INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je sou��st� port�lu AKA MONITOR, kter� je v p��i doc.Arno�ta Katolick�ho. Na rozd�l od weblogu v�novan�ho novink�m na port�lu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentovan� upout�vky na novinky na webu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

3.20.2010

This blog has moved


This blog is now located at http://infoservis.akamonitor.cz/.
You will be automatically redirected in 30 seconds, or you may click here.

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://infoservis.akamonitor.cz/feeds/posts/default.

3.18.2010

Migrace obsahu vsech blogu AKA MONITORu zapocala

Jak jsem uvedl, dochaz� na serveru ke zmenam. 
Postupne prevadim vsechny FTP blogy na nove adresy.
Po prevodu by se mela objevit na t�to star�
adrese zprava v anglictine, ktera oznam�, ze
je nastaveno automaticke presmerovani a nabidnuta
k odkliknuti adresa pro pripad potizi s presmerovanim.
Obsah publikovan� do dnesniho dne bude dostupny
na nove, ale i na teto "stare" adrese.
Behem migrace na novou adresu muze dojit ke
zkresleni nekterych znaku ceske abecedy
( s diakritikou ). Za to se omlouvam,
ale migrace je zajistovana na serveru blogger.com
a ja ji ovlivnit nemohu. ( I proto pisu tuto zpravu
bez diakritiky, abych vam usnadnil jeji rozlusteni.)
Nove zpravy na nove adrese by mely byt v poradku. 
Tak�e p��t� ji� na nov� adrese!
Arnost Katolicky
 

3.09.2010

On-line n�stroj pro pr�ci s webov�mi zdroji - BlogThis!

V�t�ina z n�s tr�v� na webu hodn� �asu hled�n�m pot�ebn�ho
zdroje informac�. A jako naschv�l, d��ve ne� se dopracujeme 
k c�li sv�ho p�vodn�ho sna�en�, ne�ekan� naraz�me na zaj�mav�
zdroj „ z jin�ho soudku“.  Co te�? P�eru�it hled�n� a prohl�et
nov� objeven� zdroj? Riskovat, �e str�nku pozd�ji nenajdeme?
Ulo�it si str�nku na p�epln�n� disk a v��it, �e tam ji pozd�ji 
najdeme snadn�ji? Z��dit si pro objev novou z�lo�ku ( jednu 
ze stovek existuj�c�ch?). 
Existuj� elegantn�j�� �e�en�.

P�ed �asem jsem v�s informoval o n�stroji pro udr�ov�n� lok�ln�ho
archivu webov�ch zdroj� ( LWA ). Pokud pot�ebujeme m�t 
archiv
webov�ch str�nek
( jejich adres a/nebo v�ta�k� z jejich
obsahu ) ulo�en� on-line, tak, aby byl  p��stupn� odkudkoliv,
kde se m�eme p�ipojit na internet, mus�me s�hnout po jin�m n�stroji.

M�m pro v�s tip na n�stroj, kter� se v�m  bude hodit. Nic nestoj�, 
jeho obsluha je jednoduch� a ze sv� zku�enosti mohu ��ci, �e 
v�razn� zefektiv�uje pr�ci s webov�mi zdroji. Nejde o n�stroj
nov�, ale takov�, kter� stoj� za p�ipomenut�, jeliko� m
�e ovlivnit
produktivitu na�� pr�ce s webov�mi zdroji
.

T�m n�strojem je dopln�k k prohl�e��m webov�ch str�nek. 
nazvan� "Blog This!"
. Dopln�k spolupracuje s blogy, z��zen�mi
 na port�lu 
www.blogger.com. Do str�nek blog� automaticky
um�s�uje  vybran� ��sti textu libovoln� nav�t�ven� webov� str�nky.

Jak n�stroj pracuje, co um� a jak� jsou p�edpoklady jeho vyu�it�, se dozv�te
na str�nce:
http://www.akamonitor.cz/blogthis.htm.

3.07.2010

P�evod webov� str�nky do form�tu PDF - PDFmyURL.com

Ur�it� se v�m st�v�, �e pot�ebujete zp��stupnit webovou str�nku tak, aby byla vhodn� pro offline �ten�, zasl�n� e-mailem �i snadn� vyti�t�n� na stoln� tisk�rn�. Jedn�m ze zp�sobu �e�en� m�e b�t p�evod webov� str�nky do form�tu PDF.
Dovoluji si v�s upozornit na zaj�mavou a hlavn� u�ite�nou ON-LINE slu�bu, kter� byla zp��stupn�na zcela ned�vno. Ozna�en� m� �PDFmyURL.com�.

Slu�bu lze vyu��vat dv�ma zp�soby, p�i �em� z�kladn� vyu�it� je velmi jednoduch�. V rozhran� slu�by ( na str�nce www.pdfmyurl.com ) zad�te URL str�nky, kterou chcete zkonvertovat a slu�ba v�m obratem nab�dne k pojmenov�n�  a ulo�en� na disk odpov�daj�c� PDF soubor ( podle nastaven� m�e v�sledek nab�dnout i p��mo do okna prohl�e�e ). Form�t str�nky je nastaven na A4 a co je podstatn�, �e konverze zachov�v� odkazy, obr�zky a text ve spr�vn�m k�dov�n�. Nen� p�ev�d�n pouze dynamick� obsah str�nky.

Pro n�ro�n�j�� a znalostmi programov�n� vybaven�j��  u�ivatele, nab�z� slu�ba �adu mo�nost�. Umo��uje zad�v�n�  voliteln�ch parametr� PHP skriptu. O podrobnostech pokro�il�ho zp�sobu vyu�it� pojedn�v� text, na kter� odkazuji d�le. 

Pokud provozujete vlastn� port�l, nebo vlastn� webovou  str�nku, m�e b�t pro n�v�t�vn�ky va�� str�nky zaj�mav�, kdy� jim odkaz na tuto slu�bu zp��stupn�te p��mo na sv� str�nce.

O tom jak pracuje slu�ba se m�ete p�esv�d�it prakticky snadno sami a okam�it�. Pro n�hled na slu�bu nab�z�m odkazy na 3 soubory, kter� ilustruj� prost�ed� slu�by, zad�n� a v�sledek konverze. Zadal jsem konverzi sv� webov� str�nky v�novan� indexu obsahu m�ho port�lu.
Jde o str�nku: 
www.akamonitor.cz/sitemap.htm.

Prost�ed� slu�by
 se v�m zobraz� kliknut�m na TENTO odkaz.
( www.akamonitor.cz/articles/pdfmyurl-zadani.jpg ).
V�sledek si m�ete prohl�dnout na TOMTO screenshotu
( www.akamonitor.cz/articles/vyrez-z-pdf.jpg )
nebo p��mo v pdf souboru na T�TO adrese: 
(www.akamonitor.cz/vysledek-konverze.pdf .)

Jit� v�s pot��, �e slu�ba je poskytov�na zdarma a �e nevy�aduje na stran� u�ivatele ��dnou instalaci 
P�kn� �l�nek Richarda Krej��ho, popisuj�c� slu�bu v �ir��ch souvislostech, najdete na port�lu www.grafika.cz, konkr�tn� na adrese:
Zdrav� V�s Arno�t Katolick�

3.04.2010

The Twitter developer conference CHIRP

Twitter p�ipravuje svoji prvn� konferenci
pro v�voj��e. Uskute�n� se v San Francisku
v dubnu t.r.
Mrkn�te na str�nky konference, jsou zaj�mav�
nejen obsahem, ale i proveden�m. Jen ta vzd�lenost
a cena :-(.
V�ce na adrese:
http://chirp.twitter.com/index.html
------------------------------------------------------------------
Vzd�l�vac� a zpravodajsk� webov� port�l
AKA MONITOR - www.akamonitor.cz
ISSN 1804-042X - pokra�uj�c� on-line zdroj
Partner Z�pado�esk� univerzity v Plzni
www.akamonitor.cz/sitemap.htm

3.02.2010

Lokalizace wi-fi s�t� ve va�em okmol� - program HeatMapper

Sign�ly wi-fi s�t� jsou v sou�asn� dob� t�m�� v�udyp��tomn�. Pokud v�s zaj�m�, jak
vypadaj� wi-fi s�t� ve va�em okol�, nemus�te investovat do n�kladn�ho m���c�ho
p��stroje. Existuje software, nav�c bezplatn�, kter� v�m pom�e zjistit jak
vypadaj� sign�ly ve va�em byt�, dom� nebo jeho okol�. Ur�it� informace v�m
poskytuje p��mo windows, kter�mu m�ete zadat p��kaz, aby v�m zobrazil aktu�ln�
seznam dostupn�ch bezdr�tov�ch s�t�. Dozv�te se jejich n�zvy, p�ibli�nou s�lu
sign�lu a informaci o jejich dostupnosti (zabezpe�en� ). Pro z�kladn� orientaci
v�m to m�e sta�it.
Jsou v�ak situace, kdy se pot�ebujete dozv�d�t v�ce informac�.
P�edev��m to, jak� je dostupnost sign�lu va�eho ( p��padn� i okoln�ch )  acces
point� (AP) v konkr�tn�ch ��stech prostoru.
Na n�e uveden� str�nce jsem popsal funkce programu HeatMapper i postup jeho
vyu�it�.

Co jsem zjistil p�i pr�zkumu wi-fi s�t� v prostoru sv�ho bytu?
P�edev��m jsem netu�il, �e bydl�m v dosahu v�ce ne� 10-ti wi-fi access point�.
Netu�il jsem, �e sign�l n�kter�ch ciz�ch AP pokr�v� cel� prostor bytu. Zjistil
jsem, kam a� se mohu spolehliv� vzd�lit se sv�m notebookem, bez rizika ztr�ty
vyu�iteln�ho sign�lu. P�ekvapil mne i po�et  nezabezpe�en�ch ( open ) AP v okol�.
Program m�e b�t u�ite�n�m pomocn�kem p�i rozhodov�n� o tom, zda vyu��t wi-fi
p�ipojen�, kter� z okoln�ch poskytovatel� by byl z hlediska kvality sign�lu
nejzaj�mav�j��, kam um�stit sv�j access point a kam sv� po��ta�e v lok�ln� wi-fi
s�ti. Program m�e poslou�it i p�i diagnostice pot�� se stabilitou p�ipojen�.
A pro fandy je to i p��le�itost trochu si prost� pohr�t.

Moji recenzi produktu, v�etn� odkazu na zdroj programu, najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/produkt11.htm
Zdrav� v�s Arno�t Katolick

2.16.2010

Zm�ny na port�lu AKA MONITOR

Pr�v� dnes jsem vym�nil obsah domovsk� str�nky sv�ho port�lu:
http://www.akamonitor.cz.
Pojal jsem ji dost netradi�n�, inspirovala mne informa�n� tabule
p�ed obecn�m ��adem :-).
�lohu hlavn�ho rozcestn�ku jsem p�edal str�nce SITE MAP na
adrese: www.akamonitor.cz/sitemap.htm, kde najdete INDEX velk�
��sti m�ch webov�ch str�nek, po��zen�ch za 15 let existence
port�lu AKA MONITOR.
Na str�nku SITEMAP jsem um�stil i 3 n�stroje:
- pole pro vyhled�va� (Google sm�rovan� dovnit� dom�ny),
- pole pro WolframAlpha - v�ce o syst�mu najdete ZDE-ZDE
- pole pro zkracova� webov�ch adres TinyURL.
B�hem b�ezna t.r. prob�hne zm�na v hostingu odborn�ch blog�.
(Google p�estane podporovat FTP pro upload.) Tak�e pokud
byste narazili na probl�my, pod�vejte se, pros�m, na str�nku
v�novanou novink�m na port�lu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/e7news.htm, kde najdete vyv�tlen� jak
postupovat. Za p��padn� probl�my se p�edem omlouv�m.

 
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Syst�mov� integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

2.13.2010

Internetov� vys�l�n�

Nab�dka slu�eb port�lu ubroadcast.com a mo�nosti jej�ch vyu�it�
doc. Arno�t Katolick�, AKA MONITOR, 14. �nora 2010.

Internetov� vys�l�n� z�sk�v� st�le v�ce pozornosti jako jeden z modern�ch sm�r� v�voje komunikace ve spole�nosti.  V posledn� dob� se objevuj� internetov� r�dia jako houby po de�ti. A nejsou to pouzer velk� profesion�ln� stanice z�izovan� tradi�n�mi hr��i na medi�ln�m trhu. P��b�v� st�le dal�� tis�ce men��ch polo-amat�rsk�ch, nebo p��mo amat�rsk�ch internetov�ch radiostanic.  P�ev�n� ��st  ���� p�edev��m hudebn� vys�l�n�, postupn� v�ak �ada internetov�ch r�di� nab�z� i jin� obsah. 
K roz���en� internetov�ho vys�l�n� men��ch r�di� p�ip�v� v posledn� dob� zejm�na nab�dka speci�ln� formy webhostingu � hosting vys�lac�ho prostoru pro internetov� r�dia a televize.

Vyu��v�n� slu�eb poskytovatel� vys�lac�ho prostoru ke z��zen� vlastn�ch internetov�ch vys�lac�ch stanic b�n�mi u�ivateli internetu u� del�� dobu nejsou pouze experimenty fand�. Na ubroadcast.com,  stejn� jako na dal��ch port�lech,
 existuj� ji� zaveden� internetov� r�dia a st�le �ast�ji i internetov� televize. K nejzn�m�j��m  zahrani�n�m pat�� Pandora, ( kter�, bohu�el, nen� z na�eho regionu dostupn�),  d�le grooveshark.com  live365.com.  P�ib�vaj� i nab�dky �esk�ch poskytovatel� vys�lac�ho prostoru.

Rozhodl jsem 
se p�ibl�it formou �l�nku (s multimedi�ln� p��lohou) slu�bu jednoho z poskytovatel� vys�lac�ho prostoru. Vybral jsem ubroadcast.com, tak jak jsem jeho slu�by poznal b�hem vlastn�ho n�kolikadenn�ho experimentov�n� s internetov�ch r�diem. 
Ubroadcast je zahrani�n�m poskytovatelem vys�lac�ho prostoru pro internetov� r�dio a internetovou televizi. Nab�dku ubroadcast.com jsem na�el pot�, co jsem hledal mo�nost z��dit sv� vlastn� internetov� vys�l�n� a to bez velk�ch n�klad� a bez velk�ch starost�.  Port�l ubroadcast hostuje v�ce ne� 20.000 stanic. Provozovatelem slu�by je firma OTCBB: UBCI se s�dlem v San Diegu.
P�ehled funkc� a pohled do prost�ed� konkr�tn� slu�by, zam��en� na poskytov�n� vys�lac�ho prostoru, by m�ly 
usnadnit pochopen� specifick�ch vlastnost� internetov�ho vys�l�n�  a n�sledn� usnadnit rozhodov�n� o vyu�it� slu�by tohoto typu 

V textu, jeho� pln� zn�n� najdete na dole uveden� adrese, uv�d�m podrobnou charakteristiku prost�ed� a funkc� slu�by ubroadcast.com.
Pro tento �vodn� text vyb�r�m pouze ��st bod� z charakteristiky, kter� byly rozhoduj�c� pro moji volbu:

K hlavn�m d�vod�m 
( a sou�asn� charakteristik�m slu�by ) pat�ily:- ubroadcast ( d�le jen UBC ) nab�z� po str�nce HW a SW pln�  zabezpe�en� hosting pro vlastn� internetov� r�dio, 
- UBC nab�z� krom� radiov�ho i televizn� ( video ) vys�l�n�,
- broadcasting je �e�en s ohledem na u�ivatele bez speci�ln�ch znalost� z oblasti audio a video vys�l�n�,
- z��zen� vlastn� stanice je ( po jednoduch� registraci ) d�lem  doslova n�kolika minut. Pro zvl�dnut� procedur UBC nab�z� free bal��ek, kter� je omezen po�tem sou�asn�ch poslucha�� a velikost� pam�ti, kter� je k dispozici, ale v�echny funkce jsou pln� funk�n�,
- obsluha stanice p�i �iv�m vys�l�n� je maxim�ln� jednoduch� a spr�vce r�dia m� plnou kontrolu nad mikrofonem i kamerou,
- p��stup k vys�l�n� lze pro poslucha�e podm�nit zad�n�m hesla,
- UBC nab�z� oba re�imy vys�l�n� � �iv� i na vy��d�n�,
- po�et soubor� ( videa a podcast� ) nab�zen�ch na vy��d�n� je omezen pouze velikost� p�id�len� pam�ti,
- vys�lan� po�ady lze on-line zaznamen�vat s t�m, �e jsou po skon�en� relace okam�it� nab�zeny k p�ehr�n� poslucha��m, 
- videa i podcasty lze uploadovat p�ed vys�l�n�m, p�i �em� max velikost soubor� ( 100 MB p�i form�tu FLV ) je p�ijateln�,
Ve sv�m textu v�novan�m internetov�mu vys�l�n� uv�d�m i  n�kolik n�m�t� jak lze slu�by ubroadcast.com prakticky vyu��t. Nejb�n�j�� volbou je v�b�r oblasti, kter� nen� pokryta b�n�mi medii a kter� v�s zaj�m� a o t� se rozhovo�te, nebo o n� nato�te a vys�lejte � �iv� nebo ze z�znamu � novinky, kter� by va�e poslucha�e mohly upoutat. Vybudujte alternativn� lok�ln� zpravodajskou stanici, kter� bude informovat o ud�lostech, kter� se maj� odehr�t, nebo kter� se uskute�nily ve va�em okol� ( �kole, univerzit�, regionu, obci, atd. ) Propagujte svoji produkci nebo slu�bu, uspo��dejte �iv� p�edstaven� sv� produkce. Vys�lejte �iv� r�zn� setk�n�, kter�ch se mohou va�i p��buzn� nebo  p��tel� ��iv� z��astnit � a to jak ve�ejn�, tak v re�imu chr�n�n�m heslem, kter� jim sd�l�te, atd.
�adu informac� na t�ma internetov� r�dia a tv m�ete z�sk�vat pr�b�n� na webov� str�nce m�ho nov� z��zen�ho 
weblogu v�novan�ho t�matice internetov�ch r�di� ( a internetov�ch tv ) www.akamonitor.cz/internet-radio.htm, kter� pat�� mezi 25 odborn�ch weblog�, provozovan�ch na vzd�l�vac�m a zpravodajsk�m port�lu AKA MONITOR.

Pln� zn�n� textu v�novan�ho internetov�mu vys�l�n�, najdete na n�e uveden� adrese. Text obsahuje odkazy na adresy 5-ti str�nek, prezentuj�c�ch n�zorn� prost�ed� a funkce internetov�ho r�dia formou slideshow.

Za��tkem b�ezna bude zprovozn�no 
"
akaradio" , jeho� internetov� vys�l�n� bude zam��eno na 
novinky na vzd�l�vac�m a zpravodajsk�m port�lu AKA MONITOR, p�edev��m na informace o poznatkov�ch zdroj�ch ( v knih�ch, �asopisech a na webu ) z oblast�: informa�n�ch a komunika�n�ch technologi� ( ICT, IS ), managementu, ekonomiky eLearningu a dal��ch. Adresa �akaradia� a podrobn� informace o vys�l�n� budou publikov�ny na str�nce weblogu www.akamonitor.cz/internet-radio.htm a na str�nce www.akamonitor.cz/e7news.htm

Text s podrobnou r
ecenz� slu�by poskytovatele vys�lac�ho prostoru ubroadcast.com najdete na adrese:http://www.akamonitor.cz/product-reviews/ubroadcast.htm

2.12.2010

Quick Media Converter HD 4.0.0.8

V�etn� modul� "CamStudio" a "WebCam" najdete na CD
v p��loze �asopisu Po��ta� pro ka�d�ho 5/10. 
 

2.11.2010

Architectural Requirements Of The Hybrid Cloud

Both public and private clouds have been found to have advantages for the enterprise, but most analysts now agree that the real power of the cloud concept lies in a marriage between the two -- the hybrid cloud

2.10.2010

British Library to offer free ebook downloads - Infoservis - Katolick�

Nov� �ance dostat k zaj�mav�m kni�n�m titul�m zdarma na internetu.
Zpr�vu jsem p�evzal z port�lu
www.electricpihg.co.uk
British Library to offer free ebook downloads
February 9, 2010 3:00 pm by Mic Wright 
"The British Library’s rare collection of 19th century fiction will be winging its way to ebook readers like the Amazon Kindle this spring. The library has worked with Microsoft to make 65,000 19th century titles available for free."

2.09.2010

Computer 3/10

Monitory s tunerem
Soci�ln� media: marketing trochu jinak
Technologie: 3D stereoskopie
JAk napsat rovnice v MS Word 2007
Nastavte si vlastn� rozvr�en� kl�vesnice
(Bonus aka) Kde hledat str�nky s on-line hrami zdarma
P��t�m ��slo vyjde 25.2. - T�ma: Sv�t Apple
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

P�edstavuje BPM konec pro ERP? Co ��k� va�e k�횝�lov� koule?

What does your crystal ball say? Co ��k� va�e k�횝�lov� koule?
Is BPM the Beginning of the End of ERP? BPM from a Business
Point of View. Autor: Scott Cleveland. Publikov�no 8. �nora 2010.
Scott Cleveland analyzuje obsah �l�nku, kter� opublikoval
Jan Baan, (former head of BAAN Corporation) a pod�v� sv� pojet�
vztahu mezi ERP a BPM. Hlavn� mylenka jeho pojedn�n� zn�:
"BPM software and ERP software attack very different problems."
Zaj�mav� pojedn�n� si m�ete p�e��st na adrese:
http://bit.ly/dfQlPQ
Autor uzav�r� �vahu slovy: "Looking into my crystal ball, I believe
that the main ERP players will be acquiring or creating BPM
functionality to enhance their ERP offerings."

2.08.2010

Diktafon nebo ( /a ) MP3 p�ehr�va�? Mo�nosti diktafonu za 2 tis�ce. Informace. Katolick�


V souvislosti s p��pravami na experiment�ln� internetov� vys�l�n� novinek na AKA MONITORu, �e��m probl�m jak a s ��m p�ipravovat obsah vys�l�n� � podcasty. �e�il jsem ot�zku, zda m�m investovat do diktafonu, kdy� vlastn�m MP3 p�ehr�va�. Po zv�en� v�ech pro a proti jsem to risknul a diktafon si po��dil. Ji� prvn� hodiny pr�ce a z�skan� zku�enosti s diktafonem mi potvrdily opodstatn�nost investice.
Sv� zku�enosti jsem zaznamenal do recenze konkr�tn�ho modelu diktafonu, kterou jsem pojal jako �vahu na t�ma
  Diktafon nebo ( /a ) MP3 p�ehr�va�?�.Vzhledem k zna�n�mu roz���en� MP3 p�ehr�va��, kter�ch je na trhu nespo�et model�, jako� i vzhledem k jejich cenov� dostupnosti, p�ev�n� v�t�ina u�ivatel� MP3 p�ehr�va�� bezpochyby prohl�s�, �e diktafon nepot�ebuje, proto�e jejich p�ehr�va� p�ece um� zaznamenat nejen hudbu, pro kterou je p�edev��m po�izov�n, ale i p�edn�ku, dikt�t, zpr�vy z rozhlasu atd.  A co v�ce, marketingov� z�jmy vedou ke sbli�ov�n� funkc�  �ady p��buzn�ch za��zen�.  Tak�e se u MP3 p�ehr�va�e ( m�li bychom dodat �n�kter�ho� ) mohou vyskytovat funkce, kter� z�znam mluven� �e�i pro z�kladn�, nejb�n�j�� ��ely, usnad�uj�.  Tak�e: pot�ebujete nebo nepot�ebujete diktafon, �ili hlasov� z�znamn�k? To, k �emu byste ho mohli pot�ebovat v�te, nebo tu��te, sami. Mo�n� ale nev�te, co  v�echno dok�e pr�v� specializovan� p��stroj, ur�en� p�ednostn� pro z�znam mluven� �e�i.  Pokus�m se v�m, na konkr�tn�m p��klad� funkce jednoho poveden�ho diktafonu, specializovan� p��stroj p�ibl�it. Vybral jsem pro recenzi konkr�tn� typ diktafonu � ozna�uji ho S700D.  
S700D zaznamen�v� audio z vestav�n�ho mikrofonu a z extern�ch zdroj�. P�ehr�v� soubory p�es vestav�n� reproduktor a p�es sluch�tka. Jako pam� mu slou�� v�m�nn� SD karta. S700D pracuje s SD kartami � od 512 kB do 8 GB . Form�t souboru je MP3. Pam� je rozd�lena do 4 slo�ek. S700D m� rozm�ry 36,6 x 96 (!) x 13,3 mm. Je vybaven konektorem USB a 2x 3,5 jacky, 1 pro sluch�tka a dal�� pro extern� mikrofon nebo jin� vn�j�� zdroj zvuku.. Nem� ��dnou intern� pam�. Nap�jen je z 1 x AAA baterie. P�i volb� �HQ� vydr�� nap�jet diktafon po dobu 19 hodin p�i z�pisu a p�ibli�n� stejn� p�i p�ehr�v�n� z�znamu.  
Stru�n� souhrnn� charakteristika konkr�tn�ho modelu diktafonu S700D p�edstavuje n�co jako �multifunk�n� diktafon�. Pln� funkce diktafonu a d�le je schopen pracovat jako:
- MP3 p�ehr�va�,
- v�m�nn� disk pro z�znam soubor�
- z�znamn�k s �asova�em ( spust� z�znam v ur�it�m �ase na ur�itou dobu )
- �te�ka SD karet
- jednoduch� editor-st�iha� zvukov�ch soubor� ( d�len� a v�maz soubor� ).
- MP3 konvertor ( vstupn� sign�l z extern�ho zdroje ukl�d� do MP3 )

Moji recenzi konkr�tn�ho modelu diktafonu najdete na 
T�TO adrese.
www.akamonitor.cz/articles/diktafon.htm )
Je na v�s, abyste si srovnali uveden� funkce p�edstaven�ho reprezentanta t��dy diktafon� ( s dodate�n�mi schopnostmi ) se sv�mi pot�ebami a zv�ili, zda je pro v�s investice do diktafonu opodstatn�n� �i ne.
  Mo�n� se v�m na prvn� pohled bude zd�t �ada funkc� uveden�ho modelu jako nadbyte�n�. Z vlastn� zku�enosti mohu ��ci, �e nov� poznan� mo�nosti n�stroje , d��ve �i pozd�ji, vyvolaj� novou pot�ebu. 


2.07.2010

Stru�n� �vod pro u�ivatele soci�lkn� s�t� Twitter

A beginner’s guide to building a presence on Twitter
Cituji z �vodu:
"Twitter is the best online marketing tool of the last five years. Thanks to Twitter, you can engage in immediate conversations, receive immediate feedback and find new people who share your interests. From a community building standpoint, you can use Twitter to find potential new members, make people aware of your community, build your reputation and introduce people to others. Many businesses and websites don’t use Twitter correctly and wonder why their strategy fails. In this article, I want to help ensure you don’t make the same mistakes. First, let’s bust a myth."
Cel� text najdete na T�TO adrese.
---
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Syst�mov� integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm

 

2.04.2010

Nejlep�� PC rady 2/2010

www.pcrady.cz
Vlastn� DVD za p�r minut
Telefonov�n� p�es po��ta� zdarma
V�sledky testu nejnov�j��ch verz� prohl�e��
Zalo�en� ��tu na popul�rn� soci�ln� s�ti Facebook
Snadn� vypalov�n� hudebn�ch CD
(Bonus aka) Jak jednodu�e p�elo�it texty a webov� str�nky
P��t� ��slo vyjde 26. �nora
T�ma p��t�ho ��sla: IBM Lotus Symphony zdarma
 

Vypalovac� program Nero 9 zdarma

Najdete na CD p��loze �asopisu PC rady 2/2010
 

1.31.2010

Abeceda syst�mov�ho my�len� v pod�n� P.Sengeho knihy "P�t� disciplina"


Dovoluji si v�m dnes nab�dnout v�sledek sv� t��t�denn� pr�ce. Obdr�el jsem k
recenzi knihu Petera Sengeho s pon�kud tajupln�m n�zvem "P�t� disciplina".
Podtitulek tajemstv� n�zvu poodhaluje: "Teorie a praxe u��c� se organizace".

Pokud byste hledali abecedu syst�mov�ho my�len� v kontextu dal��ch �ty�
disciplin ( strategi� ) u��c� se organizace
, kniha �P�t� disciplina� je p�esn� to co
pot�ebujete.  S ohledem na v�znam syst�mov�ho my�len� pro z�kladn� orientaci
ve spole�ensk�ch procesech, pova�uji knihu P. Sengeho za poznatkov� z�klad
p�edev��m pro studenty vysok�ch �kol a pro vrcholov� mana��ry firem
a instituc�


Kniha P. Sengeho pojedn�v� v �ir��ch souvislostech o syst�mov�m my�len� a rozbor
t�to problematiky je s�m o sob� vynikaj�c� uk�zkou jeho uplatn�n� v praxi.
Osobn�
si nejv�ce v��m celistv�ho, komplexn�ho p��stupu k problematice disciplin u�en�.
Autor knihy, sv�tov� uzn�van� odborn�k v oblasti managementu, Peter Senge, v knize
upozor�uje na skute�nost, �e vzd�l�v�n� pro jednadvac�t� stolet� se mus� z�sadn�
zm�nit a mus� b�t z�sadn� odli�n� od vzd�l�v�n� pro devaten�ct� a pro dvac�t�
stolet�. Je t�eba vytvo�it prostor pro inovace, nikoli jen tla�it na v�konnost. 
�koly, kter� se nedok�� zam��it na tyto pot�eby, budou st�le v�ce odsouv�ny na
okraj spole�nosti a v o��ch na�ich d�t� ztrat� ve�ker� v�znam.
Pokud jde o vytv��en� u��c�ch se organizac�, neexistuje ��dn� rychl� a z�zra�n�
�e�en� � nem�me k dispozici ��dn� jednoduch� recepty. P�esto jsme se podle autora
knihy ji� nau�ili mnoh�mu a nad�le z�sk�v�me nov� poznatky o tom, jak vytv��et
pracovn� prost�ed�, v nich� vznikaj� n�padit� v�sledky a kde se p�itom lid� dob�e
bav�.
Pro ka�d�ho, kdo m� ur�itou zku�enost v managementu je studium obsahu  knihy nejen
pou�en�m, ale i pot�en�m. Nach�z�me v textu rozbory cel� �ady �sv�ch� probl�m�,
co� sv�d�� o skute�n�m propojen� teorie a praxe v p��stupu autora k cel� n�ro�n�
problematice syst�mov�ho my�len�.

Kniha P. Sengeho �P�t� disciplina� je ur�ena v�em, kdo dycht� po u�en�, zejm�na
t�m z n�s, kte�� si cht�j� osvojit znalosti a praktick� z�sady kolektivn�ho u�en�.
Mana�er�m a student�m by m�la tato kniha pomoci p�i v�b�ru konkr�tn�ch postup�,
dovednost� a 
discipl�n, kter� jim ��ste�n� umo�n� zbavit vytv��en� u��c�ch
se organizac� jeho
povahy tajemn�ho um�n�.
Ostatn�m ob�an�m pak dialog o tom, pro� soudob� organizace nejsou v u�en� nijak
zvl᚝ dobr� a co vytv��en� u��c�ch se organizac� vy�aduje, odkr�v� n�kter� z
n�stroj�, je� pot�ebuj� na�e spole�enstv� a spole�nosti k tomu, aby se dok�zaly
mnohem l�pe u�it.
Recenzi jsem rozd�lil do dvou ��st�, vzhledem k velk�mu bohatstv� cenn�ch my�lenek
obsa�en�ch v knize.
 
Vlastn� text recenze najdete na T�TO adrese:
Dodatek s citacemi hlavn�ch my�lenek autora najdete na T�TO adrese:
P��l bych si, aby text moji recenze, kter� je kombinac� vlastn� recenze a dodatku,
obsahuj�c�ho konspekt poznatk� mimo��dn� cenn� knihy, pomohl pochopit v�znam
syst�mov�ho my�len� v kontextu ostatn�ch disciplin.
Dal�� recenze najdete na www.akamonitor.cz/newsbook.htm


1.29.2010

E-learningov� prezentace o e-learningu v angli�tin�

P�ejete-li si poslechnout v angli�tin� 16-ti minutovou prezentaci o eLearningu,
vyu�ijte n�e uveden� odkaz. P�edn�ka obsahuje 11 zaj�mav�ch
( a mo�n� i dob�e vyu�iteln�ch ) slajd�. N�zev webinaru je: 
 
"The Value Propositons of eLearning"
Hovo�� Arkady Maydanchik - ameri�an p�vodem z b�v. Sov�tsk�ho svazu
,
pozn�te to na akcentu, ale rozum�t budete, t�eba pr�v� proto, dob�e.
Osnova p�edn�ky je: 

- professional education models
- eLearning Production Process
- Course Format
- Course Delivery
- Visual Aids
- Information Comprehension
- Timing
- Conclusing
Prezentaci formou webinaru si m�ete spustit na T�TO adrese.
(
http://ecm.elearningcurve.com/v/vspfiles/files/flash/about/player.html?Click=322
)
Neobsahuje nic p�evratn�ho, zaj�mav� je, co a jak autor vm�stnal do 16 minut.
A jako "op��ko" angli�tiny, p�i pom�rn� zn�m�m obsahu, to t�eba tak� ocen�te.

1.28.2010

Windows 7 - pr�vodce za��naj�c�ho u�ivatele

Na dole uveden� adrese najdete recenzi knihy Josefa Pecinovsk�ho a Rudolfa
Pecinovsk�ho, vydan� v GRAD� -
www.grada.cz
Kniha je ur�en� pro za��te�n�ky a m�n� zku�en� u�ivatele po��ta�e.
Seznamuje  �ten��e s nov�m opera�n�m syst�mem Windows 7.
�ten�� se nau�� v�e pot�ebn�, aby mohl syst�m pln� vyu��vat - od instalace
a sezn�men� se z�kladn�mi pojmy, pr�ce s pr�zkumn�kem, z�kladn� nastaven�
(obrazovka, spo�i� obrazovky, postrann� panel, hlavn� panel, syst�mov� �as,
u�ivatel� atd.), spou�t�n� aplikac� a pr�ci multim�dii, p�es popis novinek,
kter�mi se Windows 7 li�� od p�edchoz�ch verz�, a� po aplikace dod�van�
spolu s Windows 7, p�edev��m Notepad, MS Paint a WordPad. �ten�� se tak�
nau�� pracovat s Internet Explorerem 8, kter� je rovn� sou��st� nov�ch Windows.
Stru�n� z obsahu:
- Sezn�men� s Windows 7, z�kladn� pojmy a dovednosti
- �prava hlavn�ho panelu a pracovn� plochy, zm�na rozli�en� a pozad�
- Jednoduch� zapojen� n�kolika po��ta�� do dom�c� s�t�
- Nov� funkce programu Internet Explorer, akceler�tor, navrhovan� weby
- Spr�va po��ta�e, zv�en� v�konu, sledov�n� prost�edk�
- Migrace profilu a z�lohov�n� dat
V�ce informac�, v�etn� podrobn�j��ho obsahu jednotliv�ch kapitol,
najdete na T�TO adrese.
(
http://www.akamonitor.cz/recenze/win7grada.htm)

1.26.2010

Computer 2/00

http://computer.zive.cz
Muzika z webu. R�dio je minulost, te� je tu internet
�ernob�le: Hudba of-lin nebo na internetu?
Technologie Microsoft Natal - zaho�te joypady a h�bejte se
E-mailov� program eM Client 2.5
Report�: Consumer Electronics Show - CES
(Bonus aka) Kde hledat weby o filmech
P��t� ��slo vyjde 11. �nora
T�ma p��t�ho ��sla: Instalace Windews -poka�d� jinak
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

1.24.2010

Konference Syst�mov� integrace 2010, tentokr�t s premi�rem

A je to op�t tady! T�my prof. Vo��ka a pan� Hany H�rkov� vyhl�sily
op�t "pohotovost". V po�t� mnoz� z n�s najdou v�zvu k zasl�n� p��sp�vk�
na 18-t� ro�n�k konference "Syst�mov� integrace".
Tentokr�t s podtitulem "Role ICT pro zv�en� konkurenceschopnosti �R " . 
Konference se bude konat tradi�n� v pra�sk�m pal�ci �of�n,
ve dnech 8-9.�ervna 2010 (�ter� - st�eda, netradi�n�).
A zde je sedm leto�n�ch t�mat konference:
1. Budoucnost ICT sektoru a jeho vliv na konkurenceschopnost st�tu
2. Lidsk� zdroje v ICT
3. Pr�vo ICT – ve�ejn� zak�zky na dod�vky ICT syst�m� a slu�eb
4. Hrozby a p���iny selh�n� implementa�n�ch projekt�
5. Od Business Intelligence ke Competitive Intelligence
6. Spr�va konfigurac� – p�edpoklad efektivn�ho ��zen� ICT slu�eb
7. Cloud computing – p��le�itosti a v�zvy
Novinkou leto�n�ho ro�n�ku je, �e se kon� pod z�titou premi�ra �R.
Premi�r Jan Fischer konferenci zah�j� p�edn�kou na t�ma 
"Jak ICT m�e pomoci �R ke zv�en� konkurenceschopnosti”.
Druh� den bude zah�jen p�edn�kou ministryn� �kolstv� Miroslavy Kopicov�
na t�ma “Role ICT vzd�l�n� pro zv�en� konkurenceschopnosti �R”.
Charakteristiku jednotliv�ch blok� jsem vystavil na adrese:
www.akamonitor.cz/articles/SI2010.htm
Dal�� podrobnosti najdete na adrese: http://si.vse.cz.
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni
 

1.21.2010

Agiln� p��stupy k ��zen� projekt�

Jedn�m z aktu�ln� trend� v oblasti ��zen� projekt� je t. zv. "agiln� p��stup".
Z podn�tu kol. doc. Skalick�ho jsem se porozhl�dl po webu.
Z�skal jsem p��stup k p�edn�ce v angli�tin��. Vybral jsem z n� 40 slajd�, 
kter� ukazuj� na jednu z mo�n�ch cest uplatn�n� agiln�ho p��stupu.
Z v��ez� jsem sestavil slideshow, kterou najdete na d�le uveden� adrese.
Pros�m o trp�livost p�i na��t�n� slideshow, zvolil jsem modern� �ablonu, kter�
je sice praktick�, ale trochu pomalej��.
Adresa slideshow: www.akamonitor.cz/slideshow/Agile-PM/

Druh�m zdrojem je bakal��sk� pr�ce MArtina Bos�ka, obh�jen� na V�E
v Praze v roce 2008. Najdete ji na adrese:
http://tinyurl.com/yddjzcz

Dal�� �l�nek, nazvan� "Agiln� metodiky, a jak d�l?" najdete na d�le
uveden� adrese.  Alena Buchalcevov� z katedry informa�n�ch technologi�
V�E Praha, nab�z� ��r�� pohled na uplatn�n� agiln�ch metod zejm�na
v oblasti ��zen� softwarov�ch projekt�.
Vyb�r�m abstrakt �l�nku:
"Agiln� metodiky maj� za sebou ji� sedm let sv� existence, vyzr�vaj�
a za��naj� b�t skute�n� vn�m�ny jako alternativn�  a �sp�n� zp�sob v�voje
softwaru. V�sledky celosv�tov�ch pr�zkum� ukazuj�, �e agiln� p��stupy
v praxi funguj�  a jsou akceptov�ny. Situace v �R je pon�kud jin�.
V�t�ina firem v �esku ve�ejn� metodiky nepou��v�  a rozsah znalost�
o agiln�ch metodik�ch je v praxi n�zk�.  Aby bylo mo�n� agiln� metodiky
pou��t, mus� b�t spln�ny n�kter� z�kladn� p�edpoklady (z�kazn�k sou��st�
t�mu, t�m maxim�ln� 8 v�voj��� v jedn� m�stnosti apod.).
V posledn�ch letech prob�haj� v�zkumy, kter� obohacuj�  agiln� metodiky
o nov� praktiky, umo��uj�c� pou��t agiln�  p��stupy i pro projekty, kter�
nespl�uj� z�kladn� p�edpoklady  pou�it� agiln�ch metod. Dal��m trendem
je podpora  agiln�ho v�voje n�stroji, jde zejm�na o n�stroje zam��en�
na podporu nov�ho zp�sobu ��zen� projektu, kontinu�ln� integraci
a sestavov�n� produktu a automatizovan� testy."
�l�nek  ve form�tu PDF najdete na n�sleduj�c� adrese:
http://formular-ekf.vsb.cz/formulare/F01/tsw/getfile.php?prispevekid=919
---
http://www.google.com/profiles/
akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

1.19.2010

P�kn� �l�nek v �asopise Mobility 1/00

N�zev �l�nku: Ovl�dn�te fotomobil.
Autor: Pavel Tomek
Odpov�d� na ot�zku:
M� smysl zkou�et m�nit nastaven�, nebo v�echno nechat
na �prav�ch v po��ta�i?
V�nuje se vyv�en� b�le, ISO, kompenzace expozice a kontrastu.
Na z�v�r odpov�d� na ot�zku: co se d� ud�lat s fotomobilem?
Pozoruhodn� doporu�uji!
V�ce o obsahu ��sla Mobilit na www.akamonitor.cz/5xnej.htm.
 

8 mo�n�ch d�vod� pro� z�izovat vlastn� internetov� r�dio

�l�nek na dan� t�ma byl opublikov�n na port�lu About.com pod n�zvem:
"8 Reasons To Start Your Own Online Radio Station"  s podtitulkem:
"The World Is Waiting To Hear From You"
Autorem je Corey Deitz
Cituji z �vodu:
"The Internet and software technology have revolutionized and broadened the concept of what broadcasting is evolving into . Today, for very little money, almost anyone with a reason or message can broadcast it to the world. Never before have so many people been so empowered with communication possibilities.
So, why should YOU start your own online Radio station? Here are 8 reasons:..."
Doporu�uji - stoj� za pozornost!
Stru�n� cituji:
1. You have a band and you want to reach people with your music.
2. You are a school and you want to provide students and parents with information about current activities.
3. You are in the Radio club at your school and everyone wants an opportunity to practice being a DJ on a real broadcast service.
4. You are a school district or a state and you want to provide a stream with consolidated listings for school “Snow Closings” in a particular area or for the whole state.
5. You are a college student and want to make extra money by programming to the students at your college or University with the music they want along with announcements about upcoming activities, commercials from the local bookstores, bars and restaurants.
6. You collect a particular type of audio, music, or other type of recording and want to share them with the world.
7. You want to spread the word about a political candidate or political agenda using recordings of candidate speeches or your own recorded analysis and commentary.
8. You have a business and want to promote it.
Cel� text najdete na adrese:
http://radio.about.com/cs/latestradionews/a/aa011804a.htm

Mobility 1/2010

Velmi vyda�en� ��slo !!!
Nau�te se fotit mobilem - jak nastavit fotoapar�t pro co nejlep�� sn�mky
Navigace nov�: s vestav�nou SIM kartou - novinky ve sv�t� navigac�
Jak vyu��t mobil naplno - um� v�c ne� jen volat
Soci�ln� s�t� v mobilu
10 mobil� v testu
(Bonus aka) Mobiln� kino o krok bl� - 3M Mporo120
P��t� ��slo vyjde 18. �nora
T�ma ��slo 2/00 - Nahra�te po��ta� mobilem
www.akamonitor.cz/plnevrze.htm
 

Jeden z m�la souvisl�ch Mini-Pr�vodc�, p�ibli�uj�c�ch internetov� r�dio.

How To Create Your Web Radio Station: A Mini-Guide
March 14, 2007
Pov�imn�te si data vzniku �l�nku!
3 roky  v t�to oblasti je dlouh� doba, ale �ada odkaz� a my�lenek je�t� zas tak moc nezastarala.
Cituji z �vodu:
"It is easier than ever to create your own Internet radio station and stream your music, thoughts or discussions live over the web. Not so very long ago you would have faced either incredible equipment expenses and music licensing fees, or the continuous threat of having the authorities shut your pirate radio station down, seizing your music collection in for the bargain."
Struktura �l�nku:
- Online radio networks
- Direct streaming
- Peer-to-peer solutions
- Sourcing copyright-safe material
Pln� zn�n� pr�vodce najdete na adrese: