mohou poškodit pověst dotyčného manažera a vrhnout stín na jeho morální integritu.

Problém s využíváním krizí k rozptylování sebeuspokojení a k vyvolávání vědomí naléhavosti spočívá v tom, že jde o taktiku, která je potenciálně diamantem usazeným na kameni, jenž je obklopen pohyblivými písky a velice divokými šelmami. Jakákoli neobratnost oři posuzování možných nepříznivých důsledků rizik může způsobit pohromu.


Jak udržovat vědomí naléhavosti

Rychlé úspěchy, jsou-li jednoznačné a dobře patrné, jsou důkazem toho, že vize budoucnosti je důvěryhodná. Rychlé úspěchy mohou obrátit skeptiky v energické stoupence, zatímco oslabují moc cyniků a NeNeů. 

Úspěch je doprovázen jedním vážným problémem: jak udržovat vědomí naléhavosti, které je potřebné k dosažení vyššího cíle nebo k dlouhodobému udržení vysoké úrovně výkonnosti.  

Většina, pravděpodobně drtivá většina, propadne sebeuspokojení, a ještě horší je, že si toho ani nebude vědoma. Tito lidé, možná jen podvědomě, budou své úspěchy považovat za zdánlivě racionální důvod k tomu, aby trochu polevili.


Řešení problému oslabování vědomí naléhavosti

Problém oslabování vědomí naléhavosti po dosažení úspěchu je obtížný, avšak řešitelný. Prvním krokem je uvědomovat si jej. Dalším krokem je znát nástroje, které máme k dispozici, abychom jej mohli řešit. Třetím krokem je použití správných nástrojů. Taktické nástroje již byly v této knize popsány. Je to >tázka otevření vnitrního prostředí organizace podnětům z jejího vnějšího prostředí. Sami ve svém chování projevujte pravé vědomí naléhavosti. Neváhejte se opřít o další projektovou studii. Vypořádejte se s NeNey. Dohlédněte na to, abyste dokázali využít krize rozvahou a efektivně. Jde o to, že po rychlém dosazení úspěchů je třeba tato aktivní opatření opakovat znovu a možná zase znovu, avšak v každém případě s plným vědomím toho, čeho již bylo dosaženo. Problém slábnutí vědomí naléhavosti po dosažení spěchu lze nejlépe řešit prostřednictvím vytvoření správné kultury. To platí zejména tehdy, když přecházíme ze světa, v němž změna je většinou jen občasným jevem, do světa, ve kterém dochází k nepřetržitým změnám.


Cyklus nebo spirála

Dosáhli jste úspěchu. Vědomí naléhavosti začíná slábnout. Dříve, než vás zachvátí sebeuspokojení, nacházíte nový způsob, jak znovu posílit vědomí naléhavosti. Neodůvodněné sebeuspokojení ustupuje. Pokračujete v jednání. Dosahujete ještě většího úspěchu. Potom začne vědomí naléhavosti opět ochabovat. Co nejrychleji nacházíte ještě další možnost, jak je oživit. Nakonec přicházejí úspěchy, o nichž pesimisté říkají, 56 je nemožné jich dosáhnout, a které přinášejí užitek mnohým. Když porozumíte materiálu, který předkládá tato kniha, uvidíte, zeje to v určitém smyslu jednoduchý recept. Je to jednoduchý recept, který může mít pro mnoho lidí zcela rozhodující význam.

Normy chování v rámci kultury nalehavosti

V rámci kultury naléhavosti si lidé hluboce cení schopnosti využívat nových příležitostí, vyhýbat se novým rizikům a nepřetržité nacházet cesty k úspěchu. Normou jsou takové způsoby chování, k nimž patří neustálá ostražitost, soustředění na vnější prostředí, rychlý postup vpřed, ukončování činností, které vytvářejí jen malou hodnotu, avšak spotřebovávají čas a vyžadují úsilí, vytrvalé prosazování potřebných změn a dovedné vedení druhých při realizaci změny, a to bez ohledu na vaše postavení v organizační hierarchii.

 

Kultura naléhavosti a potřeba trpělivosti
Buďte trpěliví, protože než se nové způsoby chování náležitě usadí, než zakoření a promění se v organizační normy založené na podporování sdílených hodnot, vyžádá si to určitý čas.

Někteří lidé přijdou na to, že pro dosažení prosperity a pro schopnost udržet si prosperitu v turbulentním, rychle se měnícím světě představuje kultura naléhavosti obrovské aktívum. S vynaložením času a úsilí a možná i s trochou štěstí takovou kulturu vytvoří. \ ona pak přinese mnoha lidem nesmírný užitek.

 

Stručný výběr některých dílčích postřehů autora
Lidé si pletou činnost s účinností

„Pravé vědomí naléhavosti je vzácné, mnohem vzácnější, než si asi většina lidí myslí. Ve světě, který nezůstane nehybně stát, je však neocenitelné. Sebeuspokojení je neprostupující, částečně proto, že si je neuvědomují ani mnozí chytří, zkušení a vzdělaní lidé. Falešné vědomí naléhavosti je stejně tak široce rozšířené a záludné, protože lidé si pletou činnost s účinností.“


Prvním krokem pří vyvolávání pravého vědomí naléhavosti je důkladné porozumění jeho protivám, totiž neodůvodněnému sebeuspokojení a falešnému vědomí naléhavosti.“

“Svět na nás doráží novými příležitostmi a riziky, a dochází k tomu v mnoha různých oblastech a ve stále vyšším tempu. Konkrétní projevy budou v různých odvětvích, na různých úrovních řízení a správy a v různých zemích odlišné. Avšak důsledky jsou vždy tytéž.“

“Lidé, kteří jsou odhodláni jít vpřed a dosáhnout úspěchu, a to teď, jednoduše neplýtvají časem nebo nezvyšují stres tím, že by se zapojovali do zbytečných nebo veskrze překonaných činností.“


“Přestože lidé dokáží skrývat své pocity, své chování však skrýt nedokáží. Budete-li vědět, po čem máte pátrat, pokaždé dokážete postřehnout nedostatečné vědomí naléhavosti. Vždy existují nějaké varovné signály.“


“Slabé vědomí naléhavosti změny v řadách pracovníku střední úrovně řízení je důvodem, proč je realizace změny nesmírně obtížná. Úsilí o provedení změny nakonec končí nezdarem nebo zaostane za očekáváními členů vrcholového vedení. Existuje rada důkazů, že s náležitým přesvědčením a s jistou dávkou zkušeností se můžete se všemi těmito problémy vyrovnat.“

Nejdůležitější myšlenka
Za nejdůležitější ze všeho považuje Koster  zabránit tomu, aby nedošlo k směšování falešného vědomí naléhavosti s pravým vědomím naléhavosti. Náhlé poryvy energie a činorodosti nepovažují za nezvratné známky toho, že bylo dosaženo pravého vědomí naléhavosti. Přistupují k pečlivě uváženým aktivním krokům, aby původní úzkost a zlost proměnili v rozhodnost okamžitě jednat a dosáhnout úspěchu.

 

Proč je téma centrální

Organizace, která dokáže udržovat silné vědomí naléhavosti, má potenciál stát se vysoce výkonným mechanismem, jenž dosahuje stále lepších a lepších výsledků. Finanční výnosy investorů překonávají veškerá očekávání. Daří se inovacím, které přinášejí nové výrobky a služby, o nichž se zákazníkům dosud ani nesnilo. Posiluje se hrdost i zaujetí zaměstnanců a neustále rostou i jejich ekonomické odměny. Nicméně dlouhodobé udržování vědomí naléhavosti vyžaduje nejen jeho vyvolání, tedy správné vyvolání, nýbrž i jeho nové a znovu a znovu opakované vyvolávám.


Potřeba pevného zakotvení vědomí naléhavosti do kultury organizace

Vědomí naléhavosti nezůstane a nemůže zůstat silné bez cílevědomého úsilí o jeho pevné zakotvení do kultury organizace, což je věc, která je dnes výjimečně vzácná. Dokonce i když nějaká organizace má silnou kulturu pravé naléhavosti, tak pokud nenastávají krize, které by bylo nemožné opomíjet, organizace přirozeně směřuje ke stabilitě a k sebeuspokojení. Základní vzorec je jednoduchý: vědomí naléhavosti vede k úspěchu, který vede k sebeuspokojení. Proto buďme neustále ve střehu! Uvědomit si riziko je prvním krokem k úspěchu.

Co je v této knize nového oproti minulým autorovým knihám?

Autor sám konstatuje, že oproti předchozím knihám, pojednávajícím  o vedení lidí a o změně, by měli tuto knihu vnímat jako knihu, která do tématu, jež dnes autor považuje za daleko významnější než dříve, proniká mnohem hlouběji než všechny jeho předchozí knihy. Předkládá širší i hlubší pohled na vědomí naléhavosti, včetně toho, že jasně určuje rozdíl mezi konstruktivním pravým vědomím naléhavosti a destruktivním falešným vědomím naléhavosti a předkládá rozšířený soubor taktik pro vyvolávání pravého vědomí naléhavosti i celou řadu příkladů problému neodůvodněného sebeuspokojení, které nasbíral v posledních několika letech, a také radu jeho řešení.

Příběhy nezdarů a úspěchů
Velkou předností knihy J.P. Kottera „Vědomí naléhavosti“ je zařazení velkého množství příběhů , které se týkají nezdarů a úspěchů při naplňování v knize doporučovaných principů a zásad.

Kvalita překladu
Zásluha na srozumitelném podání obsahu knihy nesporně patří kvalitně provedenému překladu paní Ireny Grusové, o čemž se lze přesvědčit srovnáním překladu s ukázami z originálu dostupnými na webových stránkách zahraničních knihkupectví.

Doc. Arnošt Katolický
22. března 2009.

Recenze byla vypracována pro portál AKA MONITOR – www.akamonitor.cz

Rozcestník původních recenzí najdete na adrese:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/