Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

 

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

RECENZE

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2007

 

FINANČNÍ ANALÝZA
příručka jednoduchého vyhodnocení
finanční situace podniku
( obsahuje základní software )


Lubomír Harna, Jiřina Rezková, Hana Březinová
 


 


Skutečnost, že příručka vychází v třetím aktualizovaném vydání, svědčí o tom, že jde o titul úspěšný a žádaný. Lze předpokládat, že knihu znají nejlépe její autoři. Proto jsem se rozhodl postupovat v přípravě recenze tak, že na základě svého studia a experimentů, především prověřuji to, co o svém díle říkají sami autoři. Pokud se má zjištění s tvrzením autorů shodují, kombinuji své hodnocení s volnými citacemi částí textu knihy.
Pro finanční a ekonomické řízení firem je velmi důležitým nástrojem řízení pravidelná rozborová činnost, vycházející ze základních účetních údajů zachycených prostřednictvím účetních výkazů.

Autoři příručky usilovali o to, aby připravili takový systém hodnotících charakteristik, který by byl pro řídící činnost firmy dostačující a pro jimi uvažovaný okruh uživatelů plně srozumitelný. V příručce se čtenář přímo v textu setkává s řadou jednoduchých příkladů, u celé řady ukazatelů jsou připojeny cenné rady, související s typickými situacemi v ekonomickém životě firmy. Zkušenosti, které byly získány velkou rodinou uživatelů této příručky v průběhu několika let, prokázaly, že předkládaný programový modul spolu s uživatelskou příručkou,  se staly mnoha řídícím pracovníkům dobrým pomocníkem při účelném řízení firmy.

Příručka je rozdělena do dvou částí. V první části je popsán způsob práce s programovým modulem finanční analýzy, vytvořeným v tabulkovém procesoru Excel, který je běžně využíván v podnikatelských jednotkách. Jsou popsány jednotlivé operace, které musí uživatel udělat, aby modul sloužil k jeho plné spokojenosti. Jsou přesné popsány obsahy zadávaných údajů. Na první část navazuje část druhá, při jejíž tvorbě autoři respektovali zásadu, podle které pouze správně interpretované výsledky finanční analýzy jsou předpokladem správně volených opatření a rozhodnutí při řízení firmy. Druhá část je proto věnována podrobnému popisu účetních výkazů a použitých ukazatelů finanční analýzy.

Jádrem příručky je programový modul, který představuje počítačovou podporu systému hodnotících ukazatelů. Jde o realizaci promyšlené množiny jednoduchých algoritmů. Podle tvrzení samotných autorů, se jedná o jednoduchou aplikaci, která by měla vhodným způsobem doplnit závěrku podniku a umožnit prezentaci dosažených výsledků prostřednictvím ukazatelů a grafického vyjádření.

V publikaci jsou použity nejen běžné užívané metody anglosaského pojetí finanční analýzy, ale také dynamické metody francouzského pojetí.  Přesto je třeba dát autorům za pravdu v jejich tvrzení, že vybrali takové ukazatele, jejichž vypovídací úroveň i jejich konstrukce  je uživateli srozumitelná.

Z důvodu co nejmenších nároků na práci uživatele a současné s ohledem na co nejširší okruh uživatelů, jsou do modulu zadávány údaje agregované, pro něž jako podklad slouží účetní výkazy v plném i zkráceném rozsahu.

Softwarový modul  „Základní software pro finanční analýzu podniku“ byl vytvořen v prostředí tabulkového procesoru EXCEL, jehož základem je aplikace vytvořená v prostředí Visual Basic. Program finanční analýza je samostatnou aplikací, která se spouští v prostředí EXCEL 5 a vyšší. Kladně lze hodnotit důraz, který autoři kladli na minimalizaci nároků na uživatelskou obsluhu. Program se ovládá prostřednictvím základního MENU a dialogových oken.

Aktuálně nabízená verze je verzí inovovanou. Uživatel, který zná verze předchozí, si může povšimnout nejen rozšíření o výstupy v angličtině, ale i celé řady dalších úprav, odrážejících změny v platných předpisech. Hodnocená verze publikace je dalším dotiskem díla z roku 1997, při čemž předchozí dotisk byl proveden v lednu 2002 před nabytím účinnosti prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví a českých účetních standardů. Proto byla publikace upravena ve vazbě na prováděcí vyhlášku k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. a na české účetní standardy, zejména standard č. 023 – Přehled o peněžních tocích.  Velká péče je věnována návaznosti na data vytvořená v předchozích verzích.

Záměrem autorů hodnocené publikace a přiloženého softwaru je umožnit základní pohled na finanční zdraví podniku, udělat první kroky ve využívání dat, které poskytuje zejména účetnictví. Stěžejním zdrojem dat, z nichž předkládaná metoda finanční analýzy podniku čerpá, jsou účetní výkazy, a to včetně přehledu o peněžních tocích. Pro potřeby základního softwaru pro finanční analýzu podniku autoři vyšli z hrubší agregace jednotlivých položek výkazů, která je dostatečná pro vyhodnocení finanční situace podniku. Autoři využívají nově vzniklou situaci, podle které, volba metody, koncepce a modelu přehledu o peněžních tocích, jakož i obsahová náplň peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů a dalších ukazatelů, je ( při respektování hlavních zásad uvedených v českém účetním standardu č. 023 ) ponechána na rozhodnutí účetní jednotky.  V návaznosti na potřeby při základní analýze dat volili autoři m.j. zjednodušený přehled o peněžních tocích, který je dostatečný pro vyjádření potřebných ukazatelů a má odpovídající vypovídací schopnost. 

V programovém modulu jsou použity především základní metody finanční analýzy s přihlédnutím ke zkušenostem finančních analytiků ve Velké Británii a ve Francii. Jednotlivé charakteristiky finanční analýzy jsou rozděleny do skupin, které charakterizují určité stránky podnikatelské činnosti a podnikatelské jednotky (např. solventnost společnosti, rentabilitu vkládaných prostředků apod.). Pro rychlé orientační vyhodnocení finanční situace firmy je v modulu použit „Quicktest“ a pro stanovení míry rizika nedostatku finančních prostředků a možného úpadku firmy jsou použity dvě diskriminantní funkce v modelu Altmanova Z-skóre a v indikátoru bonity.

Použité charakteristiky finanční analýzy jsou v programovém modulu rozděleny do skupin tak, jak je možné si je prohlížet a tisknout prostřednictvím programové nabídky. Všechny ukazatele jsou poměrně podrobně popsány, což by mělo uživateli usnadnit správné vyhodnocení vypočtených hodnot ukazatelů.

Rozsáhlý soubor ukazatelů, zahrnutých do nabízené metodiky, je prezentován v logickém sledu. Hloubka pokrytí jednotlivých skupin ( dílčích témat analýzy ), je odvozena od místa a významu příslušné skupiny v celém sytém hodnocení.
Jako příklad uvádím pokrytí významné oblasti pokryté  ukazateli rentability.
- Rentabilita úhrnných vložených prostředků (Return on Assets – ROA)
- Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity – ROE)
- Rentabilita dlouhodobého kapitálu (Return on Capital Employed – ROCE)
- Rentabilita finančních investic (Return on Financial Capital)
- Rentabilita tržeb (Return on Sales – ROS, popř. ziskové rozpěti po zdanénl – Profit Margin)
- Rentabilita tržeb ze zisku před zdaněním (Return on Sales before Tax)
- Rentabilita tržeb ze zisku před zdaněním a úroky (Return on Sales before tax and Interest)

Jako ukázka výkladu problematiky dílčího segmentu finanční analýzy, může posloužit následující charakteristika související s ukazateli zadluženosti:
„Při rozboru rentability vlastního kapitálu jsme popsali vztah nazvaný finanční páka. Za příznivých okolnosti způsobí připojení úvěrů k vlastnímu kapitálu zvýšení rentability vlastního kapitálu. Zvýšením zadluženosti se ale zvýší úroky, a tím finanční náklady na produkci, takže dojde ke snížení rentability tržeb a sníží se míra zisku při zachování všech ostatních podmínek. Tím se také sníží množství vytvořených peněžních prostředků podnikatelskou činností a zvýší se potřeba firmy peněžní prostředky získat Není-li možno peněžní prostředky získat úsporou nákladů nebo zvýšením tržeb, popř. kombinací obou možností, dojde ke zvýšeni zadluženosti firmy.“
Podobným příkladem srozumitelného a při tom stručného výkladu používaných pojmů, může posloužit komentář k termínu „peněžní ekvivalent“: 
„V programovém modulu jsou ještě k peněžním prostředkům přičteny tzv. peněžní ekvivalenty. Pod pojem peněžní ekvivalenty zahrnujeme vysoce likvidní majetek, který je kdykoli převoditelný do známých částek peněz a na který se vztahuje pouze zanedbatelné riziko změny hodnoty. Jsou zde tedy dvě kritéria pro zařazení do peněžních ekvivalentů, není ale taxativní vyjmenování jednotlivých druhů majetku, který je ekvivalentem. Vymezení peněžních ekvivalentů v české praxi odpovídá mezinárodnímu pojetí. Příkladem peněžního ekvivalentu je peněžní vklad s nejdéle tříměsíční výpovědní lhůtou, likvidní a obchodovatelný cenný papír, směnka apod.“.

Jako velmi zdařilý hodnotím výklad, v podnikové praxi méně známých přístupů, jako je:
- Faktor páky (finanční páka – Financial Gearing, Financial Leverage) , podaný v souvislosti s hodnocením vztahu mezi výnosnosti vlastního a celkového kapitálu. Autoři se v této souvislosti podávají podrobný výklad některých pojmů a vztahů. 

Velká pozornost je v příručce i v programu věnována syntetickým ukazatelům.
Tento typ ukazatelů se nejčastěji užívá při rychlém orientačním vyhodnocení stavu firmy a při předpovědi možného úpadku společnosti. Jejich zařazením vycházejí autoři vstříc majitelům a věřitelům, kteří se celá desetiletí snaží o to, aby z údajů účetních závěrek dokázali předpovědět zánik (úpadek) společnosti. V průběhu času bylo vyvinuto mnoho modelů a metod, které s větší nebo menší mírou přesnosti dokážou úpadek indikovat, popř. signalizovat riziko možnosti úpadku.

Autoři se věnují ukazateli „Altmanovo Z-skóre“ (ZETA Score), který patří k nejznámějším a nejčastěji užívaným MDA modelům předpovědi úpadku. Při jeho použití lze předpovědět 72 % úpadků společností dva roky před jejich insolventností. Při tomto přístupu se vytváří soustavy ukazatelů, aby se odstranil zjednodušený přistup hodnocení podniku na základe jediného ukazatele. Používá se analýza s více rozlišovacími charakteristikami (MDA – Multi-Discriminate Analysis).

Do druhé velké skupiny metod předpověďi úpadku společnosti patří – t. zv. metody podnikatelského rizika, založené na subjektivnějším přístupu, který zahrnuje vyhledávání nebezpečných signálů ve způsobu řízení a v obecném stavu řízení, které byly rozpoznány jako společné charakteristiky těch podniků, jež se dostaly do úpadku. Příkladem je tzv. „Skóre A“. Tento způsob hodnocení nepovažují autoři publikace za vhodný pro algoritmizaci a není proto součástí jejich programového modulu.

Autoři se věnují i další metodě rychlého orientačního posouzení stavu společnosti pomocí tzv. Quicktestu. Jedná se o vyhodnocení na základe čtyř ukazatelů: kvóty vlastního kapitálu , cash flow v % podnikového výkonu, rentability celkového kapitálu  a doby splácení dluhu v letech.

V programovém modelu je použit i Du Pontův rozklad (Du Pont Disaggregation) pro popis celkového pohledu na společnost, který byl vyvinut a poprvé použit v nadnárodní chemické společnosti Du Pont de Nemours. Jedná se o rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu, vycházející vstříc potřebě analyzovat velmi složitý proces, který je třeba posuzovat ve všech souvislostech.  Metoda používá diagram, který zachycuje, jak je rentabilita vlastního kapitálu určována rentabilitou tržeb, obratem aktiv a poměrem celkových aktiv k vlastnímu kapitálu. V programu je uveden rozklad pouze do čtyř nákladových položek.

Celou příručkou se nese jako červená nit základní zásada, kterou autoři formulují takto: „Využití finanční analýzy nespočívá pouze ve výpočtu číselné hodnoty ukazatele. Podstatně důležitější je správný pohled na ukazatel. Je nutné vědět, kterou stránku podnikatelské činnosti daný ukazatel charakterizuje, jaké vlivy je třeba zohlednit při posuzování jeho číselné hodnoty a pak teprve správně interpretovat vypočtený výsledek. To je pak základem stanovení určitých opatřeni, která zajistí odstranění příčin, ale i důsledků chybného řízení firmy v případě problémových společností a upevnění stability u firem finančně silných.“

Hodnocení, využívající metody finanční analýzy, způsobem, prezentovaným v publikaci, může přinést hodnocenému subjektu cenné poznatky, pokud výsledky budou správně interpretovány a pokud bude správně chápána úloha finanční analýzy v hospodářském životě firmy.  Příručka „Finanční analýza“ s programovým modulem, zahrnující výklad celé soustavy ukazatelů, doplněný řadou stručných příkladů a doporučení, představuje významnou pomůcku pro dosažení uvedeného záměru.
I přesto, že publikace nezachycuje všechny vazby, které by bylo možné popsat v případě jednotlivých pojetí, metod a ukazatelů obsažených v programu, příručka představuje dobrou pomůcku, s jejíž pomocí lze poměrně jednoduše vyhodnotit stav firmy a přispět k zvýšení efektivnosti finančního řízení.

Ukázky uživatelského prostředí programového modulu, jakož i menší části z velkého počtu pracovních a výstupních tabulek, si lze prohlédnout na adrese:
http://web.vsmie.cz/katolicky/FA/.
 
 
Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

19. srpna 2007.
 

Rozcestník na 12 weblogů AKA MONITORu
ZDE

 

Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"
http://iproek.zcu.cz

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 728-218877