INTERNET – SYSTÉMOVĚ

Systémový přístup k práci s informacemi na Internetu

Úvod k rešerši internetových zdrojů vztahujících se k tématu

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.

Katedra inovací a projektů, ZČU Plzeň

Posláním tohoto textu, představujícího úvod a současně souhrn poznatků obsažených ve studii na téma: ”Nástroje a metody efektivní práce s informacemi na Internetu” není nahrazovat učebnici ani odbornou publikaci. Studie představuje především komentovaný výběr www stránek, které autor objevil a uspořádal při své snaze o zpracování odborné rešerše aktuálních zdrojů vztahujících se k problematice efektivního hledání na Internetu. Během studia nalezených zdrojů, při snaze o jejich klasifikaci a uspořádání do podoby, která by byla vhodná pro studenty, případně i pro pedagogy ZČU, se stále více ukazovala potřeba systémového přístupu k rozboru hlavních aktivit rozhodujících účastníků komunikačního procesu na Internetu. Tento úvodní text může sloužit jako průvodce obsahem rešerše a jako podnět ke komplexnímu a k systémovému přístupu k shromážděnému materiálu. Ukazuje se, že i přes živelný vývoj obsahu i jednotlivých služeb internetu vznikl velmi pozoruhodný systém.

S vývojem Internetu, s růstem rozsahu a pestrosti jeho informačního bohatství, se stává velmi aktuálním především téma efektivního využívání tohoto bohatství. Vzhledem k tomu, že rozsah aktivit zaměřených na další jeho rozvíjení roste geometrickou řadou, nabízí se otázka, jak co nejlépe racionalizovat obě tyto aktivity tak, aby jejich společný přínos byl co největší.

Hlubší rozbor soustředěných zdrojů ukazuje přesvědčivě, že nejen účastníkem, ale i uživatelem internetu je i tvůrce jeho obsahu, tedy ten, kdo informace nabízi. I on sleduje svými aktivitami dosažení určitých cílů a zpravidla určitého užitku. Otázka motivace účastníků internetu je sama o sobě velmi aktuálním a pozoruhodným tématem k zamyšlení. Pestrost motivů, s kterými různí lidé vstupují do oné podivné komunity účastníků internetu, je nesmírně bohatá. Globální rozbor tototo tématu, kterému se sice úplně v této studii vyhnout nemohu, chci nicméně ponechat tak říkajíc ”na příště”.

Přijmeme-li tézi, že soubor všech účastníků internetu, soubor jejich motivů a aktivit tvoří objektivně systém, pak můžeme formulovat velmi důležitý princip:

Zjednodušené schema informačních toků mezi prvky struktury systému internet, které uvádím dále, zahrnuje důležité zpětné vazby a symbolizuje tak současně momenty systémové dynamiky.

Obecným základem systému internet je komunikace mezi subjektem, který konkrétní informaci do systému vkládá (zpravidla ji vytváří) a subjektem, který informaci ijímá (zpravidla ji využívá). Oba účastníci předpokládají existenci zájmu ”toho druhého” na plnění funkce, která mu v systému přísluší. Hlavním problémem se stává efektivní realizace spojení aktivit – funkcí obou subjektů. Na řešení tohoto problému participují více či méně oba. Jsou vybaveni nejrůznějšími nástroji a metodami. S růstem obtížnosti řešení problému v důsledku rychlého vývoje internetu vznikla objektivně potřeba zprostředkovatele mezi oběma hlavními subjekty. Existence zprostředkovatele a jeho funkce je odvozená od výchozích aktivit a potřeb hlavních účastníků! Prvotním předpokladem a kriteriem úspěšnosti zprostředkovatele nemůže být nic jiného, než kvalita s jako slouží realizaci komunikace mezi oběha hlavními aktéry života na internetu! Na tuto skutečnost se často zapomíná a zprostředkovatel – tento nový subjekt systému - se často dostává do role pána na internetu. Je to proto, že realizace spojení je podmínkou smysluplnosti a základní funkcí internetu.

I na internetu se vyskytují případy, že informace (přesněji řečeno adresy, na kterých je lze nalézt) jsou nabízeny bez účasti zprostředkovatele působícího přímo na internetu. Adresy internetových zdrojů lze získat i pomocí jiných zprostředkovatelů, někdy vyjímečně i přímo od zdroje. Vzpomeňme např. na skutečnost, že součástí reklam v nejrůznějších mediích jsou stále častěji i URL www stránek. Tito zprostředkovatelé jsou však obtížně dostupní v čase a v místě, kdy a kde informace potřebujeme. V tomto ohledu nemají šanci konkurovat zprostředkovatelům působícím přímo na internetu, které máme stále ”na dosah ruky”.

Zůstaňme u varianty 3 subjektů komunikace přímo na internetu: zdroj, příjemce a zprostředkovatel. O úspěchu komunikace lze hovořit


Úspěch při plnění poslání celého systému závisí tedy
nejen na bohatství obsahu systému, ale i od toho, do jaké míry všechny 3 subjekty spolupracují. Internet – jak známo – nikdo direktivně neřídí, přesto vznikají a zpravidla se i dodržují určité standardy platné buď pro celý systém, nebo pro některou jeho část a pro některé situace.

Šipky v těchto schematech zobrazují tok informací
o adresách a o obsahu informačních zdrojů.


Šipky v tomto schematu znázorňují informační výměnu metodického charakteru.

Spojnice (a) (b) modelují tok informací od zdroje a od příjemce ke zprostředkovateli.

Zprostředkovatel se dovídá informace o formě, jak zdroj vyjadřuje informace, eventuálně o tom, jakou metodu aktivní registrace v databázích zprostředkovatele zdroj preferuje.

Spojnice (c) (d) modelují tok informací opačným směrem.

Zprostředkovatel informuje zdroj a příjemce o systému registrace, indexace, strukturování a hodnocení (rating) získaných a nabízených informací.

Na základě informací metodického charakteru může:

V podmínkách intranetu by schéma vypadalo jinak. Odráželo by koordinující vliv správce intranetu, který by představoval další 4. subjekt systému.

Počátek cesty informace od zdroje k příjemci lze charakterizovat těmito kroky:

Z komentáře k uvedenému přehledu vyplývá, že již na počátku cesty informace od zdroje k příjemci dochází k projevu vazeb mezi aktivitami všech 3 subjektů systému.

Nemělo by smysl nabízet informaci formou, která není kompatibilní s navazujícími etapami práce s informací. Stejně tak by nemělo smysl nabízet www stránku zprostředkovateli, na kterého se nikdo z příjemců neobrací nebo u kterého příjemci neočekávají orientaci na danou kategorii informačního obsahu.

Problematika fungování ( nástroje a metody ) t.zv. Search Engines představuje velmi specifickou oblast znalostí, o které další účastníci internetu musí být informováni alespoň v nezbytném rozsahu. Jde o schopnost rozlišit funkci relativně pasivních seznamů od aktivních vyhledávačů informačního obsahu internetu, vědět, že existují hybridy a t. zv. metacrawlery tj.systémy, které dokáží při hledání obsahu paralelně prohledávat více servrů.

Zprostředkovatelé se snaží o to,

Seznam ukazatelů, pomocí kterých jsou hodnoceny a srovnávány jednotlivé vyhledávací servry (Search Engines ) je zpravidla daleko bohatší. Patří k nim i důležitý parametr vyjadřující míru obtěžování klientů reklamními nabídkami. Účastníci chápou význam reklamy na vyhledávacích servrech (finanční zájem zprostředkovatele), velmi citlivě však sledují do jaké míry nabídky různých výrobků či služeb doplňují uspokojení jejich zájmu o určitou kategorii informací a do jaké míry je prostě obtěžují.

Pro zájemce o informační zdroje na internetu může být důležité poznání, že na internetu mohou nalézt i servry orientované regionálně, servry respektující různost zájmů věkových kategorií, odborníků konkrétních profesí, atd.

Vedle nejčastěji se vyskytujících informací o WWW stránkách lze použít vyhledávače i pro nalezení odpovídající diskusní skupiny, elektronické konference či videokonference.

Internet je systém, ve kterém je úspěch všech 3 hlavních účastníků navzájem velmi úzce propojen a tudíž i podmíněn. Všichni 3 se navzájem potřebují, nekonkurují si, čím úžeji spolupracují na zdokonalení systému ve všech jeho složkách, tím lépe pro všechny. Proto je tak důležité, aby každý z nich měl představu o metodách a technikách využívaných v rámci aktivit těch druhých.

Ke společným zájmům patří i zájem o to, aby možnosti internetu nebyly využívány, resp. zneužívány některými účastníky v rozporu se společnými zájmy převážné většiny účastníků ( na př. zneužívání adres k nežádoucímu obtěžování účastníků nevyžádanými a společnými zájmy nezdůvodněnými nabídkami služeb ).

Rešerše je zaměřena především na zdroje, které pomáhají komplexnímu a systémovému přístupu k internetu. Obsahuje odkazy na zdroje s metodickým obsahem dostupné na www stránkách servrů zprostředkovatelů a na speciální www stránky vytvářené a spravované nadšenci i profesionálními konzultanty v oblasti fungování Search Engines.

Výběr z obsahu www stránek zařazených do rešerše:

Na internetu a kolem internetu se rozvíjí systém služeb, které napomáhají splnění očekávání účastníků internetu. Jde o odborné poradenství zaměřené na všechny hlavní aktivity na internetu, včetně pomoci při zajištění co největší návštěvnosti www stránek, při tvorbě a zdokonalení práce vyhledávacích servrů. Stejnému účelu slouží řada specializovaných diskuzních skupin a elektronických konferencí, velmi zajímavé elektronické časopisy věnované především problematice efektivního vyhledávání zdrojů na internetu, spousta zveřejňovaných článků atd.

Do okruhu problematiky související s tématem patří nesporně i oblast software speciálně určeného pro podporu racionalizace práce účastníků internetu. Rozbor této oblasti přesahuje možnosti tohoto úvodu, rešerše však obsahuje dostatečný počet odkazů na kvalitní zdroje věnující se této významné oblasti.

Vybrané www stránky zahrnuté do rešerše obsahují přirozeně URL (adresy) , na kterých jsou dostupné. WWW stránky jsou řazeny v rešerši s respektováním logických vazeb jejich obsahu. Pro ty, kdo mají méně zkušeností s vyhledáváním na internetu, je uvedena ukázka využití vyhledávače ALTAVISTA k pořízení seznamu hlavních zdrojů věnovaných dané problematice. Povšimněte si četnosti nalezených zdrojů i jejich řazení v rozsáhlém seznamu. Vyskytují se v něm i 2 mimořádně cenné odkazy:


Rešerše nezahrnuje odkazy věnované českým vyhledávacím servrům
. Je to proto, že jde o dobře dokumentovanou a publikovanou oblast. Jistě stojí za zmínk
u publikace vydaná vydavatelstvím GRADA : ”InternetCZ. Jak hledat a najít na internetu."

Internet je vzácným příkladem systému, pro který je typický soulad zájmu všech účastníků na plnění jeho funkce. Zdroj (vystavovatel informací) má zájem, aby byl nalezen příjemcem informací, příjemce informací má zájem na bohatosti obsahu a dobré dostupnosti zdrojů, zdroj i příjemce mají zájem na kvalitní funkci zprostředkovatele, zprostředkovatel má zájem na úspěšných aktivitách zdroje i příjemce informací.


Přál bych si, aby tento úvod a zejména pak samotný obsah rešerše www stránek věnovaných efektivní práci se zdroji na internetu posloužil nejen studentům a pedagogům Západočeské univerzity, kterým je především určen, ale i všem ostatním zájemcům o d
anou problematiku.
Plzni 9. února 1999.


HOME PAGE
doc.Ing. Arnošt Katolický, CSc